ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Гъэ еджэгъуэщIэм  хуэхьэзыр мэхъу

2018-08-11

 • ДэнэкIи хуэдэу, Бахъсэн районым хыхьэ еджапIэхэм я бжэр фокIадэм и 1-м къыхузэхуаIыхыжынущ щIыналъэм и ныбжьыщIэхэм. Ахэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр мы махуэхэм къапщытэ а Iуэхугъуэм къыхузэрагъэпэща комиссэ щхьэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ТекIуахэр ягъэпажэ

2018-06-14

 • «Адыгэ псалъэ» газетымрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ я жэрдэмкIэ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм къыхилъхьауэ щытауэ ди щIыналъэм щригъэкIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2018 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэгъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Тырныауз къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм. Дызэрыщыгъуазэщи, зэпеуэр ди республикэм и къэралыбзищымкIи йокIуэкI. АдыгэбзэмкIэ зэпеуэм кърикIуахэм, пашэ щыхъуахэм мы тхыгъэм щыгъуазэ фыщытщIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Медалы Каринэ Сахалин макIуэ

2018-06-02

 • Южно-Сахалинск къалэм мы гъэм и шыщхьэуIу мазэм щекIуэкIынущ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (Wor- ldskillsRussia 2018) VI Лъэпкъ чемпионатым и кIэух зэпеуэхэр. Абы хэтынущ КъБКъУ-м и педколледжым и студенткэ Медалы Каринэ (щIэныгъэ унафэщIыр психологие щIэныгъэхэм я кандидат Кузьменкэ Людмилэщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Акъылымрэ  зэчиймрэ я  махуэшхуэ

2018-05-26

 • Гъэ еджэгъуэм и кIэухым дэнэкIи щагъэлъапIэ илъэс псом жыджэру школ гъащIэм хэта ныбжьыщIэхэр. Апхуэдэ зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэ администрацэм  и унэм. Абы кърагъэблэгъащ район, республикэ, щIыналъэ, урысейпсо олимпиадэхэм, акъылыфIэхэм я зэпеуэхэм, гъэлъэгъуэныгъэхэм, щIэныгъэ-практикэ конференцхэм, спорт зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, призёр, лауреат хъуа школакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2018-05-15

 • ТекIуэныгъэ 73
 • Тхылъеджэхэм  я  зэпыщIэныгъэ
 • Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр   ди къэралым къызэрыщихьрэ илъэс 73-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным хуэгъэпсауэ къыхалъхьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ «ТекIуэныгъэм и щIэблэ акъылыфIэ» фIэщыгъэр зиIэ зэIэпах акцэр. Урысейм и Зауэ-тхыдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа а эстафетэр Ставрополь крайм къыщежьауэ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щызэлъоIэс. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм иужьрейуэ щрагъэкIуэ-кIа акцэм ди республикэм щыпащэнущ мэлыжьыхьым и кIэхэм. Школа-кIуэ минхэр зыхэт а Iуэхугъуэм и мурадыр щIэблэр Хэку зауэшхуэм теухуа тхылъхэм еджэным дегъэхьэхынырщ, ныбжьыщIэхэр хэкупсэу гъэсэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Журналист ныбжьыщIэхэм я телевиденэ

2018-05-08

 • Бахъсэн районым хыхьэ Къубэ-Тэбэ жылэм дэт курыт школым ди щIыналъэм щыяпэу лэжьэн щы-щIидзащ школ телевиденэм. ХъыбарыщIэхэр гъэхьэзырыныр пщэрылъ зыщащIыжащ еджапIэм и журналист ныбжьыщIэхэм. А гупым хэтщ 9 — 10-нэ классхэм щеджэ ныбжьыщIэ 15. Район администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Улымбащ Лерэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэкIэ нэтынхэр зэрекIуэкIыр бзитIщ: урысыбзэрэ адыгэбзэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Къэхъугъэм  и  нэхъ  дахащэ»

2018-05-05

«Си бзэ — си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэм и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэр Хьэтуей къуажэм дэт, Дол Хьэсэнбий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Псэм и узэщIакIуэхэр, гъэсэныгъэм и унэтIакIуэхэр

2018-04-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ — си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэпщытэныгъэм и IэмалыщIэхэр

2018-03-31

 • КъБКъУ-м и Педагогикэ кол- леджыр мы гъэм къэзыух ны- бжьыщIэ 60-р мы махуэхэм хэтащ WorldskillsRussia дунейпсо мар-дэм хуэкIуэ къэпщытэныгъэм. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, экзаменхэр къызыхуэтыншэу зэфIэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Щхьэлыкъуэр зэпеуэм къыхохьэ

2018-03-24

 •  Сабийм и анэдэлъхубзэр Iурылъу, абы дихьэхыу, лъэпкъым и хабзэм, и тхыдэм и къулеягъым щыгъуазэу, ар фIэгъэщIэгъуэну еджэныгъэм хэшэнымкIэ, ар зэрырагъэдж Iэмалхэр егъэфIэкIуэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм и къэпщытакIуэхэр иджыблагъэ щыхьэщIащ Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIыхь тхылъхэмрэ удз гъэгъахэмрэ

2018-03-17

 • Республикэм и къалащхьэ Налшык дэт лицей №2-м иджыблагъэ щекIуэкIащ «Илъэсым и егъэджакIуэ-2018» къэралпсо зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэм щытекIуахэр щагъэнаIуэ гуфIэгъуэ зэхуэс. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэр зэрызэхэт унэтIыныгъэхэм елъытауэ нэхъыфIу къалъыта егъэджакIуэ гуп щагъэлъэпIащ зэIущIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адыгэбзэр зыгъэбзэрабзэхэр

2018-03-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Анэдэлъхубзэм и мазэм» епха Iуэхугъуэхэр Шэджэм къалэ дэт 2-нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ иджыблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Узэрыгушхуэ дерс екIухэр

2018-03-17

 •  Лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэр — бзэр хъумэныр, зегъэужьыныр, зи къалэн нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ  иригъэкIуэкI лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэ фестиваль-зэпеуэм Бахъсэн къалэ дэт, Пащты СулътIан и цIэр зезыхьэ 1-нэ курыт еджапIэр хэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Анэдэлъхубзэм и махуэшхуэ Иналхьэблэ щокIуэкI

2018-03-07

 • «Бзэр лъэпкъым и купщIэщи, зи бзэр кIуэда лъэпкъыр дэ купщIэншэм хуэдэщ». Арат и фIэщыгъэцIэр иджыблагъэ КъалэкIыхь (Прохладнэ) щIыналъэм хиубыдэ Иналхьэблэ (Къэрэгъэш) дэт курыт еджапIэ №2-м адыгэбзэмрэ хабзэмрэ я махуэшхуэ щекIуэкIам. Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, абы и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иригъэжьауэ, иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэри къыхыхьауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» хэгъуэгупсо зэпеуэм хэтыну жэрдэм зыщIа еджапIэм къэпщытакIуэхэр щрагъэблэгъат. Абыхэм я пащхьэ къралъхьа лэжьыгъэр траухуат къытщIэхъуэ щIэблэр дызэрыт зэманым декIуу гъэсэным, егъэджакIуэхэм я къалэныр ягъэзэщIэнымкIэ IэмалыщIэу къагъэсэбэпхэм, теориекIэ къащIар я бзэм, я творческэ лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпыфу, я Iуэху еплъыкIэр утыку ирахьэфу хъуным. ЗэрынаIуэщи, мурадхэр инт, тынштэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2018-02-27

 • Ди нэхъыжьыфIхэр
 • ЩIэблэм я щапхъэ
 • Шэджэм районым хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм и администрацэмрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ советымрэ зэдэарызыуэ унафэ къащтащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм и ветеран Къумыкъу ФатIимэт Шухьиб и пхъум «Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху» цIэ лъапIэр фIэщыным теухуауэ. Апхуэдэ гулъытэр хуэфащэ дыдэщ жылэм и нэхъыжьыфIхэм ящыщ, щIэблэм я щапхъэ бзылъхугъэ щыпкъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ