ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъхэр'

Мамхэгъхэ я зэхуэс

2017-11-03

  • Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, адыгэ лIакъуэхэм ящыщ мамхэгъхэр щыпсэуащ Куржыпсрэ Щхьэгуащэрэ я Iэгъуэблагъэм. Адыгэ ныпым тет вагъуэ пщыкIутIым я еянэ лIакъуэм сыт щыгъуи я гъуэгугъэлъагъуэу къадокIуэкI: «Зи блэкIар зыщIэм къэкIуэни иIэщ» жыIэгъуэр. Абы и щыхьэтми ярейт лъэпкъым иджыблагъэ Къэрэшей-Шэрджэсым къыщызэригъэпэща зэхуэсыр.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъхэр

Хьэтагъ и махуэ

2016-07-21

  • Осетие Ищхъэрэм хыхьэ Суадаг къуажэм и гъунэгъу мэз дахэм илъэс къэс бадзэуэгъуэ мазэм щагъэлъапIэ лъэпкъ гуфIэгъуэр — Хьэтагъ и махуэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъхэр

ЗэгурыIуэм я насыпщ

2014-01-15

  • 1774 гъэм Осетие Ищхъэрэ-Аланиер Урысейм гухьауэ щытащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъунэгъу а республикэр дэри къуэш тхуэхъуащ, Iэджэ щIауэ Iуэху зэдэтщIэу дыкъогъуэгурыкIуэ. Мы зэманым осетинхэм ящыщу ди щIыпIэм цIыху мин 15 щопсэу. Абыхэм я щэнхабзэр, ­гъуа­з­­джэр, анэдэлъхубзэр хъумэным тещIыхьауэ 1991 гъэм щегъэжьауэ мэлажьэ «Ныхас» осетин лъэпкъ центрыр. Тхыдэри ныбжьэгъугъэри ягу къагъэкIыжу, илъэ­сы­щIэ дызытехьар угъурлы псоми яхуэхъуну хъуахъуэу Що­джэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ къэбэрдей къэрал  драмэ театрым щызэхуэсат «Ныхас»-м хэтхэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъхэр