ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Зи  макъыр жьгъырухэр

2023-05-11

 • Налшык къалэ щыщ Бэрэгъун Зауррэ нарткъалэдэс Къущхьэ Миланэрэ иджыблагъэ хэтащ «MUSIK STAR KIDS-2023» сабийхэм я дунейпсо макъамэ зэпеуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ГурыфIыгъуэрэ псалъэ  гуапэрэ щыкуэдт

2023-05-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал филармонием и солисткэ пажэ Хьэкъул Оксанэ иджыблагъэ концерт щитащ езыр къыщалъхуа, къыщыхъуа Аруан къуажэм. Ар уэрэджыIакIуэм утыку къихьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 20 зэрырикъум теухуауэ иригъэжьа концертхэм я пэублэ гуфIэгъуэ зэхыхьэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Япэ гъэлъэгъуэныгъэ

2023-04-27

 • Тэрч щIыналъэм щыщ сурэтыщI Къандрокъуэ Хъусен и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Нарткъалэ Сабий гъуазджэхэмкIэ и «Радуга» школым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Светланэ и пшыхь дахэ

2023-04-25

 • Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Моттаевэ Светланэ къызэралъхурэ илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъум траухуа пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Иолантэ и дуней телъыджэр

2023-04-20

 • Налшык дэт Музыкэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ Чайковский Пётр и «Иолантэ» зы акт хъу оперэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Адыгэ щIэблэр зэкъуегъэувэ

2023-04-15

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ «Адыгэ дуней» фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Анэдэлъхубзэ дахэ   зыIурылъхэр

2023-04-11

 • Бахъсэнёнкэ къуажэм щэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ ПащIэ Бэчмырзэ теухуа «УсакIуэ уахътыншэ» Iуэху дахэр. Ар къызэригъэпэщащ усакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Бахъсэн щIыналъэм щэнхабзэмкIэ и центрым и методист нэхъыжь Зэгъэщтокъуэ Людэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Сыхъумрэ Налшыкрэ зэпащIэ

2023-04-06

 • Адыгэ усакIуэ, тхакIуэ, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ иригъэжьа «Круговорот поэзии» литературэ Iуэхум хыхьэу, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым хьэщIэ лъапIэхэр къыхуеблэгъащ. Абхъаз усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор Зантарие Владимир и IэдакъэщIэкIхэм траухуа пшыхьыр усыгъэм дихьэххэм дежкIэ тыгъэшхуэт. Абы утыку кърихьащ «Нимб земли» зыфIища и тхылъыщIэр. УсакIуэм и гъусэт щIэныгъэлI щIалэгъуали — Абхъаз къэрал университетым и егъэджакIуэхэу Гицбэ Инал, Габние Дифэ, Капш Алхас, Анкваб Альбинэ сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Адыгэхэр»  НТВ-м  и  хьэщIэщ

2023-04-04

 • Урысей телевиденэм и каналхэм къызэрагъэпэщ творческэ зэхьэзэхуэхэмрэ шоу зэмылIэужьыгъуэхэмрэ нэхъыбэ хъуху ди лъэпкъэгъухэр нэхъ щIэх-щIэхыурэ федеральнэ каналхэм щыдолъагъу. Иджы «Адыгэхэр» къафэмкIэ цIыхубэ ансамблым НТВ каналымкIэ екIуэкI «Страна талантов» нэтыным зыкъыщигъэлъэгъуащ. Къэрал псом щыщ уэрэджыIакIуэхэр, къэфакIуэхэр, ансамблхэр, творческэ гуп зэмылIэужьыгъуэхэр зыхэт телепроектым я зэфIэкI утыку къыщрахьащ Адыгейм икIа къэфакIуэхэми. Къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсипщI ирикъу къэфакIуэ ансамблым дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ а Iуэхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Нало Аскэр и пшыхь

2023-04-04

 • Иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ театрым, кином я актёр, НыбжьыщIэхэм я театрым и унафэщI Нало Аскэр и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Яшэча хьэзабым  и мыхъур зытелъхэр

2023-04-01

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм гъатхэпэм и 27-м къыщызэIуахащ балъкъэр лъэпкъым и махуэщIым траухуа гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы утыку къыщрахьащ усакIуэ, тхакIуэ икIи сурэтыщI Сарбашев Азноррэ Къалмыкъ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI Дорджинов Викторрэ я лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Театр сценэр къаруушхуэщ

2023-03-30

 • УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и щIыналъэ къудамэр я дэIэпыкъуэгъуу, гъатхэпэм и 27-м республикэм и театрихым — Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Музыкэ театрым, Гуащэ театрым, Нэгъуей Мухьэдин зи унафэщI «Фатум» уней театрым я актёрхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ Театрым и дунейпсо махуэр гукъинэжу ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Усэ зыщIыгъу гъатхэ!

2023-03-28

 • Гъатхэмрэ усыгъэмрэ зэIэпэгъущ. Дунейр къощIэращIэ, псэщIэ къыхохьэ, зэпхыдэIукIыурэ макъ щIэщыгъуэхэр къегъуэт. А макъым псалъэу хохьэ усыгъэр! Мис а дунейм гур щопсэху, щопIейтей, щогъагъэ! Гъатхэмрэ усэмрэ зэщIыгъумэ — къаруущIэщ. Абыхэм цIыхупсэр къыхуагъэуш псэуным, дзыхами гугъэ иратыжыф.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Налшык насыпым  и дамыгъэщ»

2023-03-28

 • Налшык къалэм гъатхэпэм и 25-м щекIуэкIащ макъамэмрэ къафэмкIэ IX лъэпкъхэм зэдай зэпеуэ, «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIащар. Зэхыхьэ дахэр къызэрагъэпэщащ ди щIыналъэм и цIэр дуней псом фIыкIэ щагъэIун, лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр, цIыхухэм я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр яхъумэн, къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я зэдэлэжьэкIэм зрагъэужьын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Уэрэд гунэсхэр»

2023-03-25

 • А фIэщыгъэм щIэту къафэмрэ уэрэдымкIэ «Амикс» гупым концерт-уэршэр пшыхьхэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щригъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ