ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр

2020-12-01

  • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр.

  • Гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ музейм и щхьэгъубжэхэм къыIуагъэува а лэжьыгъэхэм еплъыну. Апхуэдэу щIащIэр коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн папщIэщ.
  • — Сурэтхэм къызэщIаубыдэ гъэм и зэманхэм я теплъэгъуэ телъыджэхэр, портретхэр, къалэм и уэрамхэр, нэгъуэщIхэри. Витринэхэр къэдгъэсэбэпурэ мы лэжьыгъэхэр япэу утыку къитхьащ. КъыдэхъулIэмэ, дяпэкIи выставкэхэр къыщызэдгъэпэщкIэ а Iэмалыр щIэгъэкъуэн къэтщIынущ, — жеIэ художник Подвэ Александр.
  • КъищынэмыщIауэ, зи сурэтхэр зыгъэлъэгъуэну мурад зыщIа дэтхэнэми гулъытэ игъуэтащ. Гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьащ Журт Хьэсэн, Бекуев Геннадий, Байсиев Ахъмэт, Коркин Родион, Ванинэ Наталье, Нефедов Виктор, Къарей Элинэ, Подвэ Александр, Лукьяненкэ Иван сымэ я IэдакъэщIэкIхэр. Выставкэм хагъэхьэну я лэжьыгъэхэр сурэтхэр тезыхахэм езыхэм къыхахыжащ.
  • Подвэ Александр къызэрыхигъэщамкIэ, утыку кърахьа дэтхэнэ зы сурэтри гъэщIэгъуэнщ, щIэупщIэ зиIэщ. Псом хуэмыдэу абы щIэщыгъуэ щыхъуащ Журт Хьэсэн и Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр. А щIалэм къуалэбзухэм сурэтхэр ятрих къудейкъым, атIэ къыпэщылъ Iуэхум гупсэхуу зыхуегъэхьэзыр, мыхьэнэ зимыIэу къыпщыхъу зымащIэми гулъытэ хэха хуищIу. Выставкэр зэхэтынущ дыгъэгъазэм ику пщIондэ.
  • АРЩЫДАН Гуащэлинэ.
  • Сурэтыр КЪАРЕЙ  Элинэ трихащ.