ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэмахуэ'

ЦIыху 1200-м щIигъум зэрахьэ

2021-06-22

 • Иужьрей илъэсхэм ди республикэм и гъэмахуэ хъупIэхэм Iэщ щызезыхуэхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. Ар, шэч хэмылъу, дызыгъэгуфIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Завод  цIыкIур зыгъэлажьэхэр

2020-08-20

 • Иджыблагъэ дэ дыщыIащ Къущхьэхъум и Къуэштэн щIыпIэм щыIэ хэщIапIэмрэ абы къегъэщIылIа Iэбгъэ зыбжанэмрэ. Iэхэлъахэ телъыджэм дынэзышэсар республикэм и гъэмахуэ хъупIэхэм щыIэ штабхэм я унафэщI, КъБР-м ветеринар медицинэмкIэ и центрым и тхьэмадэм и къуэдзэ Иуан Аскэрбийщ. Абдежым дэ дащыIущIащ «ТаиК» ООО-м (Зеикъуэ къуажэ) и унафэщI Тенджыз Замиррэ абы къыдэлажьэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

ЗэхъуэкIыныгъэфIхэм  я  Iэужь

2020-07-16

 • Дызэрыщыгъуазэщи, бгылъэ щIыпIэхэм Iэщыр щыщыIэ лъэхъэнэм и гуащIэгъуэщ. Ар йокIуэкI КъБР-м и Правительствэм а Iуэхум ехьэлIауэ къыдигъэкIа унафэм ипкъ иту. Абы и къызэгъэпэщыкIэм, хъупIэхэр, республикэм и бгылъэ щIыпIэхэм щыIэхэри езы къуажэхэм къедзахэри, къызэрагъэсэбэп щIыкIэм лъыгъуэзэныр, кIэлъыплъыныр и пщэ далъхьащ КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ абы къегъэщIылIа IуэхущIапIэхэмрэ я IэщIагъэлIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

ЕхъулIэныгъэр я плъапIэу

2020-06-26

 • Иджыблагъэ дэ дыщыIащ Къущхьэхъу хъупIэхэм языхэз Хьэма-щэ щIыпIэм къегъэщIылIа хэщIапIэ нэхъыщхьэм. Абдежым дэ упщIэ зыбжанэкIэ зыщыхуэдгъэзащ республикэм и бгыщхьэ тафэхэм щыIэ штабхэм я Iэтащхьэ, КъБР-м и Iэщ дохутырхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Иуан Аскэрбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Хьэмащэ щIыпIэм

2019-08-22

 • Къущхьэхъум и Хьэмащэ щIыпIэм щыIэ хэщIапIэмрэ абы къегъэщIылIа Iэбгъэ зыбжанэмрэ иджыблагъэ дыщыIащ. Абдежым дэ дызыщыхуэзахэм ящыщщ республикэм и къущхьэхъу хъупIэхэм щыIэ штабхэм я унафэщI, КъБР-м ветеринар медицинэмкIэ и центрым и тхьэмадэм и къуэдзэ Иуан Аскэрбий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Загъэпсэху, зэпоуэ

2017-07-13

 • ХьэтIохъущыкъуей жылагъуэм щекIуэкIащ «Старт нэжэгужэхэр» зыфIаща зэпеуэхэр. Абы жыджэру хэтащ Бахъсэн щIыналъэм и гъэмахуэ лагерхэм зыщызыгъэпсэху сабийхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Нэгъабэрей бжыгъэхэм щIегъу

2017-07-08

 • «КъБР-м и гъэмахуэ хъупIэхэр» къэрал IуэхущIапIэм и унафэщI Абыкъу Мухьэмэд къызэрыджиIамкIэ, Iэщышхуэу, шыуэ, мэлрэ бжэну мини 150-м нэблагъэ мы гъэм Къущхьэхъум щаIыгъщ. Мазэ кIуам гъэшрэ лыуэ къуршым къыщалэжьар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яхузэфIэкIам фIыуэ щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм дыхуэхьэзыр?

2017-07-05

 • Сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэща зэрыхъуным, ар гъэщIэгъуэну, купщIафIэу ирегъэхьэкIыным гулъытэшхуэ щыхуащI школхэм епха махуэрылажьэ лагерхэми гъэмахуэм зи лэжьыгъэр зэпызымы-
 • гъэу гъэсапIэхэми. А Iуэхугъуэм ехьэлIауэ дапщэщи куэд щызэфIах Налшык дэт прогимназие №41-м. А псоми я жэрдэмщIакIуэщ IуэхущIапIэм и унафэщI, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ щыпкъэ Лавреновэ Валентинэ. Абы къыхилъхьэри, гъэсапIэм щекIуэкIащ «ЕкIуу зэлъыIуха пщIантIэ цIыкIу» еплъыныгъэ-зэпеуэ купщIафIэ. А зэхьэзэхуэм къри-кIуахэм иджыблагъэ хэплъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Мыхьэнэшхуэ ират

2017-06-30

 • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм дэнэкIи гулъытэшхуэ щрат. А Iуэхум теухуа лэжьыгъэ щхьэпэхэр щокIуэкI Шэджэм щIыналъэми. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыпIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ. Мы зэманым абы щылажьэ гъэмахуэ лагерхэм зыщагъэпсэху сабии 100-м щIигъум. Абыхэм я нэхъыбапIэр бынунагъуэшхуэхэм, зыхуей хуэмызэ унагъуэхэм къахэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

«ХьэтIохъущыкъуейм» ирегъэблагъэ

2017-06-28

 • Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, мы гъэмахуэм районым щыIэ «ХьэтIохъущыкъуей» лагерым зыщагъэпсэхунущ сабий куэд зиIэ, щытыкIэ гугъум ит, унагъуэ хуэмыщIахэм яйуэ сабий 800-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Нэгузыужьу зэманыр ягъакIуэ

2017-06-16

 • Бахъсэн районым и унафэщIхэр ткIийуэ кIэлъоплъ я щIыпIэм щыIэ гъэмахуэ лагерхэр зэрылажьэм. ЩIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд, егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэм и унафэщI Абрэдж Тамарэ, а IэнатIэм и лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Людмилэ сымэ зыхэт къэпщытакIуэ гупыр мы махуэхэм щыIащ сабий зыгъэпсэхупIэхэм икIи ахэр зэрылажьэм кIэлъыплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

«Пшэплъ плъыжьхэм» щагъакIуэ махуэ гукъинэжхэр

2013-08-16

 •   Джыбыл Башир и цIэр зезыхьэ, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIэ­кIуэж «Пшэплъ плъыжьхэр» центрыр Дзэлыкъуэ куейм и ныбжьыщIэхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэху­гъуэр щагъэкIуэну фIыуэ ялъагъу щIыпIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Махуэ къэс шэ тонн 47-рэ

2013-08-06

 • Мы гъэм Къущхьэхъум Iэщышхуэу мин 30-м, мэлрэ бжэну мини 100-м щIигъу, шыуэ мини     6,5-м нэблагъэ щаIыгъщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ