ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Инарыкъуей  къуажэм  и  тхыдэр

2019-10-10

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм иджыблагъэ щызэхэтащ «История аула Инарокова» фIэщыгъэм щIэту ДыщэкI Хъызыр и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къафэр, макъамэр, гукъыдэжыр

2019-10-04

 • ФокIадэм и 28-м Налшык Макъамэ театрым щекIуэкIащ Адыгэ фащэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, Зэныбжьэгъугъэм и Дунейпсо фестивалыр. «Адыгэ фащэр сэ схуадами, Кавказым ис псоми яхуэхъуащ» — арат абы фIащар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къафэм и гуащэ

2019-08-27

 • РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэфакIуэ Iэзэу щыта Шэру Соня къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъур Iэтауэ ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэр  ягъэлъапIэ

2019-07-30

 • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым бадзэуэгъуэм и 24-м щекIуэкIащ «Фольклор в зеркале времени» пшыхь гуапэр. Ар къызэрагъэпэщащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, институтым адыгэ IуэрыIуатэмкIэ и секторым и щIэныгъэлI нэхъыщхьэ Гъут Iэдэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Диплом плъыжь 563-рэ

2019-07-13

 • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр диплом плъыжькIэ мы гъэм къэзыуха цIыху 563-м я щIыхькIэ къызэрагъэпэща пшыхь дахэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«ДыгъафIэ къалэ»: Лъэ быдэ

2019-06-29

 • Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэм» хыхьэ, Сабий зэчиифIэхэм я лицейр мы гъэм цIыху 47-м къызэраухым траухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ екIуэкIащ иджыблагъэ. ГурыщIэхэм зи псэр зэщIаIыгъэ ныбжьыщIэхэм, абыхэм я адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ къыщызэхуэсат «Форум» къэрал концерт залым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Илъэс  60  гъуэгуанэ

2019-06-20

 • Иджыблагъэ Налшык Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Композиторхэм    я зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 60 зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адыгэ пшынэр зыгъэбзэрабзэ

2019-06-07

 • Налшык и Музыкэ театрым щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэс 25-рэ ирикъу «Макъамэ» сабий пшынауэ ансамблым и художественнэ унафэщI, пшынауэ Iэзэ, композитор Къуэдз Iэбубэчыр и ныбжьыр илъэс 75-м зэрынэсар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Министрым пщэрылъыр егъэзащIэ

2019-06-04

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм накъыгъэм и 29-м щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэм КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм щIыгъуу къызэригъэпэща «Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI», «2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI», республикэ зэпеуэхэм щытекIуахэмрэ абы хэтахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Медсестрахэр ягъэлъапIэ

2019-05-18

 • Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

И цIэр макъамэу мэIу

2019-04-09

 • Налшык Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейм и цIыхубэ артист, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м, Къалмыкъым я цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Темыркъан Борис теухуа пшыхь. Композиторыр илъэс куэдкIэ и унафэщIу щытащ Урысейм и композиторхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, ар КъБР-м и Жылагъуэ палатэми хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ

2019-03-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гуапэу щыIэр зыхуэфащэхэр

2019-03-12

 • Хабзэ дахэу къокIуэкI ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэр гъатхэпэм и 8-м гъэлъэпIэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къэшэж Иннэ ящыгъупщэркъым

2019-02-14

 • Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Мэлбахъуэ  Елбэрд  ягу  къагъэкIыж

2019-02-09

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал лъэпкъ библиотекэм щызэхэтащ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр