ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДАХ'

Iуэху  щхьэпэ

2020-11-03

 • Мазэм нэблэгъащ Тыркум, Германием, Иорданием, Сирием, Израилым, Тунисым, Финляндием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ щаджу пэIудза курсхэр зэрызэхашэрэ. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм. ЖыIэпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху щхьэпэхэр къызэгъэпэщыныр министерствэм и дежкIэ зэримыщыпэ лэжьыгъэр. Апхуэдэу, ипэIуэкIэ Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэхэр щрагъаджэ курсхэр къызэрагъэпэщат Дунейпсо Адыгэ Хасэм дэщIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

КъэкIуэжахэм  яхуоупсэ

2020-08-04

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, шыщхьэуIум и 1-м Адэжь хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэр щагъэлъэпIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр

2020-06-16

 • УФ-м и Президентым и пщэрылъкIэ, 2020 гъэм и пэщIэдзэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Краснодар щIыналъэм, Дон Iуфэ Iус Ростов къалэм дыщедэIуащ УФ-м и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуауэ цIыхухэм яIэ Iуэху еплъыкIэр зыхуэдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Бзэм, щIэблэм, лъэпкъым гулъытэ хэха хуащI

2020-01-10

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и кIэм Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тырку, Иордание, Израиль, Сирие, Ливан, Абхъаз къэралыгъуэхэм, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ГуфIэгъуэ  пшыхь

2019-09-24

 • Адыгэхэм я махуэм хуагъэхьэзыра пшыхь нэхъыщхьэр фокIадэм и 19-м Музыкэ театрым щекIуэкIащ. ПэIущIэ пэшым хьэщIэхэр къыщрагъэблагъэрт нэхъ цIыкIу дыдэхэр зыхэт къэфакIуэ ансамблхэмрэ пшынауэ цIэрыIуэ Къуэдз Iэбубэчыр и гъэсэн щIалэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Зэрыкъуажэу зэдагъэлъапIэ

2019-09-24

 • Мы гъэм илъэс еханэ хъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр. Абы теухуауэ ди республикэм и щIыналъэ псоми зэIущIэ дахэхэр щекIуэкIащ. Аруан къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Зыхьэ Оксанэ къызэригъэпэщащ къуажэ псор зыхэта гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэ. Ини цIыкIуи, нэхъыжьыIуи, курыт ныбжьым ити щызэхуэсащ ЩэнхабзэмкIэ унэм. Адыгэм ифI щигъэлъапIэ, и цIыху цIэрыIуэхэр щиIэт, и хабзэ дахэхэр утыку къыщрихьэ, и беягъыр нэрылъагъу щищI, и блэкIамрэ и нобэмрэ щызэригъапщэ махуэм Аруан жылагъуэм и къэкIуэнур зыдэплъагъу и щIэблэри утыку къришащ, лъэпкъым и псэ анэдэлъхубзэр ягъэбзэрэбзащ, нэхъыжьи нэхъыщIи дахэу зэхэтащ, ерыскъы IэфIхэр зытелъ Iэнэ бей къагъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дызэкъуэтмэ,  дызыпэмылъэщын  Iуэху  щыIэкъым

2019-07-16

 • Ди газетым зэрытетащи, бадзэуэгъуэм и 5 — 6-хэм Черкесск къалэ щызэхэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIат хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я лIыкIуэхэр, хасэ тхьэмадэхэр, лъэпкъ Iуэхум гуузлыуз хузиIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Iуэхум Iуэху къыпоувэ

2019-07-09

 • Бадзэуэгъуэм и 5 — 6-хэм Черкесск къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэс. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэм, Тыркум, Иорданием, Сирием, Израилым, Германием я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и  фIыщIэ

2019-05-25

 • Накъыгъэм и 20 — 21-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэмрэ адрей жылагъуэхэмрэ щекIуэкIащ Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъым и напэ анэдэлъхубзэ

2019-04-23

 • КъыдэкIуэтей щIэблэм я анэдэлъхубзэр фIыуэ егъэлъагъуным хуэунэтIауэ ди щIыналъэм лэжьыгъэ ин щокIуэкI. Шэч хэмылъу, абы и къызэгъэпэщакIуэхэм фIыуэ къагуроIуэ къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэр цIыхухэм ямыщIэмэ, анэдэлъхубзэр яIурымылъмэ, нобэмрэ пщэдеймрэ я зэпыщIэныгъэр зэрызэпычынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ДыщэкI Эртан аргуэру хахыж

2019-02-07

 • Тхьэмахуэ кIуам Бремен къалэм (Германие) щекIуэкIащ Европэм щыпсэу адыгэхэм я Щэнхабзэ федерацэм и зи чэзу зэхыхьэшхуэр. Абы хэтащ федерацэм и Хасэ къудами 10-м я унафэщIхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ (2018 — 2021 гъгъ.)

2018-10-04

 1. Cэхъурокъуэ Хьэутий — ДАХ-м и тхьэмадэ (Налшык)
 2. Бырсекъуэ Орфан — ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ (Дамаск)
 3. Щоджэн Iэминат — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Къэбэр- дей Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Налшык) Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

2018-10-04

 •  Дунейпсо Адыгэ Хасэм и
 • тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий
 • Хьэзрит и къуэр
 • Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж (Дохъущыкъуей) къуажэм 1951 гъэм накъыгъэм и 27-м къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр, ВИГИС-м и аспирантурэр (Москва) къиухащ. Ар ветеринар щIэныгъэхэм я кандидатщ, экономикэ щIэныгъэхэм я докторщ, профессорщ, ЩIДАА-м и академикщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым хэтахэм абхъаз лъэпкъым зэрызыхуагъазэ

2018-09-29

 • ПщIэ зыхуэтщI ди абхъаз къуэшхэ, шыпхъухэ!
 • Абхъаз лъэпкъым и Хэку за- уэм ТекIуэныгъэ къызэрыщихьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур — Абхъазым и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щы- зиIэ махуэшхуэр — къоблагъэ. Абхъаз Республикэ щхьэхуитым и гуфIэгъуэ нэхъыщхьэу щытщ и ТекIуэныгъэм и махуэр. Дэ зэи тщыгъупщэнукъым абхъаз лъэпкъым и ТекIуэныгъэр, бэлыхьышхуэхэр къыщIызэранэкIар, цIыху куэд зыхэкIуэдар икIи хэщIыныгъэшхуэхэр къахуэзыхьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и  джэпсалъэ

2018-07-14

 • Урысей Федерацэм и Президент
 • ПУТИН Владимир
 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
 • ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI
 • МАТВИЕНКЭ Валентинэ
 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
 • и Къэрал Думэм и УнафэщI
 • ВОЛОДИН Вячеслав
 • Урысей Федерацэм и
 • Правительствэм и УнафэщI
 • МЕДВЕДЕВ Дмитрий сымэ я деж
 • Анэдэлъхубзэр хъумэныр, абыкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыныр цIыху хьэкъхэр къэзыгъэгъунэ лъапIэныгъэхэм ящыщу дуней псом къызэдалъытащ. Лъэпкъыбзэхэр къэзыхъумэ хабзэхэр иIэщ Урысейми. Урысей Федерацэм и Конституцэм къызэрыхэщымкIэ, абы хыхьэ щIыналъэхэр хуитщ езыхэм я бзэхэр къэра-лыбзэу къалъытэну, а бзэхэмкIэ егъэджэныгъэр къызэрагъэпэщыну (68-нэ едзыгъуэ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ