ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ФщIэн папщIэ'

2019 гъэм и махуэшхуэхэм зэрызыдгъэпсэхунур

2018-12-22

 • Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм унафэ къищтащ ди къэралым и цIыхухэр 2019 гъэм и махуэшхуэхэм зэрыдэсыну щIыкIэм теухуауэ. Абы ипкъ иткIэ, хабзэ зэрыхъуауэ, дызыхуэкIуэ илъэсми зыгъэпсэхугъуэ кIыхьхэмкIэ щIэддзэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Сом  мелуани  6-м  щIигъу

2018-08-14

 • Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 28 — шыщхьэуIум и 3-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 23007-рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуан 13-рэ мин 697-рэ. А махуэхэм къриубыдэу сом мелуани 6-рэ мини 193-рэ, тралъхьам и процент 45,3-р, япшынащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Зыгъэпсэхугъуэ  кIыхьхэр  къытпоплъэ

2018-06-05

 • Дызэрыхьа тхьэмахуэм Урысей Федерацэм и цIыхухэр махуихкIэ зэкIэлъхьэужьу лэжьэнущ, ауэ абы иужькIэ нэхъ кIыхьу загъэпсэхужынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ, Хэха

Псейм и щэхухэр

2017-12-21

 • Мы махуэхэм Налшык къыщызэIуахащ ИлъэсыщIэ псейхэр щащэну бэзэрхэр. Ахэр 8 мэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2017-09-12

 •  Урысей Федерацэм и Президентым Iэ тридзащ УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Законым. Абы егъэтэмэм лэжьэгъуэ махуэ иримыкъу гъэувыным, зэрылэжьэну сыхьэт бжыгъэм щIезыгъэгъуахэмрэ зыгъэпсэхугъуэ, гуфIэгъуэ махуэхэм зэрылэжьахэмрэ пэкIуэнур, апхуэдэу лэжьакIуэм зыщигъэпсэхуну зэманыр зэрыхухахыным теухуа хабзэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

«Теплъэ куэд зиIэ Урысей» журналист зэпеуэ зэIуха

2017-04-26

 • Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ «Татмедиа» республикэ агентствэм хъыбар ярегъащIэ «Теплъэ куэд зиIэ Урысей» урысейпсо журналист зэпеуэ зэIухам хэтыну хуейхэм тхылъхэр къазэрыIихыкIэ. Зэхьэзэхуэр хуэгъэзащ УФ-м и щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэхэр цIэрыIуэ щIынымрэ хъумэнымкIэ щIэгъэкъуэн хуэхъуным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Къуэдыуэ сом мелуани 9-м щIигъу

2016-07-16

 • Гъуэгум щекIуэкIыр зытх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-7-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызе-кIуэ хабзэр 12592 -рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьар сом мелуани 9-рэ мин 168-м щIегъу. Абы щыщу сом мелуани 3-рэ мини 159-рэ, тралъхьам и процент 34,5-р, япшынащ, къет КъБР-м щыIэ             МВД-м и ГИБДД-м.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ