ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ
 •  и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министру гъэувын Iэхъуэбэч Шамиль Аслъэнбий и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ               КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м
 • №78-УГ
 •  

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-06-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ
 • туризмэмкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министру гъэувын ЩоджэнцIыкIу Мурат Лиуан и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ              КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м
 • №71-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Зыпэрыт IэнатIэм къыщахьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ
 • хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 • КIасэ Артур СуIэдин и къуэм — «Налшык гъуэгухэр ухуэным ирахьэлIэхэр къыщыщIагъэкI и IуэхущIапIэ» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым
 • Муртазов Борис Суфьян и къуэм — Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм
 • СокумыщI Арсен Ахьмэдхъан и къуэм — «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым Тэрч щIыналъэм щиIэ щIыпIэ къудамэм и гъэзэщIакIуэ секретарым;
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIыхь зиIэ и юрист»
 • цIэ лъапIэр фIэщIын
 • Кривко Михаил Николай и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэгъэсыгъуэм и депутатым, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъхьэм пэщIэтынымкIэ и комитетым и унафэщIым
 • Ташу Мухьэмэд ЗутIэ и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIым и къуэдзэм.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ               КIУЭКIУЭ  Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м
 • №64-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-06-04

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр Умэ С. А. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр фIэщын Умэ Светланэ Абдул и пхъум — «Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ сабий фонд» щIыналъэ жылагъуэ псапащIэ фондым и унафэщIым.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                                       КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм накъыгъэм и 29-м
 • №62-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-05-21

 • 2020 гъэм накъыгъэм и 25-р щымылажьэ
 • гуфIэгъуэ махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм НэщIикIыж хьи- дыр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 24 — 26 махуэхэм я IуэхукIэ зыкъызэрытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 2020 гъэм накъыгъэм и 25-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм накъыгъэм и 20-м
 • №56-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-05-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр
 • ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЗыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 •  
 • Баккуев Эльдар Сафар и къуэм — «КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университет» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм управленэмкIэ и кафедрэм и профессорым;
 • Гайдамак Ольгэ Виктор и пхъум — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм къегъэщIылIа «ПсэупIэ политикэмкIэ и департамент» муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэм и Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэнымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ пажэм;
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 •  
 • НэщIэпыджэ Маритэ Нэфихь и пхъум — «ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм еIэзэным хуэщIа сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и участковэ дохутыр-терапевтым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  
 • Къущхьэ Масирэт Темболэт и пхъум — «Дзэлыкъуэ щIыналъэм лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэм IэнатIэ яIэнымрэ социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и центр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                   КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м
 • №51-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-04-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ
 • хозяйствэмкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министру гъэувын Бэрбэч Алим Хьэзешэ и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ                 КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м
 • №44-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-04-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыпIэ самоуправленэм и IэнатIэхэм хьэлэлу зэрыщылажьэм къыхэкIыу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Ажокъуэ Хьэчим Сулеймэн и къуэм — Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэм и къуэдзэм — Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и тхьэмадэм и къуэдзэм

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-04-07

 • ЩIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным пэщIэт лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI лъэхъэнэм узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и языныкъуэ лэжьакIуэхэм тезыгъэгушхуэ ахъшэ яхуэгъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Языныкъуэ лэжьакIуэхэм я улахуэм и IуэхукIэ» 2010 гъэм накъыгъэм и 19-м къащта Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №35-РЗ-м, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъунымкIэ зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м япкъ иткIэ унафэ сощI:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-01-11

 • Бэрбэч А. Л. «КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артист»
 • цIэ лъапIэр фIэщыным и IуэхукIэ
 • КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и Указ
 • Музыкэ гъуазджэм и IэнатIэм ехъулIэныгъэ инхэр зэрыщиIэм папщIэ «КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэр фIэщын Бэрбэч Аскэр Лудин и къуэм артистуэрэджыIакIуэм.
 • КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм щIышылэм и 6м
 • №1УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2019-12-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр
 • КIыщ М. И. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • СурэтыщI гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын КIыщ Мухьэдин Исмэхьил и къуэм — «Урысейм и Художникхэм я зэгухьэныгъэ» Урысейпсо творческэ жылагъуэ организацэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм хэтым.
 •           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •           Iэтащхьэ                                                            КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 16-м
 • №131-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2019-12-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Тарифхэмрэ псэупIэ IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ и къэрал комитетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Тарифхэмрэ псэупIэ IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ и къэрал комитетым и унафэщIым и къалэнхэр игъэзэщIэну гъэувын Мэкъуашэ Алим Ажджэрий и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                   и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м
 • №124-УГ
 •  

Зыхыхьэхэр: Указ

2019-12-14

 • Зыгъэпсэхугъуэ махуэр гъэIэпхъуэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЛэжьакIуэхэм зыгъэпсэхугъуэ махуэхэмрэ щымылажьэ махуэшхуэхэмрэ нэхъ тэмэму къагъэсэбэпын мурадкIэ унафэ сощI:
 1. 2019 гъэм и дыгъэгъазэм и 28 щэбэт зыгъэпсэхугъуэ махуэр 2019 гъэм и дыгъэгъазэм и 31 гъубж махуэм гъэIэпхъуэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал къулыкъухэр зыIыгъхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал граждан къулыкъущIэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал органхэм я нэгъуэщI лэжьакIуэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал органхэм я унафэм щIэт IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм папщIэ.
 2. ЩIыпIэ самоуправленэмкIэ органхэм чэнджэщ етын 2019 гъэм и дыгъэгъазэм и 28 щэбэт зыгъэпсэхугъуэ махуэр 2019 гъэм и дыгъэгъазэм и 31 гъубж махуэм ягъэIэпхъуэну муниципальнэ къулыкъу зыIыгъхэм, щIыпIэ самоуправленэмкIэ органхэм я нэгъуэщI лэжьакIуэхэм, щIыпIэ самоуправленэмкIэ органхэм я унафэм щIэт IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм папщIэ.
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 13-м
 • №125-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2019-11-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм
 • и УнафэщIым и япэ къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Прави­тельствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу гъэувын Говоров Сергей Анатолий и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                                                КIУЭКIУЭ  Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 15-м
 • №101-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2019-06-04

 • 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Диным и лъэныкъуэкIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и пункт 7-м тету икIи НэщIикIыж махуэш­хуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­­публикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зэрызыкъытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 2019 гъэм мэкъуауэгъум и 5-р Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щымылажьэ ­гуфIэгъуэ махуэу щыгъэувын.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 •       и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ    КIуэкIуэ   Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м
 • №47-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ