ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-14

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лъэхъэнэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Сыт, сыт щхьэкIэ?» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-07

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лъэхъэнэ». Блогер, зыплъыхьакIуэ къэзыкIухь Айшаев К. зыхэт нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Узыншагъэр хъумэн» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мысост Вадим (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомр

2019-01-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Беслъэней. Псэуну хуитщ». Т/ф (12+)
 • 7.10 «Хэкум  хуэлэжьэныр къалэнщ». Граждан зауэмрэ   Хэку зауэшхуэмрэ хэта Шемякин (Къардэн) Михаил (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-01-17

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.30 ЩIэныгъэлI-филолог Ахматов Ибрэхьим къызэралъхурэ илъэс 80 щрокъу. Урысейпсо щIэныгъэ конференцым къратыкI репортаж (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Ракурс» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-01-12

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ПэщIэдзэ». «Ассалам» еджапIэр къызэзыгъэпэща Байсиев Ильяс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-01-10

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Махуэку, щIышылэм и 10
 • 06.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 06.15 «Чамхана». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 06.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 07.15 «Футбол-07» (12+)
 • 07.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 08.00  «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.35 «Дыгъэшыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-12-20

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Кязим и дерсхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Нэхур гъуазэ пхуохъу». УсакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэн и фэеплъу (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-12-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 УсакIуэ Яропольский Георгий къызэралъхурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу. «Сэ сыапхуэдэ цIыхукъым» (12+)
 • 6.50 «Узыншагъэ». Шэджэм щIыналъэм и сымаджэщыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Пащтыхьхэм я тIысыпIэ». Темыркъан Юрий (12+)
 • 8.40 «Адэжь щIэин». Адыгэхэм жыг зэрагъэ-кIыу щыта щIыкIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-29

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 3
  6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
  6.30 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
  7.00 Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ ирокъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институт (12+)
  7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
  8.05 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м гъуа­з­джэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балъкъэр Тамарэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЛъэужьыфI». КъШР-м и цIыхубэ тхакIуэ Хубиев Осман къызэралъху-рэ илъэси 100 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 Бзэр, Кавказыр зыдж Вамлинг Кари- нэ дыIуощIэ (Швецие) (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Бгыхэр си хъуэпсапIэщ». Карим Мустай и цIэр зезыхьэ бгыщхьэ (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «Дызэгъусэу». ЩIалэгъуалэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.15 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». Къэрал лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.10 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.10 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Хьэрэдурэ Динэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-01

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманымрэ тхыдэмрэ» (12+)
 • 6.50 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.00 «Гуащэнэ». Телевизионнэ фильм (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ЩIэдзапIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Къэралыр зыгъэлъэщыр зэгурыIуэныгъэрщ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-10-25

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «Еджэгъуэ зэман». Яныкъуей къуажэм дэт, Байсултанов Алим и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Лениным и цIэр зезыхьэ комсомолыр илъэси 100 ирокъу» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.15 «ЗылI щымыкуэд щIыпIэ щыIэкъым». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу. Фэеплъ пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-10-18

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «ЦIыхубэ зэчиифIэхэр». Жангоразовэ Малика (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ХьэрычэтыщIэм и алыфбей» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.15 «Рицэ щаусахэр». Япэ абхъаз-адыгэ литературэ фестивалыр. Ещанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр