ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2022-11-26

 • «Анэм и щIыхь» медалыр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Сабийуэ тху е нэхъыбэ тэмэму зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр етын:
 • АфIэунэ Джамилэ Алий и пхъум — сабийуэ 6-м я анэм
 • Ахъмэт Мадинэ Сэфарбий и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм
 • Ахъмэт Iэсият Хьэнащхъуэ и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм
 • БжыкIший Iэсият Владимир и пхъум — сабийу 5-м я анэм
 • Бикъан Мадинэ Ахъмэт и пхъум — сабийуэ 6-м я анэм
 • Геляховэ Мариям Даниял и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм
 • Жаппуевэ Марианнэ Хьэсэн и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм
 • Заптий Иринэ Замир и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2022-07-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр Щоджэн Ю. Хь. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын Щоджэн Юрэ Хьэсэн и къуэм — ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и академикым, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием мэкъумэш щIэныгъэхэмкIэ и къудамэм механизацэмкIэ, электрификацэмрэ автоматизацэмкIэ и секторым и унафэщIым.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м
 • №73-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2021-12-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЕхъулIэныгъэшхуэхэр зэраIэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Галушкэ Михаил Анатолий и къуэм — «Афганистаным и ветеранхэм, зауэ щхьэхуэхэмрэ зауэ зэпэщIэтыныгъэхэмрэ я зэгухьэныгъэ» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм дзэ щIыхьым и «ЩIэин» музейм и унафэщIым

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-12-26

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъуным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъуным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн, 2.6 пунктым и «а» пункт къуэдзэм хэт «2020 гъэм дыгъэгъазэм и 27 пщIондэ» псалъэхэм яужькIэ «, 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м къыщыщIэдзауэ 2021 гъэм щIышылэм и 10 пщIондэ, 2021 гъэм щIышылэм и 11-м къыщыщIэдзауэ 2021 гъэм щIышылэм и 24 пщIондэ» псалъэхэр щIыгъуауэ.
 2. Мы Указым къару егъуэт ар официальнэу къыщытрадза махуэм щегъэжьауэ.
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 24-м
 • №178-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Урысей Федерацэм и Пенсэ фондыр къызэгъэпэщынымрэ абы зегъэужьынымрэ хуащIа хэлъхьэныгъэхэм, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ къэрал дамыгъэхэмкIэ гъэпэжэн Къэрал IуэхущIапIэм — Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ мы къыкIэлъыкIуэхэр:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

«Урысейм ис лъэпкъхэм я  ассамблее»

2020-11-19

 • Урысейм и Президент Путин Владимир щэкIуэгъуэм и 13-м «Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблее» къызэрагъэпэщыным теухуа унафэм Iэ щIидзащ. Адыгэхэм яхуэдэу зи бзэ, зи щэнхабзэ яхъумэжыным щIэхъуэпс лъэпкъ щхьэхуэхэу къэралым исхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а унафэ щхьэпэм ди щIэджыкIакIуэхэри щыгъуазэ тщIыныр тфIэигъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-10-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал
 • дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Я къулыкъур хьэлэлу зэрырахьэкIымрэ къахьа ехъулIэныгъэхэмрэ папщIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Мамбэт Альберт Хьэсэнбий и къуэм — Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и суд приставхэм я Налшык къалэ къудамэм и унафэщIым — суд пристав нэхъыжьым

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-09-05

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъуным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъуным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн, 2.6 пунктым и «а» пункт къуэдзэм хэт «2020 гъэм фокIадэм и 6 пщIондэ» псалъэхэм яужькIэ «, 2020 гъэм фокIадэм и 7-м къыщыщIэдзауэ 2020 гъэм фокIадэм и 20 пщIондэ, 2020 гъэм фокIадэм и 21-м къыщыщIэдзауэ 2020 гъэм жэпуэгъуэм и 4 пщIондэ» псалъэхэр щIыгъуауэ.
 2. Мы Указым къару егъуэт ар официальнэу къыщытрадза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ           КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм фокIадэм и 4-м
 • №118-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-09-03

 • Адмирал, Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко А. Г.
 • фэеплъ-бюст хуэгъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Адмирал, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко А. Г. и фэеплъыр мыкIуэдыжын щIын мурадкIэ, «Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ къэхъукъащIэхэр, апхуэдэуи ехъулIэныгъэшхуэхэр зиIэ цIыхухэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм фIыщIэ хэхахэр щызиIэхэм я фэеплъыр мыкIуэдыжын щIыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №94-РЗ-м, 2012 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къыдагъэкIам, и 7-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм тету, унафэ сощI:
 1. Адмирал, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм Ищхъэрэ флотым и унафэщIу щыта Головко Арсений Григорий и къуэм и фэеплъ-бюстыр Налшык къалэм Головко А. Г. и цIэр зэрихьэу иIэ уэрамым тет унэ №22-м и пщIантIэм щыгъэувын.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм зэфIигъэкIын хуейщ мы Указыр гъэзэщIэным ехьэлIа Iуэхухэр.
 3. Мы Указыр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыныр и пщэ илъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б.
 •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •    и Iэтащхьэ                  КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 31-м
 • №115-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министру гъэувын Хьэсанэ Ислъам Марат и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                                                                    КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 31-м
 • №116-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-08-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ
 • щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщын:
 • Лобжанидзе Гие Георгий и къуэм — Къэбэрдей-Балъкър Республикэм «ФутболымкIэ олимп резервым и спорт школу Iэпщэ А. и цIэр зезыхьэр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэм
 • Ныбэжь Климент Беслъэн и къуэм — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и управленэм «Волейболымрэ футбол цIыкIумкIэ и спорт школ №1» и муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Шаваев Хьэнэфий Магамбет и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «ДзюдомкIэ олимп резервым и спорт школу Ныр С. Хь. и цIэр зезыхьэр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэм.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 10-м
 • №100-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-08-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм, я IэщIагъэм фIыуэ зэрыхащIыкIым икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр яфIэщын:
 • Абазэ Иннэ Сэлэдин и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и «Республикэ клиникэ сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм и унафэщIым, дохутыр-анестезиолог-реаниматологым
 • Рубаев Юрий Хьэсакой и къуэм — «ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм еIэзэным хуэщIа сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм нэ узыфэхэмкIэ и къудамэм и нэ дохутырым
 • Лъхукъуэщауэ Мадинэ СулътIан и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ яхуэгъэза профилактикэ лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIынымрэ абыхэм ебэнынымкIэ и центр» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и къудамэм и унафэщIым, дохутыр-инфекционистым.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 10-м
 • №101-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-07-23

 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 31-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • «Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэхэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэн дин IуэхущIапIэм Къурмэн хьидыр щагъэлъапIэ бадзэуэгъуэм и 31 — шыщхьэуIум и 2 махуэхэм я IуэхукIэ зыкъызэрытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 31-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м
 • №92-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-07-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Хэхыныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Азаматов Къайсын Мухьэрбэч и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм хэтым
 • Железовэ Светланэ Фёдор и пхъум — Прохладнэ къалэ щIыналъэ хэхакIуэ комиссэм и секретарым
 • Щхьэгъэпсо ФатIимэ Башир и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм и хъыбарегъащIэ центрым и чэнджэщэгъум.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                            КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м
 • №84-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ