ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фестиваль'

Зэныбжьэгъугъэм и пшыхь

2017-11-30

 • Къэрал Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ  Кавказ Ищхъэрэм и къэфакIуэ ансамблхэм я Зэныбжьэгъугъэм и  фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» сабий ансамб-          лыр  илъэс 30 зэрырикъум и щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Макъамэм зэхуешэс

2017-11-25

 • Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым и ещанэ концертыр Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Лъэпкъхэр зэкъуегъэувэ

2017-11-15

 • ЩэкIуэгъуэм и 4-м, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм, Псыхуабэ щекIуэкIащ Урысейм ис лъэпкъхэм я литературэм и фестиваль.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Макъамэ пшыхьым фрагъэблагъэ

2017-11-09

 • УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым.
 •    Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Темыркъан Юрий и цIэкIэ

2017-10-26

 • Налшык и Музыкэ къэрал театрым жэпуэгъуэм и 23-м къыщызэIуахащ СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэ и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Юрий и цIэкIэ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм къызэрагъэпэща, Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Лъэпкъ куэд зэгурыIуэныгъэм и утыку

2017-10-21

 • Жэпуэгъуэм и 19-м, «Валдай» дунейпсо клубым я зэIущIэм хэта иужькIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым хэтхэр щызэхуэса шхапIэхэм ящыщ зым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

УнэтIыныгъэ куэд къызэщIаубыдэ

2017-10-19

 • ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым дыгъуасэ еблэгъащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, мы зэхыхьэм ди къэралым щиIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI Кириенкэ Сергей. Ар еплъащ къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэхьэзэхуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Телъыджэу йокIуэкI

2017-10-18

 • ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалыр дахэу, зэпэщу къызэрызэIуахам хуэдэу щокIуэкI убых щIыналъэм. Сочэдэсхэм я дежкIэ щIэщыгъуэу пхужыIэнукъым щIалэгъуалэ мин 30-м щIигъу щызэхуэса зэхыхьэшхуэр. ЩIымахуэ Олимп джэгухэм хэта волонтёрхэм еса-есауэ хьэщIэхэр кърагъэблагъэ, зыхуей Iуэхутхьэбзэхэр хуащIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Лъэпкъхэр зэпэгъунэгъу ещI

2017-08-08

 • Ди газетым зэрытетащи, Тырку Республикэм и Къайсэр къалэм къепха адыгэ жылэжьхэм, Узун-Яйла щIыналъэкIэ зэджэм, Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестиваль щекIуэкIащ. МахуитIым къриубыдэу цIыху мин 20-м нэблагъэ щызэхуэса зэхыхьэр икъукIэ Iэтауэ икIи гукъинэжу зэхэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Гуп къыхэхам хагъэхьэнухэр

2017-08-08

 • Дзэлыкъуэкъуажэ дэт «Юность» стадионым иджыблагъэ щекIуэкIащ Кавказым ис лъэпкъхэм я щэнхабзэмрэ спортымрэ я фестивалым и щIыналъэ Iыхьэр. Абы хэтащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ жылагъуэхэм къикIа командэ къыхэхахэр. Гупхэр зэпеуащ мини-футболымкIэ, IэпщэкIэ зэпекъунымкIэ, кIапсэкIэ зэпеIэнымкIэ, бгырыпх бэнэкIэмкIэ, кIапсэм дэпщеинымкIэ, хьэлъэ гъэIэпхъуэнымкIэ, хьэлъэ къэIэтынымкIэ, троеборьемкIэ, двоеборьемкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Гуп къыхэхар ягъэбелджылын папщIэ

2017-07-20

 • Бадзэуэгъуэм и 22-м «Спартак» стадионым щекIуэкIынущ Кавказ лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым и республикэ Iыхьэм КъБР-м и къалащхьэм и цIэкIэ хэтыну гуп къыхэхар щаубзыхуну щIыпIэ зэхьэзэхуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

ЩауэцIыкIу Людмилэ и студентхэр пашэщ

2017-06-01

 • Москва ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и художественнэ лицейм и музейм щекIуэкIащ художественнэ творчест-вэмкIэ «Гъуазджэхэм я ассамблее»» Урысей кубокым и XX сабий-щIалэгъуалэ фестивалыр. Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм икIа цIыху 500-м щIигъу зыхэ-та фестивалым къыщы- хэжаныкIащ Гъуазджэ-хэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и литературэ къудамэм и студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Iуащхьэмахуэ и лъапэм щызэхуос

2017-05-05

 • Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI  Тарим Алисэ хъыбар къызэры дигъэщIамкIэ, Европэм и бгы       нэхъ лъагэ дыдэм и лъапэм накъыгъэм и 1-м къыщызэIуахащ спортым и щIымахуэ лIэужьы гъуэхэмкIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ хабзэ Red Fox Elbrus Race къэрал зэхуаку фестивалым и ебгъуанэ зэхыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

НыбжьыщIэхэр кинематографием драгъэхьэх

2017-02-11

 • Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм сабий анимацэ кином и фестиваль нобэ къыщызэIуах.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Бэлагъы Любэщ жэрдэмыр къыхэзылъхьар

2017-01-17

 • Гъэ кIуам и кIэухым Сочэ щекIуэкIащ «ИРИДА» SIFA Sochi International Film Awards япэ дунейпсо кинофестивалыр. Ар и жэрдэмт режиссёр цIэрыIуэ Къандур Мухьэдин и щхьэгъусэ, усакIуэ Бэлагъы Любэ. Iуэхур къыдаIыгъащ Сочэ къалэ и Iэтащхьэ Пахомов Анатолийрэ сенатор Къанокъуэ Арсенрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль