ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр'

ЕджапIэм и  илъэс  50-р

2018-10-25

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кременчуг-Константиновскэ жылэм дэт курыт курыт школыр зэраухуэрэ мы махуэхэм илъэс 50 ирикъуащ. ЕджапIэм и гуфIэгъуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ щIыпIэм. Абы жыджэру хэтащ егъэджакIуэхэри, адэ-анэхэри, школакIуэ цIыкIухэри, щIыналъэм щылажьэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Дэрэжэгъуэм и махуэ

2018-09-04

 • ФокIадэм и 1-м ди щIыналъэм щагъэлъэпIащ ЩIэныгъэм и махуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэмрэ. А гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм хэтыну ди лъахэм къеблэгъащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Индие щэнхабзэм и хэщIапIэ

2018-07-26

 • КърихьэлIахэм я нэгум гуфIэгъуэр къищу, Iэтауэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Индие щэнхабзэм и центр (хэщIапIэ) къызэрыщызэIуахыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Щапхъэ  зытрах унагъуэхэр

2018-07-19

 • Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Бахъсэн щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ЕджапIэ  нэхъыщхьэр къызыухахэм диплом плъыжьхэр иратыж

2018-07-10

 • Налшык дэт Театр щхъуантIэм бадзэуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм я щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Лъэпкъым и щIыгу

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Здэнукъым хаутэу къыздалъхуар

2018-03-15

 • Си бзэм сэрэ дызэтIолъхуэныкъуэу
 • Зы адыгэ анэ дыкъилъхуащ.
 • Здэнукъым сыкъэзылъхуар хаутэу,
 • Здэнукъым хаутэу къыздалъхуар.
 •  Мыкъуэжь Анатолэ.
 •  Дыгъуасэ, гъатхэпэм и 14-м, КъБР-м ПечатымкIэ и унэм зэIущIэ дахэ щекIуэкIащ. Адыгэ тхыбзэм и махуэшхуэр ягъэлъапIэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым ирагъэблэгъащ ди республикэм и курыт школхэм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ щезыгъэдж лэжьакIуэ гуп. Зэхыхьэм и жэрдэмщIакIуэщ Къэбэрдей Адыгэ Хасэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Iэгуауэ иныр хуаIэту

2018-03-15

 • Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 1-м пшыхь щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI Марие Сухьэмэдин и пхъур егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм зэрыпэрыувэрэ илъэс 50 зэрырикъум теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ЩIалэгъуалэр псейм доджэрэз

2017-12-30

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ТхыдэмкIэ, филологиемрэ СМИ-мкIэ и институтым и щIыхьэпIэм деж щызэхаша университетпсо ИлъэсыщIэ бал щекIуэкIащ. Маскэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыIулъ, щыгъын хэхахэр зыщыгъ щIалэгъуалэр щызэхуэсат мы гъэм етхуанэу ирагъэкIуэкI апхуэдэ гуфIэгъуэ пшыхьым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Илъэси 190-рэ и пэкIэ

2017-10-24

 •  Iуащхьэмахуэ щIыналъэр хэтащ Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэси 190-рэ щрикъум ирихьэлIэу республикэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

«Сэ сыадыгэщ!» — ар ину жызоIэ

2017-10-04

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ колледжыр (унафэщIыр Пщыбий Светланэщ) сыт щыгъуи цIэрыIуэщ ирагъэкIуэкI егъэджэныгъэ лэжьыгъэшхуэмкIэ, ягъэхьэзыр IэщIагъэлIхэмкIэ. А Iуэхугъуэм къыдэкIуэу колледжым дапщэщи щокIуэкI гъэсэныгъэм епха лэжьыгъэ купщIафIэхэри. ЩIалэгъуалэр адыгэм игъащIэми къыддекIуэкI лъапIэныгъэхэм хуэущииным, лъэпкъ гъэсэныгъэ яхэлъхьэным хуэгъэпсат колледжым иджыблагъэ щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхуэсыр. Ар епхат Адыгэхэм (шэрджэсхэм), Адыгэ фащэм я дунейпсо махуэхэр гъэлъэпIэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Адыгэшымрэ адыгэлIымрэ папщIэ

2017-09-22

 • Адыгэхэм я махуэм хуэгъэпсауэ Налшык и ипподромым фокIадэм 20-м щекIуэкIащ зи чэзу шыгъажэ махуэр. Абы къыщапщытащ адыгэшхэр, хьэрыпышхэр, инджылыз-адыгэшхэр. Шыгъажэр егъэкIуэкIыныр даIыгъащ Бахъсэн район щIыпIэ администрацэмрэ «Налшык» хьэлвэ заводымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ГуфIэгъуэ репортажхэр

2017-09-09

 • Лъэпкъыр зыгъэлъэпкъ нэщэнэхэр
 • ЦIыху куэд кърихьэлIэу, нэгузыужьу икIи гукъинэжу щытащ Къэбэрдей-Балъкърыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утыкум щекIуэкIа махуэшхуэ зэхыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

2017-08-23

 • УФ-м и Президентым  и  полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев  Олег  Урысей Федерацэм  и  Къэрал ныпым и махуэм  и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Си хэкуэгъу лъапIэхэ, Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу гуфIэгъуэшхуэмкIэ — Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым и махуэмкIэ!
 • Хужь-щIыху-плъыжьыфэ урысей ныпыр, зи тхыдэр Пётр Езанэм иригъэкIуэкIа зэхъуэкIыныгъэхэм къыщежьэр, нобэ я дамыгъэщ ди Хэкум и лъэщагъымрэ ар зыми и унафэм зэрыщIэмытымрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Бахъсэн щIыналъэм егъафIэ

2017-07-05

 • НыбжьыщIэхэм курыт школыр къызэраухым хуэщIа гуфIэгъуэ пшыхьхэр щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм. Абы къыкIэлъыкIуэу район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Руслан ирагъэблэгъащ еджэным къыхэжаныкIа, дыщэ медалкIэ курыт школыр къэзыуха ныбжьыщIэ 81-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр