ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фестиваль'

Дерс щхьэпэхэр

2023-07-20

 • Налшык къалэм Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ и центрым бадзэуэгъуэм и 16-м къыщызэIуахащ «Букля» II литературэ фестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ «Букля» литературэ клубым, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэр щIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Хэт сыткIэ къулей?

2023-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтщ Москва и Манеж утым щекIуэкI «Вкусы России» етIуанэ фестиваль-зэпеуэм. Iуэхур къызэрагъэпэщащ УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ Москва и Правительствэмрэ.

 • Бадзэуэгъуэм и 7-м къы­зэIуаха выставкэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щегъэ-лъа­гъуэ ди щIыналъэм ­къы­щыщIагъэкI ерыскъы­хэкI­хэр: адыгэ кхъуейр, балъ­­къэр хъыршыныр, къэхъун помидорхэр, мыIэ­ры- с­э­хэр, псыIэфIхэр, Налшык и гъэшхэкI комбинатым ­«Чабан» фIэщыгъэ- цIэм щIэту къыщIигъэкIхэм ящыщхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

КупщIафIэу,  хьэлэмэту, гукъинэжу

2022-07-19

 • Ди республикэм мы махуэхэм щызэхэтащ «Си щIыналъэ» («Моя провинция») урысей прессэм и ХVI фестивалыр. МахуиплIкIэ екIуэкIа зэхыхьэм хэтыну ди республикэм щыIащ Урысей Федерацэм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым къикIа журналист 60-м щIигъу. КупщIафIэу, Iуэхугъуэ хьэлэмэт къызэщIиубыдэрэ унэтIыныгъэ куэдкIэ зэщхьэщыхауэ, абы хэтахэм гукъинэж ящыхъун хуэдэу къызэрагъэпэщат фестивалыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

ХъыбарегъащIэ IэнатIэм  и зэфIэкIхэр къагъэсэбэпу  

2022-07-16

 • Дыгъуасэ ди республикэм къыщызэIуахащ «Си щIыналъэ» («Моя провинция») урысей прессэм и ХVI фестивалыр. ХьэщIэхэр зи щIасэ ди къалащхьэм абы хэтыну къеблэгъащ Урысей Федерацэм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым къикIа журналист 60-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Фестивалхэм  я фестивалыр  зэхуащIыж

2021-11-03

 • Налшык и Музыкэ театрым жэпуэгъуэм и  31-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щызэхуащIыжащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр — илъэси 100» еханэ урысейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Урысейпсо кинофестивалыр Налшык щокIуэкI

2021-10-30

 • Налшык и Музыкэ театрым жэпуэгъуэм и 27-м къыщызэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр — илъэси 100» урысейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар. Коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ щIыналъэм щыщыIэ щытыкIэр нэхъыкIэ зэрыхъуам къыхэкIыу ар зэпэIэщIэу (онлайн Iэмалым тету) къызэрагъэпэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Лъэпкъхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмрэ щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэмрэ яхъумэ

2021-10-02

 • Урысейм и Ипщэ щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестиваль иджыблагъэ Кърымым щекIуэкIащ. Абы екIуу хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лIыкIуэхэри. Спорт лIэужьыгъуэ зэмыщхьхэмкIэ зэфIэкI лъагэхэр зыбгъэдэлъ щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр, къулыкъущIэхэр я пашэу, Алуштэ щыIащ ди щэнхабзэ дахэмрэ спортсменхэм я зэфIэкIхэмрэ ягъэлъагъуэу. Зэхыхьэм и ныкъуэр Севастополь къалэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Анэдэлъхубзэр Москва щагъэIу, тхылъыщIэхэр щагъэлъагъуэ

2021-06-29

 • Мэкъуауэгъуэм и 17 — 20-хэм Москва и Утыку плъыжьым щекIуэкIащ «Красная площадь» VII тхылъ фестивалымрэ Урысейм ис лъэпкъхэм я V лъэпкъ литературэ фестивалымрэ. Ди республикэм и цIэкIэ тхылъ выставкэм хэтащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ. Илъэсым и литературэ зэхыхьэ нэхъыщхьэм зыкъыщигъэлъэгъуащ (мы гъэм ещанэу) «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, адыгэ усакIуэ Къаныкъуэ Заринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

УсакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ Налшык зэхуешэс

2021-06-09

 • Налшык дэт «Акрополь» шхапIэ-IуэхущIапIэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм ис тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я фестиваль. Ар теухуауэ щытащ иджырей лъэпкъ литературэхэм я щытыкIэм, яхэлъ щхьэхуэныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэр Налшык щохьэщIэ

2020-12-10

 • Дыгъэгъазэм и 3 — 7-хэм Налшык къалэр Кавказ Ищхъэрэм и театр гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэ хъуащ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкI «Южная сцена-100» VI дунейпсо фестивалым и программэм хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Абхъазым, Дагъыстэным, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Шэшэным, Ставрополь крайм я артистхэм спектакль нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм, Музыкэ къэрал театрым. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ абы и щIыналъэ къудамэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Тхылъым и пщIэр къэIэтыжыным траухуэ

2020-12-01

 • «Читайфест» япэ урысейпсо унагъуэ онлайн-фестивалыр иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ Урысейм и Къэрал сабий библиотекэм, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Печатымрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и федеральнэ IуэхущIапIэмрэ и дэIэпыкъуэгъуу. КъищынэмыщIауэ, абы зыщIагъэкъуащ Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэхэм, «Растим читателя» IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

ЗэрыщIэн, зэрылъытэн папщIэ

2019-12-10

 • РАНХиГС-м и институтым, Псыхуабэ дэтым «Диалог культур» фIэщыгъэм щIэт фестиваль гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Кавказ театрхэм я зэфIэкI

2019-12-03

 • Налшык къалэр Кавказ Ищхъэрэм и театр гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэ хъуат иджыблагъэ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкI «Южная сцена» фестивалым хыхьэу, спектакль нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм, Музыкэ къэрал театрым. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ абы и щIыналъэ къудамэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

«Шынагъуэншэ  къалэ»

2019-10-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ УФ-м и Лъэпкъ гвардием илъэс къэс къызэригъэпэщ фестивалым и щIыналъэ Iыхьэр. Абы кърихьэлIат республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт школхэм, ХьэтIохъущыкъуей къуажэ дэт кадет школым я гъэсэнхэр, «Урысейпсо цIыхубэ фронтым» и лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Зэныбжьэгъугъэм и пшыхь

2017-11-30

 • Къэрал Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ  Кавказ Ищхъэрэм и къэфакIуэ ансамблхэм я Зэныбжьэгъугъэм и  фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» сабий ансамб-          лыр  илъэс 30 зэрырикъум и щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль