ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Фестивалыр и кIэм ноблагъэ

2020-02-13

 • МахуиплIкIэ Налшык къалэм щызэхэта «Фестиваль платформ» щэнхабзэ фестивалыр и кIэм нэблэгъащ. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтым, Налшык къалэ администрацэмрэ ITV Group гупымрэ и дэIэпыкъуэгъуу.
 • Математик Савватеев Алексей и «Волшебная школьная геометрия» лекцэмкIэ фестивалыр къы­зэIуихащ. «Зимняя платформа» Iуэхум хыхьэу, къалэм щып­сэу­хэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ екIуэлIэну икIи Кавказ Ищхъэрэм и иджырей гъуазджэмрэ лъэпкъхэм я щхьэхуэныгъэхэмрэ щытепсэ­лъы­хьыну Iэмал яIащ Кавказым иджырей гъуазджэмкIэ и фондым и президент Астемыр Заирэрэ худож­ник Чыгъэду Закрэ я лекцэ гъэщIэгъуэнхэм.
 • Зэхуэсахэр Кавказ Ищхъэрэм ­нэгъуэщIынэкIэ иригъэплъыжы­-ну икIи зэрыс щIыналъэр нэхъыфIу яригъэлъагъуну къехъу­лIащ Та­рабринэ Иринэ игъэлъэ­гъуа «Сев Кав Ван Лав» и фильмым. Фестивалым и хьэщIэхэм Iэмал яIащ «В поисках идентич­ности» арт-зэ­хуэ­сым хыхьэу къы­зэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэ­хэм зыщаплъыхьыну.
 • ЗэIущIэр зэхуащIыжащ «Городская идентичность, Кизиловка» уоркшопымкIэ. Архитекторхэу Пановэ Алёнэрэ ГъукIэлI Муратрэ я ­гъусэу налшыкдэсхэм къагъэлъэгъуащ Кизиловкэ зэрыдэкI гъуэгум и Iуэху зэIумыбзхэм, абы зэрыз­рагъэужьыну, зэрырагъэфIэкIуэну щIыкIэхэм.
 • БЖЬЫХЬЭЛI  Розэ.

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КъэфакIуэ ныбжьыщIэхэм   я текIуэныгъэ

2020-02-01

 • Бахъсэн районым щагъэлъэпIащ къэфакIуэхэм я дунейпсо зэпеуэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Абхъаз театрым и лэжьыгъэщIэ

2019-12-17

 • Абхъаз къэрал щIалэгъуалэ театрым мэрем кIуам Налшык къалэ щигъэлъэгъуащ Абхъазым и цIыхубэ тхакIуэ ШинкIубэ Бэгърат и «ЖылакIэ» романым къытращIыкIа спектаклыр. Ди лъэпкъ тхыдэм и напэкIуэцI гуузхэм ящыщ зыщ абхъаз тхакIуэшхуэм и романым лъабжьэ хуэхъуар. Абы етхыж лъэпкъкIэ зэджэжу щымыIэж убыххэр зэрыкIуэдыжар, ахэр иужьрей гъуэгуанэм зэрытеува щIыкIэр, адыгэ жыгышхуэм и зы къудамэр гукъутэу зэрыгуэщIыкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КIыщокъуэ Алим и фэеплъ  зэIущIэшхуэ

2019-10-05

 • Махуэ гъунэгъухэм Налшык къыщызэIуахынущ усыгъэм и фестиваль. «Всадник чести» зыфIаща зэхыхьэшхуэр теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 105-рэ зэрырикъум. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зи IэщIагъэм къигъуэтыжа

2019-06-07

 • Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и лэжьакIуэ, уэрэдус, уэрэджыIакIуэ АфIэунэ Арсен къызыхуигъэщIа IэнатIэм гурэ псэкIэ хуолажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Фестивалым фрагъэблагъэ

2019-03-26

 • Iуащхьэмахуэ лъапэ мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэкIуэкIынущ «Эль 3500» макъамэ фестиваль иныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Адыгэбзэр я гъуазэщ

2019-03-12

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм адыгэбзэм и махуэм зыхуегъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къэшэж Иннэ и пшыхь

2019-03-06

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ усакIуэ цIэрыIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ди лъахэм нэхъри дегъэхьэхын

2019-01-26

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы и «Къалэмбий» лекторий зэIухам щIышылэм и 18-м щызэхалъхьэжащ щэнхабзэ туризмэм егъэщIылIауэ блэкIа илъэсым зэфIагъэкIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Иджырей зэманым декIу усакIуэ, тхакIуэ зэчиифIэ Дзыбэ Саният

2019-01-24

 • Сыт хуэдэ зэманми езым и лIыхъужьхэр къегъэщI, ирехъу ар политик, дохутыр, дипломат… Апхуэдэу ди нобэрей дунейм халъхуа цIыху зэчиифIэу зи гугъу фхуэсщIыну сызыхуейр журналист, тхакIуэ, усакIуэ Дзыбэ Саниятщ. Саният нэхъыфIу къыщацIыхур езыр щалъхуа Адыгэ Республикэращ. Ар Щэуджэн районым хыхьэ Хьэтэгъужьыкъуей жылэм къыщалъхуащ. Мейкъуапэ дэт гимназиер къиуха нэужь, Адыгэ къэрал университетым филологиемкIэ и факультетым и урыс-адыгэ къудамэм щIэныгъэ щызригъэгъуэ-тащ. Пщащэр зыщIэсар гуманитар классти, арагъэнщ бзэм щIыхуеджар. Университет нэужьым, егъэджакIуэу лэжьэну и мурада щхьэкIэ, гъащIэм къыпигъаплъэр журналист IэщIагъэрат. Адыгэбзэри урысыбзэри зэхуэдэу зыгъэшэрыуэ хъыджэбзым иритхэну къыхихар къыдалъхуа анэдэлъхубзэрщ. Республикэм къыщыдэкI «Адыгэ макъ» газетым и редакцэм щылэжьащ. ИужькIэ нэгъуэщI IэщIагъэхэм зритами, журналистикэр, усыгъэр, прозэр зыпищI щыIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къуажэдэсхэр щогуфIыкI

2019-01-15

 • Каменномост къуажэм къыщызэIуахыжащ иужьрей зэманым лэжьыгъэшхуэ зращIэкIа, къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыжа щэнхабзэ унэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Кинофестивалым  зэхуешэс

2018-10-25

 • Налшык къалэм и «Форум» киногъэлъэгъуапIэм жэпуэгъуэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «FEST-хиты» дунейпсо кинофестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, КъБР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм. Фестивалым зыкърагъэхьэлIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, республикэм и творческэ интеллигенцэм, режиссёрхэм, актёрхэм, журналистхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Макъамэмрэ  гушыIэмрэ  щызэхэухуэна  пшыхь

2018-07-21

 • КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин зи художественнэ унафэщI «Ридадэ» ансамблым Музыкэ къэрал театрым мэкъуауэгъуэм и 30-м пшыхь гукъинэж щитащ. Ар иригъэкIуэкIащ театрым и артист КIэбышэ Iэхьед.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Налшык насыпым и дамыгъэщ»

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 — 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр. Зэхыхьэ дахэр къызэрагъэпэщащ ди щIыналъэм и цIэр Урысейм и мызакъуэу, дуней псом фIыкIэ щагъэIун, лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр, цIыхухэм я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр яхъумэн, къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я зэдэлэжьэныгъэм зрагъэужьын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэшхуэм

2018-04-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт Кадет школ-интернат №1-м гъатхэ-пэм и 22-м Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ехьэлIа дауэдапщэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм иджы нэхъ убгъуауэ я гугъу фхуэтщIынщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ