ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Пэжымрэ пцIымрэ

2018-10-18

 • Украинэм и премьер-министру щыта Азаров Николай «Аргументы и факты» газетым и пресс-центрым щытепсэлъыхьащ езым и къэралым щыщыIэ щытыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«КъэщIэрейхэр»

2018-10-18

 • Иджыблагъэ УФ-м ФинансхэмкIэ и министерствэм къыщахутащ США-м и долларыр 2035 гъэр къэсыхукIэ (!) Урысейм зэрыщызекIуэну щIыкIэр. Абы и IэщIагъэлIхэм къалъытэ а зэманым ар сом 73,9-рэ и уасэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЩIыпIэ телъыджэ

2018-10-18

Вьетнамым щIыпIэ телъыджэхэр щыгъунэжщ. Ауэ абыхэм йофIэкI Далат къалэм къегъэщIылIар. Мыбы нэр пIэпызых псыкъелъэхэр щыкуэдщ. Абыхэм ящыщщ Понгур жыхуаIэр. Мы псыкъелъэм метри 100 и бгъуагъщ, метр 40 и лъагагъщ. Ар зыхэхуэж гуэл цIыкIур къеухъуреихь гектар 25-рэ зи инагъ мэз Iувым.

 

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Iулъхьэр къахуэгъуркъым

2018-10-11

 • «Аргументы и факты» газетым и лэжьакIуэ Зотов Георгий иджыблагъэ Армением щыIащ икIи зыIууар телъыджэ щыхъуащ : а къэралым махуэ къэс щагъэтIыс Iулъхьэ къеIызыхыу сэтей къащIхэр. Хабзэхъумэхэм яIэщIэкIыркъым зыри — министрхэри, мелуанырыбжэхэри, уеблэмэ лъэпкъ лIыхъужьхэри. Нэхъапэм мыбы щыкуэдт мылъку зэхэзыдыгъуэхэр. АрщхьэкIэ, гъэщIэгъуэныращи, езы цIыхубэр къэуващ хьэлэлу псэуным и телъхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Шанхай и махуэхэр

2018-10-04

Къалэм и Сунь Ятсен уэрамым хеубыдэ километррэ ныкъуэрэ зи кIыхьагъ Хуанпу Iыхьэр. Ар дуней псом щыцIэрыIуэщ: мыбы кинофильмхэр щытрах, турист куэд щызокIуэ. Уэрамым тхыдэм пыщIа щIыпIэхэр щыгъунэжщ. Абы къыхэкIыуи щаухуэжыркъым унэ лъагэхэр. А псоми къадэкIуэу, мыр и хэщIапIэщ Урысей Федерацэм и Консульствэ нэхъыщхьэу Шанхай щыIэм.

 

 

 

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къафэр зи Iэпэгъу

2018-09-13

 • Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун. Илъэситхум къриубыдэу абы зыIэ­ригъэхьа ехъулIэныгъэхэр мащIэкъым: «Дунейр къезыгъэлынур дахагъэрщ» дунейпсо телевизоннэ зэпеуэм и Гран-при саугъэтыр къихьащ, «Москва и бжьыхьэ», «Дэ­рэжэгъуэ», «Fairy Dance», «Хореограф Шершнев Виктор и саугъэт» урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я лауреат хъуащ, нэгъуэщI зэхыхьэ куэдми зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЦIыхухэм псалъэ къызыхуагъуэт политикхэм щрагъэлейм деж

2018-09-13

 • Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къикIауэ Кърымым щыIащ Жылагъуэм я жэрдэмхэмкIэ центрым и лIы­кIуэ­хэр. ХытIыгуныкъуэм щекIуэкIыр я нэкIэ зрагъэ­лъагъуу я хэкуэ­гъухэм жраIэжыну я мурадщ цIыхубэ дипломатиер къэзыгъэсэбэпыну яужь ихьахэм.
 • ХьэщIэхэм ящыщ Мец Кэтрин зэрыжиIэмкIэ, хуабжьу игу ирихьащ Симферополь и аэропортымрэ гъуэгу­хэмрэ. «Къалэри щIэращIэщ, цIыхухэри гуапэщ», — къыхигъэщащ абы.
 • Мы бзылъхугъэм Урысейм и щыпэкъакIуэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ГъащIэр къытхуэзыгъэкIэщIыр

2018-09-13

 • Дохутырхэм зэрыжаIэмкIэ, Уры­сейми Европэми я цIыху­хъухэр пасэу, щылэжьэфыну ныбжьым иту, дунейм щIехы-жым и щхьэусыгъуэр фадэ зэ­рефэращ.
 • — Фадэм цIыхур зэриукIыр гу­рыIуэгъуэщ. ЦIы­хухъум дежкIэ зэран псори зэпэтлъыту нэхъ Iейр наIуэ къэтщIыну къэхутэныгъэ едгъэкIуэкIати, фадэрауэ къы­щIэ­кIащ,- жеIэ Урысейм Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм и НИИ-м и къудамэм и унафэщI ­Халтуринэ Дарье. — Я зэранагъкIэ фадэм къакIэлъокIуэ тутыныр, наркотикыр, я узыншагъэм и чэзум зэрыкIалъамыгъэплъыр, пхъэщ­хьэ­мыщ­хьэрэ хадэхэкIыу яшхыр зэрымащIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Хамэхэм захуэгъэпщкIунукъым

2018-09-13

 • НэгъуэщI къэралхэм къи­кIыу Урысейм щы­лэ­жьэну, пIалъэкIэ щы­Iэну къакIуэ псоми я унэцIэхэр «цифровая плат­форма» къызэра­гъэ­пэ­щым ират­хэнущ.

 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку, Хэха

КIэ иIэну нэпсеягъэм?

2018-09-06

 • Пенсэ ныбжьыр къаIэтыну зэрамурадым цIыхухэр куэдым иригъэгупсысащ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ар псом япэу зыжьэхэуэнур нэхъ хуэмы щIауэ псэухэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псыр налкъутналмэсым нэхърэ нэхъ лъапIэ мэхъу

2018-08-30

 • ООН-м игъэбелджыла бжыгъэ: 2050 гъэм ирихьэлIэу псы щыщIэнущ дунейм цIыхуу тетым и ныкъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЕгъэджакIуэхэр ирагъэджэнущ

2018-08-30

 • Мы мазэм и 22-м яублащ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр. АбыкIэ ягъэбелджылы курыт еджапIэ- хэм 2024 гъэ пщIондэ къыщыхъуну зэхъуэкIыныгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тхыдэм хыхьэжа СССР-р

2018-08-23

 • Илъэс зыкъом лъандэрэ Беловежскэ мэзыр СССР-р зэрылъэлъэжам и дамыгъэу къокIуэкI. Ауэ щIыпIэм зыри илэжьакъым, IейкIэ тхыдэм къыхэнами: Совет Союз лъэщым и мащэр арыншами къатIакIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-08-23

Петронас чэщанэ зэтIолъхуэныкъуэхэр дуней псом щынэхъ телъыджэ ухуэныгъэхэм ящыщщ. Абыхэм ягъэдахэ Малайзием и щыхьэр Куала-Лумпур. ТIури зэбгъурытщ икIи ислъам гъуазджэм и хабзэхэм тету яухуащ. Дэтхэнэри къуапи 8 зиIэ вагъуэм ещхьщ. Чэщанэхэр пасэрей щэнхабзэм я дамыгъэщ, абыхэм апхуэдэу уигу къагъэкI мы къэралым Iэмал гъунапкъэншэхэр зэриIэр. ЧэщанитIыр абджыпсым къыхэщIыкIа лъэмыжкIэ зэпыщIащ. УакъиплъыкIмэ, щыхьэрым и щIыпIэ телъыджэхэр уолъагъу. Уардэунэхэм я пэшхэм псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ 213-рэ къызэщIаубыдэ. Ар футбол щыджэгу губгъуэу 48-м хуэдиз мэхъу. Дэтхэнэ чэщанэми къат 88-рэ и лъагагъщ. Абыхэм я щхьэгъубжэхэр плъэщIыным зы мазэпсо текIуэдэнущ. Мыбы туристхэмрэ езы къэралым щыпсэухэмрэ куэду щопэкIу. Зэ щыIами, илъэгъуахэр зэи щыгъупщэжыркъым. КIэщIу жыпIэмэ, Петронас чэщанэ зэтIолъхуэныкъуэхэр иджырей Малайзием и нагъыщэ нэхъыщхьэ хъуащ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Шэшэнфильмыр» зэхуащIыжами…

2018-08-09

 • УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм «Шэшэнфильмым» сом мелуан 22-рэ хухихат Чехов Антон и «Зэшыгъуэ» рассказыр игъэувын папщIэ. АрщхьэкIэ ахъшэр яIэщIэшхыхьыжри, фильмыр техыныр къэнэжащ. ИужькIэ-щэ?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку