ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

«ТекIуэныгъэм и дерсхэр»

2019-08-10

 • 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы хыхьэу Урысей Федерацэм Iэтауэ щагъэлъэпIэнущ 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди къэралым и текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм щыщ куэд ирагъэкIуэкIынущ егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ я IэнатIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Адыгагъэр зи пщалъэу къытхэта Дыкъынэ Хьэмид

2019-07-16

 • ПщIэ зыхуэпщIу икIи къыпхуэзыщIу, щапхъэ зытепхыу, чэнджэщэгъу пхуэхъуу, ныбжьэгъуфIу, къуэш пэлъытэу уиIа цIыхур щыпфIэкIуэдым деж гущIыхьэ пщымыхъуу къанэркъым. Апхуэдэ цIыхут Дыкъынэ Хьэмид. Иджыблагъэ, бадзэуэгъуэм и 9-м, дунейм ехыжащ а лIы Iумахуэр. Шэч къытесхьэркъым ар зыцIыхуу щытахэми, къыдэлэжьа псоми а хъыбарыр я жагъуэ зэ-рыхъуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Махъсидэ Анатолэ еш ищIэртэкъым

2019-07-09

 • Тхыдэдж, тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Махъсидэ Анатолэ Ахьмэд и къуэр псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зихуэдэ  щымыIэ  Къумахуэ  Мурадин

2019-07-02

 • Махуэ зыбжанэ ипэкIэ илъэситху ирикъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрми, СССР-у щыта къэрал абрагъуэми, Урысей Федерацэми къыщалъыта икIи а щIыналъэхэм я цIэхэр фIыкIэ зыгъэIуа ди лъахэгъу, физик щэджащэ Къумахуэ Мурадин Iэбубэчыр и къуэр дунейм зэрехыжрэ. Абы и къэхутэныгъэу 4-м ящыщу тIур нэгъуэщI къэралхэм къыщыдэкIа журналхэм ихуащ, «Къумахуэм и бзий», «Къумахуэм и оптикэ» фIэщыгъэхэр яIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Сыт нанэхэр щIэIэфIыр апхуэдизу?

2019-07-02

 • Анэ лъагъуныгъэм нэхърэ нэхъ ин, нэхъ хуабэ, нэхъ кIэншэ сыт щыIэ? «Зыри», — жыпIэми ущыуэнукъым. Дунейм гугъу ехьу укъытрегъэхьэри, жэщ-махуэ имыIэу къыпщхьэщысщ, уимыгъагъыу, угукъыдэмыжмэ, къоIэзэу, уигъашхэ-уихуапэу, узыхуей ухуимыгъэныкъуэу. Анэм и Iэхэр къодэхэщIамэ, шынагъуэ псори пщхьэщыкI къыпфIощI, уи гур мэпсэху, IэфIу уожей. Мы дуней псор къызэхакIухьамэ, уи анэм хуэдэ ямыгъуэтын къыпфIощI, урогушхуэ, уогуфIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шэ хьэлэл ефа цIыху

2019-06-27

 • Ныбжьэгъу пэжу сиIа Хьэжыкъарэ Алик щылэжьа унэ лъагэшхуэм, Печатым и унэм, ущыблэкIкIэ къыпфIощI екIуу, зэщIэкъуауэ сыт щыгъуи тлъагъуу дызэса, журналист Iэзэу, лэжьакIуэ емызэшыжу щыта а щIалэр а унэм щIыхьэу е къыщIэкIыжу уIущIэну, арщхьэкIэ — неIэмал! Илъэс мэхъу Алик дунейм зэрехыжрэ. Абы лъандэрэ нэхъ нэщхъей хъуауэ, зеиншафи къатеуауэ шэч уощI а унэшхуэм пэгъунэгъуу щыгъэкIа жыгхэм, ихъуреягъкIэ нэм къиубыд щхъуантIагъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Сэ сощIэж! Сэ срогушхуэ!

2019-05-14

 • Хэку зауэшхуэм нэхъ гущIэгъуншэ къыхэгъуэтэгъуейщ дунейпсо тхыдэм. Унагъуэ минхэр игъэгуIащ а зауэ бзаджэм, лажьэ ямыIэу цIыху куэд хэкIуэдащ, Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ я псэр ятащ мелуанхэм. Ди жагъуэ зэрыхъущи, илъэс къэс нэхъ мащIэ мэхъу абы къелауэ къэзыгъэзэжахэм я бжыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъым и къуэщэджащэ

2019-04-25

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, IуэрыIуатэдж, литературэдж, критик, культуролог, тхыдэдж, жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием (ЩIДАА-м) и академикыу щыта, УФ-мрэ АР-мрэ щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта Щхьэлахъуэ Iэбубэчыр къызэралъхурэ мэлыжьыхьым и 19-м илъэс 90 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЦIыхуфI  щапхъэт  Барту  Джан

2019-04-16

 • И ныбжьыр илъэс 83-м иту мэлыжьыхьым и 12-м дунейм ехыжащ убыххэм къахэкIа тырку футболист, журналист цIэрыIуэ Барту Джан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЗэфIэкIышхуэ зиIа Тхьэзэплъ Хьэсэн

2019-04-04

 • Бахъсэн районым и библиотекэ нэхъыщхьэм гъатхэпэм и 29-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Абы ягу къыщагъэкIыжащ адыгэ усакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэу, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу, ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь нэхъыщхьэу щыта, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэта, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъ куэд зыхуагъэфэща Тхьэзэплъ Хьэсэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЛъэпкъылI, дирижёр Iэзэ, цIыху IэужьыфIэ

2019-04-04

 • Вагъуэ мыужьых
 • Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирикъунут Урысей Федерацэм, КъалмыкъРеспубликэм я цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Темыркъан Борис
 • Художественнэ зэхэщIыкI ин зыбгъэдэлъ, лъэпкъ макъамэм и гъукIэ Iэзэ, цIыху телъыджэ… ГъащIэм и пщэ къыщыдэхуэ къалэн псори узыфIэмыкIыжыну телъыджэу зыгъэзэщIэфа зырызхэм ящыщщ Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шумахуэ Владимир  и вагъуэ нэхур

2019-03-12

 • Шумахуэ Владимир ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми фIы дыдэу къыщацIыху IэщIагъэлIт. Пэжыр зи гъуазэ цIыху гъэщIэгъуэныр, лэжьакIуэфIыр, Iуэху зыпэрытым гукIи псэкIи хуэпэжыр зыцIыхуу щытахэм зыри яхэт къыщIэкIынкъым абы пщIэ хуэзымыщIарэ псалъэ гуапэ хужызымыIэфынрэ. Къыдэлажьэу щытахэми и ныбжьэгъухэми гуапэу ягу къина Владимир псэужамэ, пщэдей и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

И уэрэдхэр нобэми ягъэзащIэ

2019-03-12

 • РСФСР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Адыгэ Республикэм и усакIуэ, тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Жэнэ Кърымызэ къызэралъхурэ гъатхэпэм и 7-м илъэси 100 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъым хьэлэлу хуэлэжьа

2019-02-21

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАЕН-м  и член-корреспондент, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Адыгэ Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ШащIэ Казбек Хьисэ и къуэр псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къэхъун щыщ щIалэ хахуэ

2019-02-14

 • Мазаем и 15-р зи къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ махуэщ
 • Кавказ Ищхъэрэм и нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунапкъэншэщ, къыпхуэмыIуэтэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIыуэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэхэр, зыми емыщхь ди Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушыджэр къыщыщIэж псы хуабэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщIхэри. ЩIыналъэм бгъэдэлъ щIыуэпс къулеягъым куэдкIэ ефIэкI хъугъуэфIыгъуэщ абы щыпсэу цIыхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ