ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-28

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Пщэдейм ухуэзышэ гъуэгу». Ебланэ Iыхьэ (адыгэзбэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Гум имыхуж сатырхэр». Ахматовэ Любэ и усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Ди щIыналъэм щыщ цIыхухэр». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Аттоев Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-21

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Си хъуреягъкIэ». ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «Ныбжьэгъухэм срагъусэу». Макитов Арсен (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 9.05 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-14

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Лефлер Андрей (12+)
 • 7.00 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.40 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-07

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». Абхъаз къэрал университетым и доцент Чурей Дыжьын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ». Чеченов Эльдар (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Утыку». Драматург Аппаев Билал и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-31

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ГъащIэ гъуэгуанэ». Къэжэр Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-24

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Царикати Феликс (12+)
 • 7.05 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Си псалъэ». Мечиев Кязим. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-17

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 19
 • Сыхьэтыр 17 пщIондэ лажьэркъым.
 • 17.00 «Сабийхэм я дуней». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.25 «Дыгъэ шыр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.50 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Жарыкъ умутла». КъБР-м и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм я концерт. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-10

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЕгъэджакIуэ». Егъэджэныгъэм и ветеран Баразов Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». СССР-м щIыхь зиIэ и радист ХьэцIыкIу Ахьмэд (12+)
 • 8.50 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ и нэтынхэр

2020-10-03

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ГукъэкIыжхэр». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я кандидат Малкондуев Идрис. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Джэгурыгу». Сабий адыгэ джэгукIэхэр (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-09-17

 •  1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Мывэм елэжь IэпщIэлъапщIэ Жабелов Шамиль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 Адыгэхэм я дунейпсо махуэ. «КъэкIуэнур я плъапIэу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.45 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-09-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «ЩIэблэм хуэсакъыу»  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ЩIэдзапIэ». КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ советым хэт Мэрзей Аслъэнбий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ я нэтынхэр

2020-09-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди псэлъэгъухэр». «Хьэтхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Къаныкъуэ Анфисэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Гъуаплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ тележурнал (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Езым и дуней». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Уянаев Борис (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Лъэхъэнэгъу». Бэч Азэмэт (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-08-29

 •  1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГъащIэ». Лэжьыгъэм и ветеран Бозиевэ ФатIимэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-08-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Къалмыкъ Жылэбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Утыку». Режиссёр, драматург Семёновэ Софье и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 20
 • Сыхьэти 10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 17.40 «Жай». Гъэмахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шал Хъусен и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр