ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

Къэхъун щыщ щIалэ хахуэ

2019-02-14

 • Мазаем и 15-р зи къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ махуэщ
 • Кавказ Ищхъэрэм и нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунапкъэншэщ, къыпхуэмыIуэтэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIыуэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэхэр, зыми емыщхь ди Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушыджэр къыщыщIэж псы хуабэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщIхэри. ЩIыналъэм бгъэдэлъ щIыуэпс къулеягъым куэдкIэ ефIэкI хъугъуэфIыгъуэщ абы щыпсэу цIыхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Артист IэужьыфIэ, цIыху лIэужьыфIэ Акъ Мухьэрбэч

2019-02-12

 • Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Абхъазым и цIыхубэ артист Акъ Мухьэрбэч.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шэху  уэздыгъэхэр  пагъанэ

2019-02-09

 • Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мы гъэм мазаем и 15-м илъэс 30 ирокъу. Абы теухуауэ республикэм щекIуэкIыну Iуэхугъуэхэр зэтраублащ. Гъубж кIуам и пщыхьэщхьэм Налшык и Дэшхуей хадэм щекIуэкIащ «Фэеплъ шэху уэздыгъэ» Iуэху.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Джэдзауэ Венерэ и вагъуэр

2019-01-29

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м театр гъуазджэмкIэ и Къэрал саугъэтыр (IутIыж Борис и «Эдип» пьесэм къытращIыкIа спектаклым Эпикастэ и ролыр зэрыщигъэзэщIам папщIэ) зыхуагъэфэща, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и гупым зи артист IэзагъэкIи зи теплъэкIи нэхъ къахэщу щытахэм языхэз, адыгэ щэнхабзэмрэ театр гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа Джэдзауэ Венерэ псэужамэ, щIышылэм и 26-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэужь нэху къытхуэзыгъэна Мыз Мухьэмэд

2019-01-22

 • ЦIыхухэм я теплъэр зэрызэхуэмыдэм хуэдэ дыдэу, я хьэл-щэнкIи зэщхькъым. ЩыIэщ гъащIэ кIыхь икIи купщIафIэ къэзыгъащIэхэр, етIуанэхэм дунейм къащыхуиухар зэман кIэщIми, абы къриубыдэу IуэхугъуэфI куэдым хунэсыну яхузэфIокI. Иужьрейхэр, щыпсэуми, адрей цIыхухэм къахощхьэхукI я гупсысэкIэкIэ, Iуэху зехьэкIэкIэ, дуней еплъыкIэкIэ дунейм щехыжми, абыхэм я цIэхэр, куэдрэ хэмыгъуэщэжын лъэужь нэхуу ахэр зыцIыхуу щытахэм я гум къонэ. Аруан щIыналъэм хыхьэ Псыгуэнсу адыгэ къуажэжьым пщIэрэ щIыхьрэ зиIэу дэса Мыз зэщхьэгъусэхэу Лиуанрэ ХьэкIулацэрэ Тхьэм къарита я щIалитхум я нэхъыжь дыдэ Мухьэмэд я щапхъэщ зи гугъу тщIыхэм. «Псэуну пIащIэрт», — зыхужаIэхэм ящыщт а щIалэр. Дунейм зэрытета илъэс 45-р Мухьэмэд щызу, IуэхугъуэфI куэдкIэ гъэнщIауэ ирихьэкIащ, ауэ щыхъукIи езыр егъэлеяуэ Iэдэбт, щэныфIэт, зэпIэзэрытт. Псэужамэ, Мухьэмэд и ныбжьыр мы мазэм илъэс 70 ирикъунут…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гъуазджэм и лэжьакIуэ пажэ  Бекъул Леонид

2019-01-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Музыкэ театрым илъэс куэдкIэ щылэжьа дирижёр цIэрыIуэ Бекъул Леонид Лолэ и къуэр фIы дыдэу щацIыхурт ди щIыналъэми гъунэгъу хэгъэгухэми. «Бжьамий» ансамблыр къызэригъэпэщу илъэсипщI бжыгъэкIэрэ зэригъэлэжьам фIэкIа зыри имыщIами, ар зылI хузэфIэкIыну ирикъунт. Къыдеджахэм, къыдэлэжьахэм, и ныбжьэгъуу щытахэм фIыкIэ ягу къинащ Леонид. Бекъулым тедгъэпсэлъын папщIэ зыхуэдгъэзащ композитор, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Молэ Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Апхуэдэт Тхьэзэплъыр

2019-01-12

 • Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэт, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэща Тхьэзэплъ Хьэсэн гуапагъэ куэд мы щIылъэм щызыгуэшахэм ящыщщ. Къэсейхьэблэ (Бахъсэнёнкэ) къуажэмрэ абы дэсхэмрэ фIыуэ зылъагъуу щыта усакIуэр дунейм зэрехыжар щхьэжэ тщыхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Джэдгъэф  Хьэжмурат  теухуа   гукъэкIыжхэр

2018-12-01

 • ПщIэ зыхуэпщI, фIыуэ плъагъу цIыхур пфIэкIуэдыныр хьэлъэщ. Лэскэн районым хыхьэ Арщыдан къуажэм щыпсэухэм езым я гуауэ дыдэм хуэдэу зыхащIащ дохутыр Джэдгъэф Хьэжмурат иджыблагъэ дунейм зэрехыжар. Иужьрей илъэс 15-м ар жылэм дэт фельдшер-акушер IуэхущIапIэм дохутыр-терапев-ту щылэжьащ. Абы и ныбжьэгъухэм, и лэжьэгъухэм, игъэхъужахэм а цIыху щыпкъэм и дуней тетыкIам, и Iэзагъэм теухуауэ жаIэн я куэдщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЕгъэджакIуэ  емызэшыжт,  цIыху  гуащIафIэт

2018-11-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис Мамхэгъ лъэпкъыр куэд мыхъуми, абыхэм къахэкIащ еджагъэшхуэхэр, къэрал IэнатIэ лъагэ зыIыгъахэр, егъэджакIуэ Iэзэхэр, спортсмен лъэщ-хэр, лэжьакIуэшхуэхэр, цIыху щэджащэхэр. Мы тхыгъэм зи гугъу щытщIынур Хьэтуей къуажэ дэса, Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьа, РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Мамхэгъ Билъостэн Исмел и къуэращ. Ар къызэралъхурэ иджыблагъэ илъэсищэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зэи   дигу  ихунукъым

2018-11-17

 • 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м дунейм ехыжащ къытщIэхъуэ щIэблэм щIэныгъэ куу егъэгъуэтыным хуэлэжьа егъэджакIуэ, тхакIуэ, журналист Апажэ Ахьмэд Хьисэ и къуэр. Тхэтыжкъым зи гъащIэ псор лъэпкъым зиузэщIыным щхьэузыхь хуэзыщIа цIыху гуапэр, псэкIэ къулейуэ щытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Пэжыр  зи  гъуазэ адыгэлI

2018-11-08

 • ГъащIэм зэрихабзэщи, зэманыр и пIэ иткъым, хуэм-хуэмурэ «мэбакъуэ» ди адэ-анэхэр, ди нэхъыжьыфIхэр, фIыуэ тлъагъухэр тIэщIихыурэ. Ахэр щыдимыIэжым и дежщ гупсысэгъуэм дыщыхэхуэр: къызэрысщыгугъа псор хуэсщIэфауэ пIэрэ, къысхуэарэзыуэ дунейм ехыжа, си гулъытэу лъызгъэсар мащIэ? Куэд мэхъу а упщIэхэр. Нобэ-пщэдейуэрэ, зэманыр тхуримыкъуу жытIэурэ блэдгъэкIа илъэсхэм уакIэлъыпIастхъэми, къыпхуегъэгъэзэжынукъым, псалъэ IэфIу жыдмыIа-хэр кIыхь дыдэу къытщыхъуа гъащIэ кIэщIым зэдихьауи къыщIокI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

 ЦIыху куэдым я  арэзыныгъэ къэзылэжьа

2018-10-30

 • РСФСР-м, КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу илъэс щэщIым нэблагъэкIэ щыта Мырзэкъан Суфян Жамырзэ и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу
 • Мырзэкъан Суфян Жамболэт и къуэр КъБАО-м и Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей) къуажэм 1928 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м къыщалъхуащ.
 • Къэбэрдей пединститутым литературэмрэ бзэмкIэ и къудамэр 1950 гъэм къиухащ. ФIыуэ зэреджэм, дахэу цIыхухэм зэрахэтым пщIэшхуэ хуащIу, ар а зэманым Налшык къа- лэ Советым и депутату хахауэ щытащ, студентхэмрэ егъэджакIуэхэм-рэ я лIыкIуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ноби зи хъыбар  яIуатэ

2018-10-16

 • Ныбжьэгъу, ныбжь гъусэ — аращ гъащIэм щынэхъ щхьэпэ дыдэм адыгэр зэреджэр. Насып зиIэ цIыхурщ апхуэдэр гъащIэ гъусэ зыхуищIри. Дзыхь зэбгъэзу, чэнджэщэгъу пэжу, зэи къызэромыижынур пщIэуэ, илъэс  60-кIэ уздекIуэкIар щыпIэщIэкIам деж, уцIы-  хухъуми, нэпсыр ухуей-ухуэмейми къыпфIыщIокI, уигури къогъыкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэужь нэху

2018-10-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Темрокъуэ Индырбий Хьэжумар и къуэр ящыщщ щIэблэм щIэныгъэ нэс егъэгъуэтыным зи зэфIэкI къыщызыгъэлъэгъуахэм, лъэужь нэху къыщызыгъэнахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зыри къикIуэтыртэкъым

2018-09-04

 • КъБР-м щыIэ Урысейм и УФСИН-м и VI спартакиадэм хыхьэу шыщхьэуIум и 9 — 17-хэм Налшык дэт «Сабий стадионым» щекIуэкIащ мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэ. Зи къулыкъур езыхьэкIыу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм хухаха зэпеуэм хэтащ КъБР-м и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуи 140-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ