ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

Жумартагъэр   зэбэкIа

2023-05-06

 • ТхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэн къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу
 • УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, усакIуэ, журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж къуажэм 1943 гъэм къыщалъхуащ. Школ нэужьым ар шофёру колхозым щылэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ди псэм и ныкъуэр здихьри

2023-05-03

 • ГъащIэм и хабзэ ткIийхэм ящыщ зыщ фIыуэ плъагъу, пщIэ зыхуэпщI, арыншауэ умыпсэуфыну къыпщыхъу цIыхур къэгъазэ имыIэу зэрыпIэрщIэкIыр. Апхуэдэу иджыблагъэ ди псэм и ныкъуэр здихьри тхэкIыжащ ди ныбжьэгъуфI, лэжьакIуэ емызэшыж, унагъуэлI щыпкъэ, захуагъэм и телъхьэ цIыху пэж Къуэдзокъуэ Юрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Апхуэдэхэр ящыгъупщэркъым

2023-04-20

 • ХамэщI щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ятеухуауэ Нэгъаплъэ Аскэрбий триха «Черкесия. Чужбина» фильмым сеплъауэ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм сыкъыщыщIэкIыжым ЛIыгъур Чэрим сыIуощIэ, и ныбжьэгъу щIалитI щIыгъуу. «АтIэ дауэ къыпщыхъуа кинор?» — жысIэу сыщIеупщIым, тIэкIу къызэрыгумэщIар бэяну, и нэпсри мащIэу къыфIекIуауэ жеIэ: «Уэрей, слъэкIатэмэ, Правительстэм и Унэм и гупэм къит утыкушхуэм деж а режиссерым фэеплъышхуэ щыхуэзгъэувынтэмэ». АпхуэдизкIэ фильмыр и гум нэсат, и псэм лъэIэсат, хэхэсу хамэ къэралхэм ис пэтми, адыгэм я хабзэр, я къэфэкIэ дахэхэр IэщIыб зэрамыщIам, я адэжьхэм ялъ зэращIэтым дэрэжэгъуэ ин къритати, дуней фIыгъуэр къеуэлIауэ къыщыхъурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Беллэ гунэс щыхъунут

2023-04-13

 • Псэужамэ, мэлыжьыхьым и 10-м и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут республикэ радиом и унафэщIу щыта, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Гъурф (Къуэдзокъуэ) Беллэ Владимир и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Унагъуэрат и ехъулIэныгъэ нэхъыщхьэу къилъытэр

2023-04-04

 • ЦIыхум сэбэп уахуэхъуу упсэуныр арагъэнщ дунейм дыкъыщIытехьэр. Абы тету псэуами ярейщ «Новэ-Хьэмидей къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху», «Лэжьыгъэм и ветеран», «Зауэм и бынхэр» медалхэр зыхуагъэфэща, «Егъэджэныгъэм и отличник», Новэ-Хьэмидей къуажэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIу лэжьа Дэцырхъуей Мусэрбий ТIэхьир и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Iущт икIи гумызагъэт

2023-04-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ Москва къедза Долгопруднэ къалэм дэт Физико-техникэ институтыр къэзыуха, физико-математикэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, гупсысакIуэ икIи IэщIагъэлI гъуэзэджэу дунейм тета Бэрау Артур Хьэсэн и къуэм теухуа фэеплъ зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЦIыхухэм я гум фIыкIэ къина пщащэ

2023-03-23

 • ГъащIэр Тхьэр къызэрытхуэупса тыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэщ. Ауэ абы и зэхэлъыкIэри и гъунэр здэщыIэри зым и дежкIи нахуэкъым. Зы щэху гуэр цIыхум и къэухьыр нэмысауэ щыIэмэ, ар гъащIэм и убзыхукIэрщ. Шэч къытедмыхьэжу дызыщыгъуазэр сыт жыпIэмэ — гъащIэ зиIэм уахътыи иIэщ. Аргуэрыжьщи, абы и пIалъэр зыщIэр Тхьэшхуэрщ. Ар къэсамэ, ажалым жьыгъэ-щIагъэкIи, цIыхуфI-цIыху IейкIи зэхэгъэж ищIыркъым. Ар натIэм къритхат, арат къыхуиухар. ЦIыхум и мурадхэри гугъэхэри абдеж щызэтощэщэж…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Беслъэнейхэм къахэкIат

2023-03-10

 • Адыгэ лъэпкъым къыхэкIащ, бгъэщIагъуэ пэтми, къыпхуэмыIуэтэну цIыху телъыджэхэр. Ди куэдщ дохутыр Iэзэхэр, сурэтыщI телъыджхэр, щIэныгъэлI щэджащэхэр, дзэпщ хахуэхэр. Апхуэдэу, сыт хуэдиз зэман дэкIами, цIыхум яIурылъынущ Нартсанэ (Кисловодск) къалэ дэт Ставрополь къэрал медицинэ академием и вертеброневрологие (тхыцIэ узыфэхэмкIэ) клиникэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм я цIыхубэ дохутыр, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием (ЩIДАА) и академик, Белгород и къэрал университетым, Кишинев и къэрал медицинэ университетым щIыхь зиIэ я профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Молдовэ академием и академик Лий Адэлджэрий (Анатолэ) и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЕхъулIэныгъэхэр  и  плъапIэт

2023-02-28

 • ДыкъэзыгъэщIам дэтхэнэми тхухихащ пIалъэ гуэркIэ мы дунейм дытетыну. АтIэми, абы ехыжахэр          тщIыгъу пэлъытэщ, зигу къэкIыж щыIэхукIэ, IуэхущIафэу яIамрэ гупсысэу ябгъэдэлъамрэ зыгуэр тепсэлъыхьыхукIэ. ЛIэныгъэм текIуэу къалъытэр дунейм ехыжам хуэгъэзауэ цIыхухэм я гумрэ я псэмрэ щахъумэ фэеплъырщ. ГъащIэм лъэужь нэху къыщызыгъэнам и лъагъуэр куэдрэ щIыхэмыгъуэщэжри аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шэху уэздыгъэ 54-рэ

2023-02-09

 • Тхьэмахуэ махуэ кIуам и пщыхьэщхьэм, Налшык и Дей хадэм ит, Афганистаным щекIуэкIа зауэм зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щызэхэтащ «Фэеплъ шэху уэздыгъэ» акцэр. Ар къызэригъэпэщащ «Афганистаным щекIуэкIа зауэм ныкъуэдыкъуэ хэхъухьахэмрэ фэбжь хэзыхахэм-рэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и «Ветеран» щIыналъэ къудамэм. Пшыхьыр къыщызэIуахым еджакIуэ ныбжьыщIэ Атабий Алим кърихьэлIахэм        я гум хыхьэу игъэзэщIащ афган зауэм, абы хэкIуэдахэм ятеухуа «Дызэкъуэту» уэрэдыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Дуней тетыкIэ дахэ зиIа Iусейн Олег

2023-02-04

 • Актёр цIэрыIуэ, журналист Iэзэ Iусейн Олег и фэеплъ пшыхь иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ. Абы утыку къыщрахьащ Олег теухуа гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэса «Внутренний огонь» тхылъыщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Уэркъуасэм  и  лъэужь  нэхур

2023-01-19

 • ЦIыхур къыщыпхэмытыжми, абы  и фэеплъыр дахэрэ гуапэу куэдым ягу къинэмэ, IуэхущIафэу иIамрэ дуней еплъыкIэу бгъэдэлъамрэ щIэх-щIэхыурэ тепсэлъыхьыжмэ, ар Тхьэм къихуиуха зэманыр щызу, купщIафIэу езыхьэкIахэм, «лъэужь нэху къигъэнащ» зыхужаIэхэм ящыщу аращ. Апхуэдэу и гъащIэр ирихьэкIащ къэрал IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я пашэу щыта, жылагъуэ Iуэхухэми хуэжыджэ-ру псэуа, КъБР-м цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Уэркъуасэ Анатолэ Iэдэм и къуэм. Илъэс блэкIам и дыгъэгъазэм Уэркъуасэр дунейм ехыжащ и ныбжьыр илъэс 75-м иту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Куэдым хунэса хэкупсэ

2022-12-06

 • Дыгъэгъазэм и пэщIэдзэм дунейм ехыжащ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, хэкурыдж цIэрыIуэ Мартынов Александр Николай и къуэр. Хэкупсэ нэсу зи гъащIэр зыхьа Мартыновым лэжьыгъэш-хуэ иригъэкIуэкIащ 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэта ди лъахэгъухэу Ростов областым хыхьэ Мартыновскэ районым щызэуахэм, абы щыхэкIуэдахэм я цIэ-унэцIэхэр, зэрахьа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ къэугъуеижыным теухуауэ. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм пэрыту, щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджыным гулъытэшхуэ хуищIу щытащ Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

КIыщыкъуэ къилэжьа пщIэ

2022-12-03

 • Хэку зауэшхуэм хэта, совет парт, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ Къущхьэ КIыщыкъуэ щыпсэуа, Налшык къалэм Лениным и уэрамым тет унэ №20-м абы и фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыж

2022-12-01

 • Адыгэ литературэм и классик, усакIуэ икIи тхакIуэ, егъэджакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий дунейм зэрехыжрэ илъэс 81-рэ зэрырикъум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 29-м Налшык къалэм пэкIу щызэхэтащ. Ар къыщызэрагъэпэщащ усакIуэшхуэм и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и пщIантIэм дэт и фэеплъым деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ