ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

ТекIуахэр ягъэгушхуэ

2023-05-27

 • Мы махуэхэм дэнэкIи щокIуэкI гъэ еджэгъуэр и кIэм зэрынэсамрэ абы кърикIуахэмрэ къыщапщытэж зэIущIэхэр. Иужьрей уэзджынэр къахуеуакIэщ 9-нэ, 11-нэ классхэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм. Ахэр хыхьакIэщ къызэрыщIагъэкI къэрал къэпщытэныгъэхэм я уэрыпIэм. А Iуэхугъуэм къыдэкIуэу школхэм иджыпсту щроплъэж 2022 — 2023 еджэгъуэ лъэхъэнэм къриубыдэу школакIуэхэр зыхэта олимпиадэхэм, зэхьэзэхуэхэм, нэгъуэщI зэпеуэхэм къарикIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Иужьрей уэзджынэ, япэ балигъ лъэбакъуэ!

2023-05-25

 • Нартан къуажэм дэт ку-рыт школ №1-м мы гъэм къыщIагъэкIа ныбжьыщIэхэм къызэрагъэпэща Iуэху дахэр псалъэ гуапэкIэ, уэрэдкIэ, къафэкIэ, усэкIэ, хъуэхъукIэ гъэнщIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гъуэгу махуэ!

2023-05-25

 • Каменномост (Къармэхьэблэ) курыт еджапIэ №2-м 11-нэ классыр къыщызыуххэм папщIэ иужьрей уэзджынэ кърагъэуащ. ФIыуэ ялъагъу школым, егъэджакIуэхэм, я классэгъухэм теухуа гукъэкIыжхэр я нэгум къыщIигъэхьэжащ уэзджынэ макъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НасыпкIэ гъэнщIа гъащIэ лъагъуэ фытеувэну!

2023-05-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и курыт еджапIэхэм «иужьрей уэзджынэр» къыщеуащ 11-нэ классыр къэзыух ныбжьыщIэ мини 4-мрэ 9-нэ классыр къызэзынэкIа еджакIуэ мини 10-мрэ папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

 ГуфIэгъуэмрэ  дэрэжэгъуэмрэ я гум щызу

2023-05-23

 • Ди къэралышхуэм хыхьэ сыт хуэдэ щIыпIэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и курыт школхэм мы махуэхэм къыщоуэ иужьрей уэзджынэр. УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм щIыналъэхэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэхэм ярита чэнджэщым тету, гъэ еджэгъуэр зэриухам щыхьэт техъуэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр ди республикэм щегъэкIуэкIыныр дыгъуасэ яублащ, ноби абы пащэ. НыбжьыщIэхэм я гуфIэгъуэр даIэт адэ-анэхэм, егъэджакIуэхэм, КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэхэм, къалэ, къуажэ администрацэхэм я IэщIагъэлIхэм. Школ линейкэхэм апхуэдэу кърагъэблэгъащ зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр, жылагъуэм пщIэ щызиIэ нэхъыжьыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лъэужь нэху

2023-05-23

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Лениным и орденыр, «Гъубжэрэ Уадэрэ» дыщэ медалыр зыхуагъэфэща, «КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр зыфIаща Къамбий Мухьэб Алим и къуэр (1923 — 2020) ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджэныгъэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм. Илъэс 41-кIэ ар пэрытащ егъэджэныгъэ IэнатIэм, япэщIыкIэ есэпымкIэ егъэджакIуэу, иужькIэ, илъэс 30-м щIигъукIэ, унафэщIу щылэжьащ Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Каменномост (Къармэхьэблэ) къуажэм дэт курыт школ №1-м. Накъыгъэм и 25-м илъэси 100 ирокъу а цIыху щэджащэр къызэралъхурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зыщымыгъуазэмрэ къалъыхъуэмрэ зыщагъуэт

2023-05-23

 • Псэм фIэIэфI сыт хуэдэ Iуэхуми дамэ къыптрегъакIэ, уи лъэр щIегъэкI. Хэплъхьэр уфIэмащIэу IэнатIэм и фIыпIэхэм ухегъэщыпыхь, зэрефIэкIуэнум и гъуэгухэр къыуегъэлъыхъуэ. Апхуэдэ щытыкIэ гъэщIэгъуэн уизыгъэувэ лэжьыгъэм зэи узытригъэзашэркъым, уеблэмэ махуэ къэс зы щIэщыгъуэ гуэр къызыкъуихыурэ узыIэпешэ, ар къэплъыхъуэн, къэптIэщIын, зэбгъэщIэн хуейуэ уепсыхь. Языныкъуэ IэщIагъэхэр цIыхум и узыншагъэм, псэуныгъэм, зэIузэпэщыныгъэм пыщIащ, адрейхэри лъэпкъым и щыIэныгъэм епха мэхъу. Къахэхыгъуейщ, ауэ лъэпкъ псор щыIэным хуэунэтIа лэжьыгъэ зэфIэзых цIыхум нэхъ узыхурегъэплъэкI икIи Iулыдж зыхууегъэщI. Зи гугъу сщIыри егъэджакIуэ IэщIагъэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лъэпкъым и къарур

2023-05-23

 • Цивилизацэм и къалэн нэхъыщхьэр цIыхур гупсысэфу игъэсэнырщ.
 • ЭДИСОН Томас.
 • Лъэпкъым и къарур къызэралъытэр и цIыху бжыгъэкIэкъым, атIэ абыхэм гъэсэныгъэрэ щIэныгъэу ябгъэдэлъырщ.
 • ГЮГО Виктор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къуажэри жылэдэсхэри иригушхуэрт

2023-05-18

 • Ди республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа IэщIагъэлIхэр ди мащIэкъым. Абыхэм я фIыгъэ куэд хэлъщ щIыналъэм къихъуэ щIэблэм щIэныгъэ куу, гъэсэныгъэ екIу, зэхэщIыкI тэмэм зэраIэм. Жылагъуэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм псэ хьэлэлу хуэлэжьащ сэ сызыщыщ Хьэт-уей къуажэм и цIыху куэд. Апхуэдэт, къэбгъэлъагъуэмэ, егъэджакIуэ Iэзэу, унэтIакIуэ IэкIуэлъакIуэу, гъэсакIуэ набдзэгубдзаплъэу ныбжьыщIэхэм яхэта Нало Леонид Хьэмырзэ и къуэр. «УФ-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр хуэфащэ дыдэу зыфIаща а нэхъыжьыфIыр псэуащ, зыпэрыт IэнатIэмкIэ жэуаплыныгъэшхуэ зыхищIэу, щапхъэу бгъэлъагъуэ хъуну Iуэху зехьэкIэ иIэу, жылэм къыдэхъуэ щIалэгъуалэм я къэкIуэнум ирипIейтейуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ФIым, дахагъэм къыхуреджэ

2023-05-04

 • ЩIэблэм ядэлэжьэным епха IэщIагъэхэр къыхэзых дэтхэнэми и гумрэ и псэмрэ и лэжьыгъэм етауэ щытын хуейщ. КъызэрыслъытэмкIэ, апхуэдэ IэщIагъэхэм я нэхъыщхьэщ егъэджакIуэр, сыту жыпIэмэ школым щекIуа-лIэ илъэсхэм къриубыдэу сабийм еубзыху и дуней еплъыкIэхэм, Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм, гупсысэхэм я нэхъыбапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Уэ ди нэ-ди псэу анэдэлъхубзэ, Лъэпкъым и гупсэ, къыдэбзэрабзэ!

2023-04-29

 • Къурш псынэхэм ядэIущащэ, жэнэт бзухэм ядэбзэрабзэ ди анэдэлъхубзэм и махуэшхуэт Аруан щIыналъэм и къалащхьэ Нарткъалэ мэлыжьыхьым и 27-м щызэхаша зэIущIэ дахэр. Ар теухуат 2022 — 2023 гъэ еджэгъуэм къриубыдэу екIуэкIа «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм, анэдэлъхубзэм и пщIэр нэхъри къэIэтынымкIэ, балигъми сабийми абы хуащI гулъытэм хэгъэхъуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэм, кърикIуахэр наIуэ къэщIыным, абы щытекIуахэр, къыхэжаныкIахэр гъэлъэпIэным. Апхуэдэуи зэхуэсым щрагъэжьащ «Анэдэлъхубзэр езыгъэдж IэщIагъэлI нэхъыфI» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЕгъэджакIуэхэр зэрыщIэмэ…

2023-04-20

 • Хы ФIыцIэ Iуфэм Iус шапсыгъхэм адыгэбзэр курыт еджапIэхэмрэ гъэсапIэхэмрэ щегъэщIэным нэхъыбэу зи нэIэ тетхэм ящыщщ Шапсыгъ Адыгэ Хасэр, ЕгъэджэныгъэмкIэ и комитетыр, Краснодар крайм Къэрал кIуэцI политикэмкIэ и департаментыр, краймрэ Адыгэ Республикэмрэ Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ я министерствэхэр, АР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал институтыр, Адыгэ къэрал университетыр, Сочэрэ ТIуапсырэ я администрацэхэм егъэджэныгъэмкIэ я къулыкъущIапIэхэр, еджапIэхэм я унафэщIхэр. ЕгъэджакIуэхэр зэгъусэу зэдолэжь мы Iуэхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Псысэ хьэлэмэту зыкъызэIуах

2023-04-18

 • Дзэлыкъуэ щIыналъэм адыгэбзэр нэхъ щефIакIуэу, щагъэшэрыуэу, щагъэлъапIэу щыту къызолъытэ. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъу Iуэхугъуэщ нэхъыжьхэр нэхъыщIэхэм адыгэбзэкIэ зэрепсалъэр, адыгэ хабзэр унагъуэм и курыхыу зэрыщытыр, Балъкъыпс гъунэгъуу зэрыщежэхыр, Iуащхьэмахуэ жэщ-махуэ имыщIэу плъыру къазэрыщхьэщытыр, пщэдджыжь дыгъэпсыр цIыху гъащIэм фIыкIэ зэрыпэджэр. КъищынэмыщIауэ, къуажэм бзэм хуэлажьэ, сабийм ар яIурызылъхьэ егъэджакIуэ нэсхэр яIэщ. Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, адыгэбзэр си псэм щыщ зыщIа егъэджакIуэщ КIэмпIу Iэсият.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Сабиипсэр зыхэзыщIэ

2023-04-13

 • ЩIэблэм ядэлэжьэным епха IэщIагъэхэр къыхэзых дэтхэнэми и гумрэ и псэмрэ а лэжьыгъэм етауэ щытын хуейщ. ЕгъэджакIуэм, гъэсакIуэм сабийхэм щIэныгъэ ябгъэдилъхьэн ипэ къихуэу, ахэр и хьэлымкIэ, и теплъэмкIэ, и лэжьыгъэмкIэ къыдихьэхыфын хуейщ. Сабийм и нэм щIэплъэмэ, абы и гум илъыр, и псэм щы-щIэр илъагъуфмэ, къыгурыIуэмэ, абы и лэжьыгъэри тэмэму къызэгъэпэща хъунущ, мурадри къехъулIэнущ. Апхуэдэ цIыхуу къэплъытэ хъунущ илъэс 35-рэ хъуауэ зи IэнатIэм хуэпэ-жу адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Аргудан къуажэм дэт ещанэ курыт еджапIэм щылажьэ Арахъэ Валентинэ Хьэжмурат и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Тхьэр къызэрыхуэупса фIыгъуэ мыухыж

2023-04-11

 • Дунейм IэщIагъэу тет псоми яхуэфэщэн гулъытэ хуэтщIми, жыфIэт, егъэджакIуэ IэщIагъэр адрей псоми яхуэдэкъым. КъызэрыслъытэмкIэ, ар Тхьэр цIыхум къызэрыхуэупсэ фIыгъуэхэм ящыщщ. ИпэжыпIэкIэ жыпIэмэ, щIэблэм щIэныгъэ яритыну, гъэсэныгъэ ябгъэдилъхьэну мурад дахэ зыщIа цIыхум и хьэл-щэным щызэхэухуэнауэ щытын хуейщ быдагъэри шыIэныгъэри, ткIиягъри щабагъри, цIыхум дзыхь хуэщIыфынри лъэныкъуэ куэдкIэ гъащIэм щапхъэу щыщытынри. Псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, абы фIыуэ илъагъун хуейщ сабийхэр, езы гъащIэр. А псори зыхэлъ, зи IэщIагъэмрэ и нэIэм щIэт сабийхэмрэ зэхуэдэу фIыуэ зылъагъу лэжьакIуэращ егъэджакIуэ нэскIэ узэджэ хъунур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ