ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Теплъэгъуэхэр'

2017-11-30

ЩIымахуэр Налшыки къэсащ... Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2017-10-18

Къуршхэри зопсалъэ. Сурэтыр Козуб Валерие трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2017-01-26

Къэнжалыщхьэ - щIымахуэм

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Теплъэгъуэхэр

2016-09-14

Iуащхьэмахуэ лъапэ ущыкIуэкIэ Былым къуажэм и Iэгъуэблагъэм. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-08-25

Адыгэ фащэм бзылъхугъэр нэхъри егъэдахэ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-07-16

Налшык и "Трек" гуэлыр

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-05-25

Щыгъуэ-щIэж махуэм щIалэгъуалэри, ныбжьыщIэхэри, сабийхэри кърихьэлIащ. Сурэтыр ГунжафIэ Мухьэмэд трихащ. Налшык къалэ, 2016 гъэ, накъыгъэм и 21.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-02-12

Налшык дэт Телечэщанэр. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-02-04

Налшык паркым

Модельер цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и хэщIапIэрщ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-01-22

ЩIымахуэ теплъэгъуэ. Лениным и цIэр зезыхьэ уэрам. 2016 гъэ, щIышылэм и 21 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Мис иджы щIымахуэм нэхъ ещхьщ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-12-10

Бжьыхьэкъым икIи щIымахуэкъым. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-12-04

Япэрей уэс. 2015 гъэ, дыгъэгъазэм и 3 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-11-14

Бжьыхьэ дыщафэм и иужьрей махуэхэм. Сурэтыр Мамий Руслан трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Гъатхэр къэсащ

2014-03-21

Дэшхуей хадэм. Налшык, 2014 гъэ, гъатхэпэм и 20 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2014-03-21

Налшык и зыгъэпсэхупIэ дахэхэм ящыщ зым. Сурэтыр Хужь Наталье трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр