ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Зы цIыху закъуэм папщIэ газет

2022-05-19

 • Газетым и мыхьэнэр къызэрагъэлъагъуэ пщалъэхэм язщ ар зыIэрыхьэ цIыху бжыгъэр. Ауэ хэт и пщIыхьэпIэ къыхэхуэнт зы цIыху закъуэм щхьэкIэ газет ягъэхьэзырынкIи хъуну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ДяпэкIэ тхылъымпIэ дыщыщIэнукъым

2022-03-31

 • Гъатхэпэр къызэрихьэрэ зэрыб хьэрфхэр зытрадзэ тхылъымпIэ хужьым и уасэр хуэдиплIкIэ нэхъ лъапIэ хъуащ. Мазэ ипэкIэ сом 200-м куэдкIэ щIимыгъуу щыта напэ 500-м иджы сом 1200-рэ е нэхъыбэ и уасэщ. «Къэралым тхылъымпIэ ирикъуу къыщIимыгъэкIыр пэж?» — а упщIэр зымыгъэува куэд яхэтыж къыщIэкIынкъым ар махуэ къэс къэзыгъэсэбэпхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къуажэ-къэралыгъуэ Себоргэ

2022-03-31

 • Къэралыгъуэ ухъуну къыпхуиухамэ, жагъуэгъуи, бии къыппэлъэщынукъым. ЖытIэм и щыхьэтщ цIыху 315-рэ фIэкIа зэрымыс, Италием хыхьэ Себоргэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Кавказ щIалэгъуалэр зэроубыд

2022-02-17

 • Владикавказ щыщ блогер Пухаев Алик Кавказыр зы Iэпкълъэпкъ быдэм хуэдэу зэрыIыгъыу щытын хуейуэ къэзылъытэ иджырей щIалэгъуалэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Индеецхэм иращIылIа лъэпкъгъэкIуэдыр

2022-02-10

 • Мы гъэм илъэс 530-рэ ирокъу Америкэр къызэрызэIуахрэ. 1492 гъэрщ Колумб Христофор и кхъухьхэр Индиеу къыфIэщIу щIыналъэ мыцIыхум япэу щрихулIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Бэлыхь къызэрыкIа адыгэ псалъэжь

2022-02-03

 • Тыркум щыщ журналист Кабаш Сенеф къэралым и президент Эрдоган Реджеп зэригъэпудамкIэ ягъэкъуаншэу яубы-дащ щIышылэм и 21-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Титаник» кхъухьымрэ адыгэхэмрэ сыт зэхуаIуэху?

2022-01-20

 • Зэхэзыхыу хъуам нобэми яфIэщIэщыгъуэ «Титаник» кхъухьым иса цIыхухэм къакIэрымыхуу, куэд топсэлъыхь абы илъа гъуазджэм и хъугъуэфыгъуэхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тырку сериалыщIэ ягъэхьэзыр

2022-01-20

 • Тырку фильмхэр фIыуэ зылъагъухэр къахуэмыгъэсу поплъэ гъатхэпэм и 11-м зи япэ Iыхьэхэр утыку кърахьэну «Явуз сулътIан Сэлим» сериалым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Гъашэ — тхыдэ  зиIэ къэкIыгъэ

2021-12-09

 • Иужьрей илъэсхэм тыкуэнхэм къыщIалъхьэ хъуащ гъашэм (полба) къыхащIыкIа щIакхъуэ. Зэрыхабзэуи, ар адрейхэм зэрефIэкIыр нэрылъагъу къызэрытщащI Iэмалу къагъэсэбэп ахэр щхьэхуэу зэрагъэтIылъыр, тхылъымпIэ къэп цIыкIум зэрыралъхьэр. Дауи, адрейхэм нэхърэ нэхъ лъапIэщ. Глютен зыхэмылъ гуэдз лIэужьыгъуэм ди зэманым щIэупщIэр и куэдщ, аллергие зиIэр мащIэкъыми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Кавказ Псы Хущхъуэхэр  къызэрызэIуахрэ илъэс 225-рэ ирикъуащ

2021-12-02

 • «КоммерсантЪ» газетым дигу къегъэкIыж Урысейм и курорт щIэныгъэм къежьапIэ хуэхъуа Кавказ Псы Хущхъуэхэм я хъуреягъкIэ XIX лIэщIыгъуэм япэ зыгъэпсэхупIэхэр къыщызэIуахауэ зэрыщытар. Абы топсэлъыхь газетым и корреспондент Петуховэ Аннэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2021-10-21

Австралием и къалэ нэхъ инхэм икIи нэхъ дахэхэм ящыщщ Перт, апхуэдэуи КъухьэпIэ Австралие штатым и щыхьэрщ. Индие хым и Iуфэм Iус ар 1829 гъэм къызэрагъэпэщауэ щытащ. Мы зэманым Перт дэсщ цIыху мелуанитIым щIигъу. Ущыпсэун папщIэ нэхъ тыншыгъуэхэр здэщыIэ къалэхэм я деж абы дунейм ебгъуанэ увыпIэр щиIыгъщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къалэхэр

2021-10-14

Урымым и къалэ нэхъ дахэхэм ящыщ Ливорно Арно псымрэ тенджызымрэ я зэхуакум дэсщ.  Ар тхыдэм и фэеплъхэмкIэ къулейщ. Апхуэдэу къалэм  мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн щегъэзащIэ къэралым и промышленностми. Мыбы илъэсым кхъухь куэд  щащI. КъыдэкIуэу къалэр цIэрыIуэщ езым и хытIыгу телъыджэхэмкIи.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЩIыпIэ дахащэхэр

2021-10-07

 • Луганэ гуэлыр Италиемрэ Швейцариемрэ я зэхуакум щыIэщ, Альп къуршхэм я лъащIэм хуэзэу. Абы километр зэбгъузэнатIэ 49-рэ къызэщIеубыдэ, метр 288-м нэс и кууагъщ, псыежэх мыин зыбжанэ холъадэ, ауэ хэжыр Трезэ и закъуэщ. Гъэм и сыт хуэдэ зэманми зэрыдахащэщ, бдзэжьей лъэпкъыфIхэмкIэ къулейщ. Хьэуар сыт щыгъуи щыкъабзэщ, пшагъуэ зэи щхьэщыхьэркъым. Мыбы я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэжыну цIыху куэд щопэкIу накъыгъэ мазэм къыщыщIэдзауэ жэпуэгъуэр къэсыху.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къалэхэр

2021-09-30

Хонсю хытIыгум щыIэ Кобе къалэр Японием и мызакъуэу, дуней псом щыцIэрыIуэщ, а къэралым и кхъухь тедзапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыр зэрыщыIэм и фIыгъэкIэ. Иужьрейм зы илъэсым хьэлъэ зэмылIэужьыгъуэу тонн мелуани 150-м нэблагъэ щызэрагъакIуэ. Абы къыдэкIуэу, ар апхуэдэу промышленнэ центр инщ.1995 гъэм щIыр шынагъуэу зэрыщыхъеям Кобе хэщIыныгъэшхуэ къритауэ щытащ. АрщхьэкIэ, зэхэкъутэныгъэхэр псынщIэ дыдэу зэфIагъэувэжащ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Андэгурэм  фейдэ  пылъщ

2021-08-12

 • Гъавэ щIапIэмкIэ бей Ставрополь щIыналъэм андэгурэр (горчица) фейдэуэ къыщалъытауэ хасэ. Абы дагъэу хэлъщ процент 37 — 45-рэ, белокыу — 23 — 25-рэ. КъинэмыщIауэ, андэгурэр — фо пасэу къызыпах къэкIыгъэщ икIи тонныр сом мин 45 — 50-кIэ ящэ. Абы къыкIэлъокIуэ былымкъабыстэр (рапс) — зы тонныр сом мин 40 и уасэщ. Зыщэр зэрымащIэм, щIэупщIэ зэриIэм тращIыхьу, гъэ къакIуэ нэхъыбэу ящIэну я мурадщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку