ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЛъэIу'

Ди хьэтыр къэфлъагъу!

2013-09-14

  •  
  • Парламентархэу пщIэ зыхуэтщIхэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэу пщIэ зыхуэтщI!
  •  
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЛъэIу