ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Фэеплъ». Гундэлэн къуажэм щыщу Хэку зауэшхуэм хэтахэм ятеухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Кузнецов Василий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-08

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 2019 гъэр Театрым и илъэсу ягъэуващ. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Уртенов Борис и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ)  (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-06-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыкIураш». Сабий театр зэпеуэ  (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «Арура». КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты-Хъан Алим (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-23

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 27
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Хьэндырабгъуэ». Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным сабийхэр щыхуаущий нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Чэзу». Бабугент къуажэ администра-цэм и унафэщI Османов Мухътар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-16

 • 1 КъБР «Мир» канал»
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «МафIэсым пэщIэтхэр». Бырс Ж. и фэеплъ зэпеуэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-09

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-07

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  «Гъубж, накъыгъэм и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Это надо знать». Медицинский вестник (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Сыт, сыт щхьэкIэ?» (12+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Джэгурэш». Класс нэхъыжьхэм щеджэхэм папщIэ зэпеуэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-27

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «УгушыIэнумэ, къеблагъэ». ДыщэкI КIунэрэ ТIыхъужь Алийрэ я цIэхэр зезыхьэ, Кавказ Ищхъэрэм и артистхэр зыхэт фестиваль. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «IутIыж махуэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-18

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 Иуан БетIал и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-11

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 ЩIэныгъэлI, жылагъуэ лэжьакIуэ Соттаев Адэлджэрий теухуа тхылъыр утыку кърахьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-04

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-03-28

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 1
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ)
 • 6.40 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «КъБР-м и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ»
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2019-03-21

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 25
 • 7.07 — 7.10, 7.35 — 7.41, 8.07 — 8.10, 8.35 — 8.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 — 11.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25 — 14.45, 17.00 — 17.25, 20.45 — 21.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и радио

2019-03-21

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Iуащхьэмахуэ и махуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Си хэку, си уэрэд». Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-03-07

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Журналист Чэнджэщауэ Артур (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.15 «ПэщIэдзэ». Газаевэ А. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр