ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Я кхъуэщыныр къутэрэ?

2019-05-23

 • Киев и закъуэу утыкум къинэнкIэ хъунущ
 • Накъыгъэ мазэр политикэ и лъэныкъуэкIэ купщIафIэщ. Япэрауэ, пIалъэ кIыхь дэкIа иужькIэ, Урысеймрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ я зэпыщIэныгъэхэр зэфIэувэж хуэдэщ. Путин Владимир епсэлъэну Сочэ лъэтащ США-м и къэрал секретарь Помпео Майк. Лъэныкъуэхэм къаIэтащ Сирием, КНДР-м, Афганистаным, Ливием, Ираным, Венесуэлэм егъэщIылIа Iуэхухэр. Украинэм и гугъу ящIыхха хуэдэкъым. Ауэ ар телъыджэщ. Дэ дощIэж Керчь псыдэжыпIэм гъэру щаубыда украин матросхэр Урысейм хуит къызэримыщIыжыр и фIэгъэнапIэу, США-м и президет Трамп Дональд УФ-м и Iэтащхьэм къыхуэзэн зэримыдар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2019-05-23

Мехикэр Мексикэм и щыхьэр къудейкъым, атIэ икIи и политикэ, экономикэ, щэнхабзэ къалэ нэхъыщхьэщ. Апхуэдэу мыбы финанс IуэхущIапIэ инхэр щыкуэдщ. Ар 1521 гъэм къыщызэрагъэпэщащ испан зэрыпхъуакIуэхэм зэтракъута Теночитлан ацтек пасэрей къалэр здэщыта щIыпIэм и деж. 1821 гъэм хамэ унафэм къыщIэкIа Мексикэм и къалащхьэ хъуащ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЦIыхухэмрэ роботхэмрэ

2019-05-16

 • Урысей IэщIагъэлIхэм къагупсысащ «антропоморфный робот» зыфIащар. И теплъэкIэ ар щIалэщIэщ, зэкIужщ, и нэпкъпэпкъыр цIыхум ейм хуэдабзэщ, ущепсалъэкIэ и нэгум къощ жыпIэр зэрызыхищIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Москва и налкъут

2019-05-16

 • СССР-м и зэманым цIэрыIуэу щыта ВДНХ-м ита «Дружба народов», «Каменный цветок» фонтанхэр къагъэщIэрэщIэжауэ, нэхъ дахэж хъуауэ мы махуэхэм яутIыпщыжащ, зылъагъур яхьэхуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЗэкIэлъыкIуэу хэнейрэ

2019-04-11

 • Сыт  Сталиныр  куэдым  ягу  фIыкIэ  къыщIагъэкIыжыр?
 • «Уасэхэм хэхъуащ!» псалъэхэм дэ десэжащ, нэху дыкъекIамэ, ди напэр зэрыттхьэщIым хуэдэу. Хэбгъэзыхьмэ, дыпоплъэ. Ар фIэкIыпIэншэщ. Псалъэм и хьэтыркIэ, щIыдагъэр — «дыщэ фIыцIэр» — зыIэрыхьахэм ар нэгъуэщI къэралхэм нэхъ лъапIэу щащэмэ нэхъ къащтэнущ, ди деж пуду щрагъэкI нэхърэ. Уасэхэр къехуэхами, дыхилъэфэнущ — олигарххэм яфIэкIуэд ахъшэр ди деж щрагъэкъужын хуейщ. Сыт хуэдэу щымытми, фэ фрихьэлIа уасэхэр къыщехуэха? Псом хуэмыдэу ахэр хъийм щикIыр гъатхэмрэ бжьыхьэмрэщ. АрщхьэкIэ щыIащ нэгъуэщI зэмани.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2019-04-11

Шотландием и щыхьэр Эдинбург мывэхэм къыхэщIыкIа псэуалъэхэм, пасэрей уардэунэхэм, чэщанэхэм я къалэщ. Мыбы цIыху мин 430-рэ щопсэу, ауэ а бжыгъэм куэдкIэ хохъуэ зыплъыхьакIуэхэм я хьэкъкIэ. Гъуазджэхэм я Эдинбург фестивалыр Европэм къыщрахьэжьэ апхуэдэ Iуэху псоми йофIэкI и къызэгъэпэщыкIэ дахэмкIэ. Ар икIи Шотландиер зыхыхьэ Инджылызым и банк ин дыдэхэр щылажьэ щIыпIэщ. Ауэ абы нэгъуэщI къэралхэм щыщ цIыхухэр нэхъыбэу къезышалIэр и унэхэм я дахагъэрщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2019-03-28

Илъэс куэдкIэ Инджылызым и колониеу щыта Гонконг (Сянган) 1997 гъэм Китайм ей хъужа пэтми, и теплъэми и псэукIэми зыкIи зихъуэжакъым. Ар цIыху куэд дыдэ Iуву щызэхэс щIыналъэщ — километр зэбгъузэнатIэ 1104-р я унапIэщ цIыху мелуани 7-рэ мин 200-м. Процент 95-р китай лъэпкъым щыщщ. Мыр къалэ — къэрал телъыджэ дыдэщ. Абы ущрихьэлIэнукъым къат 30-у зэтет псэуалъэхэм нэхърэ нэхъ лъахъшэ. Ауэ иIэщ щIыпIэ телъыджэхэри: мэзылъэхэр, бгыхэр, псы дэжыпIэхэр. Ахэращ зи нэгу зезыгъэужьхэр нэхъ дэзыхьэхыр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зымыдэхэри щыIэщ

2019-03-28

 • Къэзахъстаным и Iэтащхьэ Токаев Къасым-Жомарт Iэ тридзащ Астана и цIэр Нур-СулътIан къалэу зэхъуэкIыным теухуа унафэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ирагъэлей. Абыи къыщынэркъым

2019-03-28

 • ЦIыхухэм хуащIэ Iуэхутхьэбзэхэр зэхуэдэми, щIат уасэхэр щIыналъэхэм хуабжьу щызэщхьэщокI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дунейгъэдахэщ мимозэ  дахэр

2019-03-21

 • Гъатхэпэм и 8-м ирихьэлIэу Урысейм кърашащ Абхъаз щIыналъэр зыгъэдахэ мимозэр. Зэи къэмыхъуауэ, мы гъэм тонни 140-рэ гъунапкъэм къызэпрашащ (нэгъабэ тонн 90). ЗэрыгурыIуэгъуэщи, удзыр Краснодар щIыналъэм къыщыувыIэркъым, ар щIыпIэ жыжьэхэм нос, псалъэм папщIэ, Налшык и удз щапIэ псоми щIэлъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Андроповыр  жыжьэ плъэ  цIыхут

2019-02-21

 • Совет лъэхъэнэм егъэщIылIа псори хэутэн щащI мы зэманым абы щыгъуэ лэжьа политикхэу зи цIэр фIыкIэ тхыдэм къыхэнахэри щыIэщ. Абыхэм, шэч хэмылъу, ящыщщ пIалъэ кIэщIкIэ ди къэралым и Iэтащхьэу щыта Андропов Юрий. Абы тхылъ триухуащ илъэс 93-рэ зи ныбжь тхыдэдж цIэрыIуэ Медведев Рой.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2019-02-21

Бельгием и Фламанд Брабант провинцэм и къалэ нэхъыщхьэщ Лёвен. Ар Диль псым и IуфитIым Iусщ. Курыт лIэщIыгъуэхэм мыр сату щащI щIыпIэ цIэрыIуэу щытащ, иджы зызритар щIэныгъэрщ. Левен егъэджэныгъэ IэнатIэм щигъэзащIэ къалэныр зыхуэдизыр къагъэлъагъуэ мы бжыгъэхэм: къалэм цIыху мин 95-м нэблагъэ щопсэу, ауэ абы щыгъуэми мин 55-м нэсыр студентхэщ. Абыхэм я проценти 10-ри нэгъуэщI къэралхэм щыщхэщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, къалэм щIалэгъуалэр щынэхъыбэщ, ущыпсэунуи хуабжьу фIыщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2019-02-14

 • 2014 гъэм мазаем и 7 — 23-хэм Сочэ щекIуэкIащ ХХII ЩIымахуэ Олимпиадэр. Дахагъэрэ, къару-рэ, зэфIэкIрэ щагъэлъэгъуа зэпеуэр зэрекIуэкIрэ илъэситху зэрырикъуар Краснодар крайм зэхыхьэ, концерт, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэмкIэ щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Языныкъуэхэр мэтхъэж, адрейхэр…

2019-02-07

 • Дунейм и нэхъ цIыху къулей дыдэ 26-м я мылъкур ЩIы хъурейм и цIыху меларди 3,8-м псори зэхэту ябгъэдэлъым хуэдиз мэхъу
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Апхуэдэ цIэрыIуагъэ дыхуейкъым

2019-02-07

 • Дэ дрогушхуэ дунейм и нэхъ лъэпкъыжь дыдэхэм хабжэ адыгэхэм дазэрыщыщым. Сыт щыгъуи ди гум йохуэбылIэ ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ гъащIэм и лъагапIэ зэмылIэужьыгъуэ хэм зэрынэсыфым теухуа хъыбархэр. АрщхьэкIэ зы тхьэмахуэ  хъуауэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къатхэр хуабжьу ди жагъуэ  хъуащ. Къэрэшей-Шэрджэсым и цIэкIэ ФедерацэмкIэ и Советым хэт Арэшыкъуэ Рауф зэщIэгъэуIуа щIэпхъаджагъэхэм хэтауэ ягъэ къуаншэ. Мы зэманым абы къэрал псом щытопсэлъыхь. Ауэ апхуэдэ цIэрыIуагъэр ди дежкIэ удынышхуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку