ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-12-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 УсакIуэ Яропольский Георгий къызэралъхурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу. «Сэ сыапхуэдэ цIыхукъым» (12+)
 • 6.50 «Узыншагъэ». Шэджэм щIыналъэм и сымаджэщыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Пащтыхьхэм я тIысыпIэ». Темыркъан Юрий (12+)
 • 8.40 «Адэжь щIэин». Адыгэхэм жыг зэрагъэ-кIыу щыта щIыкIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-29

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 3
  6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
  6.30 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
  7.00 Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ ирокъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институт (12+)
  7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
  8.05 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м гъуа­з­джэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балъкъэр Тамарэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЛъэужьыфI». КъШР-м и цIыхубэ тхакIуэ Хубиев Осман къызэралъху-рэ илъэси 100 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 Бзэр, Кавказыр зыдж Вамлинг Кари- нэ дыIуощIэ (Швецие) (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Бгыхэр си хъуэпсапIэщ». Карим Мустай и цIэр зезыхьэ бгыщхьэ (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «Дызэгъусэу». ЩIалэгъуалэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.15 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». Къэрал лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.10 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.10 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Хьэрэдурэ Динэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-01

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманымрэ тхыдэмрэ» (12+)
 • 6.50 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.00 «Гуащэнэ». Телевизионнэ фильм (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ЩIэдзапIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Къэралыр зыгъэлъэщыр зэгурыIуэныгъэрщ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-10-25

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «Еджэгъуэ зэман». Яныкъуей къуажэм дэт, Байсултанов Алим и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Лениным и цIэр зезыхьэ комсомолыр илъэси 100 ирокъу» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.15 «ЗылI щымыкуэд щIыпIэ щыIэкъым». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу. Фэеплъ пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-10-18

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «ЦIыхубэ зэчиифIэхэр». Жангоразовэ Малика (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ХьэрычэтыщIэм и алыфбей» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.15 «Рицэ щаусахэр». Япэ абхъаз-адыгэ литературэ фестивалыр. Ещанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-10-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «Тюркхэм я дыщэ». Тюрк щIалэгъуалэм и урысейпсо форумым къратыкI репортаж (12+)
 • 7.00 «Хабзэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.10 «Мамырыгъэм — дахагъэкIэ». Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Стащ Юрэ (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-10-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-09-06

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «ЦIыхухэм сахуолажьэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Мыкъуэ Мурат (12+)
 • 7.05 «Бгыхэмрэ мывэхэмрэ я лъахэ». Джылы-Су (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Пэгъупэнтыхь». Натхъуэ Къадир. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-08-30

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 7.10 «Си лIыкъуэ». Озаруковхэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-08-23

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 27
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «ЩIэблэ». Щэныбэ Чэрим (12+)
 • 7.05 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр». Лэжьыгъэм и ветеран Узеев Б. Хьэбэз къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-08-16

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 8.35 КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Гуртуев Берт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-08-09

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 КъБР-м и цIыхубэ артист, щIэныгъэлI-этнограф КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, адыгэ цIыхубэ уэрэдым и фестиваль-зэпеуэ. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «ТВ-галерея». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Иуаныкъуэ Нурбий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр