ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-17

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (12+)
 • 7.05 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «IэпщIэлъапщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Ключи от неба». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан теухуа телефильмыр утыку кърахьэ. Тэрч къалэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къуршым ис къуажэ». Джэрпэджэж къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-26

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Горец» къэфакIуэ гупым я концерт. Осетие Ищхъэрэ — Алание. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 8.45 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-20

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.25 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Дахагъэр и пщалъэу». Музыкант Къардэн Тимур (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-29

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ракурс» (12+)
 • 7.10 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Хэхыныгъэ-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу (кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 8.10 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.30 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Узыщыгугъыпхъэр». ЛэжьапIэ IэнатIэхэр къызэгъэпэщын
 • 8.45 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) 
 • 17.00 Мультфильм. (0+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Хэгъэгу джэгушхуэ». Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль. Налшык къалэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 8.45 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Тхылъым и махуэшхуэ-2019». ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу. «Шум и гъуэгу». Ещанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-01

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЩIэплъыпIэ». Тележурнал. (12+)
 • 7.05 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Кязим и дерсхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-25

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.40 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Зэманым екIуу» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Утыку». Балъкъэр усакIуэ Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Социалист лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Шэджэм лэкъумхэр». Х/ф (12+)
 • 7.10 «Чэзу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр