ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

КъардэнгъущI Зырамыку ягу къагъэкIыж

2023-02-07

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, лъэпкъ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным зи гъащIэр щхьэузыхь хуэзыщIа, зэхуихьэсыжа адыгэ уэрэдыжьхэр Iэзэу зыгъэзащIэу щыта, драматург, тхакIуэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм. Пщыхьэщхьэ дахэм кърихьэлIат жылэ-дэс нэхъыжьхэр, ныбжьыщIэхэр, щIалэгъуалэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЦIыхур псэущ, и цIэр лъэпкъым яIурылъыху

2023-01-26

 • КъБР-м и Музыкэ театрым иджыблагъэ пшыхь щекIуэкIащ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, СССР-мрэ УФ-мрэ IэщIагъэ-техникэ щIэныгъэмкIэ я отличник, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зыхуагъэ- фэща Безрокъуэ Еленэ и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Кулиев Къайсын ягу къагъэкIыж

2022-12-27

 • КъБР-м и Музыкэ театрым пшыхь гуапэ щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бейтыгъуэныр ягъэлъапIэ

2022-12-13

 • Налшык и 9-нэ курыт еджапIэм пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъат иджыблагъэ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа тхакIуэ, тхыдэдж-архивист, философ, журналист, критик, щIэнгъуазэ зи къалэмыпэм къыщIэкIа Бейтыгъуэн Сэфарбий. Школым и лэжьакIуэхэмрэ щеджэхэмрэ и дэIэпыкъуэгъуу ар къызэригъэпэщащ Налшык къалэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и методист ЛIыIэщын Людмилэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Ящымыгъупщэ ТIыхъужь Алий

2022-10-11

 • Нартан къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм жэпуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ УФ-ми КъБР-ми я цIыхубэ артист, театрымрэ киномрэ я актёр ТIыхъужь Алий (1917 — 1995 гъгъ.) теухуа гукъэкIыж пшыхь гуапэ, ар къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Анэшхуэхэр зэпоуэ

2022-09-24

 • Бахъсэн районым и къуажэхэм щызэхэтащ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэхэр утыку къихьэным хуэгъэпса пшыхьхэр, зэIущIэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр. Абыхэм ящыщ зыт Кыщпэк къуажэ клубым щрагъэкIуэкIа «А, ну-ка, бабушки!» зэпеуэр. Абы и къызэгъэпэщакIуэхэм анэшхуэхэм гъэщIэгъуэну хузэхалъхьат ахэр зэрызэхьэзэхуэну щIыкIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Махуэшхуэпежьэ

2022-08-23

 • Налшык дэт Театр щхъуантIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум хуэгъэпса пшыхь дахэ. Абы хэтащ республикэм и къэфакIуэ нэхъыфIхэу «Кабардинка», «Балкария», «Терские казаки» гупхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

И щхьэр и лэжьыгъэм егъэлъапIэ

2022-06-25

 • Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум. Абыхэм я зэфIэкIыр яIэту, я ехъулIэныгъэхэр даIыгъыу, езыхэри ягъэлъапIэу къуажэм щIэх-щIэхыурэ щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр. Апхуэдэ зэхыхьэ гуапэ иджыблагъи зэхашат — КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор БищIо Борис и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъум, абы теухуауэ къыдэкIа «Гъуэгу къыхихам хуэпэжу» тхылъым и лъэтеувэм хуэгъэпса пшыхь. Ар игъэхьэ- зыращ икIи иригъэкIуэкIащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ БищIо Мафурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Фи унагъуэм  мамырыгъэ ирырелъ»

2022-06-18

 • А фIэщыгъэм щIэту уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Зарэ (Мгоян Зарифэ) Налшык дэт Театр щхъуантIэм иджыблагъэ концерт ин щитащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Нало Ахьмэдхъан ягу къагъэкIыж

2021-12-23

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, бзэ щIэныгъэлI, егъэджакIуэ, лIыгъэрэ хахуагъэрэ зезы-хьэу Хэку зауэшхуэм хэта Нало Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа пшыхь гукъинэж. Ар ирагъэкIуэкIащ лъэпкъ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 80 ирокъу

2021-11-25

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ теат рым иджыблагъэ щагъэ лъэпIащ КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэ гу хьэ ныгъэр къызэрызэрагъэ пэщ рэ илъэс 80 зэрыри къур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Замудин и тхылъым иращIэкIа пшыхь

2021-10-19

 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ ГъукIэ Замудин къыдигъэкIа «Адыгэ къамыл» тхылъыщIэм теухуа пшыхь иджыблагъэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Адыгэбзэм  и  Гупсэхэм» я пшыхь гукъинэ

2021-10-05

 • Адыгэбзэр IэщIагъэу къыхэзыхыу гъащIэ IэнатIэ зыхуэзыщIыжахэм хуэдэу, лъэпкъ Iуэхур ипэкIэ зыгъэкIуатэ щыIэу къыщIэкIынукъым. Сыт хуэдэбзэри къэгъэщIыгъэ телъыджалъэщ, ар зыIурылъ лъэпкъым и дуней лъагъукIэм хэлъ хьэлэмэтагъ псори къызэщIиубыдэу. Ауэ анэдэлъхубзэр сытми йолъэпIэкI, абы хэущэхуа дуней зыхэщIэр, лъэпкъ гупсысэкIэр, щэныр анэ быдзышэм хэлъу сабийм хэпща зэрыхъум къыхэкIыу. Анэбзэм къару лъэщ къуэлъщ, цIыхугъэм и бзыпхъэу, дахагъэм и щысэу зэрыщытым къыхэкIыу. Мис а цIыхугъэмрэ дахэ щапхъэхэмрэ щIэблэм деж нэзыхьэс иджыкIэ зыри щыIэкъым, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэм къищынэмыщIауэ. ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэм щхьэкIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа гуфIэгъуэ пшыхьыр щIызэхишам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэри аращ — лъэпкъым Iуэхутхьэбзэшхуэ хуэзыщIэхэр гъэлъэпIэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гъэмахуэр мэусэ!

2021-08-10

 • Саралъп Мадинэ и Арт-центрым мы махуэхэм щекIуэкIащ «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэща усэ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ДыщэкI КIунэ и цIэр зэрехьэ

2021-06-01

 • Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм накъыгъэм и 26-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар иращIэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, Совет ЩIэнгъуазэ Иным  иратха, зи гуащIэр къалъыта ДыщэкI КIунэ и цIэр IуэхущIапIэм зэрыфIащым. Зэхыхьэр ирагъэкIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэдрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ ХьэхъупащIэ ФатIимэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр