ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэхыхьэхэр'

ПщIэ лъагэ зыхуэфащэхэр

2019-11-26

 • Урысейм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 25-рэ, КъБР-м и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 15 зэрырикъум теухуа Iуэху гуапэ щекIуэкIащ Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Абы кърагъэблэгъат республикэм и экономикэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пщIэрэ щIыхьрэ яIэу лэжьыгъэ купщIафэ щезыхьэкIа нэхъыжьыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Мыхьэнэшхуэ  зиIэу  къалъытэ

2019-06-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъуауэгъуэм и 1 — 3-хэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм шэщIауэ зиужьыным хуэгъэпса зэхуэсышхуэр. Абы и къызэгъэпэщакIуэщ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партыр, КъБР-м и Правительствэр, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым социально-консервативнэ политикэмкIэ и центрыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

ЩIэблэр лъэпкъ тхыдэм щIапIыкI

2019-05-23

 • Кавказ зауэжьыр зэриухрэ илъэси 155-рэ щрикъум теухуауэ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм зэIущIэ гукъинэж щекIуэкIащ. Адыгэхэм я Щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу ар къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Ныкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэм

2018-12-20

 • Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм концерт гукъинэж щекIуэкIащ, Ныкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэмрэ «Орешка» нэгузыужь центрымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

И бзэр IэщIэкIмэ, лъэпкъыр щыIэжкъым

2018-12-06

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ «Бзэ политикэ: урысей- псо Iуэху» зэIущIэ. Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм къызэригъэпэща а зэхуэсым куэд кърихьэлIащ: Парламентым и палатитIми я депутатхэр, егъэджэныгъэмкIэ министерствэм и лIыкIуэхэр, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и къудамэ-хэм я еджагъэшхуэхэр, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри. Зытепсэлъыхьар мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ: Урысейм и лъэпкъхэр зэрыпсалъэ бзэхэр къегъэлынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэсищэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

2018-11-22

 • Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм щыщ журналист щэ бжыгъэхэр щэкIуэгъуэм и 13-14-хэм Москва ирагъэблэгъащ, Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэхэм хэтыну. 1918 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-м къэунэхуа а зэгухьэныгъэм нобэ цIыху мини 100-м нэблагъэ хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Абхъазхэм я текIуэныгъэр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ

2018-10-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ Абхъаз Республикэм и цIыхубэм 1992 — 1993 гъэхэм щыIа Хэку зауэм къыщихьа текIуэныгъэр илъэс 25-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным егъэщIылIа Iуэхухэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, Абхъазым и утыкум, Налшык къалэм щыIэм, абы теухуа пэкIу щызэхыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

IэщIагъэм трагъэгушхуэ

2018-10-02

 • Туризмэм и дунейпсо махуэр, фокIадэм и 27-р, гукъинэжу, гъэщIэгъуэну щагъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а махуэм университетым кърагъэблэгъащ республикэм и курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэ ныбжьыщIэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Ди зэныбжьэгъугъэр ди тхыдэм къыщожьэ

2018-08-28

 • Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ «Ди лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо гъэмахуэ школым и зэхуэс. Ар егъэкIуэкIыным илъэсищ лъандэрэ мылъку халъхьэ «Русский мир» фондымрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Мэшыкъуэ-2018» зэхуэсым и лэжьыгъэр еух

2018-08-25

 • Кавказ Ищхъэрэм ис щIалэгъуалэм я щIыналъэпсо зэхыхьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж къыщызэрагъэпэщам лэжьыгъэ купщIафIэ къыщрахьэлIащ. КИФЩI-м хыхьэ субъекти 7-м, апхуэдэуи ди къэралым и нэгъуэщI щIыпIэхэм, Тыркумэным, Осетие Ипщэм я лIыкIуэ щIалэгъуалэр жыджэру хэтащ «Мэшыкъуэ-2018» форум иным. ТхьэмахуитIкIэ екIуэкIа зэхуэсым уты-кум Iуэхугъуэ хьэлэмэт икIи купщIафIэ куэд къыщрахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Мэшыкъуэ-2018» зэхуэсыр  купщIафIэу мэлажьэ

2018-08-21

 • Кавказ Ищхъэрэм ис щIалэгъуалэм я щIыналъэпсо зэхыхьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж къыщызэрагъэпэщам и езанэ пIалъэм и лэжьыгъэр и кIэм нэблэгъащ. Иужьрей махуэхэр зи щIалэгъуэхэм купщIафIэу, хьэлэмэту ягъэкIуащ. Абыхэм хьэщIэ лъапIэхэр къахуэкIуащ, щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэм къызэрагъэпэща творческэ утыку цIыкIухэми я лэжьыгъэхэм пащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Лъэпкъ  макъамэхэм  я  хъумакIуэ

2018-07-10

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, утыку къыщрахьащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым цIыхубэ макъамэ IэмэпсымэхэмкIэ и кафедрэм и доцент, пшынауэ цIэрыIуэ Лыджыдэ Алий и Iэдакъэ къыщIэкIа «Адыгская народная инструментальная музыка» тхылъым и япэ Iыхьэр. Нотэхэр щызэхуэхьэса лэжьыгъэр бзищкIэ — адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылызыбзэкIэ — дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Илъэс щищ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ

2018-06-09

 • Ди къэралым мы махуэхэм щагъэлъапIэ Урысей полицэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дыгъуасэ щекIуэкIащ Налшык къалэ и Музыкэ театрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

НыбжьыщIэхэм дэрэжэгъуэ ират

2018-06-05

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди республикэм. А Iуэхушхуэм хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэ дэнэкIи къыщызэрагъэпэщащ, цIыкIухэм дэрэ-жэгъуэ ирату, я гукъыдэжыр къаIэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Унагъуэм и махуэм зэхуешэс

2018-05-25

 • «Къэралым и зы Iыхьэщ, жылагъуэм и быдапIэщ» — а псалъэхэр игъащIэми хужаIэ унагъуэм. Аращ къыщежьэр цIыхухэм яхэлъ хьэл дахэ псори: лъагъуныгъэри, пщIэри, нэмысри, гумащIагъри, пэжыгъэри… Сыт хуэдэ лъэхъэнэми дэтхэнэ къэралми и зэIузэпэщагъэр къалъытэ абы и унагъуэ къызэрыгуэкIым иIэ псэукIэм и лъагагъымкIэ, абы исхэр зыхуей-зыхуэфIхэр ягъуэту гъащIэм зэрыхэтыфымкIэ. Ар хъумэным къэралым гулъытэ лей хуригъэщIын папщIэ, Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН) и Ассамблее Нэхъыщхьэм илъэс 25-рэ ипэкIэ игъэувауэ щытащ Унагъуэм и дунейпсо махуэр. Ар трагъэхуащ накъыгъэм и 15-м.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр