ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Абы дегъэпIейтей'

Анзорей сымаджэщыр къызэIуахыж

2020-09-08

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм пэщIэтыным хузэрагъэпэщауэ щыта сымаджэщхэр зэрызэхуащIыжым теухуа хъыбархэм дызэрыщыгуфIыкIрэ куэд щIатэкъым — зы мазэ хъуауэ арат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Бейрут къыщыхъуа гузэвэгъуэр

2020-08-06

 • Ливаным и щыхьэр Бейрут шыщхьэуIум и 4-м и пщыхьэщхьэм насыпыншагъэшхуэ къыщыхъуащ. Къэрал унафэщIхэм зэрыжаIэмкIэ, къалэм и кхъухьтедзапIэм къыщыуащ аммиак зыхэлъ селитрэ (нитрат аммония) бжыгъэшхуэ. Шынагъуэншагъэм къигъэув хабзэхэр къэмылъытауэ абдежым илъэсих хъуауэ щахъумэу къыщIэкIащ апхуэдэ пкъыгъуэ тон мини 2-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Уз бзаджэм пэщIэтхэр

2020-04-23

 • COVID-19 пандемием и ужьыхыгъуэр къыщысыным пэплъэ зэпыту мэпсэу цIыхубэр. Иджыпсту псом япэу я щхьэ зэрахъумэжыным, етIуанэу я хэхъуэр зэрафIэмыкIуэдыным иужь итщ дэнэ щIыпIэ щыпсэухэри. Адыгэхэр зэрыс хэгъэгухэм Iуэхур зэрыщыщытым, ди лъэпкъэгъухэм я гукъыдэжыр зыхуэдэм, къэралым къыщекIуэкIыр зэрызыхащIэм щыгъуазэ фытщIмэ ди гуапэу, фи пащхьэ идолъхьэ Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щыпсэу ди ныбжьэгъухэм къыджаIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Олимпиадэм хэтыну Махуэм Iэмал къыхукъуэкIыжа?

2020-04-09

 • Адыгэми къэралми я пщIэр лъагэу зыIэт, адэкIи бэкIэ дызыщыгугъ Махуэ Билал теухуауэ мазитI ипэкIэ Урысейм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэIэпаха щIэщхъу бзаджэр спортым дихьэх дэтхэнэми и гум щIыхьащ. «Щэнейрэ дунейпсо чемпион бэнакIуэ цIэрыIуэр до-пинг зрихьэлIауэ хуагъэфащэ» — апхуэдэ псалъащхьэм щIэту, зыр адрейм щхьэпрыкIыжыну яужь иту дызыпэмыплъа Iуэхугъуэр ирахьэжьащ. Псом хуэмыдэу ар зыхащIащ щIыпIэ куэдым щызэбгырыдза ди лъэпкъэгъухэм. Абы лъандэрэ зэман хъарзынэ дэкIащ икIи куэдым зихъуэжащ. Дуней псор зыгъэгулэз коронавирусым и зэранкIэ Iуэхугъуэ куэд къызэтрагъэувыIащ е ягъэIэпхъуащ. Къапщтэмэ, зы илъэскIэ нэхъ кIасэу, 2021 гъэм, зэхэтыну унафэ ящIащ Махуэ Билал щытекIуэну игъащIэ лъандэрэ зыщIэхъуэпс Гъэмахуэ Олимпиадэр. Хэт ищIэн, апщIондэхукIэ ди бэнакIуэ цIэрыIуэр хей ящIыжынкIэ е, тезыр гуэр тралъхьэмэ, ипшыныжыну хунэсынкIэ хъунщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор ЛУКАШЕВ Александр: Вирусыр хуабэм щошынэ

2020-03-31

 • Ди  дежкIэ   иджыпсту  нэхъыщхьэр   гъэмахуэ  пщIондэ  абы  зедмыгъэубыдынырщ
 • ВирусыщIэм дуней псор бэлыхь хидзащ: COVID-2019 зыфIаща а узыфэ зэрыцIалэр къэралищэм щIигъум нэсащ. Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм къигъэуващ пандемием и хабзэхэм псори тетын хуейуэ. Къэралхэм я гъунапкъэхэр зэхуащI, цIыху кърихьэлIэу зэхашэу щыта дауэдапщэхэр ирагъэкIуэкIыу ядэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

2020-02-22

 • УФ-м и лIыкIуэу Тыркум щыIэ Ерхов Алексей  
 • адыгэхэм зэрытепсэлъыхьар
 • Мазаем и 13-м Абхъаз Республикэм и «Спутник» агентствэм УФ-м и лIыкIуэу Тырку Республикэм щыIэ Ерхов Алексей Урысеймрэ Тыркумрэ зэрызэбгъэдэт щIыкIэм тепсэлъыхь пэтрэ, адыгэхэм ятеухуауэ псалъэ зыбжанэ жиIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

«Налшык» зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыным и хэкIыпIэхэр

2019-12-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 19-м Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ «Налшык» зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыным теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Iуащхьэмахуэ  телъ  мылыр  мэткIу

2019-11-30

 • «Европэм нэхъ лъагэ дыдэу щыIэ Iуащхьэм илъэс къэс фIокIуэд мылым и зы процент», — жеIэ КъБР-м и ВГИ-м и унафэщI Беккиев Мухътар. ЩIэныгъэхэмкIэ урысей академием географиемкIэ и институтым къызэритымкIэ, 1997 гъэм къыщыщIэдзауэ 2017 гъэ пщIондэ Iуащхьэмахуэ телъ мылым и процент 20-р ткIуащ. Ар цIыхум къыхуэмыгъэувыIэн Iуэхугъуэщ икIи 2050 гъэхэм ирихьэлIэу Iуащхьэмахуэ зыгъэдахэ мылым и зэхуэдитIыр къэвыну хуагъэфащэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

«Ажалыр щащэр  къыджеIэ!»

2019-11-29

 •  «Ажалыр щащэр къыджеIэ!» урысейпсо Iуэхум, IэнатIэ зэхуэмыдэхэм зэдрагъэкIуэкI «Урысейм и сабийхэр-2019» лэжьыгъэм и етIуанэ Iыхьэхэм хиубыдэу, республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэр яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр сату-технологие колледжым щеджэхэм. «СтIол хъурей» зэIущIэм щытепсэлъы-хьащ афияным зэраныгъэу къишэм, балигъ мыхъуахэр хабзэм ебэкъуэныр, ахэр щIэпхъаджагъэхэм хашэныр къэмыгъэхъуным ехьэлIауэ ящIапхъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Анэдэлъхубзэхэр джынымрэ  къэрал унафэмрэ

2019-10-24

 • Адыгэбзэр егъэджыным теухуауэ къекIуэкI лъэпощхьэпохэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ. Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, властымрэ егъэджэныгъэ IэнатIэмрэ я лIыкIуэхэр зыхэта зэхуэсыр теухуат 2018 гъэм Федеральнэ законым анэдэлъхубзэхэм егъэщIылIауэ Къэрал Думэм хилъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Псыр  зэраубыдам  зэраныгъэ  къешэ

2019-08-20

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм иджыблагъэ къэпсэлъащ Старэ Шэрэдж къуажэм дэс бэджэндырылажьэ щIалэ Жылэ Суфян, езым хуэ-дэу адрейхэри зытелэжьыхь щIым щIагъэлъадэ псыр зэрамыгъуэтыжым къыхэкIыу. Iуэхум и пэжыпIэр зэхэгъэкIын мурадыр диIэу, дэ дыкIуащ   а къуажэм ипщэ-къухьэ-пIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ   и губгъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Зыми и гугъу пщIыжыркъым

2019-08-08

 • ЦIыхухэр псэуныгъэкIэ зэщхьэщыкIыу щытащ сыт щыгъуи. Хэбгъэзыхьмэ, совет лъэхъэнэми. Ауэ ар куу мыхъуным властхэр апхуэдизу ткIийуэ кIэлъыплъырти, уеблэмэ гу лъыптэххэртэкъым къулейхэм мылъку нэхъыбэ зэраIэм. Нэхъ жыджэру, IэкIуэлъакIуэу лажьэхэм хэхъуэ нэхъыбэ яIэрыхьэрт, зи Iуэху нэхъ дэмыкIхэр псэукIэмыщIэу, хуэмыхуу къалъытэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Гъуэгухэр зэрагъэпэщыж

2019-07-30

 • Старэ Шэрэджымрэ Котляревскэмрэ якудэлъ гъуэгур зэрагъэпэщыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ЖьэрыIуатэбзэм и  къарур щIокI

2019-07-09

 • ПщIэ зыхуэсщIу мы тхыгъэм еджэну мурад зыщIа си ныбжьэгъу, цIыхубэр къэзыцIэла узыфэу нобэ сызытетхыхьынур уэр дыдэм къоузми пщIэркъым! Сыт хуэдэ цIыхуми фIэфIынукъым ар мыузыншэу къыщIебгъэдзмэ, ауэ дэтхэнэми зыхуэсакъыжыныр и къалэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ЦIыхухэр зытегузэвыхь Iуэху хьэлъэхэм ящыщ зы

2019-03-21

 • Наркотикхэр хабзэм къемызэгъыу зэрызэблагъэкIым щытепсэлъыхьащ КъБР-м Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей