ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДАХ'

Зы лъэпкъ, зы хабзэ, зы гупсысэ!

2023-09-23

 • Ди газетым зэрытетащи, фокIадэм и 19-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIV зимычэзу зэхуэсышхуэ. Конгрессым хэтыну къекIуэлIат Тыркум, Сирием, Иорданием, Европэ къэралхэм, КъБР-м, АР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь, Краснодар щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIV зимычэзу Зэхуэсышхуэм къыщащта РЕЗОЛЮЦЭ

2023-09-20

 • 2023 гъэм фокIадэм и 19-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIV зимычэзу Зэхуэсышхуэр. Абы хэтащ Урысей Федерацэм и щIыналъи 6-м — Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Краснодар, Ставрополь крайхэм — Тыркум, Иорданием, Сирием, Израилым, Германием, Абхъазым къикIахэр, федеральнэ, щIыналъэ къулыкъущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ЗэгурыIуэныгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ я лъабжьэр быдэщ

2023-09-20

 • ФокIадэм и 19-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIV зимычэзу Зэхуэсышхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Мэздэгури адэжь щIыналъэм и зы къуапэщ

2022-06-16

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы хэлэжьыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Абхъазым, Сирием, Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ЗэIущIэр махуищкIэ зэхэтащ, Iуэхугъуэ куэдым тепсэлъыхьащ, лэжьыгъэ нэхъыбэжи къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъыр къызэфIэщIакъым

2022-05-21

 • Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ ирикъуащ. Ар тхыдэм къыхэнащ лъыгъажэ мыухыжкIэ гъэнщIа къэхъугъэ бзаджэу. ИлъэсищэкIэ екIуэкIа зауэр зэрыувыIэрэ куэд щIами, абы лъэпкъым къридза уIэгъэр нобэр къыздэсым кIыжакъым. А гуIэгъуэшхуэм уздегупсыс къудейм уегъэтхытх, цIыху хейхэм къраха леймрэ гущIэгъуншагъэмрэ пхузэгъэзахуэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Ирипагэу яIэт

2022-04-26

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, 2010 гъэ лъандэрэ Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм мэлыжьыхьым и 25-м Адыгэ ныпым и махуэр щагъэлъапIэ. Апхуэдэуи ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу къэрал 50-м щIигъум ар щаIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Iуэху  щхьэпэ

2020-11-03

 • Мазэм нэблэгъащ Тыркум, Германием, Иорданием, Сирием, Израилым, Тунисым, Финляндием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ щаджу пэIудза курсхэр зэрызэхашэрэ. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм. ЖыIэпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху щхьэпэхэр къызэгъэпэщыныр министерствэм и дежкIэ зэримыщыпэ лэжьыгъэр. Апхуэдэу, ипэIуэкIэ Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэхэр щрагъаджэ курсхэр къызэрагъэпэщат Дунейпсо Адыгэ Хасэм дэщIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

КъэкIуэжахэм  яхуоупсэ

2020-08-04

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, шыщхьэуIум и 1-м Адэжь хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэр щагъэлъэпIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр

2020-06-16

 • УФ-м и Президентым и пщэрылъкIэ, 2020 гъэм и пэщIэдзэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Краснодар щIыналъэм, Дон Iуфэ Iус Ростов къалэм дыщедэIуащ УФ-м и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуауэ цIыхухэм яIэ Iуэху еплъыкIэр зыхуэдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Бзэм, щIэблэм, лъэпкъым гулъытэ хэха хуащI

2020-01-10

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и кIэм Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тырку, Иордание, Израиль, Сирие, Ливан, Абхъаз къэралыгъуэхэм, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ГуфIэгъуэ  пшыхь

2019-09-24

 • Адыгэхэм я махуэм хуагъэхьэзыра пшыхь нэхъыщхьэр фокIадэм и 19-м Музыкэ театрым щекIуэкIащ. ПэIущIэ пэшым хьэщIэхэр къыщрагъэблагъэрт нэхъ цIыкIу дыдэхэр зыхэт къэфакIуэ ансамблхэмрэ пшынауэ цIэрыIуэ Къуэдз Iэбубэчыр и гъэсэн щIалэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Зэрыкъуажэу зэдагъэлъапIэ

2019-09-24

 • Мы гъэм илъэс еханэ хъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр. Абы теухуауэ ди республикэм и щIыналъэ псоми зэIущIэ дахэхэр щекIуэкIащ. Аруан къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Зыхьэ Оксанэ къызэригъэпэщащ къуажэ псор зыхэта гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэ. Ини цIыкIуи, нэхъыжьыIуи, курыт ныбжьым ити щызэхуэсащ ЩэнхабзэмкIэ унэм. Адыгэм ифI щигъэлъапIэ, и цIыху цIэрыIуэхэр щиIэт, и хабзэ дахэхэр утыку къыщрихьэ, и беягъыр нэрылъагъу щищI, и блэкIамрэ и нобэмрэ щызэригъапщэ махуэм Аруан жылагъуэм и къэкIуэнур зыдэплъагъу и щIэблэри утыку къришащ, лъэпкъым и псэ анэдэлъхубзэр ягъэбзэрэбзащ, нэхъыжьи нэхъыщIи дахэу зэхэтащ, ерыскъы IэфIхэр зытелъ Iэнэ бей къагъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дызэкъуэтмэ,  дызыпэмылъэщын  Iуэху  щыIэкъым

2019-07-16

 • Ди газетым зэрытетащи, бадзэуэгъуэм и 5 — 6-хэм Черкесск къалэ щызэхэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIат хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я лIыкIуэхэр, хасэ тхьэмадэхэр, лъэпкъ Iуэхум гуузлыуз хузиIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Iуэхум Iуэху къыпоувэ

2019-07-09

 • Бадзэуэгъуэм и 5 — 6-хэм Черкесск къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэс. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэм, Тыркум, Иорданием, Сирием, Израилым, Германием я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и  фIыщIэ

2019-05-25

 • Накъыгъэм и 20 — 21-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэмрэ адрей жылагъуэхэмрэ щекIуэкIащ Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ