ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Теплъэгъуэхэр'

Теплъэгъуэхэр

2020-02-13

Абхъазым и утым щащIа къежэхыпIэм и теплъэ дахэрщ. Абы яфIэфIу сабийхэри балигъхэри къокIуалIэ, я нэгу зыщрагъэужь, бгы IэрыщIым къожэххэр. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Адыгей

2019-10-08

Руфэбг деж къыщехуэх псыкъелъэр.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2019-03-12

Дэтхэнэ зыри Тхьэм насыпыфIэ ищI! Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2017-11-30

ЩIымахуэр Налшыки къэсащ... Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2017-10-18

Къуршхэри зопсалъэ. Сурэтыр Козуб Валерие трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2017-01-26

Къэнжалыщхьэ - щIымахуэм

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Теплъэгъуэхэр

2016-09-14

Iуащхьэмахуэ лъапэ ущыкIуэкIэ Былым къуажэм и Iэгъуэблагъэм. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-08-25

Адыгэ фащэм бзылъхугъэр нэхъри егъэдахэ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-07-16

Налшык и "Трек" гуэлыр

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-05-25

Щыгъуэ-щIэж махуэм щIалэгъуалэри, ныбжьыщIэхэри, сабийхэри кърихьэлIащ. Сурэтыр ГунжафIэ Мухьэмэд трихащ. Налшык къалэ, 2016 гъэ, накъыгъэм и 21.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-02-12

Налшык дэт Телечэщанэр. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-02-04

Налшык паркым

Модельер цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и хэщIапIэрщ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-01-22

ЩIымахуэ теплъэгъуэ. Лениным и цIэр зезыхьэ уэрам. 2016 гъэ, щIышылэм и 21 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Мис иджы щIымахуэм нэхъ ещхьщ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-12-10

Бжьыхьэкъым икIи щIымахуэкъым. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-12-04

Япэрей уэс. 2015 гъэ, дыгъэгъазэм и 3 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр