ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-01-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 20
 • 17.00 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ» (12+)
 • 17.40 «ТегъэщIапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-01-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Кавказым хуэусахэр». Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр. 1837 гъэ. ПэщIэдзэр (12+)
 • 7.00 «ПэщIэдзэ». Хирург Габуев Ильяс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГушыIалъэ». ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-12-26

 • 1 КъБР  „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку  хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2019-12-19

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». «Абрэдж Заур» фильмым теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр». КъБАССР-м япэ Ленин орденыр къызэрыратрэ илъэс 85-рэ ирокъу (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и радио

2019-12-19

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр»
 • (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 IутIыж Борис. «25-нэ лIэщIыгъуэ жыжьэр». КъэкIуэну зэманым къикI репортаж (адыгэбзэкIэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-12-12

 • 1 КъБР  „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс  75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Зыри тщыгъупщакъым». Хэку зауэшхуэм хэта Абазэ Н. (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.00 «Зэманымрэ гъащIэмрэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къэжэр Валерэ и фэеплъу (16+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЩIэныгъэр гъуазэщ». Аушыджэр къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-12-05

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-30

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (16+)
 • 6.55 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-21

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Къэухь»  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу. «Шу закъуэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «УсакIуэ». Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-14

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэ симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым. ЩIалэгъуалэм я концерт (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 ЕпщIанэ нарт джэгухэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-24

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?» Политикэ IуэхукIэ зэхэзехуэн зэращIам къыхэкIыу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу (16+)
 • 7.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ШыгъупIастэ». Ерыскъыпхъэхэм я фестивалым. Налшык къалэ (12+)
 • 9.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-17

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (12+)
 • 7.05 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «IэпщIэлъапщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Ключи от неба». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан теухуа телефильмыр утыку кърахьэ. Тэрч къалэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къуршым ис къуажэ». Джэрпэджэж къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-26

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Горец» къэфакIуэ гупым я концерт. Осетие Ищхъэрэ — Алание. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 8.45 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр