ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

«ЦIыкIухэм  дакъыхуоджэ  зауэм  теухуауэ…»

2022-05-13

 • ТекIуэныгъэм и Махуэшхуэм ехьэлIа Iуэхугъуэ куэд ди къэралым къыщызэрагъэпэщ. Пщэрылъ зыщащIыжхэмкIэ ахэр зэщхьэщыкIми, зыхуэунэтIар зыщ — Хэку зауэшхуэм и тхыдэ пэжыр жылагъуэм ялъэгъэIэсынырщ, ТекIуэныгъэр къыдэзыха ди лIыхъужьхэм я фэеплъыр хъумэнырщ. Апхуэдэу ди къэралым щекIуэкIащ «ЦIыкIухэм дакъыхуоджэ зауэм теухуауэ…» зи фIэщыгъэ урысейпсо Iуэхугъуэ дахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Театр» зи фIэщыгъэ дуней телъыджэ

2022-05-13

 • Кавказ Ищхъэрэм щыIэ сабий гъэсапIэхэм я зэпыщIэныгъэм зегъэубгъуным, IэщIагъэ и пIалъэкIэ зэхъуэжэн папщIэ къыхалъхьа егъэджэныгъэ зэдэлэжьэныгъэм ипкъ иткIэ, Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей къуажэм дэт курыт еджапIэм епха сабий гъэсапIэм иджыблагъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЗэчиифIэхэм  я  вагъуэбэ

2022-04-28

 • Анэдэлъхубзэр зэрырагъэдж Iэмалхэр егъэфIэкIуэнымкIэ, и бзэр дихьэхыу сабийм егъэджынымкIэ, лъэпкъым бгъэдэлъ псэкупсэ къулеягъым щIэблэр ешэлIэнымкIэ, и хабзэр, тхыдэр фIэгъэщIэгъуэну иджыным хуэшэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI ди республикэм. Лъэпкъпсо мыхьэнэ зиIэ а Iуэхум хуэгъэпса зэхуэс дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык. «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестивалым хэту, «ЗэчиифIэхэм я вагъуэбэ» зэпеуэ хьэлэмэтым адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ усэ къыщеджащ абыкIэ щIыпIэ Iыхьэхэм пашэ щыхъуа ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зи пщIэр лъагэ еджагъэшхуэ

2022-04-19

 • Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и лэжьакIуэ пашэхэм ящыщщ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Къанщыкъуей Валерэ Уэхьид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дэтхэнэ дерсри къэхутэныгъэ хьэлэмэтщ

2022-04-07

 • Ди щIыналъэм щIэблэ узыншэ къихъуэн папщIэ зи зэфIэкIи зи щIэныгъи емыблэжу псэухэр, гъащIэм я пащхьэ къригъэувэ къалэнхэр щIыхь пылъу зыгъэзащIэхэр ди мащIэкъым республикэм. Абыхэм ящыщщ зыпэрыт IэнатIэр хьэлэлу, жэуаплыныгъэр зыхищIэу езыхьэкI Бетрожь Маритэ Хьэсэнбий и пхъур. Тхыгъэм фIэщыгъэцIэ хуэтщIа Iэмалым тету лажьэ бзылъхугъэм биологиер щрегъэдж Цагъуэ Нурий и цIэр зэрихьэу Налшык къалэм дэт курыт школ №31-м. ФIыуэ илъагъу IэнатIэм Маритэ зэрыпэрытрэ мы гъэм илъэс 30 ирикъуащ, атIэми егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм зэрыхэтрэ илъэс 40-м щIигъуащ. Ар зэман мащIэкъым, ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, зэи къэхъуакъым Бетрожьыр и щIалэгъуэм ищIа хэхыныгъэм щыхущIегъуэжа, абы щыгъуэ къыхиха IэщIагъэм щытезэша. ЕгъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэм егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ Iуэхум и къызэгъэпэщыкIэм и пIалъэ ещIэ икIи и IэнатIэм гурэ псэкIэ пэрыту мэлажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ГъэсакIуэхэр зэIуощIэ

2022-03-30

 • Лэскэн щIыналъэм иджыблагъэ щекIуэкIащ зи еджапIэ кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэр щагъасэ и IуэхущIапIэхэм я гъэсакIуэхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЕгъэджакIуэм и пщIэр къэзыIэтыжыну Iэмалхэр

2022-03-22

 • КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетымрэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я Iуэхухэмрэ волонтёр лэжьыгъэм зегъэужьынымкIэ и комиссэмрэ иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щрагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм егъэджакIуэхэр зэрыщагъэхьэзыр щIыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЕджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ щIыналъэм и зыужьыныгъэмрэ

2022-03-15

 • КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зи чэзу зэхуэсыгъуэ иджыблагъэ щыIащ. Ар иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху IэнатIэм и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ щIыналъэ зыужьыныгъэм еджапIэ нэхъыщхьэхэм щаубыд увыпIэм, хуащI хэлъхьэныгъэм. А псалъэмакъым жыджэру хэтащ ди республикэм щылажьэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НэхъыфIхэр ягъэлъапIэ

2022-03-15

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьищу зэхэт а зэхьэзэхуэм и утыку къохьэ егъэджэныгъэ IэнатIэм ехъулIэныгъэ лъагэхэр щызыIэрызыгъэхьа IэщIагъэлIхэр, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зыбгъэдэлъу адрейхэм абыкIэ ядэгуэшэфыну хьэзырхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Убзэ зэгъашIэ, къэухъум

2022-03-12

 • Адыгэхэм тхэкIэ-еджэкIэ амал загъотыгъэр илъэси 100 хъугъэ. Ащ фэдэ фитыныгъэ лъапIэр лъэпкъым къыфэзыхьыгъэр Октябрэшхор ары.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гуащэмыдэ и  дерсхэр

2022-03-12

 • Илъэс щэ ныкъуэм нэблагъэкIэ анэдэлъхубзэр хъумэным, щIэблэм ар яIурылъхьэным зи гуащIэ хуэзыгъэтIылъ цIыхум къикIуагъыххэ гъуэгуанэр сытым пэпшэч хъуну, дапхуэдиз къарурэ шыIэныгъэрэ хэлъыпхъэ апхуэдэм?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЗэрытхузэфIэкIкIэ защIыдогъакъуэ

2022-03-12

 • ЦIыхур къызыхэкIа лъэпкъыр къэзыгъэлъагъуэр къыщалъхуа щIыпIэракъым, атIэ къэзылъхуа адэ-анэмрэ зэрыпсалъэ бзэмрэщ, зэрихьэ хабзэрщ. Дунейм укъызэрытехьэрэ зэхыумыха дэтхэнэ зы бзэри балигъ ухъуа нэужь зэбгъэщIэну тыншкъым, ар уи анэбзэ ирехъу, хамэбзэ ирехъу. Хэхэс адыгэхэм адыгэбзэр зрагъэщIэныр гугъу щIэхъури аращ. Тыркум телефон, телевизор, интернет къыщыщемыжьэм, цIыхухэр нэхъ зэкIэлъыкIуэу, зэрылъагъуу, щызэхыхьэкIи адыгэбзэр нэхъ къагъэсэбэпу щытащ, уеблэмэ а лъэхъэнэм тыркубзэр фIыуэ зымыщIэ нэхъыжь куэд щыбгъуэтынут а къэралым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Анэдэлъхубзэм уеIэт

2022-03-12

 • Гъуэгугъэлъагъуэ тхуэхъуауэ щыта, «Букварь» жиIэу зытета тхылъ цIыкIур къызэрытIэрыхьэрэ илъэс щэ ныкъуэ нэхърэ нэхъыбэ блэкIагъэнщ. Ди анэдэлъхубзэм дрипсэлъэф къудейуэ арати, абы ит сурэтхэм дэщIыгъуа хьэрфхэр щапхъэ тхуэхъури, куэд дэмыкIыу еджэн щIэддзат. Абгъуэм япэу къилъэтыкI гъатхэ бзу шырхэм дахуэдэт, дамэ къыттекIами ярейуэ дыгуфIэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Анэбзэ щIыхуэр

2022-03-12

 • Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа усакIуэ щэджащэхэу ЩоджэнцIыкIу Алий, Нало Заур, КIыщокъуэ Алим, Бемырзэ Мухьэдин, Нэхущ Мухьэмэд… — лъэпкъым вагъуэ мыужьыхыжу диIэ тхакIуэ-усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр нэгъуэщIыбзэкIэ зэдзэкIауэ деджэкIэ, адыгэбзэм хуэдэу ди псэм нэсынукъым. Ар хьэкъщ. Ар апхуэдэу щIыщытым и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр зыщ: хамэбзэр здынэсыр ди акъылращ, анэбзэр здынэсыр дигуращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зихуэдэ щымыIэ гъэтIылъыгъэхэр

2022-03-10

 • Налшык къалэ мы махуэхэм щокIуэкI курыт щIэныгъэ щызрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм епха музейхэмрэ Хэку зауэшхуэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэхэмрэ я зэхьэзэхуэр. Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм и Налшык къалэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа жэрдэмыр ЕгъэджэныгъэмкIэ къалэ IуэхущIапIэм диIыгъащ. Зэхьэзэхуэм гъэщIэгъуэн куэд утыкум кърилъхьащ, дэтхэнэри гуимыхужу, гъэсэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ мыхьэнэшхуэ яIэу. Ауэ зихуэдэ щымыIэ гъэтIылъыгъэхэр зиIэ еджапIэхэр къыхэкIащ, ахэр зэрызэхэлъ, зэрахъумэ, еджэныгъэм зэрыхалъхьэ и лъэныкъуэкIэ хуабжьу хьэлэмэт къыпщыхъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ