ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къуажэхьхэр'

Къуажэхьхэр

2017-10-07

  • Бгъэлъеймэ, далъэ, бгъэтIылъмэ, даIуэ
  •  
  • Зи щIыб жьыбгъалъэу,зи лъэр кIэрахъуэ.
  • Зи бжьэ дыгъэрыгъу, зи кIэ мыгъуэIус, хьэдэIус хамылъхьэ.
  • Жыг зылъахъэу лъахъэ­бжьэншэ.
  • Мэзым къыщрабзэу,бзэ­мыIум къыхуахь.
  • Бгъэлъеймэ, да­лъэ,­бгъэ­тIылъ­мэ, даIуэ.
  • ПщIантIэдэт Iэпхъуам-бабэ.
  • Жэуапхэр:
  • Машинэ. Бжэн. Лъэнтхъуий. Выуэч. Арыхъыш (цIампIырэ). Пхъэлъантхъуэ.

Зыхыхьэхэр: Къуажэхьхэр