ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Дэнэ здахьынур?

2019-12-12

 • Къэралыр ахъшэм къызэгуеч, ауэ къулейсызхэм
 • я сомитI зэпыхьэркъым
 •  Урысейм и Правительствэм къылъыкъуэкIащ зыпэмылъа гугъуехь: абы ищIэркъым псоми къыдигъахуэурэ зэхуихьэса ахъшэшхуэр къызэригъэсэбэпыну щIыкIэр. Ноль защIэу пщыкIущ (!) пыту ягъэхъыбар. ДыщыгуфIыкI хъун хуэдэщ — апхуэдэу щыщыткIэ, дыкъулейщ, дызыхуей дгъуэту дыпсэунущ… Ауэ щхьэ ди улахуэхэр цIыкIу, гъуэгухэр, сымаджэщхэр, школхэр щхьэ зыхуей хуамыгъазэрэ? ИкIэм-икIэжым, сыт дыщIэкъулейсызыр? ЦIыхухэм ядэIэпыкъуну и чэзу хъуакъэ? А упщIэхэм жэуап ягъуэтыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Италие, Венеция

2019-11-21

 • Италием и къалэ цIэрыIуэхэм ящыщ Венецие ныбжьышхуэ иIэщ. Ди эрэм и пэкIэ лIэщIыгъуэ етхуанэм а щIыпIэр цIыхухэм псэупIэ ящIат, ауэ къалэ теплъэ щигъуэтар ди эрэм и ебгъуанэ лIэщIыгъуэрщ. Абы къыщыщIэдзауэ епщыкIуханэ лIэщIыгъуэр иухыху «гъуэгу псори а къалэм пхокI» жыхуаIэм хуэдэу щытащ, КъухьэпIэ Европэмрэ КъуэкIыпIэмрэ я сатуущIхэм я зэблэкIыпIэу. Абыхэм я фIыщIэщ а къалэр зэрыщыту музей пэлъытэу ди зэманым къызэрысар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зэм уанэгум къихутэрт, зэми къихурт…

2019-11-14

 • Маршал  Конев  Иван  и  гъащIэрдэгъэзеигъуэрэкъегъэзыхыгъуэузэхэлът
 • Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь Конев Иван ди ТекIуэныгъэм хэлъхьэ ныгъэшхуэ дыдэ хуэзыщIа цIыхущ. Абы и унафэм щIэту зауэм мыхьэнэ ин зиIэ Iуэху куэд щызэфIагъэкIащ. Ауэ и гъащIэр зы пщалъэм иту зэпIэзэрыту щытакъым — щылъэпэрапи къэхъуащ. 1897 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м къалъхуа Иван мэзауэу лэ жьэн щIи дзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Я напIэр хуадэкъым

2019-11-14

 • Ельцин  и  министрхэр  я  хэкуу  щытам  къыхуодзэлашхэ
 • Уегупсыс зэрыхъунумкIэ, 90 гъэхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр ялъагъу нэхърэ езыхэр зыщалъхуа къэралым пэIэщIэ защIмэ нэхъ къащтащ. Ахэр икIи арэзыкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

УэфIтэкъым, атIэ   уэтIпсытIт

2019-10-24

 • Илъэс 55-рэ ипэкIэ Хрущёв Никитэ унафэщI къулыкъухэр щхьэщахащ
 • Куэдым къалъытэ а цIыхум ди къэралым «уэфIыр» кърихьэжауэ, ауэ тхыдэдж цIэрыIуэ Спицын Евгений а Iуэхум нэгъуэщIу йоплъ. Абы жэуап зыбжанэ къритащ «Комсомольская правда» газетым и лэжьакIуэм и упщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къэралым и утыку нэхъыщхьэ

2019-10-10

 • Албание
 • Скандербег и цIэр зезыхьэ утыкур Албанием и щыхьэр Тиранэ щаухуащ ар фашист Италием щыIэщIэлъа зауэ зэманым: Муссолини жыджэру архитектурэ лэжьыгъэ щригъэкIуэкIырт Рим и «адрыщI щIыналъэхэм». Къэралыр социализмэм и гъуэгум техьа иужь утыкум къращIэкIащ жылагъуэ унэ зыбжанэрэ Сталин Иосиф и статуерэ. Зэман дэкIри, иужьрейр зэрахъуэкIащ Албанием и лъэпкъ лIыхъужь, къэралыр Тыркум и тепщэныгъэм къыщIэгъэкIыным щIэбэна Скандербег и фэеплъышхуэкIэ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Гаванэ и Театр иныр

2019-09-26

 • Дуней псом щыцIэрыIуэщ Кубэм и щыхьэр Гаванэ и унэ гъуэзэджэр. Ар 1838 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м къызэIуахащ. Иджы гъуазджэм и щIэин хьэ-лэмэтыщэхэм ящыщ а хъугъуэфIыгъуэр Кубэм и Лъэпкъ балетым и зыгъэлъэгъуапIэщ. Апхуэдэу театрым хэтщ концерт щат пэшхэр, галереехэр, н.къ.
 • 1914 — 1915 гъэхэм унэ абрагъуэм и иджырей теплъэр игъуэтащ. Абы зэгуэрым концертхэр щатащ Карузо Энрикэ, Плисецкая Майе, Павловэ Аннэ, Шон Тед сымэ, нэгъуэщI артист цIэрыIуэхэм.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

 Дапщэщ  къыщыпыкIынур  фэрыщIыгъэм?

2019-09-12

 • Депутатхэм къыхалъхьэ жэрдэм куэд — аращ я къалэныр
 • Псори зыхуэгъэзар къэралым и Iуэхухэмрэ цIыхухэм я псэукIэмрэ егъэфIэкIуэныр ара хуэдэщ. Мис абыхэм ящыщ зыр: цIыхухэр хуит мыщIын лэжьапIитI зэдахьу: ар абыхэм къатохьэлъэ. Зы IэнатIэ фIэкIа пэрымытмэ, я гъащIэри узыншагъэри хъума хъунущ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къэралхэр зэпызыщIэ

2019-09-12

 • Дыщэм и закъуэкъым лъапIэр
 • Зэманым зызэрехъуэкI, псым и жапIэр зэрихъуэжым хуэдэу. Къэралхэр зэм зэпэгъунэгъу мэхъу, зэми зэбгъэдокIыж. Мыбы географие Iуэху гуэри хэлъкъым. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, псори зэлъытар щхьэж и фейдэ зыхэлъырщ. ИкIэм-икIэжым, абы лъэныкъуэ ирегъэз политикэ лъэпощхьэпохэри. Зэдэлэжьэныгъэр лъэныкъуитIми къазэрыхуэщхьэпэм щыхьэт тохъуэ къэтхьыну щапхъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дунейпсо фIыгъуэхэм хабжэ

2019-09-12

 • Салвадор къалэр и инагъкIэ Бразилием щыещанэщ, Баия штатым и щыхьэрщ. Мыбы зэхэзэрыхьауэ щопсэу Африкэмрэ Бразилиемрэ щыщ лъэпкъхэм къатехъукIа цIыхухэр. Тодуз-ус-Сантус псыдэжыпIэ телъыджэм Iус къалэр хуабжьу цIэрыIуэщ ХVII — ХVIII лIэщIыгъуэхэм яухуа унэ, псэуалъэ дахащэхэмкIэ. Къалэм и кур ЮНЕСКО-м и Дунейпсо фIыгъуэхэм ящыщу къалъытэ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зихуэдэ щымыIэ  школхэр

2019-09-05

 • Сабийхэм еджэн щIадзэжащ, ауэ ахэр здэкIуэ школхэр хуабжьу зэщхьэщокI зыщыщ къэралхэр зэрызэмыщхьым хуэдэу. Мы тхыгъэм дэ куэдрэ къыщыдгъэсэбэпын хуей хъунущ «дыдэ» псалъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къалэ  зэтIолъхуэныкъуэхэр

2019-09-05

 • ЮНЕСКО-м и Дунейпсо ЩIэинхэм яхэтщ Австрием и Гальштат къалэр. Ауэ мы сурэтым щыфлъа-гъур абы и зэтIолъхуэныкъуэ къалэрщ, Гуандун Китай провинцэм щаухуарщ. Ар зэфIэгъэувэным псори зэхэту доллар мелуан 940-рэ трагъэкIуэдащ. И гъуэгухэри, члисэри, тхыпхъэщIыпхъэхэри хэту пхъэм къыхащIыкIа унэхэри Гальштат дыдэм ещхьыркъабзэщ. Ар ящIащ китай мелуанырыбжэм и ахъшэкIэ.
 • Австрием а цIэ дыдэр щызезыхьэ  и къалэм щыпсэухэр ирогушхуэ Китайм абы ещхьыркъабзэ жылагъуэ зэрыщаухуам. Иджы а къалэ зэтIолъхуэныкъуэхэм я цIыхухэр зэкIэлъокIуэ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Я акъылым зрегъэужь

2019-08-29

 • ФокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэшахматымхурагъэджэнущ
 • Лъэхъэнэ мыжыжьэ блэкIам ди цIыхухэм я гъащIэм куууэ хэту щытащ шахматхэр. А джэгукIэ телъыджэм дихьэхат мелуанхэр. Шахмат пхъэбгъухэр щыплъагъунут дэни: ЩэнхабзэмкIэ унэхэми, паркхэми, заводхэми, губгъуэхэми… Дунейпсо чемпионхэу Ботвинник Михаил, Смыслов Василий, Таль Михаил, Спасский Борис, Фишер Роберт сымэ, нэгъуэщI гроссмейстер лъэщхэм я цIэхэм псори щыгъуазэт. 70 — 80 гъэхэм планетэм щынэхъыфIу къалъытэным мызэ-мытIэу щIэбэна Карпов Анатолийрэ Каспаров Гаррирэ я зи чэзу зэIущIэр зэриухамкIэт телевиденэмрэ радиомрэ хъыбарыщIэхэм къызэрыщIадзэр. Пэжщ, иужькIэ щхьэусыгъуэ белджылыхэм къыхэкIыу, мы джэгукIэм и пщIэр ди къэралым щехуэхащ. Ауэ, дызыщыгуфIыкIын Iуэхущи, иджы зыкъащIэж хуэдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Берат  къалэм  зыкърех

2019-08-29

 • Берат укIуэну гугъукъым — ар Албанием и щыхьэрым зэрыпэжыжьэр километри 123-рэ къудейкIэщ. ЩIыпIэм щыпсэухэм ар къалэ-музейуэ къалъытэ. Сыт атIэ апхуэдизу цIэрыIуэ зыщIыр? Япэрауэ, лъагапIэм тетщи, абы укъытехутамэ, къалащхьэ Тиранэ и дахагъэ  псори уолъагъу. Ищхьэм щыIэщ еянэ лIэщIыгъуэм яухуа быдапIэжьри. Мыбы нэгъуэщI къэралхэм икIахэм я мызакъуэу, щIыпIэм щыпсэухэри куэду щопэкIу. ЕтIуанэрауэ, езы быдапIэ ныкъуэкъутэм пасэрей хьэпшып телъыджэхэр щызэхуэхьэса музей щолажьэ. Апхуэдэу а щIыпIэм фэеплъ сурэтхэр зыщытрагъэх зэрышагъащIэхэм. Мы щIыпIэм зэ щыIар хущIэкъунущ аргуэру тригъэзэным.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сыт  хуэдиз  хъун  хуей  ар?

2019-08-22

 • ЦIыхухэм зэреупщIам къызэригъэлъэгъуамкIэ, улахуэр иджырейхэм нэхърэ хуэдитIкIэ нэхъыбэн хуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку