ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди хэкуэгъухэр'

Дирижёр  гъуэзэджэм и пшыхь

2018-12-22

  • Темыркъан Юрий и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъуам теухуауэ ятхамрэ жаIамрэ мащIэкъым, ауэ мыри лейкъым тщIэну, ди лъэпкъэгъу цIэрыIуэм щытеухуакIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хэкуэгъухэр

Адыгэ пшынэм и псэр зыхъумэ

2014-02-08

  •   Хьэжыкъуэ къуажэм щыщ, илъэс 60 зи ныбжь пшынауэ Iэзэ КIэкIыхъу Дамир цIыхубэм фIыуэ ялъэ­гъуащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хэкуэгъухэр

Лиссабони адыгэ щопсэу

2013-09-21

  • ЗэрытщIэщи, хамэ къэралхэм адыгэ куэд що­псэу, дэтхэнэри щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэкIэ и щIыналъэ икIауэ. Хэти XIX лIэщIыгъуэм и нэщIэ­бжьэ­кIэ нэгъуэщI къэралхэм къыщыхутащ, хэти на­сып лъыхъуакIуэ е лэжьакIуэ ежьащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хэкуэгъухэр

Къумыкъу Виктор и зи чэзу лъагапIэ

2013-07-27

  •   Илъэс зыбжанэ хъуауэ Азие Курытым и футбол командэхэм ехъулIэ­ны­-­гъэ­кIэ ядэлажьэ ди ­лъахэгъу Къумыкъу ­Виктор и зи чэзу лъа­га­пIэр къищтащ — иджы­ри къэс зэи къэмыхъуауэ, Чемпионхэм я лигэм къызэрыхах япэ Iы­хьэр абы и гъэсэн Кара­ган­да и «Шахтёр»-м къы­зэ­ринэкIащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хэкуэгъухэр