ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуэгу къежьапIэ'

Дэрбзэр   бзылъхугъэм и  гуращэхэр

2020-04-14

 • Мастэрэ Iуданэрэ игъэIэкIуэлъакIуэф зэрыхъуу, дэн щIидзащ Батыр Зерэ. ЩэкI бзыхьэхуэ къыIэрыхьамэ, зэрыджэгу и гуащэхэм фэилъхьэгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр яхуидынут. Апхуэдэ зыхузэфIэкIым и ныбжьыр илъэси 4 хъуурэ арат. Езы бзылъхугъэм нобэ и нэгу къыхущIэгъэхьэжыркъым зыгуэр имыду зы махуи дэкIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Есэпым и къэгъэІурыщІакІуэ Ерыджокъуэ Азэмэт

2020-03-31

 • Гупсысэр зи лъабжьэ есэпымкІэ мы махуэхэм Мэзкуу щекІуэкІащ «ALOHA Mental Arithmetic» зи фІэщыгъэ IV Урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. ЕджакІуэ 300-м щІигъу зэхуэзышэса а зэпеуэр, хэтынухэм я ныбжьрэ лэжьыгъэу ягъэзэщІэн хуейм и гугъуагъымрэ ятеухуауэ, гуп 21-уэ зэхэкІыжырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Битокъу Залинэ и хъуэпсапIэхэр

2020-01-14

 • Ди республикэм и къалащхьэм дэт курыт школ №25-м щылажьэ егъэджакIуэ ныбжьыщIэ Битокъу Залинэ къызэрилъытэмкIэ, иджырей щIэблэм уадэлэжьэныр жэуаплыныгъэ ин зыпылъщ, апхуэдэуи икъукIэ хьэлэмэтщ, гур хэзыгъахъуэщ. Апхуэдэ Iуэху еплъыкIэм и щхьэусыгъуэр, хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, пщащэм егъэджакIуэ IэщIагъэр фIыуэ илъагъуу, абы и псэр хуеIэу къызэрытэджарщ. А гупсысэхэр абы и гуращэт иджыри курыт школым и еджакIуэу щыщыта зэманым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Бзэрабзэ, си адыгэбзэ!

2020-01-10

 • Егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ къэралым къигъэув стандартыщIэм тету Налшык къалэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым лъэпкъыбзэхэр егъэджынымкIэ и къудамэм къызэригъэпэщауэ къалэ кIуэцIым щыIэ сабий садхэм адыгэбзэкIэ семинархэр щрагъэкIуэкI. Зи чэзу Iуэхур иджыблагъэ щызэхэтащ прогимназие №41-м. ХьэщIэхэу яхуеблэгъат Налшык къалэ егъэджэныгъэмкIэ и департаментым лъэпкъыбзэхэр егъэджынымкIэ и методист ЛIыIэщын Людмилэ, къалэм дэт сабий садхэм адыгэбзэр щезыгъэджхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

ЩIэныгъэлI  ныбжьыщIэхэм  я  зэхуэс

2019-10-19

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэхэтащ Урысейм и Ипщэ лъэныкъуэм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я 10-нэ зэхуэсышхуэ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Балли  100-хэр ягъэпэж

2019-08-20

 • Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэкIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэплъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэрыхьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр. Я хъуэпсапIэхэм ялъэIэса щIалэгъуалэр иджы еджэным пэрохьэ ягурэ я щхьэрэ зэтелъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Куэд  дэзыхьэх гуп  гъэщIэгъуэн

2019-06-25

 • Щапхъэ зытрах «Маленький джигит» сабий къэфакIуэ ансамблыр Псыхуабэ къалэм щрагъэкIуэкI «Летний калейдоскоп» етхуанэ дунейпсо зэхьэзэхуэм и япэ нагъыщэм и лауреат хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Шурдым Миленэ Истамбыл щытокIуэ

2019-05-25

 • Зеикъуэ щыщ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI иджыблагъэ Истамбыл щагъэлъэгъуащ. Уэрэд жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Ахъмэт Эльвирэ и гъэсэнхэу Шурдым Миленэрэ (илъэс 11) Къуршэ Арианэрэ (илъэси 10) Тыркум щекIуэкIа «Тырку дуней-2019» зэпеуэм екIуу хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Зеикъуэ  щыщ еджакIуэ  Iущыцэ

2019-05-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мащIэкъым республикэр, къэралыр зэрыгушхуэ, ди къэкIуэнур зэлъыта, щапхъэ зытрах еджакIуэхэр. Апхуэдэ ныбжьыщIэхэм адэ-анэхэм, адэшхуэ-анэшхуэхэм я мызакъуэу къызыхэкIа лъэпкъым и щхьэр лъагэу ирагъэлъагъуж. ФIым я фIыж цIыкIухэр щапхъэу къогъуэгурыкIуэ икIи мы тхыгъэм щывэдгъэцIыхунущ щIэныгъэм къыхэжаныкI, зи цIэ фIыкIэ ираIуэ еджакIуэ жыджэр, Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ БжьыхьэлI Арианэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Студент  нэхъыфIхэм  хабжэ

2019-03-21

 • Къаскъул Iэминэ Бахъсэн къалэ дэт 3-нэ курыт еджапIэр къиуха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым агрономиемкIэ и факультетым щIэтIысхьауэ иджыпсту 4-нэ курсым щоджэ. Пщащэм и мурадхэр дахэщ, ахэр зэрызыIэригъэхьэну Iэмалхэр иубзыхуащ, зригъэгъуэт щIэныгъэм епха гугъапIэхэр и мащIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Москва щызэпеуэнухэм  яхэтынущ Дыду Аслъэн

2018-11-01

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI «21-нэ лIэщIыгъуэм и пашэ» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу (щекIуэкI щIыпIэкIи хэтхэм я ныбжь елъытауи) зэщхьэщыха а зэхьэзэхуэм я зэфIэкIхэр щагъэлъагъуэ  Урысей Федерацэм щылажьэ сабий, ныбжьыщIэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я пашэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Мэздэгу пщащэ Къун Мадинэ и гурылъхэр

2018-10-09

 • Къун Мадинэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым хореографиемкIэ и къудамэм и ещанэ курсым щоджэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

ЦIыхухэр   зрешэлIэф

2018-08-07

 • Узрилажьэ IэнатIэр уи гум, уи псэм дыхьэу епхьэкIыныр фIыгъуэщ. Лэжьыгъэм удихьэхмэ, абы пыщIа гугъехьри къыптехьэлъэнукъым, уеблэмэ дэрэжэгъуэ къуитауэ махуэр епхьэкIынкIэ хъунущ. Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ фондым КъБР-м щиIэ и къудамэм щылажьэ Къумыкъу Алинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

ЗэчиифIэ  Щауэжь  Нарт

2018-08-04

 • ЩIэх-щIэхыурэ щыгъуазэ фыхуэтщI хабзэщ Щамым (Сирием) къикIыжа ди лъэп-къэгъухэм я псэукIэм. Ди гуапэ зэрыхъущи, абыхэм цIыху гъэщIэгъуэнхэр куэду яхэтщ. Апхуэдэщ Щамым щалъхуами, адыгэ щэнхабзэр, гъуазджэр зи лъым, зи гум, зи псэм хэт Щауэжь Нарт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Къэралыр зыщыгугъ хъун щIэблэ

2018-06-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджакIуэ 26-рэ хэтащ «Урысейм дрицIыхущ!» урысейпсо Iуэхум и щIыналъэ Iыхьэм. Абыхэм Урысей Федерацэм и цIыхум и дэфтэр нэхъыщхьэр, паспортыр, иджыблагъэ щратыжащ КъБР-м и Парламентым. Зэхыхьэм кърагъэблэгъат ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэри егъэджакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ