ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

И ныбжьыр щыхэкIуэтами,  нэхъ щIалэхэм ехьэехуэфынут

2022-09-15

 • «Ди Плисецкая» жаIэу яIэтырт Хьэкъул Розэ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ балетым и напэт, и набдзэт. «Сэ сыхуейщ сыкъыщыхъуа республикэм щыпсэухэм езыхэм я гъуазджэрэ щэнхабзэрэ яIэжрэ дуней псом ар щызыгъэлъэгъуэф лъэпкъыу къытIуплъэну. Абы щыгъуэщ ди зэфIэкIыр къыщалъытэнур». Апхуэдэу жиIат илъэс 12-м къыщыщIэдзауэ егъэджакIуэ нэхъыфI дыдэхэм я деж къэфэнымкIэ зыщызыгъэса балеринэм. Хьэкъул Розэ псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут нобэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гъуазджэм и гъэлъэгъуапIэ

2022-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу Налшык къалэ къыщызэIуахащ гъэлъэгъуэныгъэхэр щекIуэкI унэ. Ар Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым тетщ, Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэм зегъэужьынымкIэ уардэунэм пэмыжыжьэу щытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ТIыхъужь Алий и цIэр фIащащ

2022-09-10

 • Ди республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум, Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэм и Iэужьым и илъэсым, РСФСР-м, КъБАССР-м я цIыхубэ артист ТIыхъужь Алий къызэралъхурэ илъэси 105-рэ щыхъум ирихьэлIэу, Нартан дэт Щэнхабзэ уардэунэм ТIыхъужь Алий и цIэр фIащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкI гъуэгу

2022-09-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм КъБР-м и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум ирихьэлIэу иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт къыщызэIуахащ. «Къэбэрдей-Балъкъэр. ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкI гъуэгу» зыфIаща музей пэхуэщIэм (проектым) утыкум кърихьащ ди щIыналъэм къикIуа тхыдэ гъуэгуанэр къызытещыж хьэпшыпхэр, Iэмэпсымэхэр, сурэтхэр, тхылъымпIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Мамырыгъэ  фиIэну!

2022-09-01

 • Пензэ областым къикIа Радаевэ Ольгэ «Новое время» газетым и редактор нэхъыщхьэщ. «Си щIыналъэ» фестивалым хэту абы игъэхьэзыра «шэрхъ репортажри» зытеухуар Гуэл щхъуантIэхэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Кавказ макъамэхэр щоIу

2022-08-27

 •  Налшык и Театр щхъуантIэм шыщхьэуIум и 25-м япэу къыщызэIуахащ KAVKAZ MUSIC FEST щэнхабзэ зэхыхьэшхуэр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Си лъахэ — си уэрэд»

2022-08-25

 • А фIэщыгъэм щIэту КъБР-м и цIыхубэ артист, IуэрыIуатэдж, щIэныгъэлI КъардэнгъущI Зырамыку и фэеплъу пасэрей уэрэдыжьхэм я япэ ныбжьыщIэ фестиваль мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЦIыхухэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэджыIакIуэ

2022-08-18

 • СССР-м и цIыхубэ артист, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, баритон лъэщ зиIэ, музыкант цIэрыIуэ Магомаев Муслъим псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 80 ири къунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Дызэрыпагэ композитор, пианист

2022-08-16

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, Урысей Федерацэмрэ Санкт-Петербургрэ я Композиторхэм я зэгухьэныгъэм хэт композитор, пианист Къэбэрдокъуэ Мурат лъэпкъыр дызэрыгушхуэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ди щIыуэпс къулейр къэзыгъэлъагъуэ

2022-07-26

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ УФ-м и Сурэттеххэм я зэгухьэныгъэм хэт, ТворчествэхэмкIэ Дунейпсо академием и академик, физико-географие щIэныгъэхэм я кандидат Вэрокъуэ Заур и «Солнце в сердце» выставкэр. Абы хагъэхьащ   художникым Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыуэпс къулейр къыщигъэлъэгъуа и сурэт щхъуэкIэплъыкIэхэмрэ декоративно-прикладной гъуазджэм щыщ и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Къамботрэ Лацэрэ» лъэхъэнэр зэхуащIыж

2022-07-19

 • КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым и 53-нэ лэжьэгъуэ пIалъэр щызэхуащIыжым ирихьэлIэу, япэу утыку щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и IэдакъэщIэкIхэм я лъагапIэу къалъытэ поэмэр и лъабжьэу Шортэн Аскэрбий итха «Къамботрэ Лацэрэ» пьесэм Молэ Владимир къытрищIыкIа оперэр, ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (2000 гъэ). Ар адыгэбзэкIэ ягъэуващ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Балъкъэр Юрэ: «Улэжьэн хуейщ  IэщIагъэм уи гур хуэкъабзэу»

2022-07-13

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и артист икIи и режиссёр Балъкъэр Юрэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гулъытэрэ гуапагъэрэ

2022-07-07

 • Махуэку пщыхьэщхьэм Балъкъэр театрым и пэшышхуэм зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуат ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей, Кулиев Къайсын и цIэкIэ щыIэ Балъкъэр, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрхэр мы гъэм илъэс 85-рэ зэрырикъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

СурэтыщI  ныбжьыщIэхэр  щагъэпажэ

2022-07-05

 • Сочэ къалэм и Лазаревскэ районым щекIуэкIащ сурэтыщI ныбжьыщIэхэм я «Сочэ-2022» VI дунейпсо выставкэ-зэпеуэр. Абы къыщыхэжаныкIахэм я цIэхэр къагъэнэIуащ. Абы щытекIуащ Къулъкъужын Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и еджапIэ Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм и гъэсэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ГъащIэм и плъыфэхэр

2022-06-30

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, ди республикэм и Лъэпкъ музейм къызэрагъэпэщауэ мы махуэхэм йокIуэкI Хэжь Алик и гъэлъэгъуэныгъэ. «Сыт пшэхэр щIесыр…» зи фIэщыгъэ зэIущIэр зи утыку щекIуэкIар Лъэпкъ музейращ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ