ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

УФ-м и Президентым и гулъытэ

2018-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ «Урыс дуней» фондымрэ я мылъкукIэ илъэсищ лъандэрэ мэлажьэ «Ди лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэрщ» дунейпсо проектыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIалэгъуалэр топсэлъыхь

2018-11-07

 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм и еджапIэ нэхъыщхьищым — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым — я студентхэм зэгъусэу «Ди Хэкур Урысейрщ» «стIол хъурейр» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щрагъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр зытраухуар Урысейм и лъэпкъ псори зэкъуэтыным мыхьэнэуэ иIэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Cи еджапIэ — си къежьапIэ

2018-11-01

 • Iуэху еплъыкIэ
 • Гъуэзэджэрэ шэрыуэу
 • «Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуа-щIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ я бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэзэджэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну гухэхъуэу, хъуэхъу ирипIэтыну хуэдэ зэрыщымыIэмкIэ», — апхуэдэ псалъэ дахэхэр, Iущхэр  ди анэдэлъхубзэм хужиIащ Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ ШинкIубэ Бэгърат. Пэжу, щIэныгъэлI  цIэрыIуэ куэдым къалъытэ ди бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэщIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщу, ар Азие Ипщэм щыIауэ кIуэдыжа бзэхэм я щэхухэр къэхутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ, Хэха

КъБКъУ-м и бжэхэр къыхузэIуах

2018-10-20

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр ящыщщ Кавказ Ищхъэрэм и еджапIэ нэхъыфIхэм. Абы щIэс студентищэхэм щIэныгъэ куу зэрырагъэгъуэтыным хущIокъу егъэджакIуэхэр, IэщIагъэлIхэр. Университетым иIэ къудамэхэмрэ абы щызэфIах егъэджэныгъэ унэтIыныгъэхэмрэ мы махуэхэм щыгъуазэ хуащI республикэм и курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гупсысэр зыузэщIхэр

2018-10-04

 • Илъэс куэд лъандэрэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. Ар СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэкIэ ягъэувауэ щытащ 1965 гъэм. Ар ягъэлъапIэурэ къекIуэкIащ жэпуэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэм. ИужькIэ, 1994 гъэм къыщыщIэдзауэ, Урысей Федерацэм махуэшхуэр щаIэт жэпуэгъуэм и 5-м, ЮНЕСКО-м игъэува ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэм техуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Студентхэм  яхуозэ

2018-09-06

 • ФокIадэм и 3-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректорымрэ еджапIэм и унафэщIхэмрэ яхуэзащ мы гъэм япэ курсым щIэтIысхьахэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Япэ уэзджынэр кърагъауэ

2018-09-04

 • Налшык къалэм дэт курыт школ №5-м япэ классым сабий 200-м щIигъу фокIадэм и 1-м кIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2018-09-01

 • Япэ   уэзджынэм   и   махуэшхуэ
 • Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ ЩIэныгъэхэм я махуэр. Нобэ, фокIадэм и 1-м, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щокIуэкI ди щIыналъэм и курыт, пэщIэдзэ еджапIэ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ШыщхьэуIу зэIущIэхэр

2018-08-28

 • Гулъытэ нэхъыбэ зыхуэщIыпхъэ
 • унэтIыныгъэхэр яубзыху
 • Тхьэмахуэ блэкIам дэнэкIи щекIуэкIащ шыщхьэуIу зэIущIэхэр. Республикэпсо пленарнэ зэхуэсышхуэм и пэ къихуэу ди щIыналъэм щызэхэтащ абы хыхьэ район, къалэ IэнатIэхэм къызэщIаубыдэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я зэIущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гъэ еджэгъуэщIэм  хуэхьэзыр мэхъу

2018-08-11

 • ДэнэкIи хуэдэу, Бахъсэн районым хыхьэ еджапIэхэм я бжэр фокIадэм и 1-м къыхузэхуаIыхыжынущ щIыналъэм и ныбжьыщIэхэм. Ахэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр мы махуэхэм къапщытэ а Iуэхугъуэм къыхузэрагъэпэща комиссэ щхьэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ТекIуахэр ягъэпажэ

2018-06-14

 • «Адыгэ псалъэ» газетымрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ я жэрдэмкIэ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм къыхилъхьауэ щытауэ ди щIыналъэм щригъэкIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2018 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэгъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Тырныауз къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм. Дызэрыщыгъуазэщи, зэпеуэр ди республикэм и къэралыбзищымкIи йокIуэкI. АдыгэбзэмкIэ зэпеуэм кърикIуахэм, пашэ щыхъуахэм мы тхыгъэм щыгъуазэ фыщытщIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Медалы Каринэ Сахалин макIуэ

2018-06-02

 • Южно-Сахалинск къалэм мы гъэм и шыщхьэуIу мазэм щекIуэкIынущ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (Wor- ldskillsRussia 2018) VI Лъэпкъ чемпионатым и кIэух зэпеуэхэр. Абы хэтынущ КъБКъУ-м и педколледжым и студенткэ Медалы Каринэ (щIэныгъэ унафэщIыр психологие щIэныгъэхэм я кандидат Кузьменкэ Людмилэщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Акъылымрэ  зэчиймрэ я  махуэшхуэ

2018-05-26

 • Гъэ еджэгъуэм и кIэухым дэнэкIи щагъэлъапIэ илъэс псом жыджэру школ гъащIэм хэта ныбжьыщIэхэр. Апхуэдэ зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэ администрацэм  и унэм. Абы кърагъэблэгъащ район, республикэ, щIыналъэ, урысейпсо олимпиадэхэм, акъылыфIэхэм я зэпеуэхэм, гъэлъэгъуэныгъэхэм, щIэныгъэ-практикэ конференцхэм, спорт зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, призёр, лауреат хъуа школакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2018-05-15

 • ТекIуэныгъэ 73
 • Тхылъеджэхэм  я  зэпыщIэныгъэ
 • Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр   ди къэралым къызэрыщихьрэ илъэс 73-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным хуэгъэпсауэ къыхалъхьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ «ТекIуэныгъэм и щIэблэ акъылыфIэ» фIэщыгъэр зиIэ зэIэпах акцэр. Урысейм и Зауэ-тхыдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа а эстафетэр Ставрополь крайм къыщежьауэ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щызэлъоIэс. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм иужьрейуэ щрагъэкIуэ-кIа акцэм ди республикэм щыпащэнущ мэлыжьыхьым и кIэхэм. Школа-кIуэ минхэр зыхэт а Iуэхугъуэм и мурадыр щIэблэр Хэку зауэшхуэм теухуа тхылъхэм еджэным дегъэхьэхынырщ, ныбжьыщIэхэр хэкупсэу гъэсэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Журналист ныбжьыщIэхэм я телевиденэ

2018-05-08

 • Бахъсэн районым хыхьэ Къубэ-Тэбэ жылэм дэт курыт школым ди щIыналъэм щыяпэу лэжьэн щы-щIидзащ школ телевиденэм. ХъыбарыщIэхэр гъэхьэзырыныр пщэрылъ зыщащIыжащ еджапIэм и журналист ныбжьыщIэхэм. А гупым хэтщ 9 — 10-нэ классхэм щеджэ ныбжьыщIэ 15. Район администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Улымбащ Лерэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэкIэ нэтынхэр зэрекIуэкIыр бзитIщ: урысыбзэрэ адыгэбзэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ