ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

КъБР-м  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ  Казбек хэтащ «Урысей зэкъуэт»  партым  и Япэ социальнэ  онлайн-зэхуэсым

2020-12-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и Япэ социальнэ онлайн-зэхуэсым, «Урысей зэкъуэтым» и волонтёр центр псори зыхашам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Узыншагъэр хъумэн IэнатIэм зыщIэгъэкъуэныр псом япэ ирагъэщ

2020-12-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и         12-м щыIащ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым. А IуэхущIапIэм и къудамэ зыбжанэ илъэс куэд хъуауэ зэрызэрамыгъэпэщыжам теухуа тхьэусыхафэхэр иужьрей зэманым мызэ-мытIэу къабгъэдэкIащ сабий сымаджэхэм я адэ-анэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди щIыналъэм зегъэужьыным хуэгъэпса Iуэху дахэ

2020-12-15

 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIэкIэ сенатору щыIэ, ди щIыналъэм и Президент къулыкъур зэманкIэ езыхьэкIа, зэфIих псапащIэ IуэхуфIхэмкIэ цIэрыIуэ ди хэкуэгъу Къанокъуэ Арсен гъэмахуэ кIуам къыхилъхьауэ щытащ «Start Up 5642» проектыр. Псапэ щIэныр зи лъабжьэ а зэпеуэм и мурад нэхъыщхьэр коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм, дэнэкIи хуэдэу, ди щIыпIэри зэрызэщIищтам къыхэкIыу, щIыналъэ экономикэмрэ социальнэ гъащIэмрэ щыщыIэ хъуа хэщIыныгъэхэр зэрыхъукIэ гъэзэкIуэжынырщ, жылагъуэм и сэбэпынагъ зыхэлъ Iуэхугъуэхэм бизнесым зыщегъэужьынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-15

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Си  бзэ — си псэ,  си  дуней»  зэпеуэм     2020 гъэм  щытекIуахэр

2020-12-15

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си    бзэ — си псэ, си дуней» республикэ зэпеуэм 2020 гъэм щытекIуахэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджакIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр гуэшауэ щытащ. Ахэр бзэр хъумэным, щIэблэр лъэпкъ хабзэм, литературэм, гъуазджэм, тхыдэм щIэпыкIыным хуэунэтIат. Ныбжь зэхуэмыдэхэм ит куэд гупсысэкIэ зэришэлIащ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зи  псэр  гъатхэ имыкIыжкIэ  ушэ

2020-12-15

 • «Iуэхум зэрыпхуэIэт хуэдиз и инагъщ» жиIащ адыгэм. Сыт хуэдэ гуащIэдэкIми узэрыбгъэдыхьэщ, гу къабзэ-псэ къабзэу узэрыбгъэдэтщ ар зэщIаи Iэтаи зэрыхъур. ЩIэныгъэм и гъуэгухэр пхышыгъуафIэу жыпIэфынукъым — къэхутэныгъэ Iуэхум хэщIыкI хууиIэу, шыIагъэ пхэлъу и лъащIэкIэ къыщIэбгъэлъэну иужь уиту щытмэщ купщIэр къыщызэрыкIынур, зэщIэмыкIуэж мыхьэнэр нахуэу къыщылъагъуэнур. Анэдэлъхубзэм и егъэджыным пылъ щIэныгъэр апхуэдэщ — и кIуэрабгъухэр къэгъуэтыным къыщынэркъым, хуэсакъыпэу къыгуах щIыгулъым ещхьщи, зэпхьэлIэнум и ныбжьыр къэлъытэн, къэунэхуа IэмалыщIэхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ хэпщэн хуейщ, ар цIыкIухэм я гум нэсрэ къыдалъхуа бзэм лъагъуныгъэ хуиIэу къэгъэтэджын папщIэ. И гъащIэ псор жэуаплыныгъэ зыпылъ апхуэдэ IэнатIэ пэрыту ирехьэкI нобэ къыщалъхуа махуэр зыгъэмахуэщI, зи цIэр адыгэ дунейм фIыуэ къыщащIэ лъэпкъ бзылъхугъэ нэс Балэ Людмилэ Фонэ и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Сом  мелуан 95-рэ къыхахыжащ

2020-12-15

 • «Къэббалъкъэнерго» АО-м («Кавказ Ищхъэрэм и Россетхэм» и унафэм щIэтым) электрокъарур къэзыгъэсэбэпахэм уасэр къызэрыхихыжымрэ и пIалъэм фIагъэкIа дебитор щIыхуэр къызэрыIихыжымрэ ехьэлIа Iуэхухэм пещэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык  щокIуэкI «Къэбэрдей-Балъкъэр — 100» урысейпсо  кинофестивалыр

2020-12-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъур гъэлъэпIэным хыхьэу ирагъэкIуэкIыну дауэдапщэхэм зыхуагъэхьэзыр. Абы теухуауэ зэхалъхьа программэм ипкъ иткIэ республикэми къэралым и къалащхьэми щыIэнущ щэнхабзэ зэхыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр — фестивалхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, концертхэр, спектаклхэр, н.къ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иджыри  гъуэгуищ зэрагъэпэщыжащ

2020-12-15

 • «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ щIыналъэ трассэу дызэрыт илъэсым километр 95-рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыжыну траухуауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Проект

Сыту  и  насып  адыгэбзэр зыгъэбзэрабзэ  лъэпкъым

2020-12-15

 • ЩIы хъурейм щыбжыгъэншэ псэущхьэхэм ящыщу цIыху закъуэрщ псэлъэну зэфIэкI зыбгъэдэлъыр. Хуэдэ щымыIэ мы къэхъугъэм сыт хужытIэми, ар Алыхьым и къэгъэщIыгъэ телъыджэщ, егъэлеящ, гъэщIэгъуэныщэщ — псалъэкIэ и кIэм нэсу къыпхуэIуэтэфынукъым абы и мыхьэнэр зыхуэдизыр. Бзэр дэтхэнэ зы лъэпкъми и фащэщ. И тхыдэм, и щIэнхабзэм, и щэнхабзэм ар гуэхыпIэ имыIэу епхащ, уеблэмэ и Iэпэгъущ. АбыкIэ лъэпкъым щIэныгъэ зрегъэгъуэт, и къекIуэкIыкIар едж, адэкIэ и къэкIуэнум и лъагъуэхэр еубзыху, и Iущагъым хегъахъуэ, и гъащIэм зрегъэужь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мысыр шэрджэс пащтыхьхэр

2020-12-15

 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд
 • Абыхэм ятеухуауэ къыдэкIащ икIи къыдокI тхыгъэшхуэхэр, романхэр, повестхэр. Курыт лIэщIыгъуэм щыIа мамлюкхэм я къэралыгъуэм и лъэщагъым, и ехъулIэныгъэ инхэм тетхыхькIэрэ, КъуэкIыпIэм и щIэныгъэлI цIэрыIуэхэр, къэхутакIуэхэр, тхыдэм елэжьхэр, географхэр мызэ-мытIэу къытеувыIахэщ икIи къытоувыIэ Мысырымрэ (Египет) Сириемрэ мамлюкхэм щаIэщIэлъам экономикэ псэуныгъэм, щэнхабзэм, гъуазджэм я лъэныкъуэкIэ абыхэм зыужьыныгъэ ин ягъуэтауэ зэрыщытам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

ТхакIуэ, сурэтыщI, уэрэдус Бахъуэ БетIал къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу

2020-12-15

 • Бахъуэ БетIал ТIрашэ и къуэр 1935 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. ПэщIэдзэ щIэныгъэр я жылэм дэт курыт еджапIэм щызригъэгъуэтащ — Бахъуэм ебланэ классыр абы къыщиухащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Прохладнэдэсхэм я  текIуэныгъэ лъэщ

2020-12-15

 • Прохладнэ и «Энергетик»-р республикэм и чемпионщ! Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2020 гъэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыным иджыри джэгугъуитI иIэжу ар наIуэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Сатушы Мадинэ и ехъулIэныгъэ

2020-12-15

 • Краснодар крайм и Архангельскэ станицэм щекIуэкIащ зи тхьэкIумэм лажьэ иIэхэм тхэквондомкIэ я урысейпсо чемпионат. Килограмм 49-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыщэ медалыр къыщихьащ Сатушы Мадинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр