ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2019-06-04

 • 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Диным и лъэныкъуэкIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и пункт 7-м тету икIи НэщIикIыж махуэш­хуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­­публикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зэрызыкъытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 2019 гъэм мэкъуауэгъум и 5-р Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щымылажьэ ­гуфIэгъуэ махуэу щыгъэувын.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 •       и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ    КIуэкIуэ   Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м
 • №47-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2019-01-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хабзэр щыхъумэнымкIэ зэпымыууэ лажьэ зэзыгъэуIу зэIущIэм хэтхэр къэщтэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хабзэр щыхъумэнымкIэ зэпымыууэ лажьэ зэзыгъэуIу зэIущIэм хэтхэу мы Указым щIыгъур къэщтэн.
 2. Къару ямыIэжу къэлъытэн:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хабзэр щыхъумэнымкIэ зэпымыууэ лажьэ зэзыгъэуIу зэIущIэм хэтхэр къэщтэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2015 гъэм мазаем и 10-м къыдигъэкIа Указ №17-УГ-м;

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-11-24

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь
 • зиIэ и экономист» цIэ лъапIэр Урысбий Хь. Хь.
 • фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Банк Iуэхум зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и экономист» цIэ лъапIэр фIэщын Урысбий Хьэмидбий Хьэжмурид и къуэм — «Урысейм и Ахъшэ хъумапIэ» акционер обществэ зэIухам Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэ №8631-м и унафэщIым.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 • зыгъэзащIэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м
 • №178-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-11-24

 • «Анэм и щIыхь» медалыр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Сабиитху е нэхъыбэ гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр ятын
 • АРХАГЪЭ Любэ Iэхьед и пхъум — сабиитхум я анэм
 • АЮБОВЭ Гуля Бадрутдин и пхъум — сабиитхум я анэм
 • БЭВ Маридэ Данил и пхъум — сабиитхум я анэм

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-11-24

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Iэтащхьэм и Указ
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьыным къаруушхуэ зэрырахьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр яфIэщын «Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и «Налшык» санаторэ» узыншагъэр хъумэным елэжь федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэу мы къыкIэлъыкIуэхэм:
 • Бабаевэ Фаризэт Борис и пхъум — дохутыр-тера-
 • певтым
 • Мэкъуауэ Жаннэ Алихъан и пхъум — ультразвук диагностикэмкIэ дохутырым.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 • зыгъэзащIэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м
 • №181-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЗыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Тхьэкъуахъуэ Маринэ Iэбубэчыр и пхъум — «Къэбэрдей-Балъкъэр сату-технологие колледж» IэщIагъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм физикэмкIэ и егъэджакIуэм;

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-11-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа
 • и «ЛъагапIэщIэ» проектым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • IэщIагъэлI акъылыфIэхэр гъэбелджылын, абыхэм я зэфIэкIым зегъэужьын, ядэIэпыкъун, пашэу, унафэщIу щытыным хуэгъэсэн, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэр, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэр, республикэм и къэрал IуэхущIапIэхэр кадрхэмкIэ къызэрызэгъэпэщар егъэфIэкIуэн мурадкIэ унафэ сощI:
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа и «ЛъагапIэщIэ» проектыр гъэзэщIэным 2018 гъэм щIэдзэн.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм хуэгъэувын Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа и «ЛъагапIэщIэ» проектыр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщыныгъэ и лъэныкъуэкIэ зэтригъэувэну.
 3. Мы Указым къару егъуэт официальнэу къыщытрадза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 •       зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м
 • №172-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-10-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хагъэхьахэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ
 • палатэм хэтынухэр къэщтэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • «Урысей Федерацэм и субъектхэм я жылагъуэ палатэхэр къызэгъэпэщынымрэ абыхэм я лэжьыгъэр зэтегъэувэнымкIэ псоми яхуэгъэза хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 8-нэ статьям, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 9-нэ статьям япкъ иткIэ унафэ сощI:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-10-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым,
 • Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым
 • щегъэкIуэкIыным теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэмрэ зэрызэдэлажьэм адэкIи зегъэужьын мурадкIэ унафэ сощI:
 1. 2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щегъэкIуэкIын.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм къалэн щыщIын:
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэрэшей-Шэрджэсым и Илъэсыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щегъэкIуэкIыным зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар къызэгъэпэщынымрэ зи пщэ дэлъыну къызэгъэпэщакIуэ гуп иубзыхуну;
 • къызэгъэпэщакIуэ гупым и лэжьыгъэм сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэн хуэхъуну.
 1. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 •  зыгъэзащIэ КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м
 • №150-УГ
 •  

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-09-04

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • КъытщIэхъуэ щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын
 • Мэлбахъуэ Борис Къазболэт и къуэм — Налшык къалэ округым курыт щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и «Лицей №2» кIэзонэ муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Науянис Татьянэ Владимир и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и «Дыгъэпс къалэ» творчествэмкIэ сабий академие» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм щIэныгъэ гуэдзэнымкIэ и егъэджакIуэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 13-м
 • №120-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-08-16

 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 21-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зыкъызэрытхуигъэзам ипкъ иткIэ Къурмэн хьидым ирихьэлIэу унафэ сощI:
 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 21-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 15-м
 • №125-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-07-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэм теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр игъэзэщIэну гъэувын Къумыкъу Iэуес Мухьэмэд и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 3-м
 • №103-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-06-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м къыдигъэкIа Указ№ 241-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету унафэ сощI:
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм пыухыкIауэ хэтхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м къыдигъэкIа Указ №241-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн икIи абы хэгъэхьэн Iэхъуэбэч Щамил Аслъэнбий и къуэр — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымрэ сатум-кIэ и министрыр.
 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ  КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 21-м
 • №92-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-06-23

 • Рахаев А. И. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Егъэджэныгъэм зегъэужьыным, щIэныгъэ лъагэ зыбгъэдэлъ IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырыным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орде-ныр етын Рахаев Анатолий Измаил и къуэм — «Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институт» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и ректорым.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ
 •                                                      КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м
 • №93-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-06-08

 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм 15-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • «ФIэщхъуныгъэмкIэ щхьэхуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и пункт 7-м тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зэрыкъытхуигъэзам ипкъ иткIэ НэщIикIыж хьидым ирихьэлIэу унафэ сощI:
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 15-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                   и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м
 • №86-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ