ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Кинофестивалым  зэхуешэс

2018-10-25

 • Налшык къалэм и «Форум» киногъэлъэгъуапIэм жэпуэгъуэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «FEST-хиты» дунейпсо кинофестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, КъБР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм. Фестивалым зыкърагъэхьэлIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, республикэм и творческэ интеллигенцэм, режиссёрхэм, актёрхэм, журналистхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Макъамэмрэ  гушыIэмрэ  щызэхэухуэна  пшыхь

2018-07-21

 • КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин зи художественнэ унафэщI «Ридадэ» ансамблым Музыкэ къэрал театрым мэкъуауэгъуэм и 30-м пшыхь гукъинэж щитащ. Ар иригъэкIуэкIащ театрым и артист КIэбышэ Iэхьед.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Налшык насыпым и дамыгъэщ»

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 — 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр. Зэхыхьэ дахэр къызэрагъэпэщащ ди щIыналъэм и цIэр Урысейм и мызакъуэу, дуней псом фIыкIэ щагъэIун, лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр, цIыхухэм я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр яхъумэн, къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я зэдэлэжьэныгъэм зрагъэужьын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэшхуэм

2018-04-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт Кадет школ-интернат №1-м гъатхэ-пэм и 22-м Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ехьэлIа дауэдапщэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм иджы нэхъ убгъуауэ я гугъу фхуэтщIынщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Урысейм и ТхакIуэхэм я зэхуэсышхуэ

2018-02-27

 • Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и XV съезд иджыблагъэ Москва щекIуэ-кIащ. Абы къыщаIэтащ куэд щIауэ ягу къеуэ Iуэхугъуэ зыбжанэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Бгырысхэр егъэлъапIэ

2017-12-20

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ утыку къыщрахьащ «Хребет. Кавказ от моря до моря» кинофильмыр. КъБР-м и Жылагъуэ палатэм жэрдэм ищIа а Iуэхум жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, студентхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ кърагъэблэгъат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къафэр зи псэм хэлъ

2017-12-12

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и солисткэу щыта Егъэн Мадинэ дыгъэгъазэм и 11-м и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ. Абы ипэ къихуэу ар ди хьэщIэщым къедгъэблэгъащ.
 • Ди псэлъэгъум и адэ Багъэтыр ­Аркадий илъэс куэдкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым щылэжьащ, республикэм и ­журналистикэм хэлъхьэныгъэ хуэзы­щIахэм ящыщщ. КъищынэмыщIауэ, абы быныфI игъэсащ. Лъэпкъ къафэм и тхыдэм зи утыку итыкIэр къыхэна Мадинэ иджыри щIалэ дыдэу, илъэс 26-рэ фIэкIа мыхъуу, «КъБР-м и цIыхубэ ­артисткэ» цIэ лъапIэр къыхуагъэфэщащ. Къафэм зэрыхыхьаращ япэу ды­зэреупщIари.
 •  
 • — ПщафIэхэр щагъэхьэзыру Налшык дэт училищэм 1986 гъэм сыщеджэрти, «Студент гъатхэм» къафэ щызгъэзэщIэн хуейуэ пщэрылъ сщащIат. Зэщхьэгъусэхэу Марыщ Зауррэ ДыщэкI ФатIимэрэ сагъэхьэзырат. КъэпщытакIуэ гупым хэт, «Кабардинка» ансамблым и художественнэ унафэщI Ульбашев Мутай сыкъызэрыфар игу ирихьри, я гупым сригъэблэгъащ. КъэфакIуэхэм сахыхьэныр си адэм зэримыдэнур сщIэрти,  сэ япэ зизгъэщу зыри жысIакъым. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Абхъаз театрым бжьыпэр еубыд

2017-12-09

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

И насып хэлъщ артист IэщIагъэм

2017-12-07

 • ЦIыху къэс зэфIэкI гуэр иIэщ, ар къигъэсэбэпурэ и лэжьыгъэр цIыхубэм ябгъэдилъхьэу. Мы тхыгъэр зытеухуа щIалэм и зэфIэкIыр, псэ къабзэкIэ зыбгъэдэт лэжьыгъэр зыхуэгъэзар гъащIэм и гуащIагъри, и IэфIагъри, и пIащIагъри адрейхэм хуэмыдэу зыхэзыщIэхэрщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ГукъэкIыжхэмкIэ ядогуашэ

2017-10-26

 • ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща литературнэ пшыхь-зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Тхьэзэплъ Хьэсэн хэтащ Москва щекIуэкIа лъэпкъ литературэхэм я фестивалым

2017-10-03

 • ФокIадэм и 6-10-хэм Москва и ВДНХ-м Урысей Федерацэм и лъэпкъ литературэхэм я фестиваль гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Лъэпкъ къэс и тхакIуэ, усакIуэ нэхъыфIхэр ирагъэблагъэурэ я усэхэм зыщагъэгъуэзащ, щхьэж къызыхэкIам и тхыдэм, и бзэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм я гугъу ящIурэ, езыхэм я IэдакъэщIэкIхэми кърагъэджащ. Къэбэрдей тхакIуэхэм къабгъэдэкIыу фестивалым кIуэну зыхуагъэфэщар УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, усакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэнщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Нобэ Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэщ

2017-09-28

 • Адыгэ цей
 •  Адыгэ цейуэ, цей гъуапэхуу
 • Къуршыщхьэ уэс чэсейр зи теплъэ,
 • Шууей ныбжьыщIэр уогъэгушхуэ,
 • Ущыгъщи, и лъыр зэщIэбгъаплъэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гъэмахуэм и бзэр усыгъэм и псэщ

2017-09-26

 • ЗыкъэсщIэжри-
 • гъэмахуэт,
 • Жызумейри
 •  къэгъагъэрт.
 • Сыгъуэща зимыгугъэ
 • Дыгъэм сэ
 •  зыхуэзгъафIэрт.
 • Сыпсэуну сыгугъэу,
 • СыщыIэну сыхъуапсэу
 • ГъэфIэгъыбзэкIэ дыгъэм
 • Сыздришэрт и лъапсэм…
 •  
 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщ усэ пшыхьхэм я зи чэзу «Гъэмахуэегъэжьэж» Iыхьэр. Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я уардэунэм и режиссёр Гумэ Маринэ пшыхьыр къыщызэIуихым фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ къызэхуэсахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Мывэ телъыджэ

2017-09-20

 • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэм щагъэув сурэтыщI, скульптор Пащт-Хъан Алим «Вагъуэбэ мывэ» зыфIища и IэдакъэщIэкIыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Вэрокъуэ Владимир и фильмыщIэ

2017-09-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и фондым фокIадэм и 12-м щагъэлъэгъуащ НОТР телеканалым и унафэщI, режиссёр цIэрыIуэ Вэрокъуэ Владимир «Мария — русская царица из Кабарды» фIэщыгъэм щIэту триха фильмыр. Абы кърагъэблэгъат къулыкъущIэхэр, щэнхабзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэхэр, цIыху цIэрыIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ