ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэхыхьэхэр'

ТекIуэныгъэхэм я парк

2020-09-05

 • Ди республикэм щежэх псыхэм я нэхъ уардэ Бахъсэн и тIуащIащхьэхэмкIэ щыIэ Нарзанхэм я хуейм фокIадэм и 3-м къыщызэIуахащ «ТекIуэныгъэхэм я парк» зыфIаща комплексыщIэ. А Iуэхугъуэм иращIэкIа гуфIэгъуэ пэкIум къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, «Урысейр зэфIэкI инхэм я къэралщ» АНО-м и унафэщI Комиссаров Алексей, «Урысейм и пашэхэр» зэпеуэм щытекIуахэм я щIыналъэ зэгухьэныгъэу «Iуащхьэмахуэ» зыфIащам и унафэщI Яковлевэ Татьянэ сымэ, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

 «Мэшыкъуэ-2020» зэхуэсыр купщIафIэу мэлажьэ

2020-08-18

 • Кавказ Ищхъэрэм ис щIалэгъуалэм я щIыналъэпсо зэхыхьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж 11-нэу къыщызэрагъэпэщам лэжьыгъэ хьэлэмэт куэд щокIуэкI. Иужьрей махуэхэр зи щIалэгъуэхэм купщIафIэу, хьэлэмэту ягъэкIуащ. Абыхэм хьэщIэ лъапIэхэр къахуэкIуащ, зэIущIэ гуапэхэм хэтащ. Апхуэдэу щIалэгъуалэр IущIащ ОНФ-м и унафэщIхэм ящыщ, «Урысейм и къэлъыхъуэныгъэ зэщIэхъееныгъэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм жэуап зыхь и секретарь, «Урысейм и полк уахътыншэ» зэщIэхъееныгъэм и Штаб нэхъыщхьэм и пашэ Цунаевэ Еленэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

ПщIэ лъагэ зыхуэфащэхэр

2019-11-26

 • Урысейм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 25-рэ, КъБР-м и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 15 зэрырикъум теухуа Iуэху гуапэ щекIуэкIащ Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Абы кърагъэблэгъат республикэм и экономикэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пщIэрэ щIыхьрэ яIэу лэжьыгъэ купщIафэ щезыхьэкIа нэхъыжьыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Мыхьэнэшхуэ  зиIэу  къалъытэ

2019-06-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъуауэгъуэм и 1 — 3-хэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм шэщIауэ зиужьыным хуэгъэпса зэхуэсышхуэр. Абы и къызэгъэпэщакIуэщ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партыр, КъБР-м и Правительствэр, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым социально-консервативнэ политикэмкIэ и центрыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

ЩIэблэр лъэпкъ тхыдэм щIапIыкI

2019-05-23

 • Кавказ зауэжьыр зэриухрэ илъэси 155-рэ щрикъум теухуауэ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм зэIущIэ гукъинэж щекIуэкIащ. Адыгэхэм я Щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу ар къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Ныкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэм

2018-12-20

 • Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм концерт гукъинэж щекIуэкIащ, Ныкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэмрэ «Орешка» нэгузыужь центрымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

И бзэр IэщIэкIмэ, лъэпкъыр щыIэжкъым

2018-12-06

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ «Бзэ политикэ: урысей- псо Iуэху» зэIущIэ. Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм къызэригъэпэща а зэхуэсым куэд кърихьэлIащ: Парламентым и палатитIми я депутатхэр, егъэджэныгъэмкIэ министерствэм и лIыкIуэхэр, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и къудамэ-хэм я еджагъэшхуэхэр, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри. Зытепсэлъыхьар мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ: Урысейм и лъэпкъхэр зэрыпсалъэ бзэхэр къегъэлынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэсищэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

2018-11-22

 • Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм щыщ журналист щэ бжыгъэхэр щэкIуэгъуэм и 13-14-хэм Москва ирагъэблэгъащ, Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэхэм хэтыну. 1918 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-м къэунэхуа а зэгухьэныгъэм нобэ цIыху мини 100-м нэблагъэ хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Абхъазхэм я текIуэныгъэр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ

2018-10-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ Абхъаз Республикэм и цIыхубэм 1992 — 1993 гъэхэм щыIа Хэку зауэм къыщихьа текIуэныгъэр илъэс 25-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным егъэщIылIа Iуэхухэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, Абхъазым и утыкум, Налшык къалэм щыIэм, абы теухуа пэкIу щызэхыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

IэщIагъэм трагъэгушхуэ

2018-10-02

 • Туризмэм и дунейпсо махуэр, фокIадэм и 27-р, гукъинэжу, гъэщIэгъуэну щагъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а махуэм университетым кърагъэблэгъащ республикэм и курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэ ныбжьыщIэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Ди зэныбжьэгъугъэр ди тхыдэм къыщожьэ

2018-08-28

 • Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ «Ди лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ди тхыдэм къыщожьэ» дунейпсо гъэмахуэ школым и зэхуэс. Ар егъэкIуэкIыным илъэсищ лъандэрэ мылъку халъхьэ «Русский мир» фондымрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Мэшыкъуэ-2018» зэхуэсым и лэжьыгъэр еух

2018-08-25

 • Кавказ Ищхъэрэм ис щIалэгъуалэм я щIыналъэпсо зэхыхьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж къыщызэрагъэпэщам лэжьыгъэ купщIафIэ къыщрахьэлIащ. КИФЩI-м хыхьэ субъекти 7-м, апхуэдэуи ди къэралым и нэгъуэщI щIыпIэхэм, Тыркумэным, Осетие Ипщэм я лIыкIуэ щIалэгъуалэр жыджэру хэтащ «Мэшыкъуэ-2018» форум иным. ТхьэмахуитIкIэ екIуэкIа зэхуэсым уты-кум Iуэхугъуэ хьэлэмэт икIи купщIафIэ куэд къыщрахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Мэшыкъуэ-2018» зэхуэсыр  купщIафIэу мэлажьэ

2018-08-21

 • Кавказ Ищхъэрэм ис щIалэгъуалэм я щIыналъэпсо зэхыхьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж къыщызэрагъэпэщам и езанэ пIалъэм и лэжьыгъэр и кIэм нэблэгъащ. Иужьрей махуэхэр зи щIалэгъуэхэм купщIафIэу, хьэлэмэту ягъэкIуащ. Абыхэм хьэщIэ лъапIэхэр къахуэкIуащ, щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэм къызэрагъэпэща творческэ утыку цIыкIухэми я лэжьыгъэхэм пащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Лъэпкъ  макъамэхэм  я  хъумакIуэ

2018-07-10

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, утыку къыщрахьащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым цIыхубэ макъамэ IэмэпсымэхэмкIэ и кафедрэм и доцент, пшынауэ цIэрыIуэ Лыджыдэ Алий и Iэдакъэ къыщIэкIа «Адыгская народная инструментальная музыка» тхылъым и япэ Iыхьэр. Нотэхэр щызэхуэхьэса лэжьыгъэр бзищкIэ — адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылызыбзэкIэ — дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Илъэс щищ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ

2018-06-09

 • Ди къэралым мы махуэхэм щагъэлъапIэ Урысей полицэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дыгъуасэ щекIуэкIащ Налшык къалэ и Музыкэ театрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр