ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Пушкиным и лъэхъэнэ

2021-11-30

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм «Пушкиным и бал» зыфIаща Iуэху гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Коларуссо Джон Адыгэ университетым и студентхэм яIуощIэ

2021-11-18

 • Мейкъуапэ дэт Адыгэ къэрал университетым хэт Дунейпсо щIэныгъэ-къэпщытакIуэ центрым мы махуэхэм онлайн IэмалкIэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ щIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ, политикэмрэ жылагъуэ Iуэхумрэ пщIэшхуэ щызиIэ цIыху щэджащэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зи сурэтхэр щIэщыгъуэ

2021-11-16

 • Тэрч щыщ, а къалэм щIыхь зиIэ и цIыху, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, сурэтыщI Iэзэ Гъыдэ Валерэ и сурэтхэр щIэщыгъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Быщтэ Азэмэт и вагъуэ

2021-11-16

 • Адыгэ Республикэм, КъБР-м щIыхь зиIэ я артист Быщтокъуэ (Быщтэ) Азэмэт цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэджыIакIуэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Мыжевских Вадим: Уи щэнхабзэр пхъумэн зэрыхуейм и щапхъэщ адыгэхэр

2021-11-13

 • Илъэс зыбжанэ мэхъу Витебск дэт Музыкальнэ колледжым и студент, белорус щIалэ Мыжевских Вадим кавказ лъэпкъхэм я щэнхабзэм щыгъуазэ зэрыхъурэ. Адрейхэм къахигъэщу, Вадим итхьэкъупащ адыгэхэм ейм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музей

2021-11-11

 • Куэд щIакъым Дзэлыкъуэ щIыналъэм тхыдэ — лъахэхутэ музей къызэрыщызэIуахрэ. Абы и хъыбар куэдрэ зэхыдох, Iуэхугъуэ дахэхэр къыщызэрагъэпэщ, цIыхухэм яфIэгъэщIэгъуэнщ, щIэупщIэ иIэщ. Дэри, музейм теухуауэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ абы и унафэщI Мэкъуауэ Хьэлимэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Дыщэидэм  хегъэгъуазэ

2021-11-02

 • IэпэIэсэ, дэрбзэр Къущхьэ Iэсият Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэр зыхэта «Мэшыкъуэ-2020» щIалэгъуалэ зэпеуэм къыщихьа грантым и фIыгъэкIэ егъэзащIэ «Лъэпкъ щэнхабзэм зэпымыууэ зегъэужьын» проект щхьэпэр. Абы хыхьэу, ныбжьыщIэхэмрэ гупыж зиIэ балигъхэмрэ хуегъасэ дыщэидэ, бэзэридэ, дыщэкI пасэрей IэщIагъэ дахэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Иджырей гъуазджэ

2021-10-30

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм жэпуэгъуэм и 19-м къыщызэIуахащ Аккизов Чэрим и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Азербайджанхэр ди  республикэм щохьэщIэ

2021-10-28

 • Налшык къалэ махуищкIэ щекIуэкIащ «Азербайджан шхыныгъуэхэм я махуэхэр — Къэбэрдей-Балъкъэрым» Iуэху дахэр. Ар къызэрагъэпэщащ Кавказым и пщафIэхэм я лъэпкъ зэгухьэныгъэм, Лъэпкъ шхыныгъуэхэмкIэ азербайджан центрым, Урысейм и пщафIэхэм я лъэпкъ ассоциацэм, «Визит Кавказ» турист компанием.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ШыIэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр, зэгурыIуэныгъэр зи тегъэщIапIэ

2021-10-02

 • Иджыблагъэ Татарстаным щекIуэкIа Муслъымэн кином и дунейпсо фестивалым хэтащ театрымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор. Щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ лъэпкъхэр зэшэлIэныр зи къыхуеджэныгъэ фестивалым къэрал лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэдым  къахэкIа цIыху зэчиифIэхэр зэхуишэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха, Щэнхабзэ

Дахагъэм и жылэ

2021-09-09

 • «Бжьыхьэ-2021» фIэщыгъэм щIэту Налшык дэт Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ КъБР-м и сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КъБР-м  къикIуа  щэнхабзэ  гъуэгуанэр

2021-09-01

 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэу къалъытэ щэнхабзэм, гъуазджэм, кинематографием, полиграфием, тхылъ къыдэгъэкIыным, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм, спортым, туризмэм пыщIа цIыхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гулджан къызыхэкIар зэи щыгъупщэркъым

2021-08-28

 • Тырку Республикэм щыцIэрыIуэ уэрэджыIакIуэ Алтан (Бэгъущэ) Гулджан (Gulcan) и цIэр зэхэзымыха зы адыги щыIэу къыщIэкIын-къым. Иджыпсту псоми тIэщIэлъ гаджетхэр сэбэп мэхъу ди лъэпкъэгъухэм хамэ къэралхэм щаIэ псэукIэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ къэтщIэнымкIэ. Гулджан Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым иджыблагъэ кърилъхьа видео теплъэгъуэм иджыри зэ ди гур хигъэхъуащ. Адыгэ фащэкIэ зэщыхуэпыкIа ныбжьыщIэ цIыкIухэр щIыгъуу адыгэ уэрэдхэр концертым щыжиIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Налшык  щыхьэщIэнущ «Кавказым  и  симфониер»

2021-08-19

 • Кавказ Ищхъэрэм фокIадэм концертышхуэ щитынущ Ленинград щIыналъэм и къэрал симфоние оркестрым, Санкт- Петербург къалэм щыщ маэстрэ Голиков Михаил зи унафэщIым. Зэраубзыхуам тету, фокIадэм и 28-м ар Налшык къэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Усэ фIыуэ зылъагъухэр

2021-08-05

 • КъБР-м и Правительствэм пэгъунэгъуу зэрагъэпэщыжа зыгъэпсэхупIэ хадэм усэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэм ЩэнхабзэмкIэ и управленэмрэ къалэм и библиотекэ нэхъыщхьэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ