ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

Дыщокъуэ Фозэ и щапхъэ

2020-07-14

 • Бадзэуэгъуэм и 13-м илъэс ирикъуащ ХьэпцIей къуажэм (Тэрч щIыналъэ) анэдэлъхубзэмкIэ илъэс 44-кIэ щезыгъэджа, лъэпкъ Iуэхум зи гуащIэ хэзылъхьа, щIэблэ куэдым я гъэсэныгъэр зи фIыщIэ Дыщокъуэ Фозэ дунейм зэрехыжрэ. Абы теухуа тхыгъэ ди газетым тетауэ щытащ. Илъэситху ипэ а бзылъхугъэм сыхуэзэри сепсэлъат, и угъурлыгъэр зыхэсщIат. Ауэ зыкъэзумысыжынщи, абы щыгъуэ сэ Фозэ нэсу къысхуэцIыхуауэ схужыIэнутэкъым. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы теухуауэ къэс-
 • щIар щхьэщытхъуныр зи жагъуэ цIыхум сигъэлъэгъуам нэсти.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

И IэдакъэщIэкIхэр цIыхухэм  нобэми къахуощхьэпэ

2020-05-13

 • Мы тхыгъэр зытеухуа Уэрыш Нурхьэлий Хъызыр и къуэм адыгэ лъэпкъым хуищIам уасэ хуэгъэувыгъуейщ. Апхуэдэу щIыжытIэм щхьэусыгъуэ хуэхъур «Адыгэ псалъэм» зэрыщылэжьа илъэс тIощIым къриубыдэу зэфIигъэкIа лэжьыгъэшхуэм и закъуэкъым. Журналистикэм щыхыхьам къыщегъэжьауэ псэухукIэ ар адыгэхэм хьэлэлу зэрахуэлэжьар зи нэгу щIэкIахэм я гукъэкIыжхэми, дэ тлъэгъуахэми хуитыныгъэ къыдат апхуэдэу жытIэну. Нурхьэлий и гъащIэр триухуащ лъэпкъым и блэкIар къэтIэщIыжыным, абы и щIэблэм къахуэщхьэпэн Iуэхухэр къызэринэкIыным. Псэужамэ, илъэс 85-рэ ирикъунут ар мы махуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЗэфIэкI лъагэ зиIа дохутыр  икIи егъэджакIуэ

2020-04-21

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я дохутыр зэгухьэныгъэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Хэку лъагъуныгъэр  игъэнэхъапэу псэуа Бэтокъуэ Нияз

2020-04-09

 • ХамэщI щыпсэу, адыгэу зызылъытэж псоми я щIасэщ Хэкужьыр. АдыгэщIыр я псэм хэлъу, адыгэ тхыдэр я лъым хэту, я гур мыбыкIэ къеIэу мэпсэу ахэр. Адэжь щIыналъэр зэзыгъэгъуэтыжыфу, тхыдэм и къэгъэшыпIэ задэхэм я зэранкIэ нэхъыжьыфхэм ипэкIэ яфIэкIуэдауэ щыта лъахэр псэупIэ зыщIыфхэри щыIэщ. Дауи, абыхэм я бжыгъэр куэдкIэ нэхъ мащIэщ зи «лыр абы щыIэми, къупщхьэр Къэбэрдейм ейуэ» къэзылъытэу хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэ мелуанхэм нэхърэ. ИтIани, апхуэдэхэр щыIащ икIи ноби щыIэщ, сызэригугъэмкIи, ахэр ящыщщ адэжь щIыналъэм и псэкупсэ нэсхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

КхъуэIуфэ  Хьэчим  и лъэужь  дахэ

2020-02-08

 • КхъуэIуфэ Хьэчимрэ сэрэ 1964 гъэ лъандэрэ дызэныбжьэгъут. Ар Бахъсэн щIыналъэм къыщыдэкI «Коммунист» газетым щылажьэрт, сэри абы си тхыгъэхэр къыщытрезгъадзэрт. Абы и ужькIи ди зэныбжьэгъугъэр нэхъ быдэ хъуа фIэкIа, зым адрейм и гур хэзыгъэщIын Iуэху ди зэхуаку зэи къыдэхъуакъым…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Жылэтеж Сэлэдин  и вагъуэ

2020-01-30

 • УсакIуэ, тхакIуэ, журналист, сценарист Жылэтеж Сэлэдин псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Вагъуэхэр»  Iэпщэм  къызэщIекъуэж

2020-01-14

 • Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къыщызэхуэсат адыгэхэм ящыщу япэ дыдэу Совет Союзым футболымкIэ и чемпион хъуа Iэпщэ Александр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур ягъэлъэпIэну. Абыхэм яхэтт Къэбэрдей-Балъкъэрым и топджэгум и лъабжьэр зыгъэтIылъа икIи къэралпсо утыкум ехъулIэныгъэкIэ изыша щIалэ ахъырзэман куэд: Налшык и «Спартак»-м и щIыхьыр илъэс зэмылIэужьыгъуэхэм зыхъумахэу Сыжажэ Валерэ, Гогибедашвили Заур, Гъубж Вячеслав, Хьэнцэ Аслъэнбэч, Мэшыкъуэ Аслъэн, абы щыджэгуахэу икIи иужькIэ и тренер нэхъыщхьэу щытахэу Къумыкъу Виктор, Красножан Юрэ, Шыпш Тимур, Биджий Хьэсэнбий сымэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым, Правительствэм къикIахэр, Iэпщэ Александр и цIэр зезыхьэ футбол академием и гъэсэнхэр, и ныбжьэгъуу, зыцIыхуу щытахэр, и унагъуэм щыщхэр. Зэрымыпсэужрэ илъэс 28-рэ дэкIами (1991 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м дунейм ехыжащ), Iэпщэм хузэфIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и «топджэгум и вагъуэхэр» и пшыхьым къыщызэщIикъуэжыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шурдым Гъэзалий и щапхъэ

2019-11-12

 • ЩIДАА-м и академикыу, Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэу, РАЕН-м и член-корреспонденту, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неорганическэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзалий Къасбот и къуэм и фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Бекъалды Анатолэ телевиденэм къыхуигъэщIат

2019-10-24

 • Жэпуэгъуэм и 22-м, и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирикъуа къудейуэ, дунейм ехыжащ ди ныбжьэгъуфI Бекъалды Анатолэ Мухьэмэтджэрий (ПIытIэ) и къуэр.
 • Ар сыт щыгъуи къахэщырт и ныбжьэгъухэм — и нэгум кърих угъурлыгъэмкIи, и зыIыгъыкIэмкIи, и къэухьымкIи, и псэлъэкIэмкIи, екIуу, зэщIэкъуауэ зэрыхуэпамкIи.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъ  хъугъуэфIыгъуэхэр  зыгъэбэгъуа  цIыхушхуэ

2019-09-26

 • УсакIуэ, тхакIуэ, щIэныгъэлI, политик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, лъэпкъ IуэрыIуатэм и зэхуэхьэсыжакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур Мыхьэмэт и къуэм и фэеплъ пхъэбгъу кIэралъхьащ ар илъэс куэдкIэ щыпсэуа унэм, Горькэм   и цIэр зезыхьэ уэрамым тетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Уафэм  и  IункIыбзэ»

2019-09-14

 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телевиденэм и редактор, «Нюр» журналым и редактор нэхъыщхьэ Сабанчиевэ Арипарэ режиссёр Абыдэ Динэрэ траха фильмым теухуа пшыхь Тэрч къалэ щекIуэкIащ. «Ключи от неба» фильмым къеIуэтэж кхъухьлъатэзехуэ хахуэ Къанкъуэщ Ахьмэдхъан и гъащIэ гъуэгур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

УсакIуэ, тхакIу экъудейтэкъым

2019-09-03

 • УсакIуэ, тхакIуэ, журналист, егъэджакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, «КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща КIэмыргуей Анатолэ псэужамэ, шыщхьэуIум и 3-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Куэдым  къыхуигъэщIа щIэныгъэлI

2019-08-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэмрэ и щIэныгъэм-рэ я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ  ин хуэзыщIа еджагъэшхуэхэм ящыщщ кавказыдж Iэзэ, адыгэхэм ди тхыдэмрэ этнологиемкIэ IэщIагъэлI, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэр. IуэхугъуэфI куэдым къыхуигъэщIа щIэныгъэлIт ар, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым и тхыдэ фэеплъымрэ и щэнхабзэ щIэинхэмрэ папщIэ гууз-лыузи зиIэт. Псэужамэ, Къэжэр Валерэ шыщхьэуIум и 19-м илъэс 70 ирикъунут…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«ТекIуэныгъэм и дерсхэр»

2019-08-10

 • 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы хыхьэу Урысей Федерацэм Iэтауэ щагъэлъэпIэнущ 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди къэралым и текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм щыщ куэд ирагъэкIуэкIынущ егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ я IэнатIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Адыгагъэр зи пщалъэу къытхэта Дыкъынэ Хьэмид

2019-07-16

 • ПщIэ зыхуэпщIу икIи къыпхуэзыщIу, щапхъэ зытепхыу, чэнджэщэгъу пхуэхъуу, ныбжьэгъуфIу, къуэш пэлъытэу уиIа цIыхур щыпфIэкIуэдым деж гущIыхьэ пщымыхъуу къанэркъым. Апхуэдэ цIыхут Дыкъынэ Хьэмид. Иджыблагъэ, бадзэуэгъуэм и 9-м, дунейм ехыжащ а лIы Iумахуэр. Шэч къытесхьэркъым ар зыцIыхуу щытахэми, къыдэлэжьа псоми а хъыбарыр я жагъуэ зэ-рыхъуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ