ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэхыхьэхэр'

Лъэпкъ  макъамэхэм  я  хъумакIуэ

2018-07-10

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, утыку къыщрахьащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым цIыхубэ макъамэ IэмэпсымэхэмкIэ и кафедрэм и доцент, пшынауэ цIэрыIуэ Лыджыдэ Алий и Iэдакъэ къыщIэкIа «Адыгская народная инструментальная музыка» тхылъым и япэ Iыхьэр. Нотэхэр щызэхуэхьэса лэжьыгъэр бзищкIэ — адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылызыбзэкIэ — дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Илъэс щищ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ

2018-06-09

 • Ди къэралым мы махуэхэм щагъэлъапIэ Урысей полицэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дыгъуасэ щекIуэкIащ Налшык къалэ и Музыкэ театрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

НыбжьыщIэхэм дэрэжэгъуэ ират

2018-06-05

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди республикэм. А Iуэхушхуэм хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэ дэнэкIи къыщызэрагъэпэщащ, цIыкIухэм дэрэ-жэгъуэ ирату, я гукъыдэжыр къаIэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Унагъуэм и махуэм зэхуешэс

2018-05-25

 • «Къэралым и зы Iыхьэщ, жылагъуэм и быдапIэщ» — а псалъэхэр игъащIэми хужаIэ унагъуэм. Аращ къыщежьэр цIыхухэм яхэлъ хьэл дахэ псори: лъагъуныгъэри, пщIэри, нэмысри, гумащIагъри, пэжыгъэри… Сыт хуэдэ лъэхъэнэми дэтхэнэ къэралми и зэIузэпэщагъэр къалъытэ абы и унагъуэ къызэрыгуэкIым иIэ псэукIэм и лъагагъымкIэ, абы исхэр зыхуей-зыхуэфIхэр ягъуэту гъащIэм зэрыхэтыфымкIэ. Ар хъумэным къэралым гулъытэ лей хуригъэщIын папщIэ, Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН) и Ассамблее Нэхъыщхьэм илъэс 25-рэ ипэкIэ игъэувауэ щытащ Унагъуэм и дунейпсо махуэр. Ар трагъэхуащ накъыгъэм и 15-м.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

ПащIэ Бэчмырзэ траухуэ

2018-02-15

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. А IуэхущIапIэм и цIэр зезыхьэ ПащIэ Бэчмырзэ и усэхэм абы къыщеджащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Псэ къабзагъэм щыщ Iыхьэ

2018-02-08

 • «ЩIэныгъэм хуэгъэпса гъащIэ» — апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ зэхуэс купщIафIэ щекIуэкIащ РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым (КъБЩIЦ) Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Журналистхэм я етхуанэ зэхыхьэшхуэр зэхуащIыжащ

2017-12-06

 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэкIа, КИФЩI-м и хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я V зэхуэсышхуэр дыгъэгъазэм и 1-м зэхуащIыжащ. Ингуш Республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъум ирагъэхьэлIа зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ «Кавказ Ищхъэрэ» щIыналъэ зэхуаку центрымрэ КИФЩI-м и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэмрэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэр, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэр я дэIэпыкъуэгъуу. Iуэху щхьэпэм хыхьэу, Магас къалэм щыIэ Ингуш къэрал университетым и щIэныгъэ библиотекэм къыщызэрагъэпэщащ зэIущIэ зыубгъуахэр, мастер-классхэр, стIол хъурейхэр, эксперт сессиехэр, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр

2017-12-01

 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас къыщызэIуахащ Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъа- щIэ IэнатIэхэм я V зэхуэсышхуэр. Журналист, къулыкъущIэ, пресс-IэнатIэхэм я лэжьакIуэ, блогер 500-м щIигъу махуитIкIэ тепсэлъыхьынущ медиа-IэнатIэм и Iуэху зыIутымрэ КИФЩI-м хыхьэ хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм я лэжьыгъэр зэрегъэфIэкIуапхъэ Iэмалхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Къэралым и журналистхэм я зэхуэсышхуэм

2017-11-30

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ Урысейм и Журналистхэм я союзым и XII съезд. Абы кърихьэлIат щIыналъэ 80-м къикIа цIыху 750-м нэс. Ди республи-кэм и лIыкIуэу зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Шаваевэ Разият, газетхэм, журналхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Юрченкэ Наталье, Къардэн Мухьэмэд, Болэт Арсен, Доткъул Сэфарбий, Додуев Аскэр сымэ, журналистхэу Хулаевэ Марзият,  Щоджэн Iэминат, Семёновэ Люазэ сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Гъуазджэхэм я жэщым» фрагъэблагъэ

2017-11-02

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фрегъэблагъэ щэкIуэгъуэм и 4-м ди республикэм щекIуэкIыну «Гъуазджэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Хэкупсэу ягъасэ

2017-10-27

 • Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэмкIэ и институтым музыкэмкIэ и кадет корпусым щеджэ цIыкIухэм псалъэ быдэ ирагъэтащ Хэкум хуэпэжыным, щIалэгъуалэм щапхъэ яхуэхъу-ным теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Тхыдэр зи лъабжьэ

2017-09-14

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэ- кIа зэхыхьэр теухуауэ щытащ Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум. Гуаджэ Iэминат я пашэу, IуэхущIапIэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ ар. ЕзыгъэкIуэкIар а къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Пшэхэм адрыщIкIэ

2017-07-18

 • Бадзэуэгъуэм и 20-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Пшэхэм адрыщIкIэ щыIа фронт» къэрал зэхуаку дзэ-тхыдэ фестивалыр. Ар теухуащ Кавказым папщIэ екIуэкIа зэхэуэхэм зэрыщIидзэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Шапсыгъ пщащэм» топсэлъыхь

2017-06-08

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм тхылъ еджэн зыфIэфIхэм я зи чэзу зэхыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ адыгэ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ КIэрашэ Тембот и «Шапсыгъ пщащэ» повестым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ

2017-05-17

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща, щIэблэр хэкупсэу къэгъэхъуным хуэгъэпса «Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ» турнирыр Арщыдан къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэкIэ иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр