ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТекIуэныгъэ'

ПсэзэпылъхьэпIэ

2017-05-18

 • Хэку зауэшхуэм и тхыдэм хэтщ лIыгъэрэ хахуагъэкIэ, гуIэгъуэрэ бэлыхькIэ гъэнщIа напэкIуэцI куэд.     Ауэ щыхъукIи, абыхэм къахощ цIыхубэ насыпыншагъэкIэ, лIыгъэшхуэрэ шыIэныгъэкIэ нэгъуэщI зыри зыпэмыувыфын зы напэкIуэцI. Ар Ленинград блокадэрщ. Махуэ 900-кIэ, 1941 гъэм и бадзэуэгъуэм и 10-м къыщыщIэдзауэ 1944 гъэм и шыщхьэуIум и 9 пщIондэ, екIуэкIа а псэ-зэпылъхьэпIэ Iуэхур хъуащ Хэку зауэшхуэм и зэпэщIэувэныгъэ нэхъ кIыхь дыдэ. Нэмыцэ генерал-фельдмаршал Лееб Вильгельм и унафэм щIэт «Ищхъэрэ» дзэ гупышхуэм хэт бий зауэлIхэм япэу япэщIэувахэм ящыщащ ди хэкуэгъу щIалэ, авиацэм и сержант Махъцы Iэбу Шэмсэдин и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

«БлэукIа» снайперым и хъыбар

2017-05-17

 • Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящыщщ си адэ Унэж Хьэждаут Мэрем и къуэр. Ар 18-нэ десантыдзэм и хы лъэсыдзэм хэту Новороссийск деж щызэуащ. «Малая Земля» жыхуаIэ щIыгур километр зэбгъузэнатIэ 30 хъууэ аращ, ауэ мыхьэнэшхуэ иIэти, совет зауэлI мин 12 — 15-м махуэ 225-кIэ ар яIыгъащ, бийр кърамыгъэкIуалIэу. НэгъуэщIу хъунутэкъым: Таманымрэ Кърымымрэ хуит къащIыжын щхьэ- кIэ, Новороссийск яIыгъын хуейт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

СцIыхуу щымытами, срогушхуэ

2017-05-17

 • Мы махуэхэм куэдым ягу къагъэкIыж илъэс 72-рэ и пэкIэ иуха зауэ гуащIэр, Хэкум папщIэ зи псэр зыта я Iыхьлыхэр, абы и мафIэ лыгъейм кIуэцIрыкIыфу ТекIуэныгъэ къытхуэзыхьа зауэлI хахуэхэр. Псы куэди ежэхащ абы лъандэрэ. Ауэ сыт хуэдиз зэман дэмыкIами, а зауэм цIыхухэм  я гум трилъхьа уIэгъэр нобэр къыздэсым кIыжакъым. А зауэр зи нэгу щIэкIахэр мащIэ хъуащ, ауэ зи бын, зи щхьэгъусэ, зи адэ, зи Iыхьлы хэкIуэдахэм яуса гъыбзэхэр иджыри зэхыбох. Унагъуэ куэдым  зауэжь   блэкIам къатригъэпсыха гуауэм хущIагъэкIа нэпсыр гъущакъым. Адэ-анэ дапщэ игъэгуIа а зауэ бзаджэм, зи псэугъуэ, зи дахэгъуэ бын дап-щэ хэкIуэда мафIэ лыгъейм?! ГуIэгъуэм и гуIэгъуэжт, мы си тхыгъэр зытеухуа, ХьэпцIей къуажэм щыпсэуа Темрокъуэ Барэсбий и унагъуэм къытепсыха гуауэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Фэеплъу щы къызэIуахащ

2017-05-13

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэм Дзэ Плъыжьым и зауэлIхэм я фэеплъхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэу щым къыщызэIуахащ. А Iуэхум иращIэкIа дауэдапщэхэр щекIуэкIащ Дзэлыкъуэ районым щыщ ЯтIэкъуэ къуажэм, Шэрэдж районым щыщ Къэщкъэтау поселкэм, Лэскэн районым щыщ Урыху къуажэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ХэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

2017-05-13

 • Налшык къалэм и клиникэ сымаджэщ №1-м и лэжьакIуэхэм ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм ирихьэлIэу удз гъэгъахэр тралъхьащ медицинэм и лэжьакIуэу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым. Ар илъэс 30 и пэкIэ дохутырхэмрэ медсестрахэмрэ я мылъкукIэ яухуащ. Хабзэ зэрыхъуауэ, зэхыхьэр ирагъэжьэным и пэ къихуэу, къызэхуэсахэр зауэм хэкIуэдахэм зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Фэ фхузэфIэкIар тщыгъупщэнукъым

2017-05-13

 • Хэку зауэшхуэм и гугъуехьхэр зыгъэва нэхъыжьыфIхэм зымащIэкIэ нэхъ мыхъуми уегуэпэныр, абыхэм дэрэжэгъуэ ептыныр уасэ зимыIэщ. ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щагъэлъапIэм хиубыдэу Дыджэш Лидэ зи унафэщI ЦIыхубзхэм я Налшык советымрэ къалащхьэм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэмрэ щыхьэрым дэт сабий макъамэ школ №2-м зэIущIэ гуапэ щрагъэкIуэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Мамырыгъэм къыхуезыджэщ пхъэм къыхэщIыкIа танкыр

2017-05-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр автомобиль-гъуэгу колледжым и пщIантIэм накъыгъэм и 5-м щекIуэкIа пэкIур ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ щрикъум траухуат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ГукъыдэжкIэ гъэнщIат

2017-05-12

 • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ щрикъу махуэшхуэм теухуа дауэдапщэхэм хэтащ КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и лэжьакIуэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 72-рэ щрикъум ирихьэлIэу Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег и хъуэхъу

2017-05-11

 •  Ветеран лъапIэхэ!
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым ис цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ!
 • Ар зэманым, гъунапкъэхэм, политикэ зэныкъуэкъухэм къримыубыдэ махуэшхуэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ зэрырикъур щагъэлъапIэ махуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. удз гъэгъахэр трилъхьащ Налшык къалэм щыIэ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалым

2017-05-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр илъэс 72-рэ зэрырикъур. ГуфIэгъуэ Iуэхухэр щызэхаублащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалым, Совет союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зиIэхэм я фэеплъу Налшык дэтхэм я деж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык и уэрам нэхъыщхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ящыщу мин 40-м щIигъу ирикIуащ. Апхуэдиз цIыхум зэдаIэта гуфIэгъуэ щIыналъэм и къалащхьэм нэхъапэкIэ зэи щекIуэкIакъым. «Полк уахътыншэм» хэтащ КIуэкIуэ Юрий

2017-05-11

 •  2017 гъэм накъыгъэм и 9-м, Налшык къалэ. ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык щыщу «Полк уахътыншэ» Урысейпсо зэщIэхъееныгъэм хэувахэр зэи къэмыхъуауэ куэду зэрыщытам къегъэлъагъуэ Хэку зауэшхуэм лIыхъужьыгъэ къыщызыгъэлъэгъуа икIи дуней псор фашизмэм щызыхъума сэлэтхэм пщIэшхуэ зэрыхуащIыр. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ящIыгъуу республикэм щыпсэу цIыху мин 40-м щIигъу Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утым къыщежьэри ЗэгурыIуэныгъэ утым нэс къыдэкIуеящ. Ахэр Iэгуауэ инхэмрэ нэжэгужагъэкIэ даIыгъащ уэрамым и лъэныкъуитIми щиувыкIа цIыху минипщIхэм. Апхуэдиз цIыхум зэдаIэта гуфIэгъуэ нэхъапэм зэи ди деж щыIакъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм ящыщу цIыху мин 84-рэ хэтащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм

2017-05-11

 • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм КъБР-м и цIыхуу мин 84-рэ хэтащ. Абыхэм ящыщу мин 40-р «Полк уахътыншэм» и сатырхэм хэту республикэм и къалащхьэм и уэрам нэхъыщхьэм ирикIуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2017-05-11

 • Бахъсэн щIыналъэ
 • Псори  зы  къуажэм щызэхуэсат
 • Кременчуг-Константиновскэ къуажэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр. Бахъсэн районым хыхьэ къуажэ 13-м щыпсэухэм ящыщ гупым автомобилкIэ зэщIагъэхьащ мы щIыналъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Дэ фэркIэ догушхуэ КIуэкIуэ Юрий зауэм и ветеранхэмрэ тылым щылэжьахэмрэ дыгъуасэ яхуэзащ

2017-05-06

 • Накъыгъэм и 5-м  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щахуэзащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэмрэ тылым щылэжьахэм-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Егоровэ Татьянэ зэпымыууэ и нэIэ ятрегъэт

2017-05-06

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэр ТекIуэныгъэм и махуэм ипэ къихуэу а гуфIэгъуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ езыхэм я нэIэм щIэт ветеранхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ