ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-09-17

 •  1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Мывэм елэжь IэпщIэлъапщIэ Жабелов Шамиль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 Адыгэхэм я дунейпсо махуэ. «КъэкIуэнур я плъапIэу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.45 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-09-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «ЩIэблэм хуэсакъыу»  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ЩIэдзапIэ». КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ советым хэт Мэрзей Аслъэнбий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ я нэтынхэр

2020-09-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди псэлъэгъухэр». «Хьэтхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Къаныкъуэ Анфисэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Гъуаплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ тележурнал (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Езым и дуней». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Уянаев Борис (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Лъэхъэнэгъу». Бэч Азэмэт (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-08-29

 •  1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГъащIэ». Лэжьыгъэм и ветеран Бозиевэ ФатIимэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-08-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Къалмыкъ Жылэбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Утыку». Режиссёр, драматург Семёновэ Софье и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 20
 • Сыхьэти 10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 17.40 «Жай». Гъэмахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шал Хъусен и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ЩIэдзапIэ». КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ советым хэт Мэрзей Аслъэнбий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 6
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Си гукъэкIыжхэр». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Архэст Хьэсэнбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Утыку». Режиссёр, драматург Семёновэ Софье и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Нарт хъыбархэр». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-06-27

 • 1 КъБР * «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Аминэ (12+)
 • 7.05 «Кърухэм къагъэзэжынущ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 8.15 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». УсакIуэ, журналист ГъущIо Зариф и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-03-28

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 30
 • 6.00, 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЩIэнгъуазэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.10 «Усыгъэм и пщIантIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Муругов Степан (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Зауэм илыгъуа сабиигъуэ» (12+)
 • 8.50 «СабийгъэгуфIэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 24
 • 06.00, 07.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.30 «Щиху. Зыужьыныгъэм и щIэдзапIэ». УФ-м щIыхь зиIэ и кхъухьухуакIуэ Быкъыш Анатолий (12+)
 • 07.00 Хэкум и хъумакIуэм и махуэм «Оюмла» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 08.20 «Дэнэ къыщыщIидзэр Хэкум?» (12+)
 • 08.35 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». Лий Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «ЛъэщапIэ». IэпщIэлъапщIэ Ерчэн Мурзэбэч (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.20 «Нэхъ лъапIэ дыдэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Ахъуэхъу Залымхъан (12+)
 • 6.50 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къуажэдэсхэр». ПсыкIэху къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-01-25

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 27
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЕхъулIэныгъэ». Архитектор Тэтрокъуэ Къантемыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 Нэгъуей Аскэр и телевизионнэ театр (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Гум имыхуж». КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мыд Хьэжмусэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-01-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 20
 • 17.00 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ» (12+)
 • 17.40 «ТегъэщIапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр