ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр утыку къохьэ

2021-07-13

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхьэмахуэ зэхуаку блэкIам къриубыдэу щызэфIэкIащ бакалаврхэмрэ магистрхэмрэ я къызэрыщIагъэкI щIэныгъэ квалификацэ лэжьыгъэхэр пхыгъэкIыныр, къэрал экзаменхэр тыжыныр. Ди гуапэ зэрыхъущи, мы гъэм университетым къыщIигъэкIа ныбжьыщIэхэм яхэтщ журналист IэщIагъэм хуеджахэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Сабийхэм я нэгу зрагъэужь

2021-06-24

 • Ди щIыналъэм щолIалIэ сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр гъэщIэгъуэну, гукъинэжу ирахьэкIыным. Апхуэдэу Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ) Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм хэт щIалэгъуалэм жэрдэм ящIащ «ДыгъафIэ къалэм» зыщызыгъэпсэху сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ КъБР-м и Макъамэ театрым зыщрагъэплъыхьыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэтIысхьэгъуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-06-22

 • Мэкъуауэгъуэм и 20-м щегъэжьауэ Урысейм еджапIэ нэхъыщхьэу итым зэрыщIагъэтIысхьэ Iуэхугъуэхэм щIэгъэхуэбжьауэ щIадзащ. А лэжьыгъэр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетми мы махуэхэм ехьэжьауэ щокIуэкI. Абитуриентхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ университетым и лэжьэкIэм щагъэгъуэзэн, къыхаха унэтIыныгъэмкIэ щыIэ гурыIуэныгъэхэр зэхрагъэщIыкIын, еджапIэм зэрыщIэтIысхьэну къэрал хабзэхэр хузэпкърахын щхьэкIэ адэ-анэхэм я университет зэIуха иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ. «Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет-2021: зэрыщIэтIысхьэ хабзэхэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр» — аращ зэреджэр зэпымыууэ лэжьэну зэхуэсым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЛIыгъэм  и  дерс

2021-06-04

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Тэрч къалэ «ЛIыгъэм и дерс» зи фIэщыгъэ, щIалэгъуалэр хэкупсэу къэгъэтэджыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ дахэ щекIуэкIащ. ЦIыхуищэм щIигъу зыхэта а зэхуэсыр къызэзыгъэпэщар Тэрч щIыналъэм щыIэ хабзэхъумэ къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэхэрщ. Тэрч къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIа  мы зэIущIэ щхьэпэр Къэрал гъунапкъэхъумэхэм я махуэми хуэгъэпсат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НэхъыфIхэр ягъэбелджылы

2021-05-29

 • Республикэм и къалащхьэ Налшык иджыблагъэ щекIуэкIащ «Илъэсым и егъэджакIуэ-2021» къэралпсо зэпеуэм и щIыналъэ зэхьэзэхуэр. IыхьитIу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэща зэпеуэм и зэхыхьэхэр щекIуэкIащ ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ республикэ центрым, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Налшык дэт курыт школ №33-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ФIэхъус, балигъ гъащIэ

2021-05-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 11-нэ классыр къыщызыуха ныбжьыщIэ мини 4-м щIигъум я иужьрей уэзджынэр накъыгъэм и 22-м кърагъэуащ. А Iуэхур Iэтауэ зыгъэлъэпIахэм ящыщщ Налшык къалэм дэт курыт школ №33-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIыналъэ  щIалэгъуалэ  проектхэр — урысейпсо  утыкум

2021-05-25

 •  «Урысей щIалэгъуалэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм щIалэгъуалэ проектхэмкIэ дызэрыт илъэсым и гъатхэпэ — мэлыжьыхь мазэхэм къыхилъхьэу иригъэкIуэкIа зэпеуэм щытекIуащ икIи «Спортыр, узыншагъэр хъумэнымрэ хьэл мыхъумыщIэхэм зыщы-дзеинымрэ, туризмыр» унэтIыныгъэмкIэ и грантри къихьэхуащ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым. Институтым къыхилъхьа щIалэгъуалэ проектыр — «БэнэкIэмкIэ кавказ ищхъэрэ студент джэгухэр» зи фIэщыгъэр — теухуат Кавказ щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм къадэгъуэгурыкIуэ бэнэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэхьэзэхуэ жыпхъэм илъхьауэ къэгъэпсэужа, ныбжьыщIэхэм къызэдащтэжа зэрыхъунум. Грантыр сом 3800000-рэ мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЕджакIуэхэм  я  Урысейпсо  олимпиадэхэм  къыхэжаныкIахэр  ягъэфIэнущ

2021-05-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Парламентым Зэрызыхуигъазэ Псалъэм къызэрыхигъэщащи, дызэрыт лъэхъэнэр сыт хуэдизу мыгугъуми, дунейр зэщIэзыщта пандемием и ягъэу жылагъуэм екIар сыт хуэдизу мыкууми, дызэрефIэкIуэным, ди псэукIэр нэхъ зэпэщ зэрытщIыным дыхущIэкъун хуейщ, дэтхэнэ зы цIыхуми щыпсэу щIыналъэм и пащхьэ щиIэ пщэдэкIыжыр зыхищIэу, и къэкIуэнум хуэлажьэуи щытыпхъэщ. Псом хуэмыдэу, къытщIэхъуэ щIэблэм я зэфIэкIымрэ лъэкIыныгъэмрэ къэтIэщIыным, зэчий зыбгъэдэлъхэр къэгъэнэIуэным ди нэIэ текI зэрымыхъунум тригъэчыныхьащ. Апхуэдэу, КъБР-м и Iэтащхьэм Парламентым и лIыкIуэхэм гу лъаригъэтащ курыт еджапIэм щIэс сабийхэр къыдэхьэхын, фIыщIэхуэщIэхэмкIэ тегъэгушхуэн зэрыхуейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Махуэрыеджэ мардэм тоувэж

2021-01-19

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ди къэралым мы зэманым зыщызыубгъуа коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ, курыт школхэм я пэщIэдзэ, ику ит классхэм я лэжьэкIэм зэхъуэкIыныгъэ иратурэ екIуэкIащ. Куэд дэкIакъым ди республикэм и еджапIэхэм я бжэхэр махуэрыеджэ мардэм тету къызэрызэIуахыжрэ. А Iуэху зехьэкIэр блыщхьэ лъандэрэ щаублэжащ ди къэралым и курыт школ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Къуажэ егъэджакIуэ-2021»

2021-01-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щаублащ «Къуажэ егъэджакIуэ-2021» программэм ипкъ иткIэ екIуэкI зэпеуэр. Абы хэтыну гукъыдэж зиIэхэм я лъэIу тхылъхэр къатын щыщIадзащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Бжэ зэIухахэм я махуэр»

2020-12-29

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр ящыщщ Кавказ Ищхъэрэм и еджапIэ нэхъыфIхэм. Абы щеджэ студентищэхэм щIэныгъэ куу зэрырагъэгъуэтыным хущIокъу егъэджакIуэхэр, IэщIагъэлIхэр. Университетым иIэ къудамэхэмрэ абы щызэфIах егъэджэныгъэ унэтIыныгъэхэмрэ щыгъуазэ хуащI республикэм и курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щIэс ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Си  бзэ — си псэ,  си  дуней»  зэпеуэм     2020 гъэм  щытекIуахэр

2020-12-15

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си    бзэ — си псэ, си дуней» республикэ зэпеуэм 2020 гъэм щытекIуахэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджакIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр гуэшауэ щытащ. Ахэр бзэр хъумэным, щIэблэр лъэпкъ хабзэм, литературэм, гъуазджэм, тхыдэм щIэпыкIыным хуэунэтIат. Ныбжь зэхуэмыдэхэм ит куэд гупсысэкIэ зэришэлIащ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIалэгъуалэм  и  пщэдейр  кIагъэпшагъэкъым

2020-12-08

 • «Урысейр зэфIэкIхэм я лъахэщ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа проектхэм языхэзщ менеджмент унэтIыныгъэ зиIэ «ЗегъакIуэ Iуэхур!» проектыр. Я зэфIэкIыр здынэсыр щагъэлъагъуэу абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент 55-рэ. Зэхьэзэхуэ екIуэкIахэм къыщыхэжаныкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIа адыгэ пщащэр. Дыгъэгъазэм и 7-м щегъэжьауэ и 10 пщIондэ Мэзкуу щекIуэкIыну Бжьыгъуэ зэфIэхьым хэтынущ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щеджэ Мэлыхъуэ Миланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэныгъэм  зи  кIэн  къыщикIахэр

2020-11-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, «Зыгъэпсэхугъуэ ин» зи фIэщыгъэ урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа цIыху 600-м ди щIыналъэм щыщ еджакIуих хиубыдащ: 9-нэ классым щIэс Абазэ Мурат, 11-нэ классым щеджэ Айбаз Феликс, БетIрожь Сабинэ, Кулиевэ Танзиля, Шыкъ Уэзырмэс сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ПроектыщIэм гъуэгу  егъуэт

2020-10-13

 • ЕджакIуэхэм IэщIагъэ къыхахынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуным ехьэлIа «Шаг в будущее» урысейпсо проектым хыхьэ Iуэхугъуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым жыджэру щокIуэкI. Мы махуэхэм электрон хэщIапIэр (http://bilet-help.worldskills.ru/) къагъэсэбэпурэ проектым хэтыну гукъыдэж зиIэхэр зэхуашэс. Апхуэдэу ди республикэм щыщу еджакIуэ 5186-рэ къыхыхьащ Iуэху щхьэпэм, абыхэм ящыщу 174-м зэман кIэщIым къриубыдэу лэжьыгъэм жыджэру зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ