ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

И щхьэр и лэжьыгъэм егъэлъапIэ

2022-06-25

 • Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум. Абыхэм я зэфIэкIыр яIэту, я ехъулIэныгъэхэр даIыгъыу, езыхэри ягъэлъапIэу къуажэм щIэх-щIэхыурэ щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр. Апхуэдэ зэхыхьэ гуапэ иджыблагъи зэхашат — КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор БищIо Борис и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъум, абы теухуауэ къыдэкIа «Гъуэгу къыхихам хуэпэжу» тхылъым и лъэтеувэм хуэгъэпса пшыхь. Ар игъэхьэ- зыращ икIи иригъэкIуэкIащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ БищIо Мафурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Фи унагъуэм  мамырыгъэ ирырелъ»

2022-06-18

 • А фIэщыгъэм щIэту уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Зарэ (Мгоян Зарифэ) Налшык дэт Театр щхъуантIэм иджыблагъэ концерт ин щитащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Нало Ахьмэдхъан ягу къагъэкIыж

2021-12-23

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, бзэ щIэныгъэлI, егъэджакIуэ, лIыгъэрэ хахуагъэрэ зезы-хьэу Хэку зауэшхуэм хэта Нало Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа пшыхь гукъинэж. Ар ирагъэкIуэкIащ лъэпкъ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 80 ирокъу

2021-11-25

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ теат рым иджыблагъэ щагъэ лъэпIащ КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэ гу хьэ ныгъэр къызэрызэрагъэ пэщ рэ илъэс 80 зэрыри къур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Замудин и тхылъым иращIэкIа пшыхь

2021-10-19

 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ ГъукIэ Замудин къыдигъэкIа «Адыгэ къамыл» тхылъыщIэм теухуа пшыхь иджыблагъэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Адыгэбзэм  и  Гупсэхэм» я пшыхь гукъинэ

2021-10-05

 • Адыгэбзэр IэщIагъэу къыхэзыхыу гъащIэ IэнатIэ зыхуэзыщIыжахэм хуэдэу, лъэпкъ Iуэхур ипэкIэ зыгъэкIуатэ щыIэу къыщIэкIынукъым. Сыт хуэдэбзэри къэгъэщIыгъэ телъыджалъэщ, ар зыIурылъ лъэпкъым и дуней лъагъукIэм хэлъ хьэлэмэтагъ псори къызэщIиубыдэу. Ауэ анэдэлъхубзэр сытми йолъэпIэкI, абы хэущэхуа дуней зыхэщIэр, лъэпкъ гупсысэкIэр, щэныр анэ быдзышэм хэлъу сабийм хэпща зэрыхъум къыхэкIыу. Анэбзэм къару лъэщ къуэлъщ, цIыхугъэм и бзыпхъэу, дахагъэм и щысэу зэрыщытым къыхэкIыу. Мис а цIыхугъэмрэ дахэ щапхъэхэмрэ щIэблэм деж нэзыхьэс иджыкIэ зыри щыIэкъым, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэм къищынэмыщIауэ. ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэм щхьэкIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа гуфIэгъуэ пшыхьыр щIызэхишам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэри аращ — лъэпкъым Iуэхутхьэбзэшхуэ хуэзыщIэхэр гъэлъэпIэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гъэмахуэр мэусэ!

2021-08-10

 • Саралъп Мадинэ и Арт-центрым мы махуэхэм щекIуэкIащ «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэща усэ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ДыщэкI КIунэ и цIэр зэрехьэ

2021-06-01

 • Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм накъыгъэм и 26-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар иращIэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, Совет ЩIэнгъуазэ Иным  иратха, зи гуащIэр къалъыта ДыщэкI КIунэ и цIэр IуэхущIапIэм зэрыфIащым. Зэхыхьэр ирагъэкIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэдрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ ХьэхъупащIэ ФатIимэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гупсысэ нэхухэр

2021-05-28

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ иджыблагъэ УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьа усакIуэ Нэгъуей Радимэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд ДАХ-м щагъэлъапIэ

2021-04-24

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и вице-президент, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъур мэлыжьыхьым и 17-м щагъэлъэпIащ «Трек» рестораным. ГуфIэгъуэ пшыхьыр къызэригъэпэщащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Тхьэр зэчийкIэ зыхуэупса цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 27-м адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса пшыхь къыщызэрагъэпэщат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

И цIэр зымыгъэкIуэдын Iэужь

2021-01-19

 • КъБР-м и цIыхубэ  тхакIуэ Гуртуев Берт къызэралъхурэ  илъэси 110-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Лъэпкъ щэнхабзэр зыгъэбея Кузьмин Валентин

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щызэхэтащ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум хуэгъэпса фэеплъ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Черкесский альбом»-р утыку кърахьэ

2020-10-10

 • Санкт-Петербург и «Таврический» къэрал симфоние оркестрым иджыблагъэ концерт ин щитащ Налшык и Театр ЩхъуантIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Щолажьэ Армавир къалэм Адыгэ Хасэ

2020-02-08

 • Краснодар крайм хыхьэ Армавир къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ а щIыпIэм щылажьэ Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 15 зэрырикъур. ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIат Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэу КъэрэшейШэрджэс, КъэбэрдейБалъкъэр, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь крайм, Успенскэ щIыналъэм икIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр