ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДАХ'

Дызэкъуэтмэ,  дызыпэмылъэщын  Iуэху  щыIэкъым

2019-07-16

 • Ди газетым зэрытетащи, бадзэуэгъуэм и 5 — 6-хэм Черкесск къалэ щызэхэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIат хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я лIыкIуэхэр, хасэ тхьэмадэхэр, лъэпкъ Iуэхум гуузлыуз хузиIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Iуэхум Iуэху къыпоувэ

2019-07-09

 • Бадзэуэгъуэм и 5 — 6-хэм Черкесск къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэс. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэм, Тыркум, Иорданием, Сирием, Израилым, Германием я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и  фIыщIэ

2019-05-25

 • Накъыгъэм и 20 — 21-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэмрэ адрей жылагъуэхэмрэ щекIуэкIащ Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъым и напэ анэдэлъхубзэ

2019-04-23

 • КъыдэкIуэтей щIэблэм я анэдэлъхубзэр фIыуэ егъэлъагъуным хуэунэтIауэ ди щIыналъэм лэжьыгъэ ин щокIуэкI. Шэч хэмылъу, абы и къызэгъэпэщакIуэхэм фIыуэ къагуроIуэ къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэр цIыхухэм ямыщIэмэ, анэдэлъхубзэр яIурымылъмэ, нобэмрэ пщэдеймрэ я зэпыщIэныгъэр зэрызэпычынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ДыщэкI Эртан аргуэру хахыж

2019-02-07

 • Тхьэмахуэ кIуам Бремен къалэм (Германие) щекIуэкIащ Европэм щыпсэу адыгэхэм я Щэнхабзэ федерацэм и зи чэзу зэхыхьэшхуэр. Абы хэтащ федерацэм и Хасэ къудами 10-м я унафэщIхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ (2018 — 2021 гъгъ.)

2018-10-04

 1. Cэхъурокъуэ Хьэутий — ДАХ-м и тхьэмадэ (Налшык)
 2. Бырсекъуэ Орфан — ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ (Дамаск)
 3. Щоджэн Iэминат — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Къэбэр- дей Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Налшык) Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

2018-10-04

 •  Дунейпсо Адыгэ Хасэм и
 • тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий
 • Хьэзрит и къуэр
 • Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж (Дохъущыкъуей) къуажэм 1951 гъэм накъыгъэм и 27-м къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр, ВИГИС-м и аспирантурэр (Москва) къиухащ. Ар ветеринар щIэныгъэхэм я кандидатщ, экономикэ щIэныгъэхэм я докторщ, профессорщ, ЩIДАА-м и академикщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым хэтахэм абхъаз лъэпкъым зэрызыхуагъазэ

2018-09-29

 • ПщIэ зыхуэтщI ди абхъаз къуэшхэ, шыпхъухэ!
 • Абхъаз лъэпкъым и Хэку за- уэм ТекIуэныгъэ къызэрыщихьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур — Абхъазым и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щы- зиIэ махуэшхуэр — къоблагъэ. Абхъаз Республикэ щхьэхуитым и гуфIэгъуэ нэхъыщхьэу щытщ и ТекIуэныгъэм и махуэр. Дэ зэи тщыгъупщэнукъым абхъаз лъэпкъым и ТекIуэныгъэр, бэлыхьышхуэхэр къыщIызэранэкIар, цIыху куэд зыхэкIуэдар икIи хэщIыныгъэшхуэхэр къахуэзыхьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и  джэпсалъэ

2018-07-14

 • Урысей Федерацэм и Президент
 • ПУТИН Владимир
 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
 • ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI
 • МАТВИЕНКЭ Валентинэ
 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
 • и Къэрал Думэм и УнафэщI
 • ВОЛОДИН Вячеслав
 • Урысей Федерацэм и
 • Правительствэм и УнафэщI
 • МЕДВЕДЕВ Дмитрий сымэ я деж
 • Анэдэлъхубзэр хъумэныр, абыкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыныр цIыху хьэкъхэр къэзыгъэгъунэ лъапIэныгъэхэм ящыщу дуней псом къызэдалъытащ. Лъэпкъыбзэхэр къэзыхъумэ хабзэхэр иIэщ Урысейми. Урысей Федерацэм и Конституцэм къызэрыхэщымкIэ, абы хыхьэ щIыналъэхэр хуитщ езыхэм я бзэхэр къэра-лыбзэу къалъытэну, а бзэхэмкIэ егъэджэныгъэр къызэрагъэпэщыну (68-нэ едзыгъуэ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Ди  лъэпкъэгъу студентхэм адыгэбзэ  ирагъэдж

2018-06-05

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ КъБКъУ-м и унафэщI Алътуд Юрийрэ я зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, университетым щеджэ адыгэ хэхэс щIалэгъуалэм анэдэлъхубзэр яджыну хуитыныгъэ яIэ хъуащ. Адыгэбзэр зыджыну гупыж зыщI студентхэм ядолажьэ бзэ щIэныгъэхэм я кандидат, Хамэ къэрал къикIа студентхэм ядэлажьэ институтым и егъэджакIуэ Тэнащ Тамарэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ШыIэныгъэмрэ лъэпкъ зэгурыIуэныгъэмрэ

2018-03-15

 • Гъатхэпэм и 1-3 махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIащ цIыхухэмрэ жылагъуэ диплома- тиер дэзыIыгъ зэгухьэныгъэхэмрэ я къарукIэ лъэпкъ куэду зэхэс Урысей къэралыгъуэр зэфIэгъэувэным теухуа щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и цIэкIэ щыIэ гран-ту ДАХ-м къратам щыщ- кIэ къызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъыр зыгъэпIейтей Iуэхухэм топсэлъыхь

2017-10-04

 • Иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тыркум, Иорданием, Сирием, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъым къыпэщыт зи чэзу Iуэхухэм щытопсэлъыхь

2017-09-20

 •  Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу илъэс зэIущIэр дыгъуасэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Зи Хэку къэзыгъэзэжахэм я махуэр ягъэлъапIэ

2017-08-02

 • Зи Хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къекIуэлIэжауэ щыпсэу нэхъыжьхэм яIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Зэдэлэжьэн, зэдэIэпыкъун – аращ лъэпкъыр къазэрыщыгугъыр

2017-07-19

 • Ди газетым зэрытетащи, Налшык къалэ щызэхэтащ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм щыIэ, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэхэм щылажьэ хасэхэмя тхьэмадэхэмрэ Гъэзэ-щIакIуэ гупым хэтхэмрэ. ЗэIущIэм кърихьэлIат КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI КIурашын Андзор, ДАХ-м и Нэхъыжьхэм я Советым и тхьэмадэ, тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, ДАХ-м и Къэзыпщытэ гупым хэтхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ