ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ

2021-08-07

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Си къуажэ». Ташлы-Тала къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь иIэщ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат ЩакIуэ Марьянэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Лъэбакъуэ зырызурэ» (12+)
 • 9.05 «ЩIалэгъуэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-07-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Утыку». Щукин Борис и цIэр зезыхьэ Театральнэ институтым и балъкъэр студиер къэзыухахэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-07-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 УсакIуэ Мокаев Магомед и уэрэдхэм ятеухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-07-10

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Си гукъэкIыжхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Зэманым декIуу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-07-03

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЕхъулIэныгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 УсакIуэ Моттаевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-06-26

 • 1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди псэлъэгъухэр». Къуэдз Оксанэ, Ганновер къалэ, Германие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Спектр». Дигорэ къэрал драмэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Джелиев Казбек (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-06-19

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 КъБАССР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «И гъащIэр къафэм епхауэ». КъБР-м и цIыхубэ артист Соттаев Къанщауэ теухуауэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УзэщIакIуэ Меликовэ-Абаевэ Хьэнифэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-06-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 14
 • 6.00 «Республикэ:  тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». «Хьэтхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Фырэ Анфисэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-06-05

 • 1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ЩIэныгъэр гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди псэлъэгъухэр». Коллекционер Тхьэкъуахъуэ Iэуес (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Кавказым хуэусахэр» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КБР-м и ТВ

2021-05-29

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ТВ-галерея». Театрымрэ киномрэ я режиссёр Понаровский Антон. Москва къалэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди псэлъэгъухэр». Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий       (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-05-20

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зи гурылъри зи мурадхэри къабзэ». «ЭКО-Нальчик» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ЦIыпIынэ Зубер и фэеплъу (12+)
 • 7.00 2021 гъэр ЩIэныгъэхэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «ЩIэныгъэм щыпхиша гъуэгу». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Улаков Махъти. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-05-15

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». Къэбэрдей-Балъкъэр драматургием зауэр къызэрыхэ-щыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-04-30

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «IутIыж махуэ» (12+)
 • 6.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр». (12+)
 • 7.00 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 ТекIуэныгъэ Иным и махуэм ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Атаманчук Григорий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-04-17

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 19
 • Сыхьэтыр 10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «Пщыхьэщхьэ таурыхъ». Цыферов Г. «Как отдыхал подъёмный кран» (6+)
 • 17.10 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 17.35 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-04-10

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лэгъупыкъу». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Ижаевэ Лианэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр