ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Проект'

Зыхуей хуэзэу яухуэ

2020-09-29

  • Бахъсэн районым хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуа жэм дащIыхь сабий нэхъ цIыкIухэр зэкIуэлIэну гъэ сапIэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыналъэ адми нистрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Улымбащ Лерэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Проект

ХадэхэкIхэр гъэкIыным тещIыхьа проектхэр

2013-01-25

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым нэрылъагъу къещI социально-экономикэ зыужьыны­гъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр тегушхуауэ зэрыпхигъэкIыр
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Проект