ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Адыгэ цIэрыIуэхэр'

ХамэщIым  щыдыгъэ,  хэкужьым щывагъуэ

2020-10-06

 • … ЦIыхухэм хуитыныгъэ щагъуэтым деж зэхуэдэ мэхъу. Зэхуэдэхэр зэкъуэшщ. Динри лъэпкъыцIэри мэкIуэдыж. Псори щхьэхуитщ! Псори зэхуэдэщ! АтIэ, къызжефIэт: лъэпкъ, дин зэхэгъэж пщIы хъурэ абы иужькIэ? Фи бзэ зэтемыхуэмэ, эсперанто зэвгъащIэ. Фызэгухьэ. ФIыуэ фызэрылъагъу. Сэ сIэта «лъэпкъымрэ динымрэ я зэхуэдэныгъэ» бэракъым къыщIэмыувэр хэт щыщми, гущIэгъуншэщ икIи ябгэщ! Дэ псоми ди лъэпкъри ди динри зыщ — ар ЩIы хъурейм цIыхуу тетырщ… ИIэт, къуэшхэ, IэплIэ зэхуэфщIыт! Диныр, лъэпкъыгъэр хьэкIэкхъуэкIэхэмрэ цIыхулышххэмрэ къахуэвгъанэ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр

Лъэпкъ щIэжым и  джэ  макъ

2020-10-06

 • ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ, жеIэ адыгэ псалъэжьым. Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъы-хъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ. Мылъкутегъуатэ ищIын щхьэкIэкъым, атIэ зыщыщыр, зи хэтыр къищIэн, зыхэпсэукI дунейми нэхъыфIу къыщацIыхун щхьэкIэщ и къуэпсхэр къыщIилъыхъуэр. Апхуэдэ Iуэхур пщэрылъ зыщызымыщIыжа, абыкIэ зэмыупщIыжа щIагъуэ тхакIуэхэм къахэкIагъэнкъым. Ар икIи гурыIуэгъуэ хуэдэщ. ТхакIуэр зытепсэлъыхьыр, зи гугъу ищIыр, зи щхьэфэ иIэбэр гупсысэ пыухыкIам и шыбзэм фIэкIыпIэ имыIэу щIегъэкI, дуней лъагъукIэ гуэрым и щапхъэм ирегъэзагъэ, зыдищIэжми къыфIэмыIуэхуми, лъэпкъ нэщэнэ пыухыкIахэмкIэ еузэд. Къаплъэ нэхърэ къиплъ, жыхуаIэм ещхьу, тхылъеджэр щыщIэупщIэ куэдрэ къыхокI, псалъэм папщIэ, тырку дунейм къыхэхъукIамэ, абы и литературэм щIапIыкIамэ, дэнэ тхакIуэм адыгэ нэщэнэхэр къыздрихыр, адыгэ IуэрыIуатэм и уней пкъыгъуэхэр щызэригъэкъур, адыгэ хабзэм и курыхым щыгъуазэ зыщыхуищIыр, жиIэу. Бэчыжь Лейлэ шэрыуэу зэрыжиIащи, лъэпкъ щIэжым и джэ макъ къыпхыIукIращ, езы тхакIуэр щтэIэщтаблэ щищIыж къыхэкIыу, апхуэдэ «хъуаскIэхэр» къызэпхезыгъэдзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр

Олимп чемпион Къаплъэн (КIыкIэ) Хьэмид

2013-11-19

 • Ипхъу Неджларэ и къуэ Аттилэрэ я гукъэкIыжхэм щыщщ
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр 223-м итщ)
 •  — СэркIэ зэрагъэхь щыIэ­къым, сызэбэнынум идэмэ.
 • ЩIалитIым дагъэ къызрагъэжэхыжри, зэрыубыдын ялъэмыкIыу зэбэнахэщ, ауэ аргуэру текIуар Хьэ­мидщ.
 • Саугъэтхэр ята нэужь, Уэсмэным Хьэмид зыкъыхуигъазэри, и щIыб къыдэт пщIэгъуалэр къригъэлъэ­гъуащ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр

Олимп чемпион Къаплъэн (КIыкIэ) Хьэмид

2013-11-16

 • Ипхъу Неджларэ и къуэ Аттилэрэ я гукъэкIыжхэм щыщщ
 • ХьэкIуцухэр
 •  ХьэкIуцухэр адыгэ     нэхъ лъэпкъыжьхэм ящыщщ. Тенджыз ФIыцIэ Iуфэм, псыежэххэу Псы­фIапэрэ Ашэрэ я щIыIукIэ щылъ бгылъэ мэз тIуащIэм и хуабапIэхэм хуэзэрт абыхэм я псэупIэр. Щыпсэу щIы­пIэкIи, я бзэкIэ, я хьэл-щэнкIи шапсыгъхэм япэ­гъунэгъути, натхъуэджхэм ещхьу, хьэкIуцухэри шапсыгъхэм яхэзэрыхьыжащ. ШахэкIей, Хьэджэкъуэ къуа­жэхэм, ТIуапсэ, Агуей псыхъуэм и Iэгъуэблагъэм иджыри ущрихьэлIэнкIи хъунущ абыхэм ящыщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр