ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Сыт  хуэдиз  хъун  хуей  ар?

2019-08-22

 • ЦIыхухэм зэреупщIам къызэригъэлъэгъуамкIэ, улахуэр иджырейхэм нэхърэ хуэдитIкIэ нэхъыбэн хуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Португалие

2019-08-22

 • XVIII лIэщIыгъуэм и кIэухым яухуа Келуш лъэпкъ унэуардэр европей архитектурэм и Iэ-ужь нэхъ телъыджэхэм ящыщщ. Португалием и пащтыхьхэм я гъэмахуэ хэщIапIэу щытащ ар, а цIэ дыдэр зезыхьэ Келуш къалэм, иджырей Лиссабон, километри 10 хуэдизкIэ пэгъунэгъуу щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Узыншагъэрщ псом  япэр

2019-08-15

 • Бжыгъэхэм ятепщIыхьмэ, зэрыщыту Кавказ Ищхъэрэм терапевт 4319-рэ щолажьэ. Урысейм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къипщытащ ахэр щIыналъэхэм зэрыщытегуэшар. Зи гугъу тщIы IэщIагъэлIхэр щынэхъыбэщ Дагъыстэнымрэ (1342-рэ) Ставрополь краймрэ (986-рэ). Абыхэм якIэлъокIуэ Шэшэныр (580-рэ), Осетие Ищхъэрэ — Аланиер (456-рэ), Къэбэрдей-Балъкъэрыр (405-рэ). Ингушымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ щынэхъ мащIэщ — зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу 311-рэ, 257-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ууеймрэ умеймрэ

2019-08-15

 • Японхэр хущIокъу Курил Ипщэхэм я хытIыгухэр езыхэм яйуэ дунейм къыщагъэхъуну, хэбгъэзыхьмэ, езыхэми я фIэщ хъужа хуэдэщ. Дэтхэнэ дипломатми пщэрылъ щащIащ а хытIыгухэр Японием Iэрыхьэжыным сыт и лъэныкъуэкIи щIэбэныну. Премьер-министр Абэ и адэм и кхъащхьэм и деж тхьэ щиIуащ мы Iуэхур «зэфIихыну». АрщхьэкIэ, зэрыгурыIуэгъуэщи, умейр ууейуэ жыпIэми, ар ууей хъуркъым. Мис зы щапхъэ. 2020 гъэм Японием щекIуэкIыну Олимп джэгухэм и пэ къихуэу олимп мафIэр къыщрахьэкIыну щIыпIэхэм я картэ къыдагъэкIащ, абы Урысейм и Кунашир, Итуруп, Шикотан хытIыгухэр, адрейхэр Японием и щIыналъэ хуэдэу къыщыгъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Быф Анатолий и жэрдэм

2019-08-08

 • Иджыблагъэ Урысейм и ищхьэ палатэм япэ еджэгъуэкIэ къищтащ «ЩIыхэм я мелиорацэм и IуэхукIэ» Законым халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр. хуабжьу ди гуапэщ ахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолий и унафэм щIэту зэрагъэхьэзырар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сабий ахъшэм хохъуэ

2019-08-01

 • УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм къыщабжащ цIыхур псэун щхьэкIэ я нэхъ мащIэу иIэн хуейм мы гъэм и етIуанэ мазищым хэхъуар зыхуэдизыр. Къапщтэмэ, сабийхэм хуагъэбелджылар проценти 4-кIэ хэхъуащ (сом 11004-рэ), пенсэм щысхэм тещIыхьар проценти 3,8-кIэ (сом 9236-рэ), цIыхур щылэжьэф ныбжьым итхэр я нэхъ мащIэу зыхуейр проценти 4,1-кIэ хэхъуэри сом 12130-м нэсащ. Ику иту къапщтэмэ, къэралым ис цIыхум псэун щхьэкIэ я нэхъ мащIэ дыдэу иIэн хуей ахъшэр сом 11185-рэ хъуауэ къегъэлъагъуэ зи гугъу тщIы министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Санкт-Петербург

2019-08-01

 • Тхьэмахуэ кIуар Урысейм и Дзэ-тенджыз флотым и махуэу щытащ. Санкт-Петербург абы теухуауэ дзэ кхъухьхэм я парад щекIуэкIар телевизорымкIэ ялъэгъуащ ди цIыхухэми, хьэщIэхэми, нэгъуэщI къэралхэм щыпсэухэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зыри зыщхьэщамытыкI щIыхуэ

2019-08-01

 • Швейцарием и банкхэм ахъшэ ират унэ къищэхун щхьэкIэ ипотекэ щIыхуэ къеIызыхым. Апхуэдэ лэжьэкIэм хуокIуэ нэгъуэщI европей банкхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Нур-СулътIан и къэкIуэну дахэр

2019-07-25

 • «Нур-СулътIан» цIэр иджыблагъэ зыфIаща Астана 1997 гъэм Къэзахъстаным и щыхьэр хъуащ нэхъапэм къалащхьэу щыта Алматы и пIэкIэ. Иужьрейр щэнхабзэ, щIэныгъэ утыкуу къэнэжащ, ауэ мыр абы сыт и лъэныкъуэкIи щхьэпрыкIынущ. БлэкIа лъэхъэнэм щыхьэрыщIэм апхуэдизу къэрал ахъшэшхуэ хуаутIыпщащи, нэхъапэм губгъуэ нэщIым ит жылэ къызэрыгуэкIыр иджырей къалэ дахэ дыдэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псори  иропIейтей

2019-07-18

 • ПлъэкIмэ, уемыфыгъуэ Кавминводхэм. Зэгуэр къалэ-курорту зиужьын хуейуэ ягъэбелджылыуэ, IуэхуфI куэди совет зэманым щащIа Налшык ущыщу пхузэфIэкIынукъым ди къалащхьэмрэ Кавминводхэмрэ я нобэрей махуэр зыхуэдэр зумыгъэпщэн. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, куэдкIэ яужь дыкъинащ, далъэщIэмыхьэжыфынри хэлъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ар жэуапыншэу къанэ хъунукъым

2019-07-11

 • «Махуэку» напэкIуэцIым и къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым дэ теддзауэ щытащ «Езыхэм зытес къудамэр паупщIыж» тхыгъэр. Абы къыщыгъэлъэгъуат ди гъунэгъу Куржым и унафэщIхэр хъийм зэрикIар икIи абы фIы къызэримышэнур. Абыхэм ирагъэкIуэкI политикэм нэгъуэщIкIэ ущыгугъ хъунутэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Я зэхущытыкIэм псори зыIэпашэ

2019-07-11

 • Цюрих Швейцарием и къалэ нэхъ ин дыдэщ. Абы нэхъыбэу щопсэу нэмыцэбзэкIэ псалъэхэр. Апхуэдэ дыдэу Европэм и финанс центр ин дыдэхэм ящыщщ. АрщхьэкIэ мыбы щыIэщ зыплъыхьакIуэхэр дэзыхьэхын куэди: курыт лIэщIыгъуэхэм яухуа чэщанэхэр, музей куэдыкIей, нэгъуэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Апхуэдэ цIыхухэм щIэупщIэ яIэщ

2019-07-11

 • Ди гъунэгъу Ингушым и Iэтащхьэу щыта Евкуров Юнус-Бэч Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэщ. Ар а къулыкъум гъэувыным теухуа унафэм Iэ тридзащ Президент Путин Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Магас «къалэ Iущ»

2019-07-04

 • Ингуш Республикэм и цIыху бжыгъэр мин 500 иджыблагъэ ирикъуащ. Абыхэм я процент 60-р къалэхэм дэсщ, я къалащхьэ Магас мин 35-рэ хуэдиз щопсэу. Къалэм унэрэ IуэхущIапIэу дащIыхьыну я мурадым и процент 30-ращ зэфIэкIар, ауэ лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьауэ йокIуэкIри, илъэс зыбжанэм къриубыдэу цIыху мини 150-м нэсым Магас псэупIэ яхуэхъуну жаIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Алыджымрэ Урысеймрэ  бзэмрэ литературэмкIэ я илъэсыр Салоники къыщызэIуахащ

2019-06-20

 • УФ-м и Президентым нэгъуэщI къэралхэм щэнхабзэ Iуэхухэр ядэщIэнымкIэ и лIыкIуэ Швыдкой Михаилрэ Алыджым и лIыкIуэу Урысейм щыIа Клис Илиасрэ Iэ щIадзащ зэрызэдэлэжьэнум. Ауэ мы Iуэхур нэхъ япэIуэкIэ къежьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку