ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ухуэныгъэ'

Псыр  псэхэлъхьэжщ

2020-12-01

 • Республикэм щыIэ гугъуехь нэхъыщхьэхэм ящыщщ цIыхухэр псыкIэ тэмэму къызэгъэпэща зэрымыхъур. Абы хэкIыпIэхэр къыхуагъуэтыну унафэ пыухыкIахэр щIэх-щIэхыурэ ящIми, Iуэхур хуэмущ зэрыкIуатэр. Апхуэдэу иджыблагъэ «Псы къабзэ» федеральнэ проектыр гъэзэщIэным ипкъ иткIэ, Лэскэн районым хыхьэ Анзорей жылэм псы къыщIэшыпIэщIэ ухуэным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр щрагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Ислъэмейдэс ныбжьыщIэхэм папщIэ

2018-08-16

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм дэс щIалэгъуалэм я жэрдэмкIэ жылэм и ипщэ Iыхьэм ухуэн щыщIадзащ спорт утыкушхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

2018 гъэм щIадзэ

2018-01-18

 • КъБР-м УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэхэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, федеральнэ, республикэ инвестицэ программэхэр гъэзэщIэным хуэунэтIа Iуэхугъуэхэм хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым 2018 гъэм щыщIадзэнущ егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, щэнхабзэмрэ спортымкIэ ухуэныгъэщIэхэр къыщызэгъэпэщынымрэ щыIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ лэжьыгъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ЩэнхабзэмкIэ унэхэм поплъэ

2017-10-18

 •  Иужьрей илъэс зыбжанэм ди къэралым гулъытэ хэха щыхуащI щэнхабзэмкIэ унэхэм-рэ клубхэмрэ я лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ТыншыпIэ псори зиIэ псэупIэ

2016-11-08

 • Санкт-Петербург къалэм щыщ компанием сом мелардрэ мелуан щитхурэ и уасэ фэтэр куэд хъу унэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым щиухуэнущ. «Iуэху зезыхьэ Петербург» (Деловой Петербург) интернет-порталым зэритхымкIэ, ухуэныгъэр щригъэкIуэкIыну япэ щIы Iыхьэр «Ленспецстрой» фирмэм бэджэнду къищтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ПщIэшхуэ зиIэ, щIыхькIэ гъэнщIа IэщIагъэ

2016-08-13

 • Сыт хуэдэ зэманми цIыхухэм ухуакIуэ IэщIагъэм пщIэшхуэ хуащIу щытащ. Ноби абы и мыхьэнэр зымащIэкIи нэхъ лъахъшэ хъуакъым. ПсэупIэ комплексхэр, промышленнэ предприятэхэр, еджапIэхэр, сымаджэщхэр яухуэ. Коммуникацэхэр яукъуэдий, республикэм и архитектурэ теплъэр ирагъэфIакIуэ.
 • Я махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Тутыкъу Анзор дэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

НэпкъитIыр зэроубыдыж, е Илъэс куэдкIэ зыпэплъа лъэмыж

2014-04-16

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъ­къэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Юрий Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхьэрэ къуажэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту мэлыжьыхьым и 14-м автомобиль лъэ­мы­жы­щIэ къыщызэIуихащ. Абы теухуа зэIущIэ гуапэм хэтащ республикэм и Правительствэм щыщхэр, куей администрацэм и унафэщIхэр, къуажэдэсхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Узыншагъэм, спортым хуэщIа утхэр

2014-01-23

 • Прохладнэ районым хыхьэ Алътуд, Благовещенкэ, Къэрэгъэш, Красносельскэ, Ново-Полтавскэ, При­­-ма­л­кинскэ, Пролетарскэ къуажэхэм, Екатериноградскэ, Приближнэ, Солдатскэ станицэхэм гуфIэгъуэ щы­тыкIэм иту пщIантIэ спорт утыкухэр къы­щы­зэ­Iуа­хащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ИлъэсыщIэ тыгъэ

2013-12-18

 •   Дыгъэгъазэм и 31-м Iэдииху жыла­гъуэм щыпсэу еджакIуэхэм школыщIэ тыгъэ хуащIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

И кIэм ноблагъэ

2013-12-13

 •    Урыху къуажэм дэт амбулаторэм иращIэкI ремонт лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ. Ухуэныгъэр илъэсыщIэм и пэщIэдзэм къанэ щымыIэу зэфIагъэкIыну щогугъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Дунейпсо мардэм хуагъакIуэ

2013-10-05

 • Налшык и зоопаркым иужьрей илъэсхэм зэ нэхъ мыхъуми ихьа дэтхэнэми гу лъимытэу къэнакъым зэхъуэ­кIы­ны­гъэрэ зыужьыныгъэу абы игъуэтам. КъыпхуэмыцIыхужыным хуэдизу къагъэщIэрэщIэжащ зэманыфI хъуауэ ремонт лэжьыгъэ куу зрамыщIылIа унэр, асфальтыр зытелэжьыкIа лъэс лъагъуэхэр. Иджы дэтхэнэ зы псэущхьэми хуиту икIи къабзэлъабзэу ухуокIуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Къанокъуеи дэтщ мэжджыт

2013-09-07

 • Ставрополь крайр иухыу Краснодар щIыналъэм ущихьэм деж япэу ухуозэ адыгэ къуажи 3 щыпсэу Успен районым. Псыжь и Iуфэм къетIысэкIа Кур­гъуокъуей нэхъыбэу дэсыр беслъэнейхэрщ. Ахэр цIыху миным щIегъу. Уарпыпсым дэкIуэ щIыпIэр псэупIэ зыхуэхъуа Щхьэщэхуж жылэр хуэди 4-м нэскIэ нэхъ инщ Кургъуо­къуейм нэхърэ. Абы що­псэу цIыху мини 4-м нэблагъэ: бжьэдыгъухэр, абазэхэхэр, беслъэнейхэр, къэбэрдейхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Мазиблым — фэтэр 800

2013-08-27

 •   Къэбэрдей-Балъкъэрым статистикэмкIэ и Iуэху­щIапIэм къызэритамкIэ, 2013 гъэм и щIышылэ — бадзэуэгъуэ мазэхэм къриубыдэу республикэм ухуэ­ныгъэ лэжьыгъэу сом меларди 2,7-м щIигъу щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ФэтэрыщIэу 743-рэ

2013-07-31

 • КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм къэрал программэ хэхахэмрэ ухуэныгъэ комплек­сым­кIэ и къудамэм къызэры­щы­джаIамкIэ, мазих кIуам республикэм сом меларди 2,2-рэ и уасэ ухуэныгъэ щра­гъэ­кIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Я лэжьыгъэр къепщытэ

2013-07-16

 • Иужьрей илъэсхэм республикэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и IэнатIэм зэ­хъуэ­­кIы­ны­гъэшхуэхэр щокIуэкI. Уна­фэщIхэр ху­щIокъу цIыху­­хэм ягъуэт медицинэ дэ­Iэпыкъуны­гъэм и фIа­гъыр къызэраIэ­тыным, а унэтIыныгъэм зэ­рызра­гъэужьыным. Гулъы­тэшхуэ хуащI медицинэ Iуэху­щIа­­пIэ­хэр сыт и лъэны­къуэкIэ зыхуей хуэ­гъэзауэ зэгъэпэщыжыным, щIэуэ яухуэхэр иджы­рей мардэхэм тету егъэ­щIыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ