ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

ПроектыщIэхэр къыхалъхьэ

2019-04-18

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щаутIыпщащ «Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо проектыр. Ар ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным я нэIэ трагъэтынущ Кавказ Ищхъэрэм и студентхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБКъУ-м урысыбзэмкIэ и кафедрэмрэ. ПроектыщIэр даIыгъ Президентым къыбгъэдэкI грантхэм я фондымрэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-03-30

 • Iуэху зехьэкIэ пэрыт
 • Сыт къэралым и пщэдейр зэлъытар?
 • ЦIыхум и гупсысэр узэщIыным, абы и хьэл-щэныр зэтегъэувэным, щIэныгъэ егъэгъуэтыным зи лэжьыгъэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхахэм ящыщщ егъэджакIуэхэр. А къалэнхэр къызыхуэтыншэу зэфIэхыныр жэуап-лыныгъэ ин зыпылъ Iуэхугъуэщ, сыту жыпIэмэ, нобэ къытщIэхъуэ щIэблэм едгъэгъуэт дуней еплъыкIэм, бгъэ-дэтлъхьэ зэхэщIыкIым елъытащ къэралым и къэкIуэнур. А псори къэзылъытэу зи IэнатIэр езыхьэкI егъэджакIуэ гумызагъэщ Дзэлыкъуэкъуажэ дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Iэпщэ (Тау) Залинэ Нэщир и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Анэдэлъхубзэмрэ хабзэмрэ щIапIыкI

2019-02-05

 • Илъэс 20-м щIигъуауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» зэпеуэм мы илъэсым япэу хэтащ Налшык къалэ дэт 27-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ 3-нэ сабий садыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Ди школхэр нэхъыфIхэм халъытэ

2019-02-05

 • Илъэс зыбжанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI курыт еджапIэхэм къыщызэрагъэпэща школ сайтхэм я зэхьэзэхуэ. Иужьрей апхуэдэ зэпеуэм пашэ щыхъуахэм яхэхуащ ди щIыналъэм и апхуэдэ Интернет хэщIапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-01-26

 • Ди  нэхъыжьыфIхэр
 • ЩIэблэ куэдым я унэтIакIуэ
 • Гумэ БетIал Жантемыр и къуэр зымыцIыху дэсу къыщIэкIынкъым тхыдэ къулей зиIэ Псыгуэнсу адыгэ къуажэшхуэм. Жылэм къыдэхъуэ щIэблэр гъэсэнымрэ щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ зи гуащIэ куэд езыхьэлIа а лIы Iумахуэр ящыщщ Псыгуэнсум и къекIуэкIыкIар еш имыщIэу зэхуэзыхьэсыжахэм, зыджахэм, абы и блэкIам фIыуэ щыгъуазэхэм. Редакцэм пщэрылъ къысхуищIа къалэныр си гъуэгугъэлъагъуэу, Псыгуэнсум теухуа щIэнгъуазэ тхыгъэхэр зэхуэсхьэсыну а жылэм илъэс 15 ипэкIэ сыщагъэкIуами, къуажэ администрацэм и Iэтащхьэм япэу сызыхуигъэзахэм ящыщт БетIал. Тхыдэр иригъэдж къудей мыхъуу, хэкупсэ нэсу куэдым къалъытэ Гумэр хъуащ а адыгэ къуажэжьым къикIуа гъуэгуанэмкIэ щIэнгъуазэ пэлъытэ. Аращ а нэхъыжьыфIыр щIыналъэм, къыщалъхуа къуажэм къыщызэрагъэпэщ зэхуэсышхуэхэм щIрагъэблагъэр, и гупсысэхэмрэ Iуэху еплъыкIэхэмкIэ цIыхухэм ядэгуашэмэ яфIэигъуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лицейм  информатикэмкIэ  класс  къыщызэIуах

2019-01-17

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Налшык къалэ дэт лицей №2-мрэ «ХХI лIэщIыгъуэм и информатикэ» проектым ипкъ иткIэ зэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ. Университетым ейуэ курыт еджапIэм къыщызэIуах пэшым мурад нэхъыщхьэу иIэр еджакIуэхэр информатикэм и дунейм нэхъ куууэ щыгъэгъуэзэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

УФ-м и Президентым и гулъытэ

2018-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ «Урыс дуней» фондымрэ я мылъкукIэ илъэсищ лъандэрэ мэлажьэ «Ди лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэрщ» дунейпсо проектыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIалэгъуалэр топсэлъыхь

2018-11-07

 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм и еджапIэ нэхъыщхьищым — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым — я студентхэм зэгъусэу «Ди Хэкур Урысейрщ» «стIол хъурейр» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щрагъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр зытраухуар Урысейм и лъэпкъ псори зэкъуэтыным мыхьэнэуэ иIэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Cи еджапIэ — си къежьапIэ

2018-11-01

 • Iуэху еплъыкIэ
 • Гъуэзэджэрэ шэрыуэу
 • «Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуа-щIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ я бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэзэджэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну гухэхъуэу, хъуэхъу ирипIэтыну хуэдэ зэрыщымыIэмкIэ», — апхуэдэ псалъэ дахэхэр, Iущхэр  ди анэдэлъхубзэм хужиIащ Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ ШинкIубэ Бэгърат. Пэжу, щIэныгъэлI  цIэрыIуэ куэдым къалъытэ ди бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэщIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщу, ар Азие Ипщэм щыIауэ кIуэдыжа бзэхэм я щэхухэр къэхутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ, Хэха

КъБКъУ-м и бжэхэр къыхузэIуах

2018-10-20

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр ящыщщ Кавказ Ищхъэрэм и еджапIэ нэхъыфIхэм. Абы щIэс студентищэхэм щIэныгъэ куу зэрырагъэгъуэтыным хущIокъу егъэджакIуэхэр, IэщIагъэлIхэр. Университетым иIэ къудамэхэмрэ абы щызэфIах егъэджэныгъэ унэтIыныгъэхэмрэ мы махуэхэм щыгъуазэ хуащI республикэм и курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гупсысэр зыузэщIхэр

2018-10-04

 • Илъэс куэд лъандэрэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. Ар СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэкIэ ягъэувауэ щытащ 1965 гъэм. Ар ягъэлъапIэурэ къекIуэкIащ жэпуэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэм. ИужькIэ, 1994 гъэм къыщыщIэдзауэ, Урысей Федерацэм махуэшхуэр щаIэт жэпуэгъуэм и 5-м, ЮНЕСКО-м игъэува ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэм техуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Студентхэм  яхуозэ

2018-09-06

 • ФокIадэм и 3-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректорымрэ еджапIэм и унафэщIхэмрэ яхуэзащ мы гъэм япэ курсым щIэтIысхьахэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Япэ уэзджынэр кърагъауэ

2018-09-04

 • Налшык къалэм дэт курыт школ №5-м япэ классым сабий 200-м щIигъу фокIадэм и 1-м кIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2018-09-01

 • Япэ   уэзджынэм   и   махуэшхуэ
 • Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ ЩIэныгъэхэм я махуэр. Нобэ, фокIадэм и 1-м, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щокIуэкI ди щIыналъэм и курыт, пэщIэдзэ еджапIэ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ШыщхьэуIу зэIущIэхэр

2018-08-28

 • Гулъытэ нэхъыбэ зыхуэщIыпхъэ
 • унэтIыныгъэхэр яубзыху
 • Тхьэмахуэ блэкIам дэнэкIи щекIуэкIащ шыщхьэуIу зэIущIэхэр. Республикэпсо пленарнэ зэхуэсышхуэм и пэ къихуэу ди щIыналъэм щызэхэтащ абы хыхьэ район, къалэ IэнатIэхэм къызэщIаубыдэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я зэIущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ