ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дал Амир и махуэ

  • Куба къуажэм дэт курыт еджапIэ 1-м къыщызэIуахащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда полицэм и сержант нэхъы­щIэ Дал Амир и фэеплъ мемориал пхъэбгъу.
  •  
  • Фэеплъыр къыщызэ­Iуа­хым хэтащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэм и ­къуэдзэ Залиханов Къанщобий. Къызэхуэса школакIуэхэм, егъэджакIуэ гупым, къуажэ, район администрацэхэм я лIыкIуэхэм защыхуигъазэм, ар къы­теувыIащ Дал Амир гъащIэ мащIэми, къикIуа гъуэгуанэ кIэщIыр зэрыкупщIа­фIэм. Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и щIыналъэм хабзэр щыгъэбыдэным абы хэлъхьэныгъэ зэрыхуищIари къыхигъэщащ.
  • И къалэныр щапхъэ пылъу зэригъэзащIэм, къэмылэнджэжу щIэпхъа­джагъэм, экстремизмэмрэ терроризмэмрэ зэрапэ­щIэтым, къигъэлъэгъуа хахуагъэмрэ лIыгъэмрэ папщIэ КъБР-м щыIэ МВД-м и унафэщIхэм мызэ-мытIэу сержант нэхъыщIэ Далым гулъытэ хуащIащ.
  • Дал Амир и фэеплъым хуащIа гулъытэмрэ пщIэм­рэ папщIэ школым и директор АфIэунэ Леонидрэ Куба къуажэм и нэхъыжьхэм я советым и лIыкIуэхэмрэ КъБР-м щыIэ МВД-м и унафэщIхэм, къыдэлэжьахэм фIыщIэ хуащIащ.
  • ШколакIуэхэм литературэ композицэ ягъэлъэ­гъуащ. Я нэпсхэр яхуэ­мыубыду ныбжьыщIэхэр усэ къеджэрт.
  •  
  • Дыгулыбгъу Жантинэ.