ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фестиваль'

Фестивалхэм  я фестивалыр  зэхуащIыж

2021-11-03

 • Налшык и Музыкэ театрым жэпуэгъуэм и  31-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щызэхуащIыжащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр — илъэси 100» еханэ урысейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Урысейпсо кинофестивалыр Налшык щокIуэкI

2021-10-30

 • Налшык и Музыкэ театрым жэпуэгъуэм и 27-м къыщызэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр — илъэси 100» урысейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар. Коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ щIыналъэм щыщыIэ щытыкIэр нэхъыкIэ зэрыхъуам къыхэкIыу ар зэпэIэщIэу (онлайн Iэмалым тету) къызэрагъэпэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Лъэпкъхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмрэ щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэмрэ яхъумэ

2021-10-02

 • Урысейм и Ипщэ щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестиваль иджыблагъэ Кърымым щекIуэкIащ. Абы екIуу хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лIыкIуэхэри. Спорт лIэужьыгъуэ зэмыщхьхэмкIэ зэфIэкI лъагэхэр зыбгъэдэлъ щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр, къулыкъущIэхэр я пашэу, Алуштэ щыIащ ди щэнхабзэ дахэмрэ спортсменхэм я зэфIэкIхэмрэ ягъэлъагъуэу. Зэхыхьэм и ныкъуэр Севастополь къалэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Анэдэлъхубзэр Москва щагъэIу, тхылъыщIэхэр щагъэлъагъуэ

2021-06-29

 • Мэкъуауэгъуэм и 17 — 20-хэм Москва и Утыку плъыжьым щекIуэкIащ «Красная площадь» VII тхылъ фестивалымрэ Урысейм ис лъэпкъхэм я V лъэпкъ литературэ фестивалымрэ. Ди республикэм и цIэкIэ тхылъ выставкэм хэтащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ. Илъэсым и литературэ зэхыхьэ нэхъыщхьэм зыкъыщигъэлъэгъуащ (мы гъэм ещанэу) «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, адыгэ усакIуэ Къаныкъуэ Заринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

УсакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ Налшык зэхуешэс

2021-06-09

 • Налшык дэт «Акрополь» шхапIэ-IуэхущIапIэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм ис тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я фестиваль. Ар теухуауэ щытащ иджырей лъэпкъ литературэхэм я щытыкIэм, яхэлъ щхьэхуэныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэр Налшык щохьэщIэ

2020-12-10

 • Дыгъэгъазэм и 3 — 7-хэм Налшык къалэр Кавказ Ищхъэрэм и театр гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэ хъуащ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкI «Южная сцена-100» VI дунейпсо фестивалым и программэм хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Абхъазым, Дагъыстэным, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Шэшэным, Ставрополь крайм я артистхэм спектакль нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм, Музыкэ къэрал театрым. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ абы и щIыналъэ къудамэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Тхылъым и пщIэр къэIэтыжыным траухуэ

2020-12-01

 • «Читайфест» япэ урысейпсо унагъуэ онлайн-фестивалыр иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ Урысейм и Къэрал сабий библиотекэм, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Печатымрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и федеральнэ IуэхущIапIэмрэ и дэIэпыкъуэгъуу. КъищынэмыщIауэ, абы зыщIагъэкъуащ Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэхэм, «Растим читателя» IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

ЗэрыщIэн, зэрылъытэн папщIэ

2019-12-10

 • РАНХиГС-м и институтым, Псыхуабэ дэтым «Диалог культур» фIэщыгъэм щIэт фестиваль гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Кавказ театрхэм я зэфIэкI

2019-12-03

 • Налшык къалэр Кавказ Ищхъэрэм и театр гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэ хъуат иджыблагъэ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкI «Южная сцена» фестивалым хыхьэу, спектакль нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм, Музыкэ къэрал театрым. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ абы и щIыналъэ къудамэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

«Шынагъуэншэ  къалэ»

2019-10-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ УФ-м и Лъэпкъ гвардием илъэс къэс къызэригъэпэщ фестивалым и щIыналъэ Iыхьэр. Абы кърихьэлIат республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт школхэм, ХьэтIохъущыкъуей къуажэ дэт кадет школым я гъэсэнхэр, «Урысейпсо цIыхубэ фронтым» и лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Зэныбжьэгъугъэм и пшыхь

2017-11-30

 • Къэрал Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ  Кавказ Ищхъэрэм и къэфакIуэ ансамблхэм я Зэныбжьэгъугъэм и  фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» сабий ансамб-          лыр  илъэс 30 зэрырикъум и щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Макъамэм зэхуешэс

2017-11-25

 • Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым и ещанэ концертыр Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Лъэпкъхэр зэкъуегъэувэ

2017-11-15

 • ЩэкIуэгъуэм и 4-м, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм, Псыхуабэ щекIуэкIащ Урысейм ис лъэпкъхэм я литературэм и фестиваль.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Макъамэ пшыхьым фрагъэблагъэ

2017-11-09

 • УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым.
 •    Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Темыркъан Юрий и цIэкIэ

2017-10-26

 • Налшык и Музыкэ къэрал театрым жэпуэгъуэм и 23-м къыщызэIуахащ СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэ и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Юрий и цIэкIэ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм къызэрагъэпэща, Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль