ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Хэгъэгу джэгушхуэ». Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль. Налшык къалэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 8.45 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Тхылъым и махуэшхуэ-2019». ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу. «Шум и гъуэгу». Ещанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-01

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЩIэплъыпIэ». Тележурнал. (12+)
 • 7.05 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Кязим и дерсхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-25

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.40 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Зэманым екIуу» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Утыку». Балъкъэр усакIуэ Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Социалист лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Шэджэм лэкъумхэр». Х/ф (12+)
 • 7.10 «Чэзу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-04

 • 1 КъБР „Мир” канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-27

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 1
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Юбилейхэр». «Минги Тау» журналыр илъэс 60 ирокъу (12+)
 • 7.00 «Жьыщхьэ махуэ». Танэ Цацэ. Къэ-рэгъэш къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «КъэфакIуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-20

 • 1 КъБР  «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Адэжь лъапсэ». Щомахуэхэ я унагъуэр (12+)
 • 7.05 «Щэнхабзэм и дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Фэеплъ». Гундэлэн къуажэм щыщу Хэку зауэшхуэм хэтахэм ятеухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Кузнецов Василий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-08

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 2019 гъэр Театрым и илъэсу ягъэуващ. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Уртенов Борис и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ)  (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыкIураш». Сабий театр зэпеуэ  (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «Арура». КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты-Хъан Алим (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-23

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 27
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Хьэндырабгъуэ». Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным сабийхэр щыхуаущий нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Чэзу». Бабугент къуажэ администра-цэм и унафэщI Османов Мухътар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-16

 • 1 КъБР «Мир» канал»
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «МафIэсым пэщIэтхэр». Бырс Ж. и фэеплъ зэпеуэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-09

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр