ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТекIуэныгъэ'

Псоми ди зэхуэдэ ТекIуэныгъэр

2020-10-24

 • ЗэрытщIэщи, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди къэралым и текIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ ирикъуащ. Зы махуэ-махуитIкIэ дгъэлъапIэ мыхъуу, игъащIэ псокIэ ди гум илъыну зыхуэфащэ Iуэхугъуэщ ар, ди адэшхуэхэм я псэр щIатауэ. Аращ мы гъэр ТекIуэныгъэ Иным и илъэсу щIыщытри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Щхьэлахъуэхэ  я  унагъуэр

2020-10-20

 • Хэку зауэшхуэм къызэринэкIа гузэвэгъуэ куэд цIыхухэм я гум къинэжащ. Абыхэм лIыгъэкIэ уеджэ хъунуми, зи псэугъуэ дыдэу бын зыфIэкIуэдахэм я дежкIэ ар лъэпкъым щызэIэпах гухэщI хъыбару къонэ. Апхуэдэ щапхъэхэм язщ Шапсыгъ щIыналъэм хыхьэ Псэушхуэшхуэ къуажэм щыщ Щхьэлахъуэхэ Къасболэтрэ Чэбэхъанрэ я унагъуэр. Зэщхьэгъусэхэм хэкур яхъумэну къуибгъу, къуэрылъхуищ, я нысэр дагъэкIат. Къэзыгъэзэжар я къуэрылъхуитIымрэ я къуитIымрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэку   зауэшхуэм  теухуауэ  иджыри  зэ

2020-09-24

 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №115-м итщ).
 • ЦIыхухэм я фIэщхъуныгъэр зэфIэгъэувэжын и лъэныкъуэкIэ къыпхуэмылъытэным хуэдиз мыхьэнэ иIащ Октябрь революцэр илъэс 24-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэу щэкIуэгъуэм и 7-м Ут Плъыжьым щрагъэкIуэкIа дзэ парадым. Нацистхэр Москва гъунэгъу къыщыхуэхъупа зэманым совет унафэщIхэр абы тегушхуэну куэдым ягугъакъым. Бийр лъэщу къебгъэрыкIуэрт, ауэ Сталиным и гупым ялъагъурт абы и къарур зэрыщIэкIыр. Иджы къэнэжыр абы псэемыблэжу икIи къэмыдзыхэу пэщIэтынырт. ИтIанэ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэку зауэшхуэм теухуауэ иджыри зэ

2020-09-22

 • Дэ дигу тедгъахуэ хъунукъым ар зэрекIуэкIамрэ абы кърикIуахэмрэ нэмыукIытагъэкIэ зэзыхьэкIыну хущIэкъухэр кIуэ пэтми нэхъ тегушхуауэ утыку къызэрихьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЗауитIым я лIыхъужь

2020-08-20

 • Шэджэм ЕтIуанэм къыщалъхуа Ахъуэхъу Аслъэнбий Нахъуэ и къуэр Хэку зауэшхуэм и зэманым 115-нэ лъэпкъ шуудзэм политикэ Iуэхухэр хэIущIыIу щIыныр къызэгъэпэщынымкIэ и инструктор нэхъыжьу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Елокъуэ  Хъанджэрий

2020-08-06

 • Москва и Iэшэлъашэхэм 1941 гъэм и щIымахуэ  уаем бийм бгъэгукIэ щыпэувахэм яхэтащ Арщыдан къыдэкIа лейтенант нэхъыжь Елокъуэ Хъанджэрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Югославием  и   лIыхъужь

2020-08-04

 • Илъэс заулкIэ узэIэбэкIыжмэ, си нэм езгъэIэзэу сымаджэщым сыщIэлът. Мыгувэу къагъэгъуэлъащ и зекIуэкIэкIи, и псэлъэкIэкIи, и увыкIэкIи адрейхэм къащхьэщыкI лIы тIорысэ Iэбыдэлъэбыдэ. Зэуэ ар зыгуэркIэ езгъэщхьат куэд щIауэ си ныбжьэгъуфI, зи лIыгъэр жыжьэ нэса, Абазакт къуажэ мыиным щыщ Хьэжым Iэдэмей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

АдэцIэр зэхагъэгъуащэри…

2020-07-30

 • 2004 гъэм, ТекIуэныгъэм и махуэм и пэ къихуэу, «Аргументы и факты» газетым тхыгъэ кIэщI къытрадзауэ щытащ. Абы итт Малэ Къэрэшей районым щыщ Первомайск (Абыкъухьэблэжь) къуажэм щыщ адыгэ щIалэ Тамбий Владимир Леонтий и къуэр Совет Союзым и ЛIыхъужь ящIауэ зэрыщытар. АрщхьэкIэ а цIэ лъапIэр зыфIащам къылъэIэсыжакъым, и адэцIэр зэхагъэгъуащэу Леонтийм и пIэкIэ Леонид жиIэу ятхауэ къыщIэкIри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Ажалищэм къела

2020-07-11

 • Къамэ дзитI зыIуту,
 • Ар хэтащ зауищым,
 • Уащхъуэ гъуэгу къриту,
 • Къелащ ажалищэм.
 • Финляндием и мэзым
 • ЩыхьэщIащ зекIуэлIыр,
 • Абдеж шэгын гъуэзым

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

КъикIуэт жыхуаIэр ищIэртэкъым

2020-07-09

 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Стеблинский Сергей
 • Зауэм и пэ къихуэ лъэхъэнэм ди цIыхухэм я псэукIэр ефIакIуауэ, къэралым зыужьыныгъэ игъуэтауэ щытащ. Балигъхэр лажьэрт, я пщIэнтIэпсым хъерыфI къыпэкIуэрт. ЩIалэгъуалэм щIэныгъэм зритат.
 • ПщIэншэу щригъаджэу къэралым еджапIэ минхэр къыщызэIуахат. АтIэ узыхуей IэщIагъэкIэ уеджэу фIыуэ плъагъу лэжьыгъэм упэрыувэжыну Iэмал зэрыбгъуэтыр насыптэкъэ?! А насыпыр зыпаубыд ныбжьыщIэ щыIэжтэкъым. Стеблинский СергеикI а насыпым хэнакъым. Школ нэужьым Налшык институтым щеджащ. Ауэ щIалэ гурыхуэм мурад ещI адэкIи и щIэныгъэм хигъэхъуэну. Москва макIуэри нэхъ игу ирихьа еджапIэ нэхъыщхьэм щIотIысхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Жырым хуэдэ Къардэн Къэбард

2020-07-07

 • Къардэн Къэбард Лэкъумэн и къуэм и гъащIэр ещхьт вагъуэижым — махуэ 257-кIэщ ар Хэку зауэшхуэм зэрыхэтар. Дэфтэрхэм яхъумащ абы сыхьэтихым къриубыдэу и танкымкIэ нэмыцэ фашисту 50-м щIигъу зэриукIар, топу 5 зэрикъутар, къуентхъыу танки 7, топ 13, автомашинэ 78-рэ дыдейхэм къаIэрыхьэным ар зэрыхэлIыфIыхьар…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Махуэ тIощIрэ щырэ

2020-07-03

 • Совет Союзым и Лiыхъужь Левченкэ Василий
 • Уэздыгъэ хьэнэфийкIэ къэгъэнэхуа щIыунэм полкым и унафэщI-хэр щызэхэсщ. Ахэр тегъэхуауэ йодаIуэ майор Левченкэ Василий жиIэм. Псалъэмакъыр и кIэм нэблэгъащ: «Батальонищым япэ итынущ Бурцевым ейр, адрей тIур нэхъ иужьыIуэкIэ псым нытохьэ. ЩIэупщIэн щыIэ?»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зыми хуэмыдэ лъапIэныгъэ

2020-06-26

 • 1945 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м, Москва и Утыку Плъыжьым ТекIуэныгъэм и парад щекIуэкIауэ щытащ, нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэр Хэкум ирахужу совет лъэпкъыр Хэку зауэшхуэм зэрыщытекIуам и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэм и парадыр — 2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм и 24-м

2020-06-26

 • Катюшэ
 •  («Катюша».
 • Псалъэхэр Исаковский Михаил,
 • макъамэр Блантер Матвей яйщ, 1938 гъ.)
 • Къэгъэгъахэщ мыIэрыси кхъужьи,
 • Пшагъуэ Iувхэр псым къыщхьэщыхьащ.
 • Пщащэ закъуэ къыпхуолъагъур жыжьэу:
 • Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2020-06-23Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ