ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Абы дегъэпIейтей'

ЦIыхухэр зытегузэвыхь Iуэху хьэлъэхэм ящыщ зы

2019-03-21

 • Наркотикхэр хабзэм къемызэгъыу зэрызэблагъэкIым щытепсэлъыхьащ КъБР-м Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ХьэтIохъущыкъуей жыг хадэр дывгъэхъумэ!

2018-12-20

 • ЩэкIуэгъуэм и 25-м «Кабардино-Балкарская правда» газетым къытехуащ ХьэтIохъущыкъуей жыг хадэм теухуауэ Битиров Эдуард и тхыгъэ. Ар, дауи, куэдым ягу дыхьащ. Иджы абы къыподжэж КъБР-м и Парламентым и депутат, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Жыхьэнмэм хуэкIуэ гъуэгу, е Сыт дэ ипэжыпIэкIэ къытщыщIыр?

2018-11-15

 • Керчь иджыблагъэ къыщыхъуар уи акъылым къыпхуигъэтIасэркъым — «и егъэджакIуэ бзаджэхэм» яхуиIэ гужьгъэжьым (колледжым щIэсхэм ящыщ зым зэрыжиIамкIэ) къызэщIегъаплъэри, щIалэм мурад бзаджэ и гум ирелъхьэ: и ныбжь нэхъыбэ, Iэмал зэриIэкIэ, иукIын. ЯпэщIыкIэ абы хуит зыкърегъэщI Iэщэ зэри-хьэну, адэкIэ езым зэхелъхьэ къагъауэ пкъыгъуэхэр икIи, икIэм-икIэжым, гууз-лыуз имыIэу зэтреукIэ илъэс бжыгъэкIэ зыдеджахэр, езым къыбгъурысу аудиториехэм щIэсахэр, и ныбжьэгъуу къимылъытэу щыта- ми, и нэIуасэ цIыхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ЩымыIэ  къэгупсысын  хуейкъым

2018-09-06

 • Бахъсэн къалэ администрацэм и спорткомитетым и лэжьыгъэр зыхуэдар къыщапщыта зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Балъ къыз Iэминэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Бзэр тIэщIэкIмэ, дылъэпкъкъым

2018-08-30

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм зэхиубла щIэныгъэ зэхуэс Налшык щекIуэкIащ
 • Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щызэхэтащ адыгэбзэр хъумэным, зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр къызэщIэзыубыда щIэныгъэ конференц. Зэхуэсым кърихьэлIат КъБР-м, АР-м, КъШР-м я щIэныгъэрылажьэхэр, а хэгъэгухэм я Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэ- хэр, ди республикэм и щIыналъэ-хэм егъэджэныгъэмкIэ я управленэхэм я методистхэр, школхэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэджу цIыху 240-м нэс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Зи анэдэлъхубзэр зыджыну гукъыдэж зиIэм къэрал унафэри зэран къыхуэхъуфынукъым

2018-08-21

 • Бзэр тIэщIэкIмэ, докIуэдыр.
 • Лъы зыщIэтыр фысакъ.
 • Псы зыщIэтыр текIуэту,
 • ВгъэIу бзэ хуабэм и макъ.
 •  Бещтокъуэ Хьэбас.
 •  
 • Ди жагъуэ зэрыхъунщи, къэралми анэдэлъхубзэр къызыдалъхуахэми лъэпкъыбзэм хуэфащэ гулъытэ нобэ щыхуамыщI, уеблэмэ, ар Iумпэм щащI зэманщ: Урысейм и республикэхэм я курыт еджапIэхэм анэдэлъхубзэ-къэралыбзэ дерсхэр хэгъэзыхь щымыIэу щегъэджыным ехьэлIауэ УФ-м и Къэрал Думэм къыщыхалъ-хьа унафэр ещанэ къеджэгъуэкIэ къыщащтащ. Армырми, КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьэхэр гъэ къэс нэхъ мащIэ мэхъу, республикэм къыщыдэкI газетхэм (лъэпкъыбзэкIэ къыдэкIхэри къызэщIиубыдэу) я бжыгъэр илъэсым и пэщIэдзэм ягъэмэщIащ, тиражхэми иужьрей илъэсхэм хэпщIыкIыу кIэрыхуащ. Къэрал Думэм дяпэкIэ анэдэлъхубзэхэр зэраджыну щIыкIэм елъытауэ къыхилъхьа Хабзэ мыхъумыщIэм (анэдэлъхубзэхэр курыт еджапIэм и программэм Iэмал имыIэу хэтын хуейхэм ящыщщ, ауэ я анэдэлъхубзэу щхьэж къалъытэм теухуауэ урысыбзэмрэ адыгэбзэмрэ хэдэу зыхуейр къыхахыу лъэIу тхылъ ятхыну хуитыныгъэ яIэщ) и зэранкIэ, фокIадэ мазэм гъэ еджэгъуэщIэр ирагъэжьэжмэ, республикэм щыпсэу урысхэм къадэкIуэу, зи бзэр къызытехьэлъэ къалэдэс адыгэхэми урысыбзэр я анэдэлъхубзэу къалъытэнкIэ шынагъуэ щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Псори  щIэтщIэ ди  щIэблэм дахуеплъэкIыпэмэ…

2018-08-16

 • ТхьэмахуитI къэнэжауэ аращ щIэблэм еджэн щIадзэжынми, «Махуэкум» и къыдэкIыгъуэр абы тезухуэнут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Сыт псом япэр?

2018-08-04

 • Псалъалъэхэм, социологие, лъэпкъ Iуэхухэм тепсэлъыхь тхылъхэм уащыхэплъэкIэ, ухуозэ лъэпкъ псалъэм и мыхьэнэр къызэрыбгурыIуэнур зэтемыхуэу жаIэу. Ауэ лъэпкъым и пкъы- гъуэ нэхъыщхьэ дыдэу а псоми арэзыуэ япэ ирагъэувэр мыращ: зы щIыналъэ щыпсэуныр, нэгъуэщIу жыпIэмэ, хэкур. АтIэ, цIыхур уафэм е хы щIагъым щыщымып-сэуфкIэ, дауи, зы щIы кIапэ (Хэку) иIэн хуейщ, щыIэн, псэун щхьэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Фыхэди… урысыбзэр къыхэфх

2018-08-02

 • УФ-м и Къэрал Думэм къищтащ анэдэлъхубзэхэр дяпэкIэ зэраджыну щIыкIэр зыубзыху Хабзэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

«Псынэр» гъужа?

2018-07-21

 • «Псынэ» журналыр къыдэкIыу щыхуежьам жьыри щIэри щыгуфIыкIат абы икIи, и къыдэкIыгъуэр къытхуэмыгъэс жыхуаIэм хуэдэу, зи лъэпкъри зи бзэри фIыуэ зылъагъу дэтхэнэ зыри дежьэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Интернетыр зэран хъууэ къэзылъытэхэр токIуэ

2018-06-05

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэщауэ илъэситI хъуауэ иригъэкIуэкI «Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ» зыфIаща проектым теухуа зэIущIэ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ТIымыжь Хьэсэн Iуащхьэмахуэ лъапэ зэIущIэ щрегъэкIуэкI

2018-03-27

 • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэнрэ «Эльбрус зыгъэпсэхупIэ» АО-м и генеральнэ директор Беккаев Хьисэрэ, курортым къепха компаниехэм я IэщIагъэлIхэри кърихьэлIэу, гъатхэпэм и 25-м «Iуащхьэмахуэ» ВТРК-м зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ИлъэсыщIэ зэхыхьэхэр–шынагъуэншэу

2017-12-27

 • КъБР-м терроризмэм пэщIэтыным-кIэ и комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ дыгъуасэ екIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м  терроризмэм пэщIэтынымкIэ и комиссэм  и унафэщIым и къуэдзэ Воронин Сергей, министрхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Хэт адыгэбзэм еныкъуэкъур?

2017-12-20

 •  «Урысейм ис лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр ди щэнхабзэм къыпхугуэмыхын Iыхьэу хэтщ. Конституцэм хэти хуит ещI ахэр иджыну, ар гукъыдэжкIэ къыхах хуитыныгъэщ. Ауэ цIыхум и анэдэлъхубзэу щымыт бзэр зригъэщIэну щIыхэбгъэзыхьын щыIэкъым, урысыбзэр нэхъ мащIэу е нэхъ мыхьэнэншэу ебгъэдж зэрымыхъунум хуэдэ дыдэу», — щыжиIауэ щытащ Урысейм и Президент Путин Владимир 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 20-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ советым и зэIущIэу Йошкар-Ола къалэм щекIуэкIам къыщыщыпсалъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Путин Владимиррэ Асад Башаррэ Сочэ щызэхуозэ

2017-11-23

 • УФ-м и Президент Путин Владимир блыщхьэм Сочэ щыIущIащ лэжьыгъэ IуэхукIэ Урысейм къэкIуа Сирием и президент Асад Башар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей