ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Ипщэ  утыку — 100»

2020-12-01

 • Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ, Драмэ театрхэм я дунейпсо фестиваль Налшык къыщызэIуахынущ дыгъэгъазэм и 3 — 7-хэм. Абы и утыку щагъэлъэгъуэнущ Абхъаз, Дагъыстэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь крайм, Осетие Ипщэм я театр гупхэм ягъэува спектаклхэр.

 • Дыгъэгъазэм и 3-м (махуэкущ) сыхьэт 15-м КъБР-м и Къэрал макъамэ театрым щагъэлъэгъуэнущ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр Урыс драмэ театрым игъэува «Снежная королева» (Андерсен Г. Х.) спектаклыр.
 • А махуэ дыдэм ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым сыхьэт 18.30-м фестивалыр къыщызэIуахынущ гуфIэгъуэ щытыкIэм иту. КъыкIэлъыкIуэу щагъэлъэгъуэнущ а театрым и артистхэм ягъэува «Черкесская Жизель» (Битиров Э.) спектаклыр.
 • Дыгъэгъазэм и 4-м(мэремщ) сыхьэт 15-м КъБР-м и Къэрал макъамэ теат- рым щагъэлъэгъуэнущ Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ, «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща, ДрамэмкIэ Ставрополь академие театрым игъэува «В списках не значился» (Васильев Б.) спектаклыр.
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым сыхьэт 18.30-м щагъэлъэгъуэнущ Нэгъуей къэрал драмэ театрым игъэува «Мой бедный Марат» (Арбузов А.) спектаклыр.
 • Дыгъэгъазэм и 5-м (щэбэтщ) сыхьэт 15-м Къэрал концерт залым щагъэлъэгъуэнущ Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым игъэува «Плачет ива за горой» (Жеребцов В.) спектаклыр.
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым сыхьэт 18.30-м щагъэлъэгъуэнущ Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Шэрджэс Республикэ драмэ театрым игъэува «Рассказы Шукшина» спектаклыр.
 • Дыгъэгъазэм и 6-м (тхьэмахуэщ) сыхьэт 15-м Къэрал концерт залым щагъэлъэгъуэнущ Хетагуров Коста и цIэр зезыхьэ Осетие Ипщэ къэрал драмэ театрым игъэува «Фандо и Лис» (Аррабаль Ф.) спектаклыр.
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым сыхьэт 18.30-м щагъэлъэгъуэнущ Нурадилов Хь. и цIэр зезыхьэ Шэшэн къэрал драмэ театрым игъэува «В горы за тобой» (Михайлов О.) спектаклыр.
 • Дыгъэгъазэм и 7-м (блыщхьэщ) сыхьэт 11-м Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIынущ «Лъэпкъ драмэ театрхэр нобэ» зэIущIэр (Драмэ театрхэм я «Ипщэ утыку — 100» дунейпсо фестивалым кърикIуахэм ятеухуауэ).
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым сыхьэт 15-м щагъэлъэгъуэнущ Тхапсаев В. и цIэр зезыхьэ Осетие Ищхъэрэ къэрал драмэ театрым игъэува «Вечно живые» (Розов В.) спектаклыр.
 • КъБР-м и Къэрал макъамэ театрым сыхьэт 18.30-м щагъэлъэгъуэнущ Чанбэ С. и цIэр зезыхьэ Абхъаз къэрал драмэ театрым игъэува «Цилиндр» (Эдуардо Де Филиппо) спектаклыр. Абы къыкIэлъыкIуэу фестивалыр зэхуащIыжынущ, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту.
 • Фестивалыр екIуэкIынущ Роспотребнадзорым игъэува санитар мардэхэм тету.
 • Абы щекIуэкIыну Iуэхугъуэ псоми ИнтернетымкIэ укIэлъыплъыну Iэмал щыIэщ. Ахэр ютуб каналымкIэ онлайн щытыкIэм щитынущ. Апхуэдэуи КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и mk.kbr.ru сайтым щывгъуэтынущ.
 • КЪАРДЭН Маритэ.