ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Адэ-анэхэм  псалъэмакъ  щхьэпэ  драгъэкIуэкI

2020-02-04

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэм, апхуэдэу щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэту ди республикэм ит еджапIэхэм я лIыкIуэхэм Тэрч щIыналъэм ит курыт школхэр къэзыуххэм къапэщылъ къэпщытэныгъэм теухуа псалъэмакъ адэ-анэхэм драгъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дунейпсо  зэIущIэм  ирагъэблагъэ

2020-01-28

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и IэщIагъэлIхэри студентхэри щIэх-щIэхыурэ хэтщ къэралпсо, дунейпсо зэхыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Апхуэдэу, КъБКъУ-м и унафэщIхэм ящыщ Алътуд Юрийрэ Хьэшыр Светланэрэ иджыблагъэ ирагъэблэгъащ илъэс къэс екIуэкI «Гайдар и цIэкIэ зэхуэс» («Гайдаровский форум») дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцым. Абы хэтащ къэрал куэдым я эксперт цIэрыIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-11-29

 • ЩIэ
 • «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр мэлажьэ
 • Ди республикэм и къалащхьэ Налшык иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ пэщIэдзэ классхэм щезыгъаджэхэм ябгъэдэлъ щIэныгъэм хэзыгъахъуэ «Бжыгъэр зи лъабжьэ егъэджэныгъэ Iэмалхэр, «Яндекс. Учебник»-м тету» курсхэр. Егъэджэныгъэхэм хэтащ ди щIыналъэм и егъэджакIуэ 400-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-10-05

 • Зи лэжьыгъэр цIыху и уасэ,
 • Зи пщIэр дуней псом щылъагэ
 •  Мы гъэм илъэс 25-рэ мэхъури, жэпуэгъуэм и 5-р ди къэралым щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэу. Ар ди махуэгъэпсым япэ дыдэу къыхэгъэбелджылыкIа щыхъуар 1965 гъэрщ. ИужькIэ, 1966 гъэм, ЮНЕСКО-мрэ ЛэжьыгъэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэмрэ ирагъэкIуэкIа конференцым къыщащтауэ щытащ «ЕгъэджакIуэхэм жылагъуэм щаIэ увыпIэм теухуауэ» Чэнджэщыр. Ар хъуащ а IэнатIэм пэрытхэм я лэжьыгъэм хуэщIыпхъэ гулъытэ хэхам теухуа япэ дэфтэр. Абы къару щигъуэта жэпуэгъуэм и 5-р ООН-м 1994 гъэм игъэуващ ЕгъэджакIуэхэм я дунейпсо махуэу. УФ-м и Президентым 1994 гъэм къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ, ди къэралри теуващ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм ищIа унафэм (ипэкIэ ар щагъэлъапIэу щытар жэпуэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэрат).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дипломат ныбжьыщIэхэм папщIэ

2019-09-14

 • Налшык дэт гимназие №4-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ зэгъусэу мы махуэхэм ирагъэкIуэкIащ «КъэкIуэнум и дипломатхэр» езанэ щIэныгъэ-практикэ конференцыр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Зэхуэсыр хуэгъэпсащ щIалэгъуалэм я утыку итыкIэр, я гупсысэхэр екIуу къызэраIуэтэфыр егъэфIэкIуэным, щIэныгъэ зэзыгъэгъуэт щIалэгъуалэм — школакIуэхэмрэ студентхэмрэ — яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным, нэгъуэщIхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Бахъсэн и еджапIэхэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэм и махуэм теухуа зэхыхьэхэр

2019-09-03

 • Дыгъуасэ Бахъсэн районым и IуэхущIапIэхэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэм и махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-08-31

 • Япэ  уэзджынэм  и  махуэшхуэ
 • Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ щIэныгъэм и махуэр. ФокIадэм и 1-р мы гъэм тхьэмахуэ махуэу зэрытехуэм къыхэкIыу, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр блыщхьэм, фокIадэм и 2-м, дэнэкIи щекIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Егъэджэныгъэм   IэмалыщIэхэр къыхохьэ

2019-08-29

 • Налшык дэт Къэрал макъамэ теат-рым дыгъуасэ щекIуэкIащ ди республикэм и егъэджакIуэхэм я пленарнэ зэIущIэ ин. ЦIыху 700-м щIигъу къызрихьэлIа зэхуэсым шэщIауэ щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и еджапIэ, гъэсапIэ IэнатIэхэр нобэкIэ зыIут щытыкIэм, къыщапщытэжащ гъэ еджэгъуэ блэкIам абыхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ зыхунэмысахэмрэ. Апхуэдэу щаубзыхуащ 2019-2020 гъэ еджэгъуэщIэм IэнатIэм къыпэщылъ къалэнхэмрэ ахэр зэфIэха зэрыхъунумрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЕджакIуэ псори тхылъкIэ къызэрагъэпэщ

2019-08-27

 • Ди республикэм и пэщIэдзэ, курыт школхэм екIуалIэ ныбжьыщIэхэр мы гъэм пщIэншэу къызэрагъэпэщынущ зэреджэ тхылъхэмкIэ. А Iуэхум текIуэдэну мылъкур КъБР-м и Правительствэм и унафэкIэ республикэ бюджетым къыхэкIащ икIи зэреджэ тхылъ мин 400-м щIигъу къыщIэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къуажэ еджапIэхэм къыщызэIуахынущ

2019-08-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэ еджапIэхэр я лъабжьэу къызэрагъэпэщынущ «Технология», «Информатика», «Основы жизнедеятельности» унэтIыныгъэхэр зиIэ «Зыужьыныгъэм и къежьапIэ» центр 27-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лизэрэ  Мадинэрэ  я  дерс  зэIухахэр

2019-08-06

 • Мы махуэхэм Кърымым щокIуэкI Анэдэлъхубзэр, урысыбзэри хэту, езыгъэджхэм я езанэ дунейпсо зэхуэс. А гъэмахуэ школым и лэжьыгъэм хэтщ анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я къэралпсо зэпеуэхэм щытекIуэу абы и саугъэт нэхъыщхьэр — «Дыжьын къабзийр» — зыхуагъэфэщауэ щыта IэщIагъэлIхэр. Абы и къалэн нэхъыщхьэхэщ лъэпкъхэм я зэхуаку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэныр, анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я пщIэр жылагъуэм къыщыIэтыныр, анэбзэр егъэджыным къэрал гулъытэ къыхуегъэщIыныр, иджырей егъэджэныгъэ технологие пэрытхэм дэнэкIи зыщегъэубгъуныр, егъэджакIуэ ныбжьыщIэхэр гъэгушхуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Илъэс  50  гъуэгуанэ

2019-06-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къызэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ университетым щылажьэ дохутыр-щIэныгъэлIхэр, абыхэм я гъэсэнхэр, Москва, Смоленск, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ республикэхэм къикIа IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ТекIуахэр  ягъэпажэ

2019-06-15

 • Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэгъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм. Фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэр гъэлъэпIэныр, адрей илъэсхэми хуэдэу, мы гъэми Iэтауэ, дахэу екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Iущхэмрэ  Iущыцэхэмрэ

2019-06-04

 • «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Тэрч районым щызэхуащIыжащ. ЕплIанэ джэгугъуэм и кIэух Iыхьэм хэтащ 9 — 11-нэ классхэм щIэс еджакIуэ 58-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-05-23

 • Иужьрей уэзджынэ
 • Узыншэу, школ!
 • Нобэ, накъыгъэм и 23-м, ди республикэм и курыт еджапIэ псоми иужьрей уэзджынэр къыщоуэ. Дэтхэнэ школакIуэм и дежкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэр псом хуэмыдэжу псэкIэ зыхащIэ курыт школыр къэзыуххэм. Ди республикэр къапщтэмэ, 11-нэ классыр мы гъэм къаух ныбжьыщIэ 4473-м, 9-нэ классыр — 8453-м. Нобэрей иужьрей уэзджынэм и зу макъ жьгъырум ахэр IуэхущIэхэмрэ мурадыщIэхэмрэ къыхуреджэ, я сабиигъуэмрэ балигъ гъащIэмрэ я зэпылъыпIи мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ