ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Бэчмырзэ и гъащIэмрэ  гуащIэмрэ дихьэхат

2023-01-31

 • Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэ дэт курыт еджапIэ №2-м иджыблагъэ зэхыхьэ гуапэ къыщызэрагъэпэщащ адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 169-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

СэвкIуий Хьэмид: Сэ дунейм сызэрепсэлъэфыр си IэщIагъэмкIэщ…

2022-12-27

 • КъуэкIыпIэм щыпсэу лъэпкъхэм я гъуазджэмкIэ къэрал музейм и къудамэу Мейкъуапэ дэтым иджы- благъэ къыщызэIуахащ ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт, профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ИлъэсыщIэпежьэ пшыхь

2022-12-27

 • «Усыгъэм и сыхьэтитI» («2 часа поэзии») литературэ проектыр зэрыщыIэрэ илъэс ебланэр йокIуэкI. А пIалъэм къриубыдэу трахащ видеоролик 300-м щIигъу. Iуэхум яфIэфIу хэтщ цIыкIуи ини, IэщIагъэ зэхуэмыдэхэр зиIэхэр: усакIуэхэр, уэрэджыIакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, дохутырхэр, нэгъуэщIхэри. Зэпымыууэ кърагъэблагъэ республикэм и артист пажэхэри Москва щыщхэри. «Усыгъэм и сыхьэтитI» Iуэхум хэтыну гупыж зыщIхэр нэхъыщхьэу зэпызыщIэр зы Iуэхугъуэщ — литературэм хуаIэ гулъытэрщ. Iуэхум хэтыну Iэмал иIэщ хэти — абы папщIэ гъэхуауэ усэ дахэ къеджэу видео трихыу проектым иригъэхьын хуейуэ аращ. Зи усэ къеджэкIэр гурыхь ящыхъухэр усыгъэ пшыхьыр щекIуэкI махуэм ирагъэблагъэ. Псори зытращIыхьыр цIыхухэр усэм дегъэхьэхынырщ, абы дахагъэу хэлъым гу лъегъэтэнырщ, нэхъыбэм литературэр щIэщыгъуэ ящыщIыжынырщ. Нэрылъагъущ я мурадыр къызэрехъулIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Багъэтыр Нинэ и тхылъыщIэ

2022-12-27

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Багъэтыр Нинэ «Си усэ — си уэрэд» зыфIища и усэ тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЗэчиифIэхэр Мейкъуапэ щызэхохьэ

2022-12-17

 • Адыгэ Республикэм щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и Х дунейпсо фестиваль. Мы гъэм ар траухуат АР-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум. Зэхыхьэр я нэIэ щIэту ирагъэкIуэкIащ АР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ хэгъэгум Лъэпкъ щэнхабзэмкIэ и центрымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ди студентхэр утыку къохьэ

2022-12-06

 • Иджыблагъэ Сочэ дэт къэрал университетым лъэпкъ щэнхабзэм и фестиваль щекIуэкIащ. Абы студенти 150-рэ екIуу хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Макъамэ нэтыным  хэтащ

2022-11-29

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ ЦокIыл Азэмэт иджыблагъэ хэтащ Малахов Андрей иригъэкIуэкI «Песни от всей души» теленэтыным. «Россия I» телеканылым абы щыжиIащ уэрэд зыбжанэ, «Насыпыр дахагъэщ» адыгэ уэрэдри хэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къэралыгъуэм и махуэм и щIыхькIэ

2022-11-26

 • Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым Налшык и Музыкэ къэрал театрым щэкIуэгъуэм и 20-м псапэ хуэщIэу концерт гукъинэж щитащ, Кавказ Ищхъэрэм мы зэманым зэрызыкъыщигъэлъагъуэм и программэм хыхьэу. Ансамблым и художественнэ унафэщIыр икIи и дирижёр нэхъыщхьэр УФ-м и цIыхубэ артист, генерал-майор Елисеев Викторщ. Концертыр къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЗэрыщIэмэ, Iуэхури кIуэтэнщ

2022-11-24

 • Москва, Къэзан, Петрозаводск къалэхэм щэкIуэгъуэм и 11 — 24 махуэхэм щекIуэкIащ «Кино и драматургия народов России. Фестиваль- смотр этнических и локальных фильмов и пьес» фестивалыр. Москва еплъыныгъэр къыщызэIуахащ адыгэ драматург, усакIуэ, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ и    «КъежэкI» пьесэмкIэ. Тхыгъэм урысыбзэкIэ къеджащ москвадэс актёрхэр, зэзыдзэкIар езы Къаныкъуэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КъанцIур зыгъэбзэрабзэхэр

2022-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, щэкIуэгъуэм и 21 — 25 махуэхэм Москва, иджы япэу, щекIуэкIынущ къанцIу (флейтэ) макъамэ Iэмэпсымэм еуэхэм я фестиваль. ГуфIэгъуэ зэIущIэшхуэр зэхашэ РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Чайковский П. И. и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал консерваторэм и профессор, къанцIум щыхуагъасэ уней школ къызэIузыха икIи а макъамэ лIэужьыгъуэм зэрыхурагъаджэ Iэмал щхьэхуэ къэзыгупсыса Должиков Юрий и ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Музыкэ школыр къызэIуахыж

2022-10-18

 • Мы гъэм яухынущ Къэбэрдей уэрамым тет Сабий музыкэ еджапIэ №2-р сыткIи зыхуей хуагъэзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Сэтэней пщащэу  къафэм и гуащэ

2022-10-13

 • Адыгэр дэнэ щыIэми, адыгэу къызэтенэжыныр и къалэн нэхъыщхьэу зыгъэувым сыту пщIэшхуэ къилэжьрэ! Псом хуэмыдэу, а цIыхур хамэ къэрал щапIамэ, хамэ щэнхабзэм хэпсэукIмэ, хамэбзэ ирипсалъэмэ, абы ирилажьэмэ. Апхуэдэ цIыхум уи щхьэр лъагэу уегъэIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Жыджэру гъащIэм добакъуэ

2022-10-13

 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 70 гъэхэм шэрджэс литературэм къыхыхьа тхакIуэ, усакIуэ, журналист, публицист Шорэ Ахьмэд ЛутI и къуэм и ныбжьыр жэпуэгъуэм и 12-м илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

IэщIагъэ гъэщIэгъуэн  зиIэ Жылэ Къантемыр

2022-10-04

 • Жылэ Къантемыр и закъуэщ ГИТИСм и «Сценографие» къудамэр къиухауэ ди республикэм исыр. Ауэ щыхъукIи, абы и цIэр ди театр утыкухэм куэдрэ щызэхэпхынукъым, нэхъыбэу щылажьэр нэгъуэщI республикэхэращи. Къантемыр сурэтыщI Iэзэщ, дуней еплъыкIэ, лъагъукIэ гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ зиIэ цIыху зэчиифIэщ. Жылэм иджыблагъэ зыхуэдгъазэри и лэжьыгъэм, IуэхущIафэм теухуауэ депсэлъащи, къыджиIахэр ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

И ныбжьыр щыхэкIуэтами,  нэхъ щIалэхэм ехьэехуэфынут

2022-09-15

 • «Ди Плисецкая» жаIэу яIэтырт Хьэкъул Розэ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ балетым и напэт, и набдзэт. «Сэ сыхуейщ сыкъыщыхъуа республикэм щыпсэухэм езыхэм я гъуазджэрэ щэнхабзэрэ яIэжрэ дуней псом ар щызыгъэлъэгъуэф лъэпкъыу къытIуплъэну. Абы щыгъуэщ ди зэфIэкIыр къыщалъытэнур». Апхуэдэу жиIат илъэс 12-м къыщыщIэдзауэ егъэджакIуэ нэхъыфI дыдэхэм я деж къэфэнымкIэ зыщызыгъэса балеринэм. Хьэкъул Розэ псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут нобэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ