ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

КIуэ пэтми нэхъыжь дохъу

2018-06-21

 • Ар хьэлэмэт гуэркъым: упсэухукIэ нэхъыжь узэрыхъур арыншами гурыIуэгъуэщ. Ауэ, иджы Правительствэр гушыIэу къыщIэкIынукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Долларым дыкъыпыкIрэ?

2018-06-21

 • ФIыгъуэхэр
 •  Иужь зэманым платинэ гупым хэт фIыгъуэхэу къыщIаххэм нэхъ псынщIэу хохъуэ дыщэм нэхърэ. 2018 гъэм и япэ мазитIым ар проценти 6,4-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Нэхъыбэжщ дыжьыну къыIэрыхьэр — процент 18,3-рэ. Апхуэдэ хъыбар къыдигъэщIащ Урысейм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Австралие

2018-06-21

Австралием и цIыху мелуани 2-рэ мин 400-рэ щыпсэу Брисбен къалэр а къэ- ралым щынэхъ къабзэ дыдэхэм икIи шынагъуэншэхэм ящыщщ. Мыр цIэрыIуэщ властхэр хабзэр зэтеIыгъэным ткIийуэ щыкIэлъыплъ жылагъуэу зэрыщытымкIэ. Абы къыдэкIуэуи ущыпсэуну тыншщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дызытет  дунейр  ямыкъутэжын  щхьэкIэ

2018-06-14

 • Урысейм иджыблагъэ япэ дыдэу щекIуэкIащ ГИС-м (Глобальный исследовательский совет) и дунейпсо зэхыхьэ. А советым къызэщIеубыдэ къэралхэм я щIэныгъэ фонд нэхъ лъэрыхьхэр. Ди къалащхьэм къэрал 51-м я щIэныгъэлI-хэр къэкIуащ. Абыхэм яхэтащ США-м, Китайм, Инджылызым, Германием, Франджым, Японием я Лъэпкъ щIэныгъэ фондхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Горбачёвыр ищхьэмкIэ дэзышеяр

2018-06-08

 • Совет Союз лъэщыр зэрылъэлъэжар зи гуапэр абы хэуныкIахэмрэ ди жагъуэгъухэмрэ я закъуэщ. Къытрагъэзэжурэ, журналистхэм ар къызыхэкIа щхьэусыгъуэхэм куэд тражыIыхь, ауэ мы зымкIэ зэтохуэ псори: Горбачёв абы хуеякъым, «къыIэщIэщIауэ» къыщIэкIынущ… АтIэ къэрал абрагъуэм власть нэхъыщхьэр апхуэдэ цIыхум щыIэщIыхьэныр къызыхэкIар сыт?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ахъшэмрэ хэхыныгъэхэмрэ

2018-06-08

 • Инджылызым и властхэм Абрамович Роман Лондон дагъэхьэжакъым. И щхьэусыгъуэхэр зэкIэ зэIубзкъым, ауэ жаIэ мелардхэр къыздрихар зэрибзыщIыр арауэ. АрщхьэкIэ езымрэ и пэщIэщIэгъуу щыта Березовский Борисрэ Лондон и судым и пащхьэм къыщаIуэтауэ щытащ ахэр къыздрахар. Мыбдеж пцIы щыбупс хъунутэкъым: уи мылъкур зэрыщыту птрахынкIэ зыхуэIуа щыIэтэкъым. Псори къызэрыгуэкIыу къыщIэкIащ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псори къашэжынущ

2018-06-08

 • Шэшэным и властхэр яужь итщ ИГИЛ-м (Урысейм щыIэну хуит щамыщI террорист зэгухьэныгъэщ) къыхэхъукIа сабийхэр къашэжыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Илъэс ныкъуэкIэ нэхъ пасэу

2018-05-25

Лъэмыжышхуэр тралъхьэну мурад ящIащ Кърымыр Урысейм къызэрыхыхьэжу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-05-17

Кёльн Германием и къалэхэм я нэхъыжь дыдэщ. Рейн псым и лъэныкъуитIымкIи щысщ ар. Псом хуэмыдэу а къалэр зыгъэдахэр и члисэрщ. Абы и ипщэ чэщанэм удэкIуеймэ, Кёльн зэрыщыту уи нэгу къыщIэувэнущ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Китай ахъшэхэм «тесхэр»

2018-04-19

 • Китайм ираш хьэпшып зэмылIэужьыгъуэу щэм щIигъум тралъхьэ пошлинэхэр процент 25-кIэ къэзыIэта Трамп ардыдэмкIэ езым и политикэ ныкъуэкъуэгъухэми удын яридзащ. НаIуэу зэрыщытщи, гуп дыгъэлхэм ящыщ куэдым Пекин хуаIэ пыщIэныгъэхэм ахъшэшхуэ къыхах. Абы щыхьэт тохъуэ «Империе щэхухэр: США-м бжьыпэр щызыIыгъ политикхэм коррупцэр зэрыщIауфэр икIи абыкIэ езыхэм я унагъуэхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ къулей зэращI щIыкIэр» тхылъыр. Ар зи Iэдакъэ къыщIэкIа Швайцер Питер хьэм ирегъэхь Китайм къахуишийхэр къеIызых американ политикэ унафэщIхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, сенатым нэхъыбапIэр щызыIыгъ республикэ партым и Iэтащхьэ, «Урысейм къыбгъэдэкI шынагъуэм» нэхъуеиншэу пэщIэт Макконелл Митч и унагъуэ бизнесыр «Формост Груп» кхъухь компанием быдэу пыщIащ. Китай властхэм Макконеллхэр езыхэм я къэрал корпорацэхэм я заказхэмкIэ къызэрагъэпэщ. Макконелл и Iыхьлыхэр, уеблэмэ, зауэ хуэIухуэщIэ правительствэ заказхэр зыгъэзащIэ китай компанием и унафэщIхэм яхыхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЯугъащIэ жэрдэмхэм!

2018-04-19

 • Жэрдэмхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. Япэрауэ, абы къегъэлъагъуэ ар къыхэзылъхьэр зэрыгупсысэр. ЕтIуанэрауи, зэрыгурыIуэгъуэщи, щыгупсысэкIэ — мэлажьэ. Мис а Iэмалыр екIуу къагъэсэбэп цIыхубэм я лIыкIуэхэм, нэгъуэщIу жыпIэмэ, депутатхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Нартсанэ зэIузэпэщ ящI

2018-04-12

 • Къэбэрдей тIуащIэкIэ зэджэу щыта щIыпIэм хиубыдэ Кисловодск (Нартсанэ) европей къалэ-курортхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьэну мурад щыIэщ. А Iуэхур зэрыкIуатэм и нэIэ тетщ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ. Иджыблагъэ ар аргуэру мы къалэм щыIащ, Курорт паркым, Нартсанэ галереем, нэгъуэщI щIыпIэхэми щекIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зи кIэн къикIынур гурыIуэгъуэ хуэдэщ, арщхьэкIэ…

2018-03-15

 • ДызыхуэкIуэ тхьэмахуэ махуэм Урысейм и Президентыр хахынущ. ТекIуэнур белджылыщ, арщхьэкIэ псори апхуэдэу къызэрыгуэкIкъым. Къэбгъэгугъэну куэдкIэ нэхъ тыншщ, къызэрыбгъэгугъахэр зэфIэбгъэкIын нэхърэ. Дауи, къэралым и къулыкъу нэхъ ин дыдэм щIэбэнхэм жыджэру къагъэсэбэп цIыху куэдыр я псэукIэм-кIэ зэрымыарэзыр. Дэтхэнэми къытхуегъэлъагъуэ «къэкIуэну зэман нэхур». Ауэ ар фагъуэу къыщIэмыкIыну пIэрэ? Мыбдеж псори щызэпэшэчын хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЯгъэгуфIэну хьэмэрэ къагъэпцIэну?

2018-02-22

 • 2018 гъэм накъыгъэм и 1-м щыщIэдзауэ лэжьакIуэм и улахуэр сом 11163-рэ нэхъ икIэ къакIуэ хъунукъым. Иджы щыIэ уасэхэм (газ, уэздыгъэ, хущхъуэ, щыгъын, н.къ.) тепщIыхьмэ, ари куэду жыIэгъуейщ. Ауэ а мащIэри ялъэкIыу зымытын унафэщIхэр зэрыщыIэм тогузэвыхь Урысейм и профсоюзхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь Куликов Евгений.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-02-08

 • Унэжьхэр къозыгъэщтэж унэщIэхэр
 • Кхъахэ хъуа унэхэм щыпсэухэр здагъэIэпхъуэнухэр зыщIхэм къэрал ахъшэмкIэ езыхэм         я лъапсэ яухуэну хуиту къащыхъуами ярейуэ, цIыхухэр ягъэтхьэусыхэ. Иджы мыбы зы хэкIыпIэ гуэр къыхуагъуэта хуэдэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку