ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Театр'

Режиссёр Фырэ Руслан куэд дыдэ хузэфIокI

2019-01-12

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым 2018 гъэр IуэхуфIхэмкIэ, гукъинэж спектаклыщIэхэмкIэ, зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ игъэнщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Мысостышхуэ Маринэ: Сэ къызгуроIуэ КIунэ сызэрырагъапщэр

2017-12-05

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналисткэ Мысостышхуэ Маринэ ди псэлъэгъущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Лъагъуныгъэм сыт и щэхур?!

2015-11-11

  • Щукиным и цIэр зезыхьэ Театр институтыр мы гъэм къэзыуха артист ныбжьыщIэхэм «Гъуазджэхэм я жэщым» ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэгъуащ Бунин Иван и рассказхэмкIэ ягъэува  «Грамматика  любви» спектаклыр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

«Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ»

2013-03-16

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и зи чэзу лъэхъэнэр спек­так­лыщIэкIэ къызэIуихащ. Мы махуэхэм абы ща­гъэлъэгъуащ Толстой Алексей и «Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ» («Орел и орлица») пьесэм къытращIыкIа спектаклыр. Ар игъэуващ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Абхъаз республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр, режиссер Фырэ Руслан.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр