ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

ЩIыналъэм щыетIуанэщ

2020-12-01

  • ЕсэнтIыгу къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ FAN SPORT 2020 «Минибаскет» клубым къызэригъэпэща зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Жэз медалхэр къахь

2020-12-01

  • Къэбэрдей-Балъэрым щыщ дзюдоистхэм ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъэгъуащ «Мемориал Григория Веричева» урысейпсо мастер зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ХущхъуэкIэ къызэрагъэпэщ

2020-12-01

  • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыпкърыту амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щIэт сымаджэхэм папщIэ хущхъуэхэр зэпымыуауэ иджыри республикэм къыIэрохьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

2020-12-01

  • «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ» журналым, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм я лэжьакIуэхэр ЗэрамыщIэхэ Джульеттэ, Жанеттэ, ФатIимэ яхуогузавэ абыхэм я анэ ЗэрамыщIэ (КIэрэф) Александрэ Хьэцуц и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-01

  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, СССР-м боксымкIэ спортым и мастер, «Къэббалъкъэнерго» акционер зэгухьэныгъэм и юридическэ къудамэм и унафэщI Алий Сулеймэн МэштIалий (Михаил) и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха