ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Абы дегъэпIейтей'

ЩIэблэмрэ телефонымрэ

2023-04-06

 • Адэ-анэмрэ щIэблэмрэ я зэхуакум щыхупIэ задэ дэлъщ сытым дежи. Сабийхэм къэзылъхуахэм къагурымыIуэу, адэ-анэм я бынхэр езыхэм зрагъапщэурэ, «зэрыщытын хуейм хуэдэу щымыту» къащыхъуу гъащIэр къогъуэгурыкIуэ. А зэхущытыкIэр ткIийуэ шэщIа Iуданэм хуэдэщ, напIэзыпIэм зэпычын хьэзыру. Псом хуэмыдэжу нобэ, тхылъ Iущхэм щIапIыкIа адэ-анэхэмрэ телефонымрэ интернетымрэ игъэса щIэблэмрэ щызэгурымыIуэм. Сыт-тIэ абы шынагъуэу хэлъыр? ЦIыхур машинэм хуэдэу гущIыIэ, псэншэ дэхъуа техникэм и зыужьыгъуэм хьэмэрэ нэгъуэщI цIыху лIэужьыгъуэ къыдэунэхуауэ ар къыдгурымыIуэу ара?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Къалэшхуэхэм щIэIэпхъуэм и щхьэусыгъуэр

2023-02-17

 • Урысей Федерацэр къэ-рал абрагъуэщ, дунейм щынэхъ инхэм ящыщщ. Къалэу итыр гъэщIэгъуэн защIэщ, дэтхэнэми езым и тхыдэ, и псэукIэ, и щхьэхуэныгъэ, и дахагъэ иIэжу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Сытым щыгъуэ, мынобэмэ…

2021-06-24

 • Бзэхэм гъащIэ яIэщ, цIыхум хуэдэ къабзэу. ЦIыхур и узыншагъэм здихьым нэс, бзэр зей лъэпкъым Iурылъыху мэпсэу. КIуэдыжынкIэ шынагъуэ зыщхьэщыт бзэуэ дунейм тетым я атлас зэхигъэуващ ЮНЕСКО-м. Абы бзэр щыхупIэм зэрыхуэблагъэ лъэбакъуэхэр 6 хъууэ къихутащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Лъэпкъ  газетхэм  я  гукъеуэхэр

2021-05-28

 • Вэсэмахуэ Владикавказ щекIуэкIащ лъэпкъ газетхэр нобэ зыIууэ гугъуехьхэмрэ ахэр къызэнэкIынымкIэ лэжьыпхъэхэмрэ ятеухуа етIуанэ дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. Абы жыджэру хэтащ икIи купщIафIэу къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Шэрэдж  Ищхъэрэм  дэт курыт  школыр  зэрагъэпэщыжынущ

2021-02-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 6-м щыIащ Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм. Республикэм и УнафэщIым Инстраграмым щиIэ напэкIуэцIым абы щилъэгъуахэм ятеухуауэ иритхащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Псэущхьэ гъэр щыIэн хуейкъым

2021-02-04

 • Къэрал Думэм щыхоплъэ дельфинарий щыIэн хуэмейуэ зыубзыху хабзэм къыпэджэжахэм я Iуэху еплъыкIэм. КIэщIу къэбгъэлъагъуэмэ, ар мыпхуэдэщ: нэхъыбэр арэзыщ псэущхьэ губзыгъэр залымыгъэкIэ ягъэсэну, абы ахъшэ кърыралэжьыну хуит пщIы зэрымыхъунумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Узыфэм  зимыубгъун папщIэ

2020-10-17

 • КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету жэпуэгъуэм и 14-м иригъэкIуэкIащ КъБР-м и щIыналъэхэмрэ къалэ округхэмрэ я унафэщIхэр зыхэта «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Мамырыгъэрщ  псом  нэхърэ  нэхъ  лъапIэр

2020-10-13

 • КъБР-м и Президентым 2008 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м Iэ зыщIидзауэ щыта Указым ипкъ иткIэ жэпуэгъуэм и 13-р Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэуващ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Анзорей сымаджэщыр къызэIуахыж

2020-09-08

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм пэщIэтыным хузэрагъэпэщауэ щыта сымаджэщхэр зэрызэхуащIыжым теухуа хъыбархэм дызэрыщыгуфIыкIрэ куэд щIатэкъым — зы мазэ хъуауэ арат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Бейрут къыщыхъуа гузэвэгъуэр

2020-08-06

 • Ливаным и щыхьэр Бейрут шыщхьэуIум и 4-м и пщыхьэщхьэм насыпыншагъэшхуэ къыщыхъуащ. Къэрал унафэщIхэм зэрыжаIэмкIэ, къалэм и кхъухьтедзапIэм къыщыуащ аммиак зыхэлъ селитрэ (нитрат аммония) бжыгъэшхуэ. Шынагъуэншагъэм къигъэув хабзэхэр къэмылъытауэ абдежым илъэсих хъуауэ щахъумэу къыщIэкIащ апхуэдэ пкъыгъуэ тон мини 2-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Уз бзаджэм пэщIэтхэр

2020-04-23

 • COVID-19 пандемием и ужьыхыгъуэр къыщысыным пэплъэ зэпыту мэпсэу цIыхубэр. Иджыпсту псом япэу я щхьэ зэрахъумэжыным, етIуанэу я хэхъуэр зэрафIэмыкIуэдыным иужь итщ дэнэ щIыпIэ щыпсэухэри. Адыгэхэр зэрыс хэгъэгухэм Iуэхур зэрыщыщытым, ди лъэпкъэгъухэм я гукъыдэжыр зыхуэдэм, къэралым къыщекIуэкIыр зэрызыхащIэм щыгъуазэ фытщIмэ ди гуапэу, фи пащхьэ идолъхьэ Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щыпсэу ди ныбжьэгъухэм къыджаIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Олимпиадэм хэтыну Махуэм Iэмал къыхукъуэкIыжа?

2020-04-09

 • Адыгэми къэралми я пщIэр лъагэу зыIэт, адэкIи бэкIэ дызыщыгугъ Махуэ Билал теухуауэ мазитI ипэкIэ Урысейм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэIэпаха щIэщхъу бзаджэр спортым дихьэх дэтхэнэми и гум щIыхьащ. «Щэнейрэ дунейпсо чемпион бэнакIуэ цIэрыIуэр до-пинг зрихьэлIауэ хуагъэфащэ» — апхуэдэ псалъащхьэм щIэту, зыр адрейм щхьэпрыкIыжыну яужь иту дызыпэмыплъа Iуэхугъуэр ирахьэжьащ. Псом хуэмыдэу ар зыхащIащ щIыпIэ куэдым щызэбгырыдза ди лъэпкъэгъухэм. Абы лъандэрэ зэман хъарзынэ дэкIащ икIи куэдым зихъуэжащ. Дуней псор зыгъэгулэз коронавирусым и зэранкIэ Iуэхугъуэ куэд къызэтрагъэувыIащ е ягъэIэпхъуащ. Къапщтэмэ, зы илъэскIэ нэхъ кIасэу, 2021 гъэм, зэхэтыну унафэ ящIащ Махуэ Билал щытекIуэну игъащIэ лъандэрэ зыщIэхъуэпс Гъэмахуэ Олимпиадэр. Хэт ищIэн, апщIондэхукIэ ди бэнакIуэ цIэрыIуэр хей ящIыжынкIэ е, тезыр гуэр тралъхьэмэ, ипшыныжыну хунэсынкIэ хъунщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор ЛУКАШЕВ Александр: Вирусыр хуабэм щошынэ

2020-03-31

 • Ди  дежкIэ   иджыпсту  нэхъыщхьэр   гъэмахуэ  пщIондэ  абы  зедмыгъэубыдынырщ
 • ВирусыщIэм дуней псор бэлыхь хидзащ: COVID-2019 зыфIаща а узыфэ зэрыцIалэр къэралищэм щIигъум нэсащ. Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм къигъэуващ пандемием и хабзэхэм псори тетын хуейуэ. Къэралхэм я гъунапкъэхэр зэхуащI, цIыху кърихьэлIэу зэхашэу щыта дауэдапщэхэр ирагъэкIуэкIыу ядэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

2020-02-22

 • УФ-м и лIыкIуэу Тыркум щыIэ Ерхов Алексей  
 • адыгэхэм зэрытепсэлъыхьар
 • Мазаем и 13-м Абхъаз Республикэм и «Спутник» агентствэм УФ-м и лIыкIуэу Тырку Республикэм щыIэ Ерхов Алексей Урысеймрэ Тыркумрэ зэрызэбгъэдэт щIыкIэм тепсэлъыхь пэтрэ, адыгэхэм ятеухуауэ псалъэ зыбжанэ жиIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

«Налшык» зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыным и хэкIыпIэхэр

2019-12-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 19-м Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ «Налшык» зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыным теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей