ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Театрым и илъэсыр

2020-01-10

 • 2019 гъэр, фызэрыщыгъуазэщи, Урысейм и Iэтащхьэм и унафэкIэ Театрым и илъэсу ягъэувауэ щытащ. Абы хыхьэу Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр ди къэралым и щIыналъэ псоми, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми, щекIуэкIащ. Ахэр къыщызэщIакъуэжри, илъэсыр Iэтауэ щызэхуащIыжащ Налшык дэт Музыкэ театрым и пэшышхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адэжь щIыналъэм и уэрэдус

2019-12-19

 • Ди газетым зэрытетащи, адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, джэгуакIуэ Iэзэу щыта ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъур Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 16-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩоджэнцIыкIу Алий  ягу  къагъэкIыж

2019-11-23

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ адыгэ усакIуэ, тхакIуэ, адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъ пщыхьэщхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бейтыгъуэн Залым хуэдэ щыIэкъым

2019-11-16

 • Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 14-м щагъэлъэпIащ зэхагъэхьэжа IэпщэрызауэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэу Италием щекIуэкIам пашэныгъэр щызыубыда Бейтыгъуэн Залым. Урысей Федерацэм щыщу абы и закъуэщ иджыри къэс апхуэдэ зэфIэкI лъагэ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къэзыгъэлъэгъуэфар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Хабзэ дахэхэр зыдэлъ Хьэтуей жылэжь

2019-11-12

 • Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей жылэм иджыблагъэ щекIуэкIащ нэхъыжьыфIхэр щагъэлъапIэ зэIущIэ дахэ. Ар къызэрагъэпэщащ къуажэ администрацэм и унафэщI ДзыхьмыщI Анзор и жэрдэмкIэ. Зэхыхьэ гуапэм кърихьэлIат гъащIэм и пIалъэ фIыуэ зыщIэ, нобэрей щIэблэм щапхъэ яхуэхъу, чэнджэщэгъуу яIэ нэхъыжь Iумахуэхэу 100-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩIыхьым и шууей

2019-10-15

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъур мы махуэхэм ди республикэм Iэтауэ щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Инарыкъуей  къуажэм  и  тхыдэр

2019-10-10

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм иджыблагъэ щызэхэтащ «История аула Инарокова» фIэщыгъэм щIэту ДыщэкI Хъызыр и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къафэр, макъамэр, гукъыдэжыр

2019-10-04

 • ФокIадэм и 28-м Налшык Макъамэ театрым щекIуэкIащ Адыгэ фащэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, Зэныбжьэгъугъэм и Дунейпсо фестивалыр. «Адыгэ фащэр сэ схуадами, Кавказым ис псоми яхуэхъуащ» — арат абы фIащар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къафэм и гуащэ

2019-08-27

 • РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэфакIуэ Iэзэу щыта Шэру Соня къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъур Iэтауэ ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэр  ягъэлъапIэ

2019-07-30

 • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым бадзэуэгъуэм и 24-м щекIуэкIащ «Фольклор в зеркале времени» пшыхь гуапэр. Ар къызэрагъэпэщащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, институтым адыгэ IуэрыIуатэмкIэ и секторым и щIэныгъэлI нэхъыщхьэ Гъут Iэдэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Диплом плъыжь 563-рэ

2019-07-13

 • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр диплом плъыжькIэ мы гъэм къэзыуха цIыху 563-м я щIыхькIэ къызэрагъэпэща пшыхь дахэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«ДыгъафIэ къалэ»: Лъэ быдэ

2019-06-29

 • Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэм» хыхьэ, Сабий зэчиифIэхэм я лицейр мы гъэм цIыху 47-м къызэраухым траухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ екIуэкIащ иджыблагъэ. ГурыщIэхэм зи псэр зэщIаIыгъэ ныбжьыщIэхэм, абыхэм я адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ къыщызэхуэсат «Форум» къэрал концерт залым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Илъэс  60  гъуэгуанэ

2019-06-20

 • Иджыблагъэ Налшык Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Композиторхэм    я зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 60 зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адыгэ пшынэр зыгъэбзэрабзэ

2019-06-07

 • Налшык и Музыкэ театрым щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэс 25-рэ ирикъу «Макъамэ» сабий пшынауэ ансамблым и художественнэ унафэщI, пшынауэ Iэзэ, композитор Къуэдз Iэбубэчыр и ныбжьыр илъэс 75-м зэрынэсар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Министрым пщэрылъыр егъэзащIэ

2019-06-04

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм накъыгъэм и 29-м щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэм КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм щIыгъуу къызэригъэпэща «Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI», «2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI», республикэ зэпеуэхэм щытекIуахэмрэ абы хэтахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр