ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

Уэркъуасэм  и  лъэужь  нэхур

2023-01-19

 • ЦIыхур къыщыпхэмытыжми, абы  и фэеплъыр дахэрэ гуапэу куэдым ягу къинэмэ, IуэхущIафэу иIамрэ дуней еплъыкIэу бгъэдэлъамрэ щIэх-щIэхыурэ тепсэлъыхьыжмэ, ар Тхьэм къихуиуха зэманыр щызу, купщIафIэу езыхьэкIахэм, «лъэужь нэху къигъэнащ» зыхужаIэхэм ящыщу аращ. Апхуэдэу и гъащIэр ирихьэкIащ къэрал IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я пашэу щыта, жылагъуэ Iуэхухэми хуэжыджэ-ру псэуа, КъБР-м цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Уэркъуасэ Анатолэ Iэдэм и къуэм. Илъэс блэкIам и дыгъэгъазэм Уэркъуасэр дунейм ехыжащ и ныбжьыр илъэс 75-м иту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Куэдым хунэса хэкупсэ

2022-12-06

 • Дыгъэгъазэм и пэщIэдзэм дунейм ехыжащ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, хэкурыдж цIэрыIуэ Мартынов Александр Николай и къуэр. Хэкупсэ нэсу зи гъащIэр зыхьа Мартыновым лэжьыгъэш-хуэ иригъэкIуэкIащ 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэта ди лъахэгъухэу Ростов областым хыхьэ Мартыновскэ районым щызэуахэм, абы щыхэкIуэдахэм я цIэ-унэцIэхэр, зэрахьа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ къэугъуеижыным теухуауэ. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм пэрыту, щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджыным гулъытэшхуэ хуищIу щытащ Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

КIыщыкъуэ къилэжьа пщIэ

2022-12-03

 • Хэку зауэшхуэм хэта, совет парт, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ Къущхьэ КIыщыкъуэ щыпсэуа, Налшык къалэм Лениным и уэрамым тет унэ №20-м абы и фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыж

2022-12-01

 • Адыгэ литературэм и классик, усакIуэ икIи тхакIуэ, егъэджакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий дунейм зэрехыжрэ илъэс 81-рэ зэрырикъум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 29-м Налшык къалэм пэкIу щызэхэтащ. Ар къыщызэрагъэпэщащ усакIуэшхуэм и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и пщIантIэм дэт и фэеплъым деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Емызэш мэшыбэ ещIэ

2022-11-19

 • ЦIыху гъащIэр лъэужьыфIэ зыщIыр щIэблэмрэ гуащIэмрэщ. ЛъхугъэщIэм хъуэхъурэ фIэхъускIэ щIыпежьэр цIыху нэс къищIыкIыну щIохъуэпс, ар къызыщIэхъуахэм я цIэр фIыкIэ дунейм щигъэIуну, жылэрэ лъэпкърэ ятрищIыкIыну щогугъ. ЛIыпIэ иувэу цIыхум яхыхьари гугъапIэншэкъым — и цIэр къилэжьыжыну, къэзылъхуахэм яхуэфащэщ зыхужригъэIэну поплъэ. ЩIалэщIэм дунейм къыщекIуэкIыр акъыл шыбзэм щIигъэкIрэ, жылэм ифI зыхэлъ къыхэкIыу хуежьэмэ, и щхьэр къалъыхъуэ мэхъу. Апхуэдэущ дунейм зэрытетари жылагъуэ гъащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ и жэрдэмщIакIуэфIу щыта, зи жыIэм фIэлIыкI иIэу псэуа Къардэн Барэсбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нэхум кIыфI  щыIэу ищIэркъым

2022-11-10

 • «Мы дунейр сэ схуэдэ хуэмеямэ —
 • сыкъытригъэхьэнтэкъым»
 • Хь. С.
 • Адыгэ литературэмрэ журналистикэмрэ иджыблагъэ хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ — и ныбжьыр илъэс 84-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и ЩIыхь тхылъыр зрата, республикэм и Журналистхэм я саугъэтым и лауреат Хьэх Сэфарбий Хьид и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъ  узэщIакIуэ

2022-11-03

 • УФ-м, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор Думэн Хьэсэн Мухътар и къуэр ди республикэм, лъэпкъ щIэныгъэм я зыужьыныгъэм, ехъулIэныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа еджагъэшхуэщ. Думэным и щIэныгъэ-къэхутэныгъэ зэфIэкIхэр инщ икIи купщIафIэщ. Абыхэм ягъуэтащ яхуэфащэ жылагъуэ, къэрал гулъытэ. Думэн Хьэсэн къыхуагъэфэщащ КъБР-м и Правительствэм, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Президиумым къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр, къыфIащащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. 2003 гъэм Хьэсэн къыхуагъэфэщащ «Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъагэр. Этнолог лъэщыр, тхыдэдж IэкIуэлъакIуэр, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэр псэужамэ, мы махуэхэм илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъ  фIыгъуэхэр  зыгъэнэхъапэу  псэуа  щIэныгъэлI

2022-11-02

 • Адыгэхэм игъащIэми къыд­декIуэкI ди хабзэр, нэмысыр джыным, екIуу зехьэным, а лъэпкъ фIы­гъуэхэр къэкIуэну щIэб­лэ­хэм яхуэхъумэным гулъытэ хэха хуэзыщIу, ахэр зыгъэнэхъапэу псэуа щIэныгъэлIхэм ящыщщ тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор Бгъэжь­нокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр (1947 — 2020).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыжу

2022-10-29

 • Адыгэ литературэм и классик, усакIуэ икIи тхакIуэ, егъэджакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси 122-рэ зэрырикъум теухуа пэкIу дыгъуасэ екIуэкIащ. Ар къыщызэрагъэпэщащ усакIуэшхуэм и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и пщIантIэм дэт и фэеплъым деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

НыбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ

2022-10-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэс къэс щрагъэкIуэкI къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм каратэмкIэ я фэеплъ зэпеуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЛIыхъужьхэр ди гъуазэщ

2022-10-11

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, Хэкум и къыщхьэщыжакIуэу гъэсэным иужьрей зэманым гулъытэшхуэ хуащI. Абы теухуа къэрал программэ хэхахэри щолажьэ къэралым. А унэтIыныгъэм хыхьэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ «ЛIыхъужьхэр ди гъуазэщ» фIэщыгъэр зиIэ проектыр. Абы ипкъ иткIэ къызэрагъэпэщ лэжьыгъэхэм хиубыдэу, ди еджапIэхэм щагъэув ди лъахэгъу щIалэхэм я цIэ-унэцIэхэр зытет фэеплъ пхъэбгъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ГуащIэм и лъэужь

2022-09-27

 • Хъуапсэрэ псэ зыIутрэ, жиIащ адыгэм. ЦIыхум и гъащIэр зэрыщыту хъуапсэу зэрызыхэлъым и щыхьэтщ абы зэпымычу зыгуэр къилъыхъуэу, къыдэхъуну зыхущIэкъу и гухэлъхэм я хэкIыпIэхэр зригъэзахуэу, и гуращэхэр зэпилъытэу зэрыщытыр. ГъащIэ гъуэгур гъэшыпIэ защIэщ, уеуэкIамэ, къыппэплъэр умыщIэу, къыппэщылъым ущымыгъуазэу. Ауэ щIэныгъэм и лъагъуэ теувам хьэкъыу и фIэщ мэхъу, сыт хуэдиз гугъуехь пыщIами, а гъэшыпIэм абы зы хьэлэмэт гуэр къызэрыщыпэплъэр, зы фIыгъуэ гуэр зэрыщыIэр. Мы тхыгъэр зытеухуа Нэгъуей Беслъэн и гъащIэ гъуэгур тынш дыдэу щымытами, зыIууэ гугъуехьхэр къызэрызэринэкIынур зи фIэщ хъухэм ящыщт, ар къэгъэнауэ, зи хъуэпсапIэхэр ерыщу зыIэрызыгъэхьэхэм, абы шыIэныгъэшхуэ хэлъу хуэкIуэхэм языхэзт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ахъмэтыр ягу  къагъэкIыж

2022-09-24

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Шэджэм, Бахъсэн, Аруан щIыналъэхэм я япэ секретару лэжьа Ахъ- мэт Мусэбий къызэралъху-рэ илъэси 100 зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ Кэнжэ дэт «Пять колец» спорт IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Хэмыгъуэщэжын  лъагъуэ

2022-09-22

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым актёр IэзагъэмкIэ и егъэджакIуэу щыта Мэшыкъуэ Феня Сэрал и пхъур псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Ноби сащIыгъуу  къысфIощI»

2022-09-15

 • Нэхулъэ къищIа къудейуэ арат Мухьэрбий къыщыушам. ЖейкIэ иримыкъуа пэтми, зимыгъэIэуэлъэуащэурэ, асыхьэтым зехуапэ, гъуэмылэ хузэралъхьар зэрылъ хъуржыныр и плIэм иредзэри, унэм къыщIокI. Дунейр щIыIэтыIэфIт. Щымт ихъуреягъыр — къуажэр хэтт жей IэфIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ