ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Тегеран хуабжьу щысакът

2018-12-06

 •  1943 гъэм щэкIуэгъуэм и 28-м къыщыщIэдзауэ дыгъэгъазэм и 1-р къэсыху Сталин, Рузвельт, Черчилль сымэ Тегеран конференцым щаубзыхуащ дунейм и къэкIуэнум теухуауэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр. Абы нэхъыщхьэу кърикIуащ мыхэр: япэрауэ, Сталиным езым къыкъуэт къэралхэр къигъэгугъащ Германиер зэхикъута иужь СССР-м Япониер хигъэщIэну. ЕтIуанэрауэ, совет лIыкIуэхэм яхузэфIэкIащ США-мрэ Инджылызымрэ 1944 гъэм фIэмыкIыу КъухьэпIэ Европэм етIуанэ фронт къыщызэIуахыну гурыIуэну. Ещанэрауэ, Рузвельтрэ Черчиллрэ шэсыпIэ иуващ КъуэкIыпIэ Пруссиер (иджы Калининград областщ) зауэм и ужькIэ СССР-м ей хъунымкIэ. АрщхьэкIэ ижыри къэс а зэIущIэм теухуауэ куэд зыщымыгъуазэ къэнащ. УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и Дзэ университетым и профессор Рубцов Юрий абы топсэлъыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-12-06

Рейкьявик къалэр Исландием — дунейм щынэхъ ищхъэрэ къэралым — и щыхьэрщ. Ар Атлантикэ хым хэт Сельтьяднарнес хытIыгу ныкъуэм щыIэщ, дунейм и къухьэпIэ, къуэкIыпIэ лъэныкъуэхэр зэпызыщIэ мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ щIыпIэщ. Езыр къалэ къабзэ дыдэщ икIи шынагъуэншэщ. Абы щIэгъэкъуэн хуохъу цIыхур зэранышхуэ зыхуэмыхъуа и щIыуэпсыр. Абы къыхэкIыуи Рейкьявик дунейм и адрей къалащхьэ псоми ещхькъым.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Анэдэлъхубзэхэм зрагъэужьын папщIэ

2018-11-29

 • Урысей Федерацэм Фонд къыщызэрагъэпэщащ
 •  Абы и къалэн нэхъыщхьэр ди къэралым щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэр зэраджын тхылъхэр къыдэгъэкIынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

 Нэхъапэмрэ иджырэ. Зэманым къишэ зэхъуэкIыныгъэхэр

2018-11-22

 • Шахматхэм егъэщIылIа Iуэхухэр къыкъуэкIыж хуэдэщ. Мы гъэм Дунейпсо шахмат федерацэм (ФИДЕ) и президенту хахащ Дворкович Аркадий. Мы зэманым а спорт лIэужьыгъуэмкIэ планетэм япэ увыпIэр щаубыдыну Лондон щыхущIокъу Карлсенрэ Каруанэрэ. Апхуэдэу илъэс 40 ирокъу Карпов Анатолий КъухьэпIэм кIуэ- са Корчной Виктор Багио Филиппинхэм щыIэ къалэм зэрыщытекIуэрэ. Сыт а псо- ми икIи нэгъуэщIхэми ятеухуауэ дунейм илъэс куэдкIэ и чемпиону щыта гроссмейстер, иджы Къэрал Думэм и депутат Карпов Анатолий къиIуэтэжхэр?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-11-15

Ди къэралым и иужьрей ехъулIэныгъэхэм ящыщщ КъуэкIыпIэ жыжьэ федеральнэ университетыр. Абы щагъэхьэзыр бжыгъэм тещIыхьа экономикэм зезыгъэужьыфыну IэщIагъэлIхэр. НэгъуэщIу жыпIэмэ, технологием теухуауэ ди гъащIэм щIэуэ къыхыхьэхэр, дяпэкIэ ди Iэпэгъу хъунухэр къэзыгупсысхэр. Ахэращ «унэ Iущым» фIэкIыжауэ, «къалэ Iущхэр», цIыхухэм я пIэкIэ лажьэ «акъыл IэрыщIхэр», нэгъуэщI куэдри щыIэкIэ-псэукIэм щыщ зыщIхэр. Студентхэр зыхуеину псори щызэгъэуIуа щIыпIэр зы къалэ цIыкIу хуэдиз мэхъу. Ар щаухуар Русский хытIыгуращ. ЗэрыжаIэщи, цIыхуIэ здынэмыса щIыналъэр иджы щIэращIэщ, щIэныгъэм и нурымрэ зи щIалэгъуэхэм я зэфIэкIымрэ игъэнэхум хуэдэу.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Бжыгъэм» дыхуэкIуэну дыхьэзыр?

2018-11-15

 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым Правительствэм, абыкIи зэфIэмыкIынумэ-Президентым зыхуигъэзэнущ илъэсыщIэм щыщIэдзауэ аналог ТВ щымыIэжыну зэрыжаIэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псэущхьэми, псыми, щIыми зэран яхуэхъу пластик бащырбэхэр ядэжынукъым

2018-11-15

 • Пластикыр къыщIэзыгъэкI къэралхэр зэгурыIуащ илъэситхум къриубыдэу ар щагъэтыну, хьэпшыпрэ шхыныгъуэрэ кIуэцIалъхьэу, иракIэу щыIэр щIыуэп-сым тыншу «хуэгъэткIун» гуэркIэ зэрахъуэкIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Фошыгъум   фыхуэсакъ!

2018-11-08

 • IэфIыкIэкIэ ерыщхэр сыт щыгъуи нэжэгужэу щыткъым.
 • Инджылызым и еджагъэшхуэхэм хьэкъ ящыхъуащ фошыгъу куэд зышх ныбжьыщIэхэр зэрынэхъ бзаджэр, фадэмрэ тутынымрэ зэрызыIэпашэр, зэрынэхъ жыIэмыдаIуэр. Гъэунэхуныгъэхэм хэтащ европей къэрал 25-мрэ Канадэмрэ зи ныбжьыр илъэс 11-м къыщыщIэдзауэ илъэс 15-м нэс я сабийуэ мини 137-м щIигъу. Абыхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, IэфI нэхъыбэ зышх, энергетикэ зыхэлъ псыхэр изыф щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэр хуэди 3,5-кIэ нэхъыбэрэ яхуэлъэт езыхэм я ныбжьэгъухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Изымрэ  Ныкъуэмрэ

2018-11-08

 • Къулейхэр нэхъри къулей, къулейсызхэр нэхъри къулейсыз мэхъу
 • Мы зэманым хэхъуэхэм куэд топсэ-лъыхь. УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ къыщхьэщыжыныгъэмкIэ и министр Топилин Максим зигъэпагэу «правительствэ сыхьэтым» щыжиIащ «зэи нэхъапэм къэмыхъуауэ» улахуэхэр процент 11-кIэ дэкIуеяуэ. Ауэ а улахуэхэр зрат гуащIэрыпсэухэр а псалъэхэм зэгуагъэпащ: абыхэм я фIэщ хъуар 2019 гъэм лэжьапщIэхэм Урысейм процент 1,4-рэ нэхъыбэкIэ зэрыхэмыхъуэнум теухуауэ вице-премьер Голиковэ Татьянэ жиIахэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Голландие

2018-11-08

Амстердам Европэм и къалэ нэхъ зыкъызиххэм ящыщщ. Псом хуэмыдэу ар цIэрыIуэ зыщIыр архитектор акъылыфIэхэу Хемони зэкъуэшхэм я проектым ипкъ иткIэ ящIа тхьэгъуш чэщанитхум ящыщу зырщ- нэхъапэм ахъшэ жьгъейхэр щащIу щытар. Мы зэманым а чэщанэм тхьэгъуш 38-рэ хэтщ. Щэбэт къэс сыхьэт 14-м къыщыщIэдзауэ 15-м нэс ахэр зэпэджэжу къоуэ. Макъамэ жьгъырур пасэрей къалэм и щIыпIэ псоми щоIу.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тхыдэм щыяпэ дыдэу

2018-11-08

 • Урысейм и дыщэ гъэтIылъыгъэхэр тонн минитIым щIигъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псыдзэм  ехь

2018-11-01

 • Сочэ, Туапсе къалэхэм, тенджыз ФIыцIэ Iуфэм Iус къуажэхэм псыдзэ щIэх-щIэхыурэ къащIэуэ зэрыхъуам и щыхьэтщ иужьрей илъэситхум, 2013, 2016, 2018 гъэхэм, я нэгу щIэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Урысейм и  жэуапхэр

2018-10-25

 • Москва тэмакъкIыхьщ. Абы куэдрэ игу тригъэхуащ УФ-м и бийуэ Киев илэжьхэр. АрщхьэкIэ сытми мардэ иIэщ: иджы абы кIэ игъуэтащ. Президент Путин Владимир Iэ тридзащ «Украинэр Урысейм и цIыхухэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ ныбжьэгъугъэ хэмылъу къызэрыбгъэдыхьэм къыхэкIыу ялэжьыну экономикэ Iуэху хэхахэм ятеухуауэ» унафэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Кейптаун къалэр

2018-10-25

Кейптаун и инагъкIэ ЮАР-м и етIуанэ къалэщ (щыхьэр Йоханнесбург и ужькIэ). Мыбы щолажьэ Ипщэ-Африкэ Республикэм и парламентри. Езыр кхъухь тедзапIэ иным и Iуфэм Iусщ икIи континент фIыцIэм и ищIагъ дыдэ къалэщ. Абы цIыху мелуанищрэ мин 500-м нэс щопсэу — я нэхъыбэр зи фэр щхъуэкIэплъыкIэхэрщ — процент 48-р; фIыцIэхэр процент 31-рэ, хужьхэр процент 19 мэхъу. Кейптаун псынщIэу зеужь. ГъэщIэгъуэныращи, къалэдэсхэм ику иту я ныбжьыр илъэс 26-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Пэжымрэ пцIымрэ

2018-10-18

 • Украинэм и премьер-министру щыта Азаров Николай «Аргументы и факты» газетым и пресс-центрым щытепсэлъыхьащ езым и къэралым щыщыIэ щытыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку