ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

Ахъмэтыр ягу  къагъэкIыж

2022-09-24

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Шэджэм, Бахъсэн, Аруан щIыналъэхэм я япэ секретару лэжьа Ахъ- мэт Мусэбий къызэралъху-рэ илъэси 100 зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ Кэнжэ дэт «Пять колец» спорт IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Хэмыгъуэщэжын  лъагъуэ

2022-09-22

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым актёр IэзагъэмкIэ и егъэджакIуэу щыта Мэшыкъуэ Феня Сэрал и пхъур псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Ноби сащIыгъуу  къысфIощI»

2022-09-15

 • Нэхулъэ къищIа къудейуэ арат Мухьэрбий къыщыушам. ЖейкIэ иримыкъуа пэтми, зимыгъэIэуэлъэуащэурэ, асыхьэтым зехуапэ, гъуэмылэ хузэралъхьар зэрылъ хъуржыныр и плIэм иредзэри, унэм къыщIокI. Дунейр щIыIэтыIэфIт. Щымт ихъуреягъыр — къуажэр хэтт жей IэфIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЛIыхъужьыр Хьэтуей щызэдаIэт

2022-09-08

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм фокIадэм и 1-м щекIуэкIа гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр щхьэусыгъуэ зыбжанэм къытехъукIат. Я зыр а махуэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьыгъэр щрагъэжьэж лъэхъэнэм и пэщIэдзэу зэрыщытырщ. ЕтIуанэр ар дыщыпсэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр щызэтеува махуэу къызэралъытэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Псалъэм псэ хэлъмэ

2022-08-20

 • (Адыгэ тхакIуэшхуэ КIэрашэ Тембот къызэралъхурэ
 • илъэси 120-рэ щрикъум ирихьэлIэу)
 • Мы тхыгъэм зы гъэсэпэтхыдэ кIэщIкIэ сыхуежьэнут. ФІыуэ щхьэприх щІалэщІэ гуэрым зи ныбжьыр хэкІуэта бзылъхугъэр еупщІат: «А тІу, анэшхуэ уиІэкъэ?» — жиІэри. ЩІалэми, и щхьэр ирихьэхри, къыщІеупщІар къыгурымыІуэщами, зэхэпх къудейуэ къиІущэщащ: «Хьэуэ, сиІэкъым». «Хъарып цІыкІу мыгъуэ, узеиншэ дыдэти!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Махуэ 413-кIэ екIуэкIа щхьэхуитщIыжакIуэ  зауэ

2022-08-13

 • Илъэс 30 ипэ, 1992 гъэм шыщхьэуIум и 14-м, Куржым и дзэр Абхъазым къытеуауэ щытащ политикэ, лъэпкъ зэгурымыIуэныгъэм къыхэкIыу. СССР-м къыгуэкIыу и щхьэхуитыныгъэ зэзыгъэгъуэтыжа Куржым иджы Абхъаз автономием и нэIэ тригъэтыну хуейт. Абхъазым и плъапIэр нэгъуэщIт — къэрал щхьэхуит хъужынырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зэи ди гум ихунукъым

2022-06-23

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзар ягу къыщагъэкIыж фэеплъымрэ щыгъуэмрэ я махуэм республикэм ис цIыхубэмрэ ветеранхэмрэ захуигъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«ЩIыхьым и мафIэ мыужьых»

2022-06-23

 • фэеплъымрэ щыгъуэмрэ  я махуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» удз гъэгъа щытралъхьа дауэдапщэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гугъэмрэ гъащIэмрэ щызэблэкIыр…

2022-06-11

 • (Анэшхуэм и псалъэ)
 • Гъуэлъыжыгъуэми фIэкIауэ уафэр гъуэгъуащ, ихъуреягъыр къэлъэлъэжу фIэкIа къыпщимыгъэхъуу. Ар зыхуэсхьынур къысхуэмыщIэу сыздэджэрэзым, щыблэр къыкIэлъыуащ. Дунейм къэкъутэну зигъэхьэзырати, ар къызгурыIуэри, си IитIыр сIэтат, зэтесIыгъэну… Адрей псори къызэтенэри, сэ си дуней Iыхьэр къутэжащ, нэхъ лъапIэ дыдэу си гъащIэм хэтар здихьри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЗауэлIым и тхыгъэхэр

2022-06-07

 • Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 77-рэ хъуами, зауэлIхэм зэрахьа лIыгъэмрэ куэдым я кIуэдыкIар зыхуэдэмрэ абыхэм я благъэхэм нобэр къыздэсым ящIэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ХъуэкIуэным пхиша  лъагъуэр хэгъуащэркъым

2022-05-17

 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, УФ-м, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, ИнформатизацэмкIэ дунейпсо академием, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием, ЩIэныгъэхэмрэ гъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием я академикыу, КъБКъУ-м и профессору щыта ХъуэкIуэн Хьэзрэталий Беслъэн и къуэр ди республикэр, къэралыр зэрыгушхуэ еджагъэшхуэхэм ящыщщ. Абы бгъэдэлъа щIэныгъэ куумрэ зэфIэкI лъагэхэмрэ къыхуахьа щIыхьыцIэхэм хохьэ ар Ипщэ федеральнэ университетым щIыхь зиIэ и профессору зэрыщытари, РАН-м ТеплофизикэмкIэ и лъэпкъ комитетым и бюром зэрыхагъэхьари, физикхэм я Налшык школ цIэрыIуэм и пашэу зэрылэжьари, нэгъуэщIхэри. ЩIэныгъэлI щыпкъэм, лъэпкъым и нэхъыжьыфIхэм ящыщар къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ГуащIэ зиIэу, гъащIэ зимыIа

2022-04-28

 • ТхакIуэ цIэрыIуэ ДыщэкI Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу
 •  Шэрджэс литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыуэ зэрыщытым и мызакъуэу, зэчиишхуэрэ хьилмышхуэрэ зыбгъэдэлъ цIыхуу щытащ ДыщэкI Мухьэмэд. ЖыIэгъуейщ икIи къэлъытэгъуейщ абы ди лъэпкъым хуи- лэжьар, литературэмрэ щэнхабзэмрэ хэлъхьэныгъэу хуищIар, тхакIуэу, усакIуэу гъуэгу махуэ тригъэхьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Кавказым и къуэ пэж Сосналы СулътIан къызэралъхурэ илъэс 80 ирикъуащ

2022-04-26

 • Абхъазым и ЛIыхъужь, СССР-м щIыхь зиIэ и дзэ кхъухьлъатэзехуэ, АР-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта, зауэ нэужьым а республикэм и вице-премьеру куэдрэ лэжьа Сосналы СулътIан Аслъэнбэч и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирикъуащ мэлыжьыхьым и 23-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гу къабзэрэ псэ хьэлэлрэ зиIа тхакIуэ Журт Биберд къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу

2022-04-19

 • Журт Биберд Къумыкъу и къуэр Аушыджэр къуажэм 1937 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. Биберд сабиигъуэ дахи, щIалэгъуэ тыншыгъуи иIауэ пхужыIэнукъым зыхалъхуа зэманыр хьэлъэу зэрыщытамрэ и адэ-анэр пасэу фIэкIуэду зеиншэу къызэрыхъуамрэ къэплъытэмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ГукъэкIыж гуапэхэм я пшыхь

2022-04-05

 • Япэ къэбэрдей бзылъхугъэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ  Кыщпэк (Тыжьей) жылэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм усыгъэр, уэрэдыр, къафэр щызэщIэт пшыхь щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ къуажэ администрацэм, щэнхабзэ лэжьакIуэхэр, къуажэдэс нэхъыжьхэр, школакIуэхэр, тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ, журналистхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ