ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-18

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 Иуан БетIал и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-11

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 ЩIэныгъэлI, жылагъуэ лэжьакIуэ Соттаев Адэлджэрий теухуа тхылъыр утыку кърахьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-04

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-03-28

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 1
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ)
 • 6.40 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «КъБР-м и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ»
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2019-03-21

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 25
 • 7.07 — 7.10, 7.35 — 7.41, 8.07 — 8.10, 8.35 — 8.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 — 11.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25 — 14.45, 17.00 — 17.25, 20.45 — 21.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и радио

2019-03-21

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Iуащхьэмахуэ и махуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Си хэку, си уэрэд». Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-03-07

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Журналист Чэнджэщауэ Артур (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.15 «ПэщIэдзэ». Газаевэ А. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-28

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 4
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». КъБР-м щIыхь зиIэ и связист Кожаков Магомет (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-21

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ракурс» (12+)
 • 6.55 «Пэгъупэнтыхь». УФ-м и жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ, юридическэ щIэныгъэхэм я доктор Къалмыкъ Юрэ и гъащIэмрэ и лэжьыгъэмрэ теухуа телеочерк (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ». «Урысейм и къру хужь цIыкIухэр» урысейпсо зэпеуэм щытекIуахэм даIуощIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-14

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лъэхъэнэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Сыт, сыт щхьэкIэ?» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-07

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лъэхъэнэ». Блогер, зыплъыхьакIуэ къэзыкIухь Айшаев К. зыхэт нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Узыншагъэр хъумэн» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мысост Вадим (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомр

2019-01-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Беслъэней. Псэуну хуитщ». Т/ф (12+)
 • 7.10 «Хэкум  хуэлэжьэныр къалэнщ». Граждан зауэмрэ   Хэку зауэшхуэмрэ хэта Шемякин (Къардэн) Михаил (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-01-17

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.30 ЩIэныгъэлI-филолог Ахматов Ибрэхьим къызэралъхурэ илъэс 80 щрокъу. Урысейпсо щIэныгъэ конференцым къратыкI репортаж (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Ракурс» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-01-12

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ПэщIэдзэ». «Ассалам» еджапIэр къызэзыгъэпэща Байсиев Ильяс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-01-10

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Махуэку, щIышылэм и 10
 • 06.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 06.15 «Чамхана». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 06.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 07.15 «Футбол-07» (12+)
 • 07.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 08.00  «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.35 «Дыгъэшыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр