ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

2020-12-26

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъуным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъуным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн, 2.6 пунктым и «а» пункт къуэдзэм хэт «2020 гъэм дыгъэгъазэм и 27 пщIондэ» псалъэхэм яужькIэ «, 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м къыщыщIэдзауэ 2021 гъэм щIышылэм и 10 пщIондэ, 2021 гъэм щIышылэм и 11-м къыщыщIэдзауэ 2021 гъэм щIышылэм и 24 пщIондэ» псалъэхэр щIыгъуауэ.
 2. Мы Указым къару егъуэт ар официальнэу къыщытрадза махуэм щегъэжьауэ.
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 24-м
 • №178-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ-2021

2020-12-26

 • Мы махуэхэм дунейм къытехьащ 2021 гъэм цIыхухэм я Iэпэгъуу, чэнджэщэгъуу, щIэнгъуазэу яIэну махуэгъэпс телъыджэ. Иджы ебланэу къыдэкI махуэгъэпс-щIэнгъуазэр куэдкIэ нэхъ бейщ адрейхэм нэхърэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу

2020-12-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу ныбжьыщIищым ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу саугъэтхэр яхуищIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Уи щIыхуэхэм  щыгъуазэ зыщI»

2020-12-26

 • КъБР-м щыIэ Суд приставхэм я федеральнэ IуэхущIапIэм (ФССП) и Управленэм и унафэщI, КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт республикэм щылажьэ СМИ пэрытхэм папщIэ пресс-конференц иригъэкIуэкIащ. Абы къекIуэлIахэр ФССП-м и электрон зэпыщIапIэхэр къэбгъэщхьэпэным фейдэуэ хэлъымрэ къэралым и щIыхуэ птелърэ птемылърэ къызэрыпщIэну Iэмалхэмрэ тепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Бэлахъуэм и гъэсэнхэр къыхожаныкI

2020-12-26

 •  Дыгъэгъазэм и 16 — 20 махуэхэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэта, Урысей Федерацэм тхэквондомкIэ и чемпионатымрэ зэхьэзэхуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм медаль 19 къыща-хьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыгъэгъазэм и 27-р Урысейм и КъегъэлакIуэхэм я махуэщ

2020-12-26

 • РСФСР-м и Министрхэм я Советым 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 27-м къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, ди къэралым къыщызэрагъэпэщауэ щытащ КъегъэлакIуэхэм я урысей корпус зыфIаща къулыкъур. Иужьым, 1995 гъэм щэкIуэгъуэм и 25-м, УФ-м и япэ Президент Ельцин Борис и унафэкIэ, а IуэхущIапIэм зэреджэр зэрахъуэкIащ, «КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэм япэщIэтынымкIэ Къэрал комитет» цIэр иIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2020-12-26

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЦIыхугъэм и уасэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ТхакIуэ икIи драматург Кулиев Хъусей (12+)
 • 8.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Морозко» урыс таурыхъым къытращIыкIа телепостановкэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъэкIуэнур си псэм ещIэ

2020-12-26

 • Ацкъан Руслан и усэщIэхэр
 • * * *
 • ЗэщIоуфIыцIэ арыххэу уэгу щIагъыр,
 • зэщIэскъыскъэу дунейр зэм  къысщохъур.
 • Зэрызохьэ, зэпэджэурэ, къуаргъхэр,
 • зы Iуэхушхуэ зэрахуэ зэщIыгъуу.
 • Я нэгу кIыфIым хужьыгъэ къыпхощыр,
 • къакIэрех и мэ гуакIуэри уэсым.
 • Къытхуахьынур а къуаргъхэм сэ сощIэ,
 • согужьей, слъагъумэ цIыхухэр зэхуэсу…
 • Руслан и адэ-анэр и гъусэу. 1976 гъэ

 • * * *
 • Си щхьэцыр жьыбгъэм ирежьэкI
 • IэбэкIэ щабэкIэ, уэр-сэру.
 • Щэху Iэджэ жьыбгъэм кърехьэкI,
 • къыздэгуэшащ кIуэ пэтрэ сэри.
 • Сэ нышэдибэ си гугъат
 • къыстеункIыфIэну дуней иныр.
 • Иджы гурыщIэм сыкъеIэт,
 • дунейр щопэкIу аргуэру си нэм.
 • Хэхъуэным уи гур хуейкъым куэд,
 • гуапагъэ тIэкIущ ар къызыхуэтыр.
 • Ар къыздикIынур зыщIэр хэт,
 • хэт зыщIэр укъызэригъуэтынур?
 • * * *
 • Сыпхуэзэшащ гум къина жьыбгъэ,
 • уэ ныппыщIат си гугъэ Iэджэ.
 • Жьэгу Iугъуэм и мэр абы щыгъуэм
 • сощIэж зэрыщытар къепхьэкIыу.
 • Иджы уи нэгур сыт щIэбгъэпщкIур,
 • уежэкIрэ удзым ухэлъадэу?
 • Сэ къысщыхъунти унэгъуэщIу,
 • а гущабагъыр пхэмылъатэм.
 • Сыпхуэзэжащ, гум къина жьыбгъэ,
 • зэщIэбгъэхьауэ дуней иныр.
 • Иджыри къэскIэ сэ солъыхъуэ
 • и купщIэу гъащIэм къэслъытэнум.
 • УкъыздикIыжымкIэ згъэзэнут,
 • схуэмыкIуэ си гур а лъэныкъуэм.
 • УздэкIуэм нэс суригъусэнут,
 • тегушхуэныгъэщ схуримыкъур.
 • Ухуабэщ нобэкIэ, угуапэщ.
 • Пщэдей си къупщхьэр бгъэдиинущ.
 • Къыхызохыжыр си зекIуапIэр,
 • сызышэжынур сэ ди унэм…
 • * * *
 • Жыгхэр, заущэхури, къэтIэпIащ,
 • лъым къыхыхьэу, къэуащ гъатхэм и мэр.
 • Зэи къэмыхъуауэ гугъэ сщIымэ,
 • сыкъыбгурыIуэну, сыт жыпIэн?
 • Къиури зэуэ, жыгхэр къэгъэгъащ,
 • хуэдэщ хъуа, лъэтэнум ещхьу, псынщIэ.
 • Си гум лъагъуныгъэ кIасэ ищIмэ,
 • сиукIын е гъащIэм хигъэхъуэн?
 • Мо хужьыгъэ зимыIэжыр щэху,
 • жьыбгъэм дихьэхауэ пылъэтынущ.
 • Гупсэхугъуэ сэ сымыгъуэтыну,
 • жыгхэм къапыкIэнур къапыкIэху…
 • * * *
 • ИгъащIэм фIыуэ солъагъу жыгхэр,
 • семыгупсысу къызыхэкIым.
 • Сахоплъэ зэрысщIэжрэ пшэхэм,
 • си гущIэм Iэджи щызэблэкIыу.
 • Абыхэм я зэхущытыкIэр
 • гурыщIэу щыIэм я нэхъ къабзэщ.
 • ИтIани, пшэхэр гъуэгу щытеткIэ,
 • солъагъур жыгхэр зэрыхъуапсэр.
 • Зэмыщхь абыхэм я псэукIэр,
 • я натIэм итри зэхуэмыдэ.
 • Зым уафэм щамыгъуэт псэхупIэ,
 • адрейхэр щIылъэм хокIэ быдэу.
 • БлэкI пшэхэм сакIэлъоплъыр кIыхьу,
 • ещIа жыг цIынэр щIызоIэтэ.
 • Сэ сщIэркъым пшэхэм къыщIакIухьыр,
 • сэ сощIэ жыгхэр щIым щIыхэтыр…
 • * * *
 • Жэщ ныкъуэм уэшхым къыщIидзащ,
 • къыщхьэщыкIуатэу си псэупIэм.
 • Ар пIейтеигъэ зэфэзэщт,
 • теухьырт псоми и фIэщыпэу.
 • Нэхущым деж ар ежьэжащ,
 • къызэпсэлъэкIыу, шхыдэ щIыкIэу.
 • СфIигъэкIуэда абы зы жэщ
 • е къызита гурыщIэ Iэджэ?
 • Сэ согупсысыр уэшх блэкIам.
 • ЩIым зэщIифащ ар, зимыгъэнщIу.
 • Уэшх ткIуэпсхэр дэни епщIэкIащ,
 • ткIуэпс къэс дунейр къыпхыпс   къысфIэщIу.
 • * * *
 • СыхуокIуэ сэ шыпсыранэм,
 • сщIэ пэтми сызэрисынур.
 • Плъэгъуарэт ар зэрыгъагъэр,
 • хэпхъа фIэкIа умыщIэу пшагъуэ.
 • Щэху защIэщ абы и гъащIэр,
 • апхуэдэу щIэсырри къащIэ.
 • Зихъумэжыну арамэ,
 • япэу дэщIынур сэракъэ.
 • Зысхъумэжын хуейт сэри,
 • ауэ соIэб шыпсыранэм,
 • сфIэфIщ абы сызэрилыгъуэр.
 • СщIарэт мы си гур зылъыхъуэр…
 • * * *
 • СыкIуэнщ а лъапсэм, тезгъэзэнщ,
 • зэ сыщыIати, си нэгу щIэкIкъым.
 • Абы и пщIантIэм сыхуозэш,
 • сыщалъхуа лъапсэр сигу къигъэкIыу.
 • Слъагъу хуэдэщ абы щекIуэкI псор.
 • Мес, хьэндырабгъуэ щызолъатэ.
 • Уэшх къешхмэ — джабэм къежэх псыр,
 • зиплъыхьу, пщIантIэм къыдолъадэ.
 • Ар ди ныбжьэгъум и пщIантIэжьт,
 • езыр иджы дунейм тетыжкъым.
 • ЗыщIар и адэм и адэжт
 • унэ ду кIыхьым езгъэщхьыжыр.
 • ЕкIэпцIэ пкъохэр къызэпхощ
 • ятIагъуэ блыным, дзажэм ещхьу.
 • ГужьеигъуафIэм изогъэщхь
 • абы къытеубгъуа унащхьэр.
 • Зым емыщхь гуэрхэр зыхэсщIат,
 • сыщыбгъэдыхьэм сэ а унэм.
 • Абы нэхугъэ гуэр щхьэщытт
 • къиубыд къудейуэ уи псэм, уи нэм.
 • Ныбжьэгъур зыхулъэкIхэм щыщт,
 • мы унэр сытыт зыхуихъумэр?
 • А упщIэм уэ си фIэщ умыщI
 • зэгуэр жэуап иIэнкIэ хъуну…
 • * * *
 • Сеплъыхмэ — пшагъуэр къыдокIуей,
 • зылъэIэс псори псыIэ ищIу.
 • СымыщIэ сэ сыщIэпIейтейр,
 • кърекIуэ, сыт абы къызищIэр.
 • АрщхьэкIэ, къосри, сегъэтхытх,
 • къыстрегъауэ занщIэу зэшыр.
 • Сызытет гъуэгум дызодзых,
 • сыздынэсари сымыщIэжу.
 • Сэ арыншами сыгуитIщхьитIт,
 • дунейм и щэхухэм сагъэдзыхэт.
 • Сэ щIысщигъэпщкIур пшагъуэм сыт
 • си гурыфIыгъуэ зырызыххэр?
 • ТегупсысыкIыу арагъэнщ,
 • къыздимыкIамкIэ мэкIуэж пшагъуэр.
 • Иджы сэ сызыхуэплъэу хъуар
 • нэхъ IупщIу слъагъуу щхьэ  къысщыхъурэ…
 • * * *
 • Зэм уэс Iэтэ мазэм щызолъагъу,
 • зэми сытхъу кIэрещIэ уафэ джабэм.
 • Уафэм щыIэ гуэрхэр си псэлъэгъущ,
 • щIылъэм сыщолъыхъуэ хуабэ кIапэ.
 • Си гур щIыIэм ису нэху сыкъокI,
 • махуэр зэрыхъунур зэкIэ сщIэркъым.
 • КърахуэкIым ещхьу махуэр блокI,
 • сэри сокIэрахъуэ абы щIыгъуу.
 • Махуэм и кIэр зэшым хуэкIуэжынщ,
 • ар къысхуеижынкъым, сызэрешу.
 • Зэхэуэнщ и нэгури — къэсщIэжынщ
 • жэщым сыритыну сызэришэр…
 • * * *
 • Мо уафэм къыщекIуэкIым
 • гур пэмыджэж и фIэщу.
 • Слъэгъуащ уэлбанэ Iэджэ,
 • дунейр икъутэ сфIэщIу.
 • Къожажьэ уафэгъуагъуэр,
 • куэд мыщIэу щыблэ уэнущ.
 • КъысфIэIуэхужкъым щIагъуэу –
 • ар хуитщ, Iэуэлъэуэнум.
 • ХузощI, итIани, фIыщIэ
 • мо щыблэ къысщхьэщытым.
 • Ар къыстехуэн къысфIэщIу,
 • сыщыпсэуарщ нэгу щIэтыр…
 • * * *
 • Си гупсысэкIэр хъуащ нэгъуэщI,
 • сэ зысхъуэжащ и гъусэу гъащIэм.
 • Си дзыхь зэзгъэзыр мащIэ хъуащ,
 • абы сыт хуэдэу сигу хигъэщIрэ.
 • Ар сыту гугъу — си фIэщ мыхъуж
 • фIыуэ слъагъу псысэм и кIэухыр.
 • Ныбжь гуэр жэщ кIыфIым  хэслъэгъуэнщ,
 • пщэдейм пыщIа си гугъэр сIихыу.
 • Щхьэусыгъуэншэу сыпIыщIэнщ,
 • сыдаIуэу жыжьэ, гур къилъэту.
 • Сопсэу апхуэдэу. Ар ищIам,
 • къысхуигъэгъунтэкъым си адэм…
 • * * *
 • Псыхъуэр зэрыщыту екIуэсэх
 • къысщыхъуащ — къиуат псы  цIыкIур ину.
 • ЩIыIэу си гупсысэм къеIусащ
 • ди псыр зыгъэжакъуэ хым и гъунэр.
 • Иным игъэпабгъэр сыту куэд,
 • щигъэгъупщэу къэзылъхуар зищIысыр.
 • Псынэм и къабзагъыр псым фIокIуэд,
 • игу дыхьэну хэтурэ тенджызым…
 • * * *
 • Мастэнэм ириуащ Iуданэр,
 • къихуа и щIыIур къигъуэтыжри.
 • И нитI ешар плъызащ итIанэ,
 • ещхь хъууэ псэ зыхэмытыжым.
 • Ауан къищI хуэдэ, мастэр лыдырт
 • щIыIу джафэр Iэпэм щIэмызагъэт.
 • Хэт къыгурыIуэну зэпилъытыр
 • жьы хъуа цIыхухъум, зи щхьэзакъуэм.
 • Ар щыст мыхъейуэ, даIуэ щIыкIэу.
 • Ныбжь гуэрхэм пэшым   къыщакIухьырт.
 • Дэузу и псэр гущIэм пхыкIыу,
 • икIыжт мастэнэм гъащIэ кIыхьыр…
 • * * *
 • Къыкъуоур жьыбгъэр. НапIэзыпIэм
 • зэхэзехуэн ди ныджэр ещI.
 • Уэс Iэтэм щIопщэ и фIэщыпэу,
 • зэщIэзыгъэстым мафIэ ещхьщ.
 • Къыспожьэ ар, къыспэплъэ щIыкIэу,
 • и IэплIэ щIыIэр къызешэкI.
 • КъыщIегъэхьэж си нэгум Iэджэ,
 • къэкIуэну гуэрхэр нэгу щIегъэкI.
 • СыкъэкIуэжащ ди псыхъуэ щэхум,
 • жэщ къэскIэ хъуат абы сепщIыхь.
 • АрщхьэкIэ сигу щIэныкъуэр  сщIэркъым,
 • зэшыгъуэр сэ къыстокIуэ щIэх.
 • Хужьщ дунеишхуэр, нэр щIисыкIыу,
 • мэз задэр зиутхыпщIыну хэтщ.
 • Нэтемыгъахуэу сфIэщI зэрыджэр
 • иджыри къэс абы къыпхощ.
 • Мыл пIащIэм щэхуу псыежэхыр
 • къыщIэпсэлъыкIыу къысщыхъуащ:
 • «Сыныппэплъат нэхъуейр ижыхукIэ,
 • гъэмахуэм дэнэ ущыIа?..»
 • * * *
 • Жьы хъуа си жыгым щхьэр  изогъэщIыр,
 • и пкъым щызекIуэр лъыкIэ зыхэсщIэу.
 • И тхьэмпэ закъуэ щабэу къыстохуэ,
 • аращ зэрыхъур и гум кърихур.
 • Зыри естакъым, зыри хуэсщIакъым,
 • ар хэзысари, уеблэм, сэракъым.
 • Ныблэстхъуу щыIэщ сыщыдэкIаи,
 • къысхуридзыхми щыщ къыпыкIахэм.
 • Иджы къыпыкIэ абы щыIэжкъым,
 • нэхъапэм хуэдэу ар Iущэщэжкъым.
 • А мащIэрати хузэфIэкIыр,
 • зэхуихьэсащ жыг фо сэ щхьэкIэ…
 • * * *
 • Къилъэту гур, сыхоплъэ щIым.
 • Жыг тхьэмпэ гъуахэр ещхьщ ятIагъуэм.
 • Пшэ къэлъэхъшам щIым и мэ щоу,
 • щхьэ темыхьэжрэ и лъагъуэм?
 • Зэм кхъащхьэу Iуащхьэ къэс  къысщохъу,
 • кIэнауэр мащэу солъагъу зэми.
 • Аргуэру кIуащ си зы ныбжьэгъу
 • къыздимыкIыжым зыри, зэи…
 • * * *
 • Гъуэгу, гъуэгу, гъуэгу — къоуэ си гур.
 • Жьэгу, жьэгу, жьэгу — къоуэ си гур.
 • Гъуэгумрэ гумрэ зэхуокIуэ.
 • Жьэгумрэ гумрэ зэпокъур.
 • Къысхуэгъэгъу, сыщалъхуа унэ,
 • къысхуэгъэгъу, сыщапIа лъапсэ.
 • Си гугъакъым сыпсэуну,
 • фи дежкIэ сынэхъуапсэу.
 • Гъуэгухэр сщIарэт зыдэщIыр,
 • си гур зыхуейр пхагъэкIкъым.
 • Сыпсэууэ аркъудейщ сэ,
 • ухыгъэм сыIэщIэкIыу.
 • КъэкIуэнур си псэм ещIэ:
 • зауэм къикIыжым ещхьу
 • зэгуэрым сынэкIуэжынущ,
 • уIэгъэхэр згъэхъужыну…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Фэеплъым  и  илъэсым  къриубыдэу

2020-12-26

 • Дызэрыщыгъуазэщи, 2020 гъэр Урысей Федерацэм щагъэуващ Фэеплъым и илъэсу. УФ-м и Правительствэм къищта апхуэдэ унафэм и тегъэщIапIэ нэхъыщхьэу щытар 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди къэралым ТекIуэныгъэ къызэрыщихьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НыбжьыщIэ зэчиифIэхэм ядолажьэ

2020-12-26

 • Ди республикэм ехъулIэныгъэ яIэу щолажьэ УФ-м и Президентым къыхилъхьа лъэпкъ проектхэм ящыщ куэд. Абыхэм я нэхъыбэр епхащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-12-26

 • Псалъэжьхэр
 • Къэмыфэфым пшынауэм трелъхьэ
 •  Гъэм и зы махуэм щIымахуэм уегъашхэ.
 •  Хуэмыху унафэ щIынкIэ Iэзэщ.
 •  ЖьантIэм ущIэмыкъу, пхуэфащэмэ, къыплъысынщ.
 •  УзэлъэIу къэгъани, къолъэIу къашэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис