ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Нэхугъэмрэ фIыгъуэмрэ  дыхуэзышэ гъуэгуанэ

2020-09-08

 • ЩIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэр гъэлъэпIэн зэрыщIадзэрэ илъэс 55-м нэсащ. ЩIыпIэ куэдым щаIэт а махуэшхуэр Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН-м) и унафэкIэ ягъэувауэ щытащ 1966 гъэм фокIадэм и 8-м. Абы щыгъуэ Тегеран къыщызэIуахат егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ министрхэм я дунейпсо зэхуэсышхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ФокIадэм и 1-р ЩIэныгъэхэм я махуэщ

2020-09-01

 • КIэлъыплъыныгъэм   щIэтынущ
 • Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм фокIадэм и 1-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту нобэ яублэ 2020 — 2021 гъэ еджэгъуэщIэр. ЩIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэм дуней псом зыщиубгъуауэ къызэрекIуэкIам и зэранкIэ зи гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманым нэхъ пасэу щIэзыдза сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ, апхуэдэу гъатхэ мазэхэм гугъу ехьу, онлайн щытыкIэм иту дерсхэр езыгъэкIуэкIа егъэджакIуэхэмрэ я бынхэм унэм хэкъузауэ IэмалыншагъэкIэ щадэлэжьэн хуей хъуа адэ-анэхэмрэ — псори хуабжьу щогуфIыкI зыхуей хуэза, зэпэщ хъужа я еджапIэхэм, сабий садхэм я бжэхэр хуиту къызэрызэIуахыжым. Гъэ еджэгъуэщIэм зэрыщIидзэм и нэщэнэ япэ уэзджынэр къыщоуэ ди щIыналъэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НэхъыфIу къалъытахэм яхэтщ

2020-08-19

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI курыт школхэм я еплъыныгъэ-зэпеуэ. Мыгъэрей апхуэдэ зэхьэзэхуэм кърикIуахэр иджыблагъэ къапщытэжащ. Ди гуапэ зэрыхъущи, къэралым и курыт школ нэхъыфIхэм халъытащ Урысейм и ЛIыхъужь Трошев Геннадий и цIэр зэрихьэу Налшык дэт курыт школ №11-р (унафэщIыр Тхьэгъэпсо Татьянэщ). Абы къыфIащащ «2020 гъэм и школ нэхъыфI» цIэ лъапIэр, абы щыхьэт техъуэ щIыхь тхылъри къратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Махуэрыеджэ  мардэм  тохьэж

2020-07-11

 • Уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэр здынэса сыт хуэдэ щIыпIэми хуэдэу, ди къэралым щекIуэкI гъащIэми лъэныкъуэ куэдкIэ зэхъуэкIыныгъэ инхэр игъуэтащ. Ахэр нэсащ экономикэми, политикэми, щэнхабзэми, щIэныгъэми, н. къ. Лъэныкъуэегъэзу къэнакъым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэри. Ари ящыщщ зэхъуэкIыныгъэхэр нэрылъагъу дыдэу щекIуэкI унэтIыныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым  урысыбзэмкIэ Зыуэ щыт  экзаменыр еджакIуэ 2897-м щатащ

2020-07-09

 • Зыуэ щыт экзаменхэр, адрей илъэсхэм елъытауэ, мы гъэм зы мазэкIэ нэхъ кIасэу щIадзащ. Мэкъуауэгъуэм и 6-7 махуэхэм урысыбзэмкIэ я щIэныгъэр къагъэлъэгъуэну утыку ихьат КъБР-м и еджакIуэ 2897-рэ, экзаменыр щекIуэкIащ щIыпIэ 27-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Ныкъусаныгъэншэу йокIуэкI

2020-07-07

 • ДэнэкIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и курыт школхэр мы гъэм къэзыух ныбжьыщIэхэм бадзэуэгъуэм и 3-м Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр яублащ. Абыхэм ятащ литературэр (цIыху 200-м), географиер (57-м), информатикэр (цIыху 230-м). Къэпщытэныгъэхэр къызыхуэтыншэу къызэрагъэпэщащ икIи ныкъусаныгъэншэу, хабзэхэр къызэпамыуду екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэпщытэныгъэхэм хуэхьэзырщ

2020-06-27

 • Мы гъэм курыт школхэр къэзыух ныбжьыщIэхэм ящыщу еджэным адэкIи пызыщэнухэм я закъуэщ Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр (ЕГЭ) зытынур. Къэпщытэныгъэхэм хуэзыгъэхьэзыр лэжьыгъэхэр мы махуэхэм щызэфIах дэнэкIи. Къэпщытэныгъэхэр щекIуэкIыну махуэхэр мэкъуауэгъуэм и 17-м иубзыхуащ УФ-м и Правительствэм. Абыхэм ятеухуа унафэ къыщащтащ УФ-м и Къэрал Думэмрэ ФедерацэмкIэ Советымрэ, «Роспотребнадзор»-мрэ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НэхъыфI дыдэхэм хабжэ

2020-06-18

 • «PAEX-100» фIэщыгъэр иIэу УФ-м и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я рейтингыр къапщытэу илъэс къэскIэ екIуэкI лэжьыгъэм кърикIуахэр иджыблагъэ наIуэ къэхъуащ. Мыбы и къызэгъэпэщакIуэхэм статистикэ и лъэныкъуэкIэ университетхэм яIэ щытыкIэм къыдэкIуэу, тегъэщIапIэ ящIащ щIэныгъэрылажьэхэм, студентхэм, еджапIэр къэзыухахэм, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я деж щрагъэкIуэкIа пкърыупщIыхьыныгъэхэм кърикIуахэри. Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр зи гугъу тщIы рейтингым нэхъапэм щиIыгъа 96-нэ увыпIэм икIри, 88-нэм нэсащ. Апхуэдэу, «Экономикэмрэ унафэ щIынымрэ» унэтIыныгъэмкIэ къэралым и еджапIэ нэхъыфIхэм хабжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адэ-анэхэм  псалъэмакъ  щхьэпэ  драгъэкIуэкI

2020-02-04

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэм, апхуэдэу щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэту ди республикэм ит еджапIэхэм я лIыкIуэхэм Тэрч щIыналъэм ит курыт школхэр къэзыуххэм къапэщылъ къэпщытэныгъэм теухуа псалъэмакъ адэ-анэхэм драгъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дунейпсо  зэIущIэм  ирагъэблагъэ

2020-01-28

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и IэщIагъэлIхэри студентхэри щIэх-щIэхыурэ хэтщ къэралпсо, дунейпсо зэхыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Апхуэдэу, КъБКъУ-м и унафэщIхэм ящыщ Алътуд Юрийрэ Хьэшыр Светланэрэ иджыблагъэ ирагъэблэгъащ илъэс къэс екIуэкI «Гайдар и цIэкIэ зэхуэс» («Гайдаровский форум») дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцым. Абы хэтащ къэрал куэдым я эксперт цIэрыIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-11-29

 • ЩIэ
 • «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр мэлажьэ
 • Ди республикэм и къалащхьэ Налшык иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ пэщIэдзэ классхэм щезыгъаджэхэм ябгъэдэлъ щIэныгъэм хэзыгъахъуэ «Бжыгъэр зи лъабжьэ егъэджэныгъэ Iэмалхэр, «Яндекс. Учебник»-м тету» курсхэр. Егъэджэныгъэхэм хэтащ ди щIыналъэм и егъэджакIуэ 400-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-10-05

 • Зи лэжьыгъэр цIыху и уасэ,
 • Зи пщIэр дуней псом щылъагэ
 •  Мы гъэм илъэс 25-рэ мэхъури, жэпуэгъуэм и 5-р ди къэралым щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэу. Ар ди махуэгъэпсым япэ дыдэу къыхэгъэбелджылыкIа щыхъуар 1965 гъэрщ. ИужькIэ, 1966 гъэм, ЮНЕСКО-мрэ ЛэжьыгъэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэмрэ ирагъэкIуэкIа конференцым къыщащтауэ щытащ «ЕгъэджакIуэхэм жылагъуэм щаIэ увыпIэм теухуауэ» Чэнджэщыр. Ар хъуащ а IэнатIэм пэрытхэм я лэжьыгъэм хуэщIыпхъэ гулъытэ хэхам теухуа япэ дэфтэр. Абы къару щигъуэта жэпуэгъуэм и 5-р ООН-м 1994 гъэм игъэуващ ЕгъэджакIуэхэм я дунейпсо махуэу. УФ-м и Президентым 1994 гъэм къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ, ди къэралри теуващ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм ищIа унафэм (ипэкIэ ар щагъэлъапIэу щытар жэпуэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэрат).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дипломат ныбжьыщIэхэм папщIэ

2019-09-14

 • Налшык дэт гимназие №4-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ зэгъусэу мы махуэхэм ирагъэкIуэкIащ «КъэкIуэнум и дипломатхэр» езанэ щIэныгъэ-практикэ конференцыр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Зэхуэсыр хуэгъэпсащ щIалэгъуалэм я утыку итыкIэр, я гупсысэхэр екIуу къызэраIуэтэфыр егъэфIэкIуэным, щIэныгъэ зэзыгъэгъуэт щIалэгъуалэм — школакIуэхэмрэ студентхэмрэ — яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным, нэгъуэщIхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Бахъсэн и еджапIэхэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэм и махуэм теухуа зэхыхьэхэр

2019-09-03

 • Дыгъуасэ Бахъсэн районым и IуэхущIапIэхэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэм и махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-08-31

 • Япэ  уэзджынэм  и  махуэшхуэ
 • Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ щIэныгъэм и махуэр. ФокIадэм и 1-р мы гъэм тхьэмахуэ махуэу зэрытехуэм къыхэкIыу, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр блыщхьэм, фокIадэм и 2-м, дэнэкIи щекIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ