ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2020

2021 гъэм и мэлыжьыхьым и 5-м ягъэIэпхъуэ

2020-11-28

 • 11-нэ классым щIэсхэм курыт еджапIэр къызэраух сочиненэр — ягъуэта щIэныгъэр къызэрапщытэж лэжьыгъэр — щрагъэтхынур 2021 гъэм мэлыжьыхьым и 5-рщ. Апхуэдэ унафэ щащIащ УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэм и фIагъыр, цIыхухэр зэрырагъаджэ щIыкIэр къэзыпщытэ урысей IуэхущIапIэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-11-28

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэнгъуазэ пэлъытэ яхуэхъуну

2020-11-28

 • «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм, и бжыгъэр 500 хъууэ, дунейм къыщытехьащ лъэпкъым и дунейм ухэзыгъэгъуазэ, 2021 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэр. ЗэбгъэдзэкI хъу IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэныр зэхэзыгъэувар Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Ар къыдэгъэкIыным и жэрдэмщIакIуэщ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы  и «Адыгэ щIэнгъуазэ» институтымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Ажек — Ажы-къуэ — Ажэ-къуэ

2020-11-28

 • Сочэ зи фIэщыгъэ псым ижьрабгъу лъэныкъуэмкIэ къыхэлъадэ и къуэпсхэм ящыщ зыщ. Зи пкъыр IыхьитIу зэхэт псалъэм и къэхъукIэм теухуауэ еплъыкIэ зыбжанэ щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр

2020-11-28

 • Иджыблагъэ адыгэ лъэпкъым хэщIыныгъэ игъуэтащ — и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, адыгэлI щыпкъэ, нэхъыжьыфI Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-28

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Пщэдейм ухуэзышэ гъуэгу». Ебланэ Iыхьэ (адыгэзбэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Гум имыхуж сатырхэр». Ахматовэ Любэ и усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Ди щIыналъэм щыщ цIыхухэр». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Аттоев Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Ислъамым и нур

2020-11-28

 • ЛIыкIуэхэм я гъащIэр
 • Юнус бегъымбарыр
 • Юнус и гъащIэм адэкIэ кърикIуар
 • И анэ и ныбэ къызэрикIам хуэдэу, щыгъын щыгъамэ, щымыгъыжу, уеблэмэ, лы кIэрымылъыжу, фэмрэ къупщхьэм-   рэ хуэкIуауэ къикIыжащ Юнус джейм и кIуэцIым. Алыхьым и лIыкIуэм папщIэ къигъэкIат къэб жыгышхуэ, Юнус абы и тхьэмпэ щIагъхэр пIалъэкIэ псэупIэ хуэхъуат. Зэман-зэманкIэрэ щыхь къыхуэкIуэрт, лIыкIуэм ар къишырти, абы и гъэшымкIэ псэурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-11-28

 • Фэ фщIэрэ?
 • КъэкIыгъэцIэхэр
 • БалийIэрысейЧерешня (культурная), вишня птичья (культурная). ЦIыхухэм куэд щIауэ къагъэкI пхъэщхьэмыщхьэ жыгщ, и лъагагъыр мм 10 — 15-м нос. И пхъафэр щхъуэ-гъуабжафэщ. Гъатхэм пасэу, тхьэмпэхэр къыпимыдзэ щIыкIэ, жыгыр хужь дахэу мэгъагъэ. Цы зытемыт тхьэмпэхэм см 10 — 12 я кIыхьагъщ, см 5 — 6 я бгъуагъщ. Гъэгъахэм см 3 я инагъщ, пхъэщхьэмыщхьэ къыпыкIэр мэкъуауэгъуэм мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Къэбэрдей-Балъкъэрым бжьыпэр иIыгъщ

2020-11-26

 • ДОМ.РФ аналитикэ центрым и IэщIагъэлIхэм зэрагъэпщащ зэрыхудачых ипотекэкIэ унэ къэзыщэхухэм ятеухуауэ банкхэм къата бжыгъэхэр, апхуэдэуи яухуэ унэхэм ятеухуауэ наш.дом.рф базэм илъхэр икIи нэрылъагъу хъуахэм япкъ иткIэ къагъэнэIуащ псэупIэ къэщэхуным хуэунэтIа а программэр гъэзэщIэнымкIэ Урысейм щыпашэ щIыналъитхур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ар зэи тщыгъупщэ хъунукъым

2020-11-26

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Дзэлыкъуэ щIыналъэ: 1941 — 1945» зыфIаща тхылъыщIэр. Ар и бжыгъэр зы мин хъууэ, тхылъымпIэфIкIэ тедзауэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ди  щIыналъэм  IэщхэкIыу  къыщалэжьым хохъуэ

2020-11-26

 • Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым къызэритамкIэ, 2020 гъэм и мазипщIым кърикIуахэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым шэуэ къыщашащ тонн мин 416,3-рэ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яхузэфIэкIам елъытауэ проценти 4,6-кIэ нэхъыбэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Акъбащ Ипщэм и кIэм щынагъэблэгъащ ЩэнхабзэмкIэ унэр зэгъэпэщыжыныр

2020-11-26

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Акъбащ Ипщэ жылэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр сыткIи зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэр и кIэм нагъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-11-26

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ИлъэсыщIэм лэжьэн щIидзэнущ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ зэхуэсыгъуэм

2020-11-26

 • КъБР-м и Парламентым къыщыхахащ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ зэхуэсыгъуэм хэтынухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Псэм и IэфIыр зи лэжьыгъэм езыхьэлIа

2020-11-26

 • Мы тхыгъэр зытеухуа Алмэ Алий ТIалиб и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Къармэхьэблэ къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм 1935 гъэм гъатхэпэм и 7-м къыщалъхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ