ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

КъБР-м и Iэтащхьэ  КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2020-12-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу.
 • Къэралым и Конституцэ 1993 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м къащтам мыхьэнэшхуэ иIащ Урысейм и зэкъуэтыныгъэмрэ ар зыуэ щытынымрэ хъумэным, абы и къэралыгъуэр, социально-политикэ зэпIэзэрытыныгъэр, мамырыгъэмрэ жылагъуэм щыщыIэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным я лъэныкъуэкIэ. Иджырей демократие къэралыгъуэ ухуэным и лъабжьэ быдэу щытщ Закон Нэхъыщхьэр, лъапIэныгъэ нэхъыщхьэ дыдэу щыгъэуващ цIыхур, абы и хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэхэмрэ. Ноби Конституцэр щытщ зыужьыныгъэм и джэлэсу, ди Президент Путин Владимир Владимир и къуэм къэралым зегъэужьыным хуэунэтIауэ къыхилъхьа къалэн нэхъыщхьэхэр, лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэм я зэIузэпэщыгъэмрэ ефIэкIуэныгъэмрэ тегъэпсыхьахэр, зэфIэгъэкIынымкIэ шэсыпIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэ

2020-12-12

 • Илъэс 27-рэ ипэкIэ дыгъэгъазэм и 12-м цIыхубэ IэIэткIэ къащтауэ щытащ Урысей Федерацэм и Конституцэр. Къэралым зиузэщIын щхьэкIэ а дэфтэрыр къэщтэным иIа мыхьэнэм куэд тепсэлъыхьащ. Псом хуэмыдэу къыхэгъэщын хуейр Урысейм и политикэ ухуэкIэр абы гъуэгущIэкIэ зэриунэтIарт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Школхэм еджэн щIадзэж

2020-12-12

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм дыгъэгъазэм и 11-м щекIуэкIа пресс-конференцым коронавирус узыфэр курыт школхэм зэралъэIэсам, абыхэм я лэжьыгъэм хилъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм щытепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Дызыхуэныкъуэ хъугъуэфIыгъуэ

2020-12-12

 • Зэманым къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм цIыхуми, дунейми, къэрал зэхэлъыкIэми, IуэхущIэкIэми зыщыдихъуэж лъэхъэнэщ иджыпсту дызыхэпсэукIыр. КъытщIэхъуэ щIэблэр куэдкIэ дэмыщхьу, зыужьыныгъэм хуэпабгъэу, губзыгъэу, Iэджэми хуэIущу къыдокIуэтей. Ауэ сыт хуэдиз псынщIагъ иIэу зэманым зимыхъуэжми, зэи зэпхъуэкI мыхъун хъугъуэфIыгъуэ гуэрхэр хэтщ ди гъащIэм. Абыхэм ящыщщ нобэ тхылъымпIэм тету ди анэдэлъхубзэкIэ къыдэкI «Адыгэ псалъэ» газетыр. Ар зэи IэщIыб пщIы мыхъуну къыдэкIыгъуэщ. Пэжщ, иджыпсту къежьа технологиещIэхэм куэдым я гъащIэр нэхъ тынш ищIащ, хъыбарыщIэхэр я Iэгу илъ телефоным къраджыкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м Коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и оперативнэ штабым къет

2020-12-12

 • 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 11-м ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 327.826-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 13.797-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр —   102-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1.431-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 92-рэ
 • Хъужахэр — 11.415-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 238-рэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-12

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Адыгэбзэм и лъэкІкІэ ягъэбзэрабзэ

2020-12-12

 • Хэку гъэзэжынымкІэ Адыгэ Хасэмрэ (Онтарио — Канадэ) ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэмрэ (Налшык — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ) зэгъусэу къызэрагъэпэщу Iуэтэж тхыным теухуауэ адыгэ тхакІуэ Натхъуэ Къадыр и цІэкІэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэр иджыблагъэ и кIэм нэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-12

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди псэлъэгъухэр». Темыркъан Заур (Германие)        (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Дизайнер Елей Миланэ         (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 ТхакIуэ, публицист Кучмезовэ Рае (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

БГЪЭЖЬНОКЪУЭ Барэсбий Хьэчим и къуэр

2020-12-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, урысейпсо щIэныгъэм хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 8-м дунейм ехыжащ щIэныгъэлI-тхыдэдж, этнолог къызэрымыкIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым археологиемрэ пасэрей тхыдэмкIэ и къудамэм и унафэщI Бгъэжьнокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щыгъуэ псалъэ

2020-12-12

 • Батэр зыгъэшу, шынэр зымыщIэу, ищIэр къуэгъэнапIэм къыкъуимынэжу, жьыи щIэи яжриIэн зиIэу, зи щIэныгъэхэмкIэ адыгэм и цIэр ину зыгъэIуу ди япэ ита нэхъыжьыфI Бгъэжьнокъуэ Барэсбий дунейм зэрехыжар ди унагъуэкIэ гухэщIышхуэ тщыхъуащ. ЩIэныгъэми лъэпкъ Iуэхуми куэд дыдэрэ дыщызэрихьэлIащ, уигъэгушхуэну, уигъэгупсэхуну акъыл иIащ, губзыгъагъэ хэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иуаныкъуэ Нурбий Рашид и къуэр

2020-12-12

 • Адыгэ цIыхубэм иужьрей махуэхэм ягу хэзыгъэщIа хъыбар гуауэхэм язщ 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м Иуаныкъуэ Нурбий Рашид и къуэр дунейм зэрехыжар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди лъэпкъ вагъуэхэр

2020-12-12

 • ЕкIуэкIыу:11. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу, УФ-м и министру щыта адыгэлI. 13. Егъэлеяуэ къабзэр зрагъэщхь хьэкъущыкъуфI. 15. Совет Союзым и ЛIыхъужь (Аруан щIыналъэ). 16. Генерал-майор, техникэ щIэныгъэхэм я доктор. 17. КикбоксингымкIэ дуней псом и чемпион адыгэ щIалэ. 18. Ерыскъым зэреджэ нэгъуэщI псалъэ. 19. Мэкъу гъэтIылъыпIэ. 21. Адыгэ шхыныгъуэ, джэдыкIэрыпщ. 22. Контр-адмирал адыгэлI. 23. НэщIащэм и къэухь лъагапIэ, нэбжьыц къыхэкIыпIэ. 24. Совет Союзым и ЛIыхъужь, республикэм и унафэщIхэм ящыщ зыуэ щыта. 26. Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дуней псом и чемпион адыгэ щIалэ. 27. Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь (Адыгей). 30. ЦIыхур зэрызэхэлъ Iыхьэ пщыкIутI. 33. Совет Союзым и ЛIыхъужь, промышленностым и лэжьакIуэ пэрыту щыта. 34. Къэхъуну-къэщIэнур Iэщ блэгъум къизыхыф. 37. КъШР-м щыщу Совет Союзым и ЛIыхъужьхэу зы цIыхубзрэ зы цIыхухъурэ къызыхэкIа лъэпкъ. 40.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-12-12

 • Псалъэжьхэр
 • Пхъурылъхурэ къанрэ зэхуэдэщ
 • ЗэгурыIуэр щынафэм щIегъанэри, зэгурымыIуэр выфэми щIигъанэркъым.
 • Зэдэшхэ IэфIщи, зэдэфI унэщ.
 • Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым.
 • Къуэш зимыIэм башым IэплIэ ирешэкI.
 • ЛIакъуэр зыщыбэм быныр щыхейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис