ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэсэныгъэ'

Зэхуэзэ купщIафIэхэм пащэ

2021-03-18

 • Хабзэ хъуауэ, «Урысеймэкъумэшбанкым» и лэжьакIуэхэр хьэщIэу яхуокIуэ ди республикэм и еджапIэхэм, сабий садхэм я гъэсэнхэм. НэхъапэIуэкIэ къыхалъхьауэ щыта «Дызэгъусэу щIыуэпсыр тхъумэнщ» социально-экологие акцэм хиубыдэу, РСХБ IэнатIэм и IэщIагъэлIхэм ныбжьыщIэхэм гу лърагъатэ дыкъэзыухъуреихь дуней дахэр зэрыхъугъуэфIыгъуэ иным, ар хъумэнри дэтхэнэми ди къалэну зэрыщытым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

ЩIыуэпсыр  хъумэным къыхураджэ

2021-02-06

 • Дыкъэзыухъуреихь дуней дахэр Къытщхьэщытыр къызэрытхуэупса хъугъуэфIыгъуэу, ар хъумэныр дэтхэнэми ди къалэну зэрыщытыр сабийхэм къагурыIуэу къэгъэтэджыныр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ. «Урысеймэкъумэшбанк» (РСХБ) IэнатIэм и IэщIагъэлIхэм гулъытэ хэха хуащI абы. Банкым и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ хэтащ «Дызэгъусэу щIыуэпсыр тхъумэнщ» социально-экологие акцэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

КъэкIуэну зэманым псэуну щIэблэм яхуэгъэза тхыгъэхэр

2018-12-22

 • Зэман зызыхъуэжым цIыхухэм я псэукIэми, зэхэтыкIэми зыдехъуэж. ЩIэх-щIэхыурэ зэхыбох нэхъыжьхэр щIалэгъуалэм я хуэхъущIэу, я дуней тетыкIэм, зыхуэпэкIэм, я хьэл-щэным дагъуэ хуащIу. ЖыпIэнурамэ, сыт зэмани урохьэлIэ гупсысэкIэкIи IуэхущIафэкIи удэзымыхьэх, уеблэмэ гущыкIыгъуэ ныбжьыщIэхэм. КъызэрыслъытэмкIэ, къызыхэхъукI гъащIэм и гъуджэщ зи щIалэгъуэр. КъэкIуэну гъащIэр зэрыщытынур абыхэм щелъытакIэ, жылагъуэм и къалэнщ абыхэм яхуэфащэ гулъытэ яхуищIыну, зрикIуэну гъуэгур яхухишыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Ди щэнхабзэм щIапIыкI

2018-04-21

 • Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр яфIэгъэщIэгъуэну, ахэр хуэсакъыу яхъу-мэу ди щIэблэр гъэсэным, ди щIыналъэм и къулеягъэ нэхъыщхьэхэм щыгъуазэу, ахэр зэрырагъэфIэкIуэным хущIэкъуу къэгъэтэджыным хуэгъэпса Iуэхущ «Си бзэ — си псэ, си дуней» лъэпкъ зэпеуэм хыхьэу Къубэ-Тэбэ къуажэм и пэщIэдзэ еджапIэ-сабий гъэсапIэм щрагъэкIуэкIыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

ЛIыхъужьыгъэм и дерсхэр

2018-02-23

 • Мы зэманым дэнэкIи щагъэлъапIэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэр. А Iуэхум ехьэлIауэ курыт школхэм щокIуэкI ЛIыхъужьыгъэм и дерсхэр. Абыхэм ирагъэблагъэ хэкум и щхьэхуитыныгъэм, ехъулIэныгъэм, зыужьыныгъэм папщIэ зи къаруи зэфIэкIи емыблэж цIыху цIэрыIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

НыбжьыщIэхэм гулъытэ хуащI

2017-10-05

 •  КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, Хэкум и къыщхьэщыжакIуэу гъэсэным иужьрей зэманым гулъытэшхуэ хуащI. А унэтIыныгъэм хуэгъэпсауэ къэралым къыщызэрагъэпэща Iуэхугъуэхэм ящыщщ ШколакIуэхэм я «Юнармия» урысейпсо дзэ-хэкупсэ зэщIэхъееныгъэр. Абы ди щIыналъэми зыщиужьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Ди сабийхэр зыхуей хуэзэрэ?

2017-07-13

 • «Роспотребсоюз» IуэхущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм ди республикэм ит курыт еджапIэхэм егъэщIылIа сабий садхэр къепщытэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

ЛъагапIэщIэхэр и плъапIэщ

2016-06-28

 • илъэс  55-рэ  хъуауэ  лажьэ  сабий  IуэхущIапIэм
 • Сыт щыгъуи хуэдэу, иджырей зэманми ди къэралым гулъытэш-хуэ щыхуащI щIэблэр гъэсэным. Сабий IуэхущIапIэм и пщэрылъ къалэнхэр дагъуэншэу зэфIихмэ, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ и чэзум къызэгъэпэща хъумэ, апхуэдэм и цIэр зэман кIэщIым къриубыдэу фIыкIэ мэIу, адэ-анэхэм я деж пщIэ щегъуэт, абы и гъэсэн цIыкIухэм я гъащIэкIэ гукъинэ ящохъу. Апхуэдэ IуэхущIапIэхэм ящыщщ къызэрызэрагъэпэщрэ иджыблагъэ илъэс 55-рэ ирикъуа, Налшык къалэ дэт сабий сад №29-нэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Мазэ лэжьыгъэр зэхаублэ

2016-02-04

 • ЩIалэгъуалэм зыхъумэжыныгъэ, дзэ-хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ я мазэ лэжьыгъэр щIышылэм и 26-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуахащ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм щыщу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж. Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и унафэщIхэр я щIэгъэкъуэну, «ДОСААФ-РОСТО» IуэхущIапIэм и щIыпIэ къудамэм и жэрдэмкIэ, ар къызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

НэхъыфIхэмкIэ зэдогуашэ

2015-12-09

 • Налшык къалэ дэт, Пушкиным и цIэр зезыхьэ 5нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ граждан, хэкупсэ гъэсэныгъэхэмкIэ республикэм щызэфIагъэкI лэжьыгъэхэр къызэ­щIэкъуэжыным, нэхъыфIхэмкIэ зэдэгуэшэным теухуа семинар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

ЩIэблэр гъащIэм хэзэгъэн папщIэ

2014-01-18

 • Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэпса дерс щхьэпэхэр драгъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэм. «Мамырыгъэмрэ шыIэныгъэмрэ Кавказ Ищхъэрэм щыгъэбыдэн» фIэщыгъэм щIэту республикэм и школхэм щрагъэкIуэкIа зэIущIэхэм кърикIуахэр къызэщIакъуэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Лъабжьэ быдэ

2013-10-30

 • Курп Ипщэ дэт курыт еджапIэм и музейм мы махуэхэм щекIуэкIащ къыдэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэным теухуа зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Гулъытэ хэха ягъуэт

2013-07-09

 •   Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсапIэхэм мы зэманым йокIуалIэ илъэси 3-7 зи ныбжьу ди щIыпIэм щыпсэу сабийхэм я процент 80-м щIигъу. НэгъуэщIу жыпIэмэ, республикэм и апхуэдэ IуэхущIапIэ 211-м егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэр щыдрагъэ­кIуэкI цIыкIу мин 38-м. Ауэ щыхъукIи, сабий садхэр зэрызэпэубыдам къыхэ­кIыу 2648-рэ апхуэдэ Iэмал щагъуэтыным поп­лъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

115-нэ шу дивизэм щыщу зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу хуей жыги 115-рэ Къэхъун къыщокI

2013-04-23

 • Щэбэт кIуам Къэхъун дэт курыт школ №2-м Iуэху дахэ щекIуэкIащ. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм бийм пэщIэта 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и фэеплъу еджакIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ школ пщIантIэмрэ бжэIу­пэм­рэ хуей жыги 115-рэ щыхасащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ