ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2018-10-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым,
 • Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым
 • щегъэкIуэкIыным теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэмрэ зэрызэдэлажьэм адэкIи зегъэужьын мурадкIэ унафэ сощI:
 1. 2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щегъэкIуэкIын.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм къалэн щыщIын:
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щегъэкIуэкIыным зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар къызэгъэпэщынымрэ зи пщэ дэлъыну къызэгъэпэщакIуэ гуп иубзыхуну;
 • къызэгъэпэщакIуэ гупым и лэжьыгъэм сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэн хуэхъуну.
 1. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 •  зыгъэзащIэ КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м
 • №150-УГ
 •  

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-09-04

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • КъытщIэхъуэ щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын
 • Мэлбахъуэ Борис Къазболэт и къуэм — Налшык къалэ округым курыт щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и «Лицей №2» кIэзонэ муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Науянис Татьянэ Владимир и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и «Дыгъэпс къалэ» творчествэмкIэ сабий академие» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм щIэныгъэ гуэдзэнымкIэ и егъэджакIуэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 13-м
 • №120-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-08-16

 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 21-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зыкъызэрытхуигъэзам ипкъ иткIэ Къурмэн хьидым ирихьэлIэу унафэ сощI:
 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 21-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 15-м
 • №125-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-07-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэм теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр игъэзэщIэну гъэувын Къумыкъу Iэуес Мухьэмэд и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 3-м
 • №103-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-06-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м къыдигъэкIа Указ№ 241-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету унафэ сощI:
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм пыухыкIауэ хэтхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м къыдигъэкIа Указ №241-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн икIи абы хэгъэхьэн Iэхъуэбэч Щамил Аслъэнбий и къуэр — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымрэ сатум-кIэ и министрыр.
 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ  КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 21-м
 • №92-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-06-23

 • Рахаев А. И. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Егъэджэныгъэм зегъэужьыным, щIэныгъэ лъагэ зыбгъэдэлъ IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырыным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орде-ныр етын Рахаев Анатолий Измаил и къуэм — «Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институт» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и ректорым.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ
 •                                                      КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м
 • №93-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-06-08

 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм 15-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • «ФIэщхъуныгъэмкIэ щхьэхуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и пункт 7-м тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зэрыкъытхуигъэзам ипкъ иткIэ НэщIикIыж хьидым ирихьэлIэу унафэ сощI:
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 15-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                   и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м
 • №86-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-05-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым
 • и къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, иджыпсту иIыгъ къулыкъур щхьэщыхауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу гъэувын Мовсисян Грант Олег и къуэр.
 1. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •        Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм накъыгъэм и 29-м
 • №65-УГ
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-10

 • Бжьахъуэ Р. Б. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын Бжьахъуэ Ранетэ Башир и пхъум — «Зольские вести» газетым и редакцэ» муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и редактор нэхъыщхьэм.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 4-м
 • №38-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и  Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу гъэувын КIэрэф Мурат Анатолий и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м
 • №39-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-05

 • Хъущт А. В. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министр къулыкъур Хъущт Аслъэнбэч Виталий и къуэм щхьэщыхын.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрыщIэр ягъэувыху, абы и къалэнхэр игъэзэщIэну и пщэ дэлъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Хэжь Заур Мухьид и къуэм.
 • 3. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                   Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м
 • №37-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-03

 • Ахъуэхъу Т. Б. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ къулыкъур Ахъуэхъу Таймураз Борис и къуэм щхьэщыхын, нэгъуэщI лэжьапIэ зэрыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                         Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м
 • №34-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-03

 • Емуз Н. Гъу. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр къулыкъур Емуз Нинэ Гъузер и пхъум щхьэщыхын, пенсэм зэрыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр къулыкъур  гъэзэщIэнум теухуауэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министру гъэувын Алэкъей Арсен Михаил и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м
 • №36-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-03-20

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Хэкум и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ зегъэужьыным куэд зэрыхащIыхьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр яфIэщын
 • Винокур Владимир Натан и къуэм — «ПародиехэмкIэ Винокур В. зи унафэщI къэрал театр» федеральнэ къэрал щэнхабзэ бюджет IуэхущIапIэм и художественнэ унафэщIым
 • Орбакайте Кристинэ Эдмунд и пхъум — артисткэм, Эстрадэ гъуазджэм и лэжьакIуэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм хэтым.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм гъатхэпэм и 19-м
 • №26-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ