ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

КIыщокъуэ Алим и фэеплъ  зэIущIэшхуэ

2019-10-05

 • Махуэ гъунэгъухэм Налшык къыщызэIуахынущ усыгъэм и фестиваль. «Всадник чести» зыфIаща зэхыхьэшхуэр теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 105-рэ зэрырикъум. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зи IэщIагъэм къигъуэтыжа

2019-06-07

 • Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и лэжьакIуэ, уэрэдус, уэрэджыIакIуэ АфIэунэ Арсен къызыхуигъэщIа IэнатIэм гурэ псэкIэ хуолажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Фестивалым фрагъэблагъэ

2019-03-26

 • Iуащхьэмахуэ лъапэ мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэкIуэкIынущ «Эль 3500» макъамэ фестиваль иныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Адыгэбзэр я гъуазэщ

2019-03-12

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм адыгэбзэм и махуэм зыхуегъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къэшэж Иннэ и пшыхь

2019-03-06

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ усакIуэ цIэрыIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ди лъахэм нэхъри дегъэхьэхын

2019-01-26

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы и «Къалэмбий» лекторий зэIухам щIышылэм и 18-м щызэхалъхьэжащ щэнхабзэ туризмэм егъэщIылIауэ блэкIа илъэсым зэфIагъэкIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Иджырей зэманым декIу усакIуэ, тхакIуэ зэчиифIэ Дзыбэ Саният

2019-01-24

 • Сыт хуэдэ зэманми езым и лIыхъужьхэр къегъэщI, ирехъу ар политик, дохутыр, дипломат… Апхуэдэу ди нобэрей дунейм халъхуа цIыху зэчиифIэу зи гугъу фхуэсщIыну сызыхуейр журналист, тхакIуэ, усакIуэ Дзыбэ Саниятщ. Саният нэхъыфIу къыщацIыхур езыр щалъхуа Адыгэ Республикэращ. Ар Щэуджэн районым хыхьэ Хьэтэгъужьыкъуей жылэм къыщалъхуащ. Мейкъуапэ дэт гимназиер къиуха нэужь, Адыгэ къэрал университетым филологиемкIэ и факультетым и урыс-адыгэ къудамэм щIэныгъэ щызригъэгъуэ-тащ. Пщащэр зыщIэсар гуманитар классти, арагъэнщ бзэм щIыхуеджар. Университет нэужьым, егъэджакIуэу лэжьэну и мурада щхьэкIэ, гъащIэм къыпигъаплъэр журналист IэщIагъэрат. Адыгэбзэри урысыбзэри зэхуэдэу зыгъэшэрыуэ хъыджэбзым иритхэну къыхихар къыдалъхуа анэдэлъхубзэрщ. Республикэм къыщыдэкI «Адыгэ макъ» газетым и редакцэм щылэжьащ. ИужькIэ нэгъуэщI IэщIагъэхэм зритами, журналистикэр, усыгъэр, прозэр зыпищI щыIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къуажэдэсхэр щогуфIыкI

2019-01-15

 • Каменномост къуажэм къыщызэIуахыжащ иужьрей зэманым лэжьыгъэшхуэ зращIэкIа, къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыжа щэнхабзэ унэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Кинофестивалым  зэхуешэс

2018-10-25

 • Налшык къалэм и «Форум» киногъэлъэгъуапIэм жэпуэгъуэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «FEST-хиты» дунейпсо кинофестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, КъБР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм. Фестивалым зыкърагъэхьэлIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, республикэм и творческэ интеллигенцэм, режиссёрхэм, актёрхэм, журналистхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Макъамэмрэ  гушыIэмрэ  щызэхэухуэна  пшыхь

2018-07-21

 • КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин зи художественнэ унафэщI «Ридадэ» ансамблым Музыкэ къэрал театрым мэкъуауэгъуэм и 30-м пшыхь гукъинэж щитащ. Ар иригъэкIуэкIащ театрым и артист КIэбышэ Iэхьед.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Налшык насыпым и дамыгъэщ»

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 — 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр. Зэхыхьэ дахэр къызэрагъэпэщащ ди щIыналъэм и цIэр Урысейм и мызакъуэу, дуней псом фIыкIэ щагъэIун, лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр, цIыхухэм я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр яхъумэн, къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я зэдэлэжьэныгъэм зрагъэужьын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэшхуэм

2018-04-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт Кадет школ-интернат №1-м гъатхэ-пэм и 22-м Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ехьэлIа дауэдапщэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм иджы нэхъ убгъуауэ я гугъу фхуэтщIынщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Урысейм и ТхакIуэхэм я зэхуэсышхуэ

2018-02-27

 • Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и XV съезд иджыблагъэ Москва щекIуэ-кIащ. Абы къыщаIэтащ куэд щIауэ ягу къеуэ Iуэхугъуэ зыбжанэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Бгырысхэр егъэлъапIэ

2017-12-20

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ утыку къыщрахьащ «Хребет. Кавказ от моря до моря» кинофильмыр. КъБР-м и Жылагъуэ палатэм жэрдэм ищIа а Iуэхум жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, студентхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ кърагъэблэгъат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къафэр зи псэм хэлъ

2017-12-12

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и солисткэу щыта Егъэн Мадинэ дыгъэгъазэм и 11-м и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ. Абы ипэ къихуэу ар ди хьэщIэщым къедгъэблэгъащ.
 • Ди псэлъэгъум и адэ Багъэтыр ­Аркадий илъэс куэдкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым щылэжьащ, республикэм и ­журналистикэм хэлъхьэныгъэ хуэзы­щIахэм ящыщщ. КъищынэмыщIауэ, абы быныфI игъэсащ. Лъэпкъ къафэм и тхыдэм зи утыку итыкIэр къыхэна Мадинэ иджыри щIалэ дыдэу, илъэс 26-рэ фIэкIа мыхъуу, «КъБР-м и цIыхубэ ­артисткэ» цIэ лъапIэр къыхуагъэфэщащ. Къафэм зэрыхыхьаращ япэу ды­зэреупщIари.
 •  
 • — ПщафIэхэр щагъэхьэзыру Налшык дэт училищэм 1986 гъэм сыщеджэрти, «Студент гъатхэм» къафэ щызгъэзэщIэн хуейуэ пщэрылъ сщащIат. Зэщхьэгъусэхэу Марыщ Зауррэ ДыщэкI ФатIимэрэ сагъэхьэзырат. КъэпщытакIуэ гупым хэт, «Кабардинка» ансамблым и художественнэ унафэщI Ульбашев Мутай сыкъызэрыфар игу ирихьри, я гупым сригъэблэгъащ. КъэфакIуэхэм сахыхьэныр си адэм зэримыдэнур сщIэрти,  сэ япэ зизгъэщу зыри жысIакъым. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ