ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Къуажэ еджапIэхэм къыщызэIуахынущ

2019-08-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэ еджапIэхэр я лъабжьэу къызэрагъэпэщынущ «Технология», «Информатика», «Основы жизнедеятельности» унэтIыныгъэхэр зиIэ «Зыужьыныгъэм и къежьапIэ» центр 27-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лизэрэ  Мадинэрэ  я  дерс  зэIухахэр

2019-08-06

 • Мы махуэхэм Кърымым щокIуэкI Анэдэлъхубзэр, урысыбзэри хэту, езыгъэджхэм я езанэ дунейпсо зэхуэс. А гъэмахуэ школым и лэжьыгъэм хэтщ анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я къэралпсо зэпеуэхэм щытекIуэу абы и саугъэт нэхъыщхьэр — «Дыжьын къабзийр» — зыхуагъэфэщауэ щыта IэщIагъэлIхэр. Абы и къалэн нэхъыщхьэхэщ лъэпкъхэм я зэхуаку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэныр, анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я пщIэр жылагъуэм къыщыIэтыныр, анэбзэр егъэджыным къэрал гулъытэ къыхуегъэщIыныр, иджырей егъэджэныгъэ технологие пэрытхэм дэнэкIи зыщегъэубгъуныр, егъэджакIуэ ныбжьыщIэхэр гъэгушхуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Илъэс  50  гъуэгуанэ

2019-06-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къызэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ университетым щылажьэ дохутыр-щIэныгъэлIхэр, абыхэм я гъэсэнхэр, Москва, Смоленск, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ республикэхэм къикIа IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ТекIуахэр  ягъэпажэ

2019-06-15

 • Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэгъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм. Фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэр гъэлъэпIэныр, адрей илъэсхэми хуэдэу, мы гъэми Iэтауэ, дахэу екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Iущхэмрэ  Iущыцэхэмрэ

2019-06-04

 • «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Тэрч районым щызэхуащIыжащ. ЕплIанэ джэгугъуэм и кIэух Iыхьэм хэтащ 9 — 11-нэ классхэм щIэс еджакIуэ 58-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-05-23

 • Иужьрей уэзджынэ
 • Узыншэу, школ!
 • Нобэ, накъыгъэм и 23-м, ди республикэм и курыт еджапIэ псоми иужьрей уэзджынэр къыщоуэ. Дэтхэнэ школакIуэм и дежкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэр псом хуэмыдэжу псэкIэ зыхащIэ курыт школыр къэзыуххэм. Ди республикэр къапщтэмэ, 11-нэ классыр мы гъэм къаух ныбжьыщIэ 4473-м, 9-нэ классыр — 8453-м. Нобэрей иужьрей уэзджынэм и зу макъ жьгъырум ахэр IуэхущIэхэмрэ мурадыщIэхэмрэ къыхуреджэ, я сабиигъуэмрэ балигъ гъащIэмрэ я зэпылъыпIи мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ПроектыщIэхэр къыхалъхьэ

2019-04-18

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щаутIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ. ПроектыщIэр даIыгъ Президентым къыбгъэдэкI грантхэм я фондымрэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-03-30

 • Iуэху зехьэкIэ пэрыт
 • Сыт къэралым и пщэдейр зэлъытар?
 • ЦIыхум и гупсысэр узэщIыным, абы и хьэл-щэныр зэтегъэувэным, щIэныгъэ егъэгъуэтыным зи лэжьыгъэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхахэм ящыщщ егъэджакIуэхэр. А къалэнхэр къызыхуэтыншэу зэфIэхыныр жэуап-лыныгъэ ин зыпылъ Iуэхугъуэщ, сыту жыпIэмэ, нобэ къытщIэхъуэ щIэблэм едгъэгъуэт дуней еплъыкIэм, бгъэ-дэтлъхьэ зэхэщIыкIым елъытащ къэралым и къэкIуэнур. А псори къэзылъытэу зи IэнатIэр езыхьэкI егъэджакIуэ гумызагъэщ Дзэлыкъуэкъуажэ дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Iэпщэ (Тау) Залинэ Нэщир и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Анэдэлъхубзэмрэ хабзэмрэ щIапIыкI

2019-02-05

 • Илъэс 20-м щIигъуауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» зэпеуэм мы илъэсым япэу хэтащ Налшык къалэ дэт 27-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ 3-нэ сабий садыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Ди школхэр нэхъыфIхэм халъытэ

2019-02-05

 • Илъэс зыбжанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI курыт еджапIэхэм къыщызэрагъэпэща школ сайтхэм я зэхьэзэхуэ. Иужьрей апхуэдэ зэпеуэм пашэ щыхъуахэм яхэхуащ ди щIыналъэм и апхуэдэ Интернет хэщIапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-01-26

 • Ди  нэхъыжьыфIхэр
 • ЩIэблэ куэдым я унэтIакIуэ
 • Гумэ БетIал Жантемыр и къуэр зымыцIыху дэсу къыщIэкIынкъым тхыдэ къулей зиIэ Псыгуэнсу адыгэ къуажэшхуэм. Жылэм къыдэхъуэ щIэблэр гъэсэнымрэ щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ зи гуащIэ куэд езыхьэлIа а лIы Iумахуэр ящыщщ Псыгуэнсум и къекIуэкIыкIар еш имыщIэу зэхуэзыхьэсыжахэм, зыджахэм, абы и блэкIам фIыуэ щыгъуазэхэм. Редакцэм пщэрылъ къысхуищIа къалэныр си гъуэгугъэлъагъуэу, Псыгуэнсум теухуа щIэнгъуазэ тхыгъэхэр зэхуэсхьэсыну а жылэм илъэс 15 ипэкIэ сыщагъэкIуами, къуажэ администрацэм и Iэтащхьэм япэу сызыхуигъэзахэм ящыщт БетIал. Тхыдэр иригъэдж къудей мыхъуу, хэкупсэ нэсу куэдым къалъытэ Гумэр хъуащ а адыгэ къуажэжьым къикIуа гъуэгуанэмкIэ щIэнгъуазэ пэлъытэ. Аращ а нэхъыжьыфIыр щIыналъэм, къыщалъхуа къуажэм къыщызэрагъэпэщ зэхуэсышхуэхэм щIрагъэблагъэр, и гупсысэхэмрэ Iуэху еплъыкIэхэмкIэ цIыхухэм ядэгуашэмэ яфIэигъуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лицейм  информатикэмкIэ  класс  къыщызэIуах

2019-01-17

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Налшык къалэ дэт лицей №2-мрэ «ХХI лIэщIыгъуэм и информатикэ» проектым ипкъ иткIэ зэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ. Университетым ейуэ курыт еджапIэм къыщызэIуах пэшым мурад нэхъыщхьэу иIэр еджакIуэхэр информатикэм и дунейм нэхъ куууэ щыгъэгъуэзэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

УФ-м и Президентым и гулъытэ

2018-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ «Урыс дуней» фондымрэ я мылъкукIэ илъэсищ лъандэрэ мэлажьэ «Ди лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэрщ» дунейпсо проектыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIалэгъуалэр топсэлъыхь

2018-11-07

 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм и еджапIэ нэхъыщхьищым — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым — я студентхэм зэгъусэу «Ди Хэкур Урысейрщ» «стIол хъурейр» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щрагъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр зытраухуар Урысейм и лъэпкъ псори зэкъуэтыным мыхьэнэуэ иIэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Cи еджапIэ — си къежьапIэ

2018-11-01

 • Iуэху еплъыкIэ
 • Гъуэзэджэрэ шэрыуэу
 • «Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуа-щIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ я бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэзэджэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну гухэхъуэу, хъуэхъу ирипIэтыну хуэдэ зэрыщымыIэмкIэ», — апхуэдэ псалъэ дахэхэр, Iущхэр  ди анэдэлъхубзэм хужиIащ Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ ШинкIубэ Бэгърат. Пэжу, щIэныгъэлI  цIэрыIуэ куэдым къалъытэ ди бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэщIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщу, ар Азие Ипщэм щыIауэ кIуэдыжа бзэхэм я щэхухэр къэхутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ, Хэха