ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Адыгэ цIэрыIуэхэр'

Олимп чемпион Къаплъэн (КIыкIэ) Хьэмид

2013-11-19

  • Ипхъу Неджларэ и къуэ Аттилэрэ я гукъэкIыжхэм щыщщ
  • (КIэухыр. ПэщIэдзэр 223-м итщ)
  •  — СэркIэ зэрагъэхь щыIэ­къым, сызэбэнынум идэмэ.
  • ЩIалитIым дагъэ къызрагъэжэхыжри, зэрыубыдын ялъэмыкIыу зэбэнахэщ, ауэ аргуэру текIуар Хьэ­мидщ.
  • Саугъэтхэр ята нэужь, Уэсмэным Хьэмид зыкъыхуигъазэри, и щIыб къыдэт пщIэгъуалэр къригъэлъэ­гъуащ:
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр

Олимп чемпион Къаплъэн (КIыкIэ) Хьэмид

2013-11-16

  • Ипхъу Неджларэ и къуэ Аттилэрэ я гукъэкIыжхэм щыщщ
  • ХьэкIуцухэр
  •  ХьэкIуцухэр адыгэ     нэхъ лъэпкъыжьхэм ящыщщ. Тенджыз ФIыцIэ Iуфэм, псыежэххэу Псы­фIапэрэ Ашэрэ я щIыIукIэ щылъ бгылъэ мэз тIуащIэм и хуабапIэхэм хуэзэрт абыхэм я псэупIэр. Щыпсэу щIы­пIэкIи, я бзэкIэ, я хьэл-щэнкIи шапсыгъхэм япэ­гъунэгъути, натхъуэджхэм ещхьу, хьэкIуцухэри шапсыгъхэм яхэзэрыхьыжащ. ШахэкIей, Хьэджэкъуэ къуа­жэхэм, ТIуапсэ, Агуей псыхъуэм и Iэгъуэблагъэм иджыри ущрихьэлIэнкIи хъунущ абыхэм ящыщ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр