ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2020-09-05

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъуным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъуным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн, 2.6 пунктым и «а» пункт къуэдзэм хэт «2020 гъэм фокIадэм и 6 пщIондэ» псалъэхэм яужькIэ «, 2020 гъэм фокIадэм и 7-м къыщыщIэдзауэ 2020 гъэм фокIадэм и 20 пщIондэ, 2020 гъэм фокIадэм и 21-м къыщыщIэдзауэ 2020 гъэм жэпуэгъуэм и 4 пщIондэ» псалъэхэр щIыгъуауэ.
 2. Мы Указым къару егъуэт ар официальнэу къыщытрадза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ           КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм фокIадэм и 4-м
 • №118-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-09-03

 • Адмирал, Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко А. Г.
 • фэеплъ-бюст хуэгъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Адмирал, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко А. Г. и фэеплъыр мыкIуэдыжын щIын мурадкIэ, «Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ къэхъукъащIэхэр, апхуэдэуи ехъулIэныгъэшхуэхэр зиIэ цIыхухэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм фIыщIэ хэхахэр щызиIэхэм я фэеплъыр мыкIуэдыжын щIыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №94-РЗ-м, 2012 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къыдагъэкIам, и 7-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм тету, унафэ сощI:
 1. Адмирал, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко Арсений Григорий и къуэм и фэеплъ-бюстыр Налшык къалэм Головко А. Г. и цIэр зэрихьэу иIэ уэрамым тет унэ №22-м и пщIантIэм щыгъэувын.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм зэфIигъэкIын хуейщ мы Указыр гъэзэщIэным ехьэлIа Iуэхухэр.
 3. Мы Указыр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыныр и пщэ илъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б.
 •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •    и Iэтащхьэ                  КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 31-м
 • №115-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министру гъэувын Хьэсанэ Ислъам Марат и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                                                                    КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 31-м
 • №116-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-08-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ
 • щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщын:
 • Лобжанидзе Гие Георгий и къуэм — Къэбэрдей-Балъкър Республикэм «ФутболымкIэ олимп резервым и спорт школу Iэпщэ А. и цIэр зезыхьэр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэм
 • Ныбэжь Климент Беслъэн и къуэм — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и управленэм «Волейболымрэ футбол цIыкIумкIэ и спорт школ №1» и муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Шаваев Хьэнэфий Магамбет и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «ДзюдомкIэ олимп резервым и спорт школу Ныр С. Хь. и цIэр зезыхьэр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэм.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 10-м
 • №100-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-08-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм, я IэщIагъэм фIыуэ зэрыхащIыкIым икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр яфIэщын:
 • Абазэ Иннэ Сэлэдин и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и «Республикэ клиникэ сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм и унафэщIым, дохутыр-анестезиолог-реаниматологым
 • Рубаев Юрий Хьэсакой и къуэм — «ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм еIэзэным хуэщIа сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм нэ узыфэхэмкIэ и къудамэм и нэ дохутырым
 • Лъхукъуэщауэ Мадинэ СулътIан и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ яхуэгъэза профилактикэ лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIынымрэ абыхэм ебэнынымкIэ и центр» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и къудамэм и унафэщIым, дохутыр-инфекционистым.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 10-м
 • №101-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-07-23

 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 31-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • «Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэхэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэн дин IуэхущIапIэм Къурмэн хьидыр щагъэлъапIэ бадзэуэгъуэм и 31 — шыщхьэуIум и 2 махуэхэм я IуэхукIэ зыкъызэрытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 31-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м
 • №92-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-07-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Хэхыныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Азаматов Къайсын Мухьэрбэч и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм хэтым
 • Железовэ Светланэ Фёдор и пхъум — Прохладнэ къалэ щIыналъэ хэхакIуэ комиссэм и секретарым
 • Щхьэгъэпсо ФатIимэ Башир и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм и хъыбарегъащIэ центрым и чэнджэщэгъум.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                            КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м
 • №84-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ
 •  и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министру гъэувын Iэхъуэбэч Шамиль Аслъэнбий и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ               КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м
 • №78-УГ
 •  

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-06-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ
 • туризмэмкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министру гъэувын ЩоджэнцIыкIу Мурат Лиуан и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ              КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м
 • №71-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Зыпэрыт IэнатIэм къыщахьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ
 • хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 • КIасэ Артур СуIэдин и къуэм — «Налшык гъуэгухэр ухуэным ирахьэлIэхэр къыщыщIагъэкI и IуэхущIапIэ» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым
 • Муртазов Борис Суфьян и къуэм — Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм
 • СокумыщI Арсен Ахьмэдхъан и къуэм — «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым Тэрч щIыналъэм щиIэ щIыпIэ къудамэм и гъэзэщIакIуэ секретарым;
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIыхь зиIэ и юрист»
 • цIэ лъапIэр фIэщIын
 • Кривко Михаил Николай и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэгъэсыгъуэм и депутатым, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъхьэм пэщIэтынымкIэ и комитетым и унафэщIым
 • Ташу Мухьэмэд ЗутIэ и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIым и къуэдзэм.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ               КIУЭКIУЭ  Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м
 • №64-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-06-04

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр Умэ С. А. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр фIэщын Умэ Светланэ Абдул и пхъум — «Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ сабий фонд» щIыналъэ жылагъуэ псапащIэ фондым и унафэщIым.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                                       КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм накъыгъэм и 29-м
 • №62-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-05-21

 • 2020 гъэм накъыгъэм и 25-р щымылажьэ
 • гуфIэгъуэ махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм НэщIикIыж хьи- дыр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 24 — 26 махуэхэм я IуэхукIэ зыкъызэрытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 2020 гъэм накъыгъэм и 25-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм накъыгъэм и 20-м
 • №56-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-05-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр
 • ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЗыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 •  
 • Баккуев Эльдар Сафар и къуэм — «КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университет» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм управленэмкIэ и кафедрэм и профессорым;
 • Гайдамак Ольгэ Виктор и пхъум — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм къегъэщIылIа «ПсэупIэ политикэмкIэ и департамент» муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэм и Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэнымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ пажэм;
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 •  
 • НэщIэпыджэ Маритэ Нэфихь и пхъум — «ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм еIэзэным хуэщIа сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и участковэ дохутыр-терапевтым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  
 • Къущхьэ Масирэт Темболэт и пхъум — «Дзэлыкъуэ щIыналъэм лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэм IэнатIэ яIэнымрэ социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и центр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                   КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м
 • №51-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-04-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ
 • хозяйствэмкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министру гъэувын Бэрбэч Алим Хьэзешэ и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ                 КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м
 • №44-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-04-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыпIэ самоуправленэм и IэнатIэхэм хьэлэлу зэрыщылажьэм къыхэкIыу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Ажокъуэ Хьэчим Сулеймэн и къуэм — Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэм и къуэдзэм — Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и тхьэмадэм и къуэдзэм

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ