ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Репортаж'

Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ

2020-09-03

 • ФокIадэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъэпIащ махуэшхуэ зыбжанэ. Абыхэм хуэгъэпса Iуэхугъуэ куэд Налшык щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Репортаж

ГуфIэгъуэр зихуэдэ щымыIэу щаIэт

2017-09-22

 • Адыгэхэм я махуэмрэ Бахъсэн къалэр илъэс 50 зэрырикъумрэ гъэлъэпIэным ехьэлIауэ а щIыпIэм къыщаIэта Iуэхугъуэхэр апхуэдизу екIуу ирагъэкIуэкIынуи, и инагъ и бжьыфIагъкIэ дахащэу къехъулIэнуи ди фIэщ хъунтэкъым, а псор ди нэгу щIэмыкIауэ щытамэ, а Iуэхушхуэхэм егугъуу зэрызыхуагъэхьэзырым и хъыбарым нэхъ пасэу щыгъуазэ дыхуащIа пэтми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Репортаж

Ди зэманым и лIыхъужь Джэду Iэниуар

2016-08-30

 • Бразилием и къалащхьэ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа XXXI Гъэмахуэ Олимп джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм дыжьын медаль къыхуэзыхьа адыгэ щIалэ, къэралым и спортым и зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къалъытэу иджыблагъэ УФ-м и Президент Путин Владимир «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и медалым и япэ нагъыщэр зыхуигъэфэща Джэду Iэниуар Ставрополь краймрэ ди республикэмрэ я щIыналъэр щызэпыхьэ Тамбукъан гуэлым деж щэбэтым Iэтауэ къыщрагъэблэгъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Репортаж

Гужьеигъуэ пшыхь

2016-05-28

 •  КъБР-м щыIэ МЧС-м накъыгъэм и 26-м сыхьэт 16-рэ дакъикъэ 32-м си жып телефоным къригъэхьа хъыбар кIэщIым итт: «Зы сыхьэт-сыхьэтищ гъунэгъум Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм жьапщэ ин зыщIэт уэлбанэшхуэ, уафэгъуэгъуэ лъэщ щыщыIэну, уэ къехыну хуагъэфащэ».
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Репортаж

Бгы куэщIым щекIуэкIа «Шемякин и гъатхэр»

2014-05-20

 • Накъыгъэм и япэ махуэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ махуитхукIэ щекIуэкIащ «Шемякин и гъатхэ» фестивалыр.
 •  Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я союзым, Дунейпсо. Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, КъБКъУ-м Гъуазджэмрэ СМИ-мкIэ и факультетым. Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Иткол» хьэщIэщым фестивалым хэтхэр щIэзыгъэса, «Физкультурэ. Узыншагъэ. Спорт» фондым и унафэщI Къардэн Хьэсэн. Абы зэрыжиIамкIэ, фестивалыр мы гъэм еплIанэу йокIуэкI. Къардэнхэ къыхалъхьа Iуэхур — Шемякин-Къардэн Михаил и цIэкIэ фестиваль егъэкIуэкIыныр — диIыгъащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я союзым. «СурэтыщI ныбжьыщIэхэм я Iэзагъэр щагъэлъагъуэ, я зэфIэкIым щыхагъахъуэ утыкуу аращ мыр, — жеIэ Хьэсэн. — Республикэм ит художественнэ школхэм я гъэсэнхэр хэту къежьауэ щытащ, ауэ иджы гъунэгъу хэгъуэгухэм я школакIуэхэри студентхэри къокIуэ. Мы гъэм кърихьэлIащ Владикавказ, Псыхуабэ, Дон Iуфэ Iус Ростов къалэхэм щыщхэри. Мыр Iуащхьэмахуэ лъапэ зэрыщекIуэкIым фIы куэд къыдокIуэ. Сыту жыпIэмэ, ныбжьыщIэхэр лажьэ къудей мыхъуу, икIи загъэпсэху, ди щIыпIэ дахэхэр зрагъэлъагъу, сурэтыщI цIэрыIуэхэм мастер-классхэр драгъэкIуэкI. Мыпхуэдэ зэхуэсхэр республикэм и туризм, хьэрычэт Iуэхухэм дежкIи сэбэпщ. Ди гъунэгъухэм, Урысейм щыпсэухэм ялъагъу ди лъахэр зэрыдахэри, зэрымамырри, ди цIыхухэр зэрыгуапэри. Ар лъабжьэ хуэхъунущ зэдэлэжьэныр нэхъыфIу зэтеубла хъуным».
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Репортаж

Олимп паркымрэ Къуэбыдэ аузымрэ я зэхуакум

2014-02-11

 • ХХII ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр гуфIэгъуэкIэ мэрем кIуам къызэIуа­хащ. ЦIыху мелуанхэм я гур къи­лъэ­тыным хуэдэу кIэлъыплъу абы щыхьэт техъуэ мафIэр «Фыщт» стадионым щыпагъэнащ олимп, дунейпсо чемпиону зыбжанэрэ щытахэу фигуристкэ цIэрыIуэ Роднина Иринэрэ хоккей гъуащхьэтет гъуэ­зэджэ Третьяк Владиславрэ. ХьэщIэ лъапIэхэм яхэтащ ООН-м, МОК-м, къэрал зыбжанэм, Урысей Федерацэм я унафэщIхэр, цIыху цIэрыIуэхэр. А псори телевизоркIэ хуей дэтхэнэми и нэгу щIэкIа­гъэнщ. Олимпиадэ ху­жьым щыIэну зи насып къикIа «Адыгэ псалъэм» и корреспондентым зи гугъу ищIынур езыр зыхэтахэмрэ ар къызэрыщыхъуахэмрэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Репортаж

Акъылым уасэ иIэкъым, гъэсэныгъэр гъунэншэщ

2013-05-30

 • Белгород кооперацэмкIэ, экономикэмрэ правэмкIэ дэт университетым  (БУКЭП) и къудамэу Налшык щыIэ ­еджа­пIэм зэIущIэ дахэ щекIуэ­кIащ. Ар теу­хуат БУКЭП-р къызэрызэ­Iуах­­рэ мы гъэм илъэс 35-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща, Ерыскъы­хэкIхэмкIэ XII дунейпсо студент фестивалым. Университетым Урысейм и къалэ зэмылIэужьыгъуэхэм щригъэкIуэкI а фестивалым куэдкIэ къыщхьэщы­кIырт Налшык щыIэ къудамэм къызэригъэпэщар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Репортаж