ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-12-05

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-30

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (16+)
 • 6.55 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-21

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Къэухь»  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу. «Шу закъуэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «УсакIуэ». Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-14

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэ симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым. ЩIалэгъуалэм я концерт (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 ЕпщIанэ нарт джэгухэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-24

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?» Политикэ IуэхукIэ зэхэзехуэн зэращIам къыхэкIыу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу (16+)
 • 7.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ШыгъупIастэ». Ерыскъыпхъэхэм я фестивалым. Налшык къалэ (12+)
 • 9.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-17

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (12+)
 • 7.05 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «IэпщIэлъапщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Ключи от неба». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан теухуа телефильмыр утыку кърахьэ. Тэрч къалэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къуршым ис къуажэ». Джэрпэджэж къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-26

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Горец» къэфакIуэ гупым я концерт. Осетие Ищхъэрэ — Алание. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 8.45 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-20

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.25 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Дахагъэр и пщалъэу». Музыкант Къардэн Тимур (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-29

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ракурс» (12+)
 • 7.10 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Хэхыныгъэ-2019». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр щыхахым ирихьэлIэу (кандидатхэм пщIэншэу хухах зэман) (12+)
 • 8.10 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.30 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Узыщыгугъыпхъэр». ЛэжьапIэ IэнатIэхэр къызэгъэпэщын
 • 8.45 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) 
 • 17.00 Мультфильм. (0+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Хэгъэгу джэгушхуэ». Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль. Налшык къалэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 8.45 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр