ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

«Шэшэнфильмыр» зэхуащIыжами…

2018-08-09

 • УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм «Шэшэнфильмым» сом мелуан 22-рэ хухихат Чехов Антон и «Зэшыгъуэ» рассказыр игъэувын папщIэ. АрщхьэкIэ ахъшэр яIэщIэшхыхьыжри, фильмыр техыныр къэнэжащ. ИужькIэ-щэ?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Германие

2018-08-09

Майн Iус Франкфурт Германием и нэхъ къалэшхуэхэм ящыщщ, Гессен щIыналъэм и щыхьэрщ. Ар апхуэдэу Европэм Iуэхухэмрэ ахъшэхэмрэ щызэрахьэ и къалэ абрагъуэщ. Мыбы Европей банкымрэ нэмыцэ фонд биржэмрэ щыIэщ. А псоми къадэкIуэу Франкфурт езым и теплъэкIэ нэмыцэ къалэхэм я нэхъыбэм къащхьэщокI дэт унэхэм я лъагагъымкIэ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ахъшэ ухуей?  Еджэ

2018-08-02

 • Урысейм къалэн зыщищIыжащ илъэсихым къриубыдэу иригъэфIэкIуэну щIэблэм щIэныгъэ зэрырагъэгъуэт щIыкIэр, икIи а Iуэхур нэхъыфIу къызэхъулIэ къэралипщIым ящыщ хъуну. Ар Президент Путин Владимир и жэрдэмщ, «ЩIэныгъэ» зыфIаща лъэпкъ проектым а илъэсихым къриубыдэу сом мелард 674-рэ трагъэкIуэдэну Правительствэм игъэбелджылащ. «Мы ахъшэр зэрыщыту федеральнэ бюджетым щыщщ», — жиIащ вице-премьер Голиковэ Татьянэ, УФ-м и Ректорхэм я Советым и президиумым къыщыщыпсалъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Социализмэм  дыхуэпэжщ, ауэ  зыдмыхъуэжу  хъунукъым

2018-08-02

 • Кубэ хытIыгум лэжьыгъэшхуэ щаублэ. Социализмэмрэ коммунист партымрэ я фIыщIи ямыгъэкIуэду, а тIури я гъуазэу дяпэкIи псэуну зэрыхуейр къэралхэм и унафэщIхэм жаIэ, ауэ Конституцэр яхъуэжынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сыхьэти 4-кIэ зэпсэлъа иужькIэ СыткIэ лIыщхьэхэр зэрызэгурыIуэфар?

2018-07-26

 • Иджы белджылы хъуакIэщ Урысеймрэ США-мрэ я унафэщIхэм къэралитIым я зэхущытыкIэхэр гъэтэмэмыным хуэунэтIауэ япэ лъэбакъуэ зэрачар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Австрилие

2018-07-26

Австралием и нэхъ къалэшхуэ Сидней (нэхъапэм щыхьэру щытащ) тхыдэм и фэеплъхэмрэ иджырей унэхэмкIэ къулейщ. БлэкIар уигу къегъэкIыж Таун-Холл ратушэм. Мы зэманым абы щолажьэ къалэ администрацэр. АрщхьэкIэ мыбы гъэлъэгъуэныгъэ, щэнхабзэ Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэри щрагъэкIуэкI.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж

2018-07-19

 • А псалъэжьращ псом япэу сигу къэкIар Норвегием къикIыжу и щIыпIэ къэзыгъэзэжа Маликов Жэмалдин теухуа тхыгъэм сыкъыщеджэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Бжьэхэм яхощI, роботхэм къахохъуэ

2018-07-19

 • Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 • Иужьрей илъэсипщIым Уры-сейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» институтым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Ахъмэт» гуэдз лъэпкъыр

2018-07-12

 • Шэшэным и Iэтащхьэ Кадыров Рамзан комбайнкIэ Iуихыжащ «Ахъмэт» гуэдз лIэужьыгъуэщIэр. А къэкIыгъэм фIащащ Рамзан и адэ, Шэшэным и япэ президенту щыта Кадыров Ахъмэт и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Хрущёвым  и  бийуэ псори  зэкъуэуват

2018-07-12

 • Хрущёв Никитэ, дауи, хуеящ СССР-р нэхъыфI, нэхъ къулей, нэхъ лъэщ ищIыну. Ауэ къехъулIахэм нэхърэ къемыхъулIахэр нэхъыбэщ. Абы унафэр щыIэщIэлъа илъэсхэм цIыхухэм я псэукIэр екIэкIуащ, «коммунизм доухуэ» жиIэурэ, Совет Союзыр кIуэцIригъэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-07-12

Майн псым и Iуфэм Iус Франкфурт нэмыцэ къалэр США-м и Чикаго ирагъэщхь: мыбы хуозэ унэ лъагэ дыдэхэу КъухьэпIэ Европэ псом щыIэм я нэхъыбэр. Ауэ ар и теплъэм дахэу хозагъэ: ухуэныгъэщIэхэр пасэрей унэхэм йокIу. Псом хуэмыдэу абы гу щылъыботэ къалэм и кум.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тенджыз ФIыцIэр гъунэгъу къытхуэхъунущ

2018-07-05

 • Совет лъэхъэнэм къыщыщIэдзауэ зэман-зэманкIэрэ топсэлъыхь Кавминводхэмрэ Тенджыз ФIыцIэ Iуфэхэмрэ зэзыпх автомобиль гъуэгу ухуэн зэрыхуейм. Иджы абы унафэ игъуэтауэ жыпIэ хъунущ, Архъыз щекIуэкIа зэIущIэм щыжаIам тепщIыхьмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Карповымрэ Каспаровымрэ зэхуэткIийт

2018-06-28

 • Шахматыр акъылымрэ спортымрэ я дэлэлщ ар, иужьрейм хабжэ пэтми. Мыбдеж Iэзагъым и закъуэ-кIэ ущехъулIэнукъым, абы пэхъун узыншагъи уиIэн хуейщ. Ар икIи цIыху мелуанхэр дэзыхьэх джэгу- кIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Португалие

2018-06-28

Лиссабон (Португалие) и къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ километр 30-кIэ пэжыжьэу щыIэщ Синтрэ — епщыкIутхуанэ — етIощIанэ лIэщIыгъуэхэм Португалием я пащтыхьхэм я гъэмахуэ хэщIапIэу щытар. Мыр зи дахагъэр пхужымыIэным хуэдиз уардэ унэ зыбжанэу зэхэтщ. ЮНЕСКО-м Ситрэ щIыналъэр «цIыхубэм я фIыгъуэу» игъэуващ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КIуэ пэтми нэхъыжь дохъу

2018-06-21

 • Ар хьэлэмэт гуэркъым: упсэухукIэ нэхъыжь узэрыхъур арыншами гурыIуэгъуэщ. Ауэ, иджы Правительствэр гушыIэу къыщIэкIынукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку