ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Театр'

Лъэпкъ щэнхабзэр утыку кърахьэ

2022-11-12

 • Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мейкъуапэ щекIуэкIащ адыгэ-абхъаз театрхэм я «Кавказский меловой круг» VII щIыналъэ зэхуаку фестивалыр. 2005 гъэ лъандэрэ ди къуэш республикэм щрагъэкIуэкI фестивалыр мы гъэм Адыгейм къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъум ирагъэхьэлIэри, нэхъ зыубгъуауэ къызэрагъэпэщат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Зи макъыр псыхьа

2019-10-01

 • Нобэ ди псэлъэгъу Шэрджэс Iэсият Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуащ. Черкесск макъамэ школыр, макъамэ училищэр къыщиухащ. Дон Iус Ростов Рахманиновым и цIэр зэрихьэу дэт консерваторием щеджащ. Нобэ ар Налшык дэт  Музыкэ театрым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Зэныбжьэгъу-зэлэжьэгъухэр

2019-08-31

 • Мы сурэтым щыфлъагъу зэныбжьэгъуитIым — ТIыхъужь Алийрэ Кучуков Магомедрэ — я къекIуэкIыкIар куэдкIэ зэтохуэ. НыбжькIэ зэрагъэхь зэрыщымыIэм и закъуэу къыщIэкIынукъым а тIур гъащIэм щIызэришэлIар, я хьэл-щэнкIи зэтехуэрт ахэр — цIыху нэфIэгуфIэт, гъащIэр фIыуэ зылъагъут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Хьэмырзэ Ахьмэд: згъэзэщIа ролхэр  сщыщ Iыхьэ хъуащ

2019-08-06

 • УФ-м и Президентым мы гъэр Театрым и илъэсу игъэуващ. Абы ехьэлIауэ ди деж щекIуэкI Iуэхухэм тедгъэпсэлъыхьыну, и лэжьыгъэхэми я гугъу едгъэщIыну «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Утыкур  зыгъэдахэхэр

2019-04-09

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм Театрым и илъэсым ехьэлIа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. «Дискуссионная площадка: читаем, смотрим, обсуждаем. Диалог актёра и зрителя» зыфIаща пшыхьым кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэрым и Музыкэ театрым и лэжьакIуэхэр, ахэр щIэджыкIакIуэ ныбжьыщIэхэм хуагъэзэн, зэрагъэпсэлъэн папщIэ. Ар къызэрагъэпэщащ библиотекэм щеджэ и пэшымрэ гъуазджэхэмкIэ къудамэмрэ я унафэщIхэу, КъБР-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэхэу Сэкрэк Заремэрэ КIуж Заремэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Псоми  фIыуэ  тлъагъу  цIыхухэр

2019-04-02

 • Гъатхэпэм и 27-м, Театрым и дунейпсо махуэр, ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Ар къызэригъэпэщат КъБР-м и Театрым и лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Режиссёр Фырэ Руслан куэд дыдэ хузэфIокI

2019-01-12

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым 2018 гъэр IуэхуфIхэмкIэ, гукъинэж спектаклыщIэхэмкIэ, зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ игъэнщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Мысостышхуэ Маринэ: Сэ къызгуроIуэ КIунэ сызэрырагъапщэр

2017-12-05

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналисткэ Мысостышхуэ Маринэ ди псэлъэгъущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Лъагъуныгъэм сыт и щэхур?!

2015-11-11

 • Щукиным и цIэр зезыхьэ Театр институтыр мы гъэм къэзыуха артист ныбжьыщIэхэм «Гъуазджэхэм я жэщым» ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэгъуащ Бунин Иван и рассказхэмкIэ ягъэува  «Грамматика  любви» спектаклыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

«Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ»

2013-03-16

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и зи чэзу лъэхъэнэр спек­так­лыщIэкIэ къызэIуихащ. Мы махуэхэм абы ща­гъэлъэгъуащ Толстой Алексей и «Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ» («Орел и орлица») пьесэм къытращIыкIа спектаклыр. Ар игъэуващ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Абхъаз республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр, режиссер Фырэ Руслан.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр