ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал Iуэху'

ПщIэншэу хущхъуэхэр зратын хуей  сымаджэхэм зыщIагъэкъуэн папщIэ КъБР-м  къыхуаутIыпщынущ сом  мелуанищым щIигъу

2020-09-10

  • Хущхъуэхэр, медицинэ Iэмэпсымэхэр, я хущхъуэгъуэ зыхэлъ ерыскъыхэкIхэр льготэхэр зиIэ сымаджэхэм къахуэщэхуным трагъэкIуэдэнущ сом мелуан 988-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Бзылъхугъэ  гъащIэ  мащIэхэр

2019-07-18

  • ЦIыхур щылэжьэф ныбжьым ит бзылъхугъэхэм щыщу дэтхэнэ еплIанэри зэрылIыкIыр лышх узыфэхэрщ (процент 23,8-рэ), апхуэдизым нэс (процент 22,9-рэ) лъынтхуэ узыфэхэм яукI, процент 19,2-р — машинэ зэжьэхэуэм хэкIуадэхэмрэ, зызыукIыжхэмрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

ЕджапIэхэр яхурикъуркъым

2019-03-21

  • «ЩIэныгъэ етын» лъэпкъ проектым хыхьэу, Кавказ Ищхъэрэм щаухуэнущ курыт еджапIэу тхущI: 19-р Дагъыстэным, апхуэдиз дыдэ — Шэшэным, 12 — Ингушым. Федеральнэ бюджетым щыщу мы Iуэхум щхьэкIэ республикищым кърат сом мелард 24,4-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Лъэпкъыбзэхэм ирогузавэ

2018-06-28

  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм мэкъуауэгъуэм и 26-м щызэхэтащ бзэхэр хъумэнымрэ ахэр зэрырагъэдж щIыкIэр егъэфIэкIуэнымрэ теухуа зэIущIэ. Ар ехьэлIат иджыблагъэ Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат гупым бзэм теухуауэ къыхалъхьа законопроектым. Курыт еджапIэхэм щIэсхэм я анэдэлъхубзэхэр езыхэм я фIэфIыныгъэм тещIыхьауэ фIэкIа ямыджми хъуну къызыхэщ законопроектыр умыгъэщIэгъуэнкIи абы арэзы утехъуэнкIи Iэмал зимыIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Бзэр зэращIэр къапщытэж

2017-04-11

  • «Тотальный диктант» дунейпсо егъэджэныгъэ Iуэхур мэлыжьыхьым и 8-м сыхьэт 14.00-м ди къэралым и щIыналъэ куэдым щекIуэкIащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Путин Владимир япэ иригъэщхэр

2013-12-13

  •   Дыгъэгъазэм и 12-м УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъазэр утыку кърихьащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

«УнафэщIхэр я лэжьыгъэм зэрыхуэIэкIуэлъакIуэм куэд елъытащ»

2013-10-08

  • Урысей Федерацэм и Къэрал Советым и зэIущIэм зэрыхэтам щытепсэлъыхьыжым ап­хуэ­дэу жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ Къа­­нокъуэ Арсен. Абы гулъытэшхуэ щыхуа­щIащ бюджет ахъшэр нэхъ тэмэму къэ­гъэсэбэпынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэ­хэм.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху