ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Бжьыгъуэ  зэфIэхьым нэсащ

2022-09-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, Класс унафэщIхэм я II Урысейпсо зэпеуэм и бжьыгъуэ зэфIэхьым кIэух Iыхьэм нэсын яхузэфIэкIащ ди щIыналъэм щыщ егъэджакIуибгъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Япэ уэзджынэм и гуфIэгъуэшхуэ

2022-09-01

 • Ди щIыналъэм и махуэ нэхъ дахэхэм ящыщщ нобэрейр. Дыщыпсэу къэралышхуэм и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ ЩIэныгъэхэм я махуэр. БлэкIа илъэситIым, коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм дуней псом зыщиубгъуауэ щыщыта лъэхъэнэ гугъум, хуэмыдэу фокIадэм и 1-м гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр Iэтауэ дэнэкIи щокIуэкI. Республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я уэрамхэм нышэдибэ къыдыхьащ удз гъэгъа Iэрамэ дахэхэр зыIыгъ, екIуу хуэпа ныбжьыщIэхэр. Ахэр хуопIащIэ я школхэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм, я япэ дерсхэм. Псом хуэдэжтэкъым махуэшхуэр нэхъыбэу зыхуэщIа сабийхэу япэ дыдэу япэ классым кIуэхэм яIэ гукъыдэжым и инагъыр. Апхуэдэ цIыкIухэм я бжыгъэр ди республикэм мы гъэм мин 13-м щы-щIегъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гугъэмрэ гъащIэмрэ зэIэпэгъущ

2022-08-30

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ЗыужьыныгъэмкIэ и утыкум («Точка кипения») Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. «Урысейр зэфIэкIхэм я щIыналъэщ» къэралпсо пэхуэщIэ (проект) иным ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща IэщIагъэхэмкIэ центрым и лэжьэкIэ хъунум, гъэпсыкIэу иIэнум, ар зыхуэунэтIауэ щытынум теухуа Iуэху утыку кърахьащ, ахэр пхыгъэкIыным икIи къэщтэным ехьэлIа «Iэнэ хъурей» зэхашащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лъэпкъыр  зэрыгушхуэ  щIэныгъэлI

2022-08-13

 • ЩIэныгъэлI нэскIэ узэджэ хъунур зи дуней еплъыкIэкIэ къызэрымыкIуэу, зыпэрыт IэнатIэм дихьэхарэ ихъуреягъкIэ щекIуэкI гъащIэри зи щIэщыгъуэ, абы жыджэру хэт цIыхурщ, бгъэдэлъ щIэныгъэ куур, зэфIэкI лъагэмрэ щэн екIумрэ а псоми щIыгъужу. Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-м и лэжьакIуэ нэхъыжьхэм ящыщ Мэшыкъуэ Нуралий апхуэдэ лъэпкъ еджагъэшхуэхэм халъытэ. Ар УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, химие щIэныгъэхэмкIэ докторщ, КъБКъУ-м и профессорщ. Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Сабийм и зэфIэкIыр  адэ-анэм я деж къыщожьэ

2022-08-06

 • Куэд щIауэ сегъэпIйтей зы Iуэхугъуэм: сабийм и школ кIуэгъуэ хъуарэ мыхъуарэ къызэрыпщIэнум. Пэжщ, пыухыкIауэ яубзыхуа ныбжь щыIэщ (илъэсихрэ мазихым щегъэжьауэ илъэсий ныбжьым фIэмы-кIыу) курыт еджапIэм щIэтIысхьэн хуейуэ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, тIэкIу нэхъ пасэуи, мазэ бжыгъэкIэ нэхъ кIасэуи бгъакIуэ хъунущ, укъызытеувыIэн хуейри сабий къэс езым щхьэхуэу иIэж зыужьыкIэмрэ псэ псыхьыкIэмрэщ. Мис ар зэхэгъэкIынырщ адэ-анэр нэхъ зэлIэлIапхъэр, школым, психологхэм къагъэув мардэхэр, езыхэм я набдзэгубдзаплъагъэр щIыгъужу, Iуэхум къыхэлъытауэ. Си мызакъуэу, зи быным и ехъулIэныгъэмрэ и узыншагъэмрэ къызыфIэIуэху адэ-анэ куэд Iууа къыщIэкIынщ апхуэдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Тхылъ плъыжьхэр зратыжахэр

2022-07-23

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ зэзыгъэгъуэта, фIы дыдэу еджэу тхылъ плъыжьыр къэзылъэща бакалаврхэмрэ магистрантхэмрэ я гъэфIэж пшыхь дахэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Еджагъэшхуэ щэджащэ  

2022-07-21

 • Лъэпкъ бзэщIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ лъэпкъ IэщIа-гъэлI пажэхэм, цIэрыIуэхэм ящыщщ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием, АкмеологиемкIэ Дунейпсо академием я академик, адыгэ еджагъэшхуэ икIи хэкупсэ нэс Апажэ Мухьэмэд Лэкъумэн и къуэр. Ар ящыщщ къыщалъхуа жылэм, къызыхэкIа лъэпкъым, адэжь щIыналъэм я пщIэр лъагэу зыIэта, зи гъащIэри, зи къарури, зи зэфIэкIри зыбгъэдэт Iуэхум тыхь хуэзыщIа, Iэужь купщIафIэ зи щIыбагъ къыдэлъ, зи цIэфIыр ди къэралым нэмыщI, дуней псом щызэлъыщIэса цIыху щэджащэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Жыжьэ кIуэ мурадхэр я гъуэгугъэлъагъуэу

2022-07-13

 • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм я гуфIэгъуэ пшыхь. Университетым и ректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ еджапIэ нэхъыщхьэм и унафэщIхэм, хьэщIэ лъапIэхэм, егъэджакIуэхэм, пшыхьыр зращIэкIхэм я адэ-анэхэмрэ я ныбжьэгъухэмрэ я Iэгуауэшхуэхэм щIэту диплом плъыжьхэр яритыжащ еджэным ехъулIэныгъэ лъагэхэр щызыIэрызыгъэхьа цIыху 634-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ПщIэншэу ягъасэ

2022-07-07

 • Ди къэралым и курыт школхэм я 8 — 11-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэу информатикэм дихьэххэм а унэтIыныгъэмкIэ мы гъэм къыщыщIэдзауэ пщIэншэу я щIэныгъэм хагъэхъуэну Iэмал яIэщ. Абыхэм зыхрагъатхэ хъунущ иджырей програм-мированием и бзэхэм нэхъ куууэ щыгъуазэ ухуэзыщI илъэситI курсхэм. Абы теуха унафэм мы махуэхэм Iэ тридзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэрал гулъытэ егъуэт

2022-06-29

 • 2022 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм илъэс 90 ирикъунущ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ. КъБКъУ-м и махуэшхуэр Iэтауэ республикэм щыгъэлъэпIэным къэрал гулъытэ щегъуэт ди щIыналъэм. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Iэ тридзащ юбилейм епха Iуэхугъуэ псори къызыхуэтыншэу зэфIэгъэкIыным теухуа унафэ щхьэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ГъащIэ гъуэгум тоувэ  

2022-06-25

 • ДэнэкIи хуэдэу, ди республикэми мы махуэхэм щокIуэкI курыт школым и 9-нэ, 11-нэ классхэр къэзыуххэм я гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр. Куэд щIакъым а ныбжьыщIэхэм папщIэ иужьрей уэзджынэр къызэреуэрэ. Иджы мис, къэсащ балигъ гъащIэм ипэжыпIэкIэ ухэзышэ зэхыхьэ гуапэр, уи гъащIэ псокIэ гум имыкIыу къинэ гуфIэгъуэр — къызэрыщIагъэкI пшыхьыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Балли 100 къэзыхьахэр

2022-06-21

 • Мы махуэхэм хэIущIыIу мэхъу курыт школыр мы гъэм къэзыуххэм ята къэрал къэпщытэныгъэхэм къарикIуахэр. Илъэс блэкIахэми хуэдэу, ди гуапэ зэрыхъущи, ЕГЭ-р мы гъэм зыт ныбжьыщIэхэми къагъэлъагъуэ щIэныгъэ куурэ зэфIэкI лъагэрэ зэрабгъэдэлъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зи псэ хуабагъэмкIэ щIэблэм ядэгуашэхэр

2022-06-11

 • Мы гъэм епщыкIуиянэу ди къэралым щокIуэкI сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн езыт егъэджакIуэхэм я зэпеуэ. «Си гур сабийхэм язот» фIэщыгъэр зиIэ а зэхьэзэхуэр Урысей Федерацэм къыщызэгъэпэщыныр 2004 гъэм къыхалъхьауэ щытащ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэмрэ егъэджэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я профсоюзымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЛъэпкъылI щэджащэ

2022-06-09

 • Социологие щIэныгъэм и лъабжьэр адыгэ щIыналъэхэм щызыгъэтIылъа еджагъэшхуэхэм ящыщщ тхыдэдж щыпкъэ, щIэныгъэхэм я доктор, Адыгей къэрал университетым и профессору, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу щыта АфэщIыж Тыркубий Индрис и къуэр (1937-2022). Ди лъэпкъым и цIэфIыр жыжьэ зыгъэIуа IэщIагъэлI цIэрыIуэхэм хуэфащэ дыдэу халъытэ еджагъэшхуэр Адыгэ Республикэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэт, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличникт. АфэщIыжым бгъэдэлъа Iуэху зехьэкIэ пэрытым, зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэ ноби фIыуэ щыгъуазэщ социологием зи IэщIагъэр епха IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ХъуэпсапIэхэм япсыхьа

2022-06-01

 • Лъэпкъым и фIагъыр къэппщытэнумэ, и щIалэгъуалэм уеплъын хуейщ. И гупсысэкIэм, псэлъэкIэм, зыдихьэх Iуэхухэм. Ди псэлъэгъур ящыщщ IуэхущIафэ дахэрэ акъыл жанкIэ лъэпкъым къыкъуэувахэм. Мэшыкъуэ ФатIимэ IэщIагъэлI ныбжьыщIэщ — федеральнэ налог къулыкъущIапIэм республикэм щиIэ и IуэхущIапIэм налогхэмкIэ и инспекторщ, пшынауэщ. Нэхъыщхьэращи, гурэ псэкIэ адыгэщ! И дуней тетыкIэмрэ дэзыхьэххэмрэ ятеухуауэ депсэлъащи, ди гуапэу фыдогъэцIыху.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ