ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-02-13

 •   1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 15
 • Сыхьэтыр 9-рэ дакъикъэ
 • 30 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-01-23

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 25
 • 6.00, 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм и напэкIуэцIхэр» (12+)
 • 7.10 «ГушыIэрыгъафIэ». IутIыж Борис и эпиграммэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 «Ди щIэиныр». Жангоразов Мыхьэмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Хэт ухъуну ухуей?». Жыг хадэ гъэкIыным пыщIа IэщIагъэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Дохутыр гуапэ». Адэ-анэхэм папщIэ (6+)
 • 17.00 «Ущу кIуэ, си шыд цIыкIу!..». Кулиев Къайсын и повестым щыщ пычыгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 4
 • 6.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ икIи драматург Теппеев Алим и творчествэр (12+)
 • 6.45 «Лъэхъэнэгъу». Къэрал музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт (12+)
 • 7.15 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.10 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 92-нэ дерс (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

2020-12-26

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЦIыхугъэм и уасэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ТхакIуэ икIи драматург Кулиев Хъусей (12+)
 • 8.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Морозко» урыс таурыхъым къытращIыкIа телепостановкэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-22

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «НэгъуэщI плъыфэхэр». УсакIуэ Хьэвжокъуэ Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ПщIыхьэпIэ хужьхэр». ЩIымахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Театрымрэ киномрэ я артист Чернышов Андрей (12+)
 • 7.30 «Хабзэр яхъумэу» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Езым и дуней». Ульбашевхэ Хъусейрэ Зухрарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Си лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «ЕджэкIэ нэгузыужь». «Шагъдий» сабий къэфакIуэ гупыр (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-12

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди псэлъэгъухэр». Темыркъан Заур (Германие)        (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Дизайнер Елей Миланэ         (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 ТхакIуэ, публицист Кучмезовэ Рае (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-05

 •  1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГъащIэ гъуэгу». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ    и лэжьакIуэ Мамий Ас-лъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ПэщIэдзэ». Эльбрус къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 Темыркъан Пётр теухуауэ (12+)
 • 8.40 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-28

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Пщэдейм ухуэзышэ гъуэгу». Ебланэ Iыхьэ (адыгэзбэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Гум имыхуж сатырхэр». Ахматовэ Любэ и усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Ди щIыналъэм щыщ цIыхухэр». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Аттоев Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-21

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Си хъуреягъкIэ». ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «Ныбжьэгъухэм срагъусэу». Макитов Арсен (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 9.05 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-14

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Лефлер Андрей (12+)
 • 7.00 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.40 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-07

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». Абхъаз къэрал университетым и доцент Чурей Дыжьын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ». Чеченов Эльдар (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Утыку». Драматург Аппаев Билал и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-31

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ГъащIэ гъуэгуанэ». Къэжэр Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-24

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Царикати Феликс (12+)
 • 7.05 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Си псалъэ». Мечиев Кязим. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-17

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 19
 • Сыхьэтыр 17 пщIондэ лажьэркъым.
 • 17.00 «Сабийхэм я дуней». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.25 «Дыгъэ шыр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.50 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Жарыкъ умутла». КъБР-м и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм я концерт. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-10

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЕгъэджакIуэ». Егъэджэныгъэм и ветеран Баразов Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». СССР-м щIыхь зиIэ и радист ХьэцIыкIу Ахьмэд (12+)
 • 8.50 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр