ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТекIуэныгъэ'

ЗыгуэркIэ бэлэрыгъамэ…

2019-12-12

 • СССР-мрэ Инджылызымрэ Гитлер иратакъым Ираныр
 • ЛIэщIыгъуэ куэдкIэ Персыр (1935 гъэм Иран хъуар) дунейм щынэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщу къекIуэкIащ. АрщхьэкIэ ЕтIуанэ дунейпсо зауэм щIидзэн ипэкIэ абы къигъэпкIыж щыIэтэкъым. Зэрыгушхуэр и щIыналъэм щIэт щIыдагъэ куэдыкIейрт. Езыр зэжьэхэуэныгъэхэр щекIуэкI Европэмрэ хы Хуэмымрэ япэIэщIэти, зыми гуэмыт (нейтралитет иIыгъ) хуэдэт. Пэжщ, иригъэкIуэкI политикэмкIэ абы Германием и дежкIэ зэрызигъазэр кIуэ пэтми нэхъ нэрылъагъу хъурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Тхыдэм и дурэшхэр

2019-10-24

 • Гитлер яукIыфыну щытащ, ауэ ар къригъэлащ… Сталиным
 • Миклашевский Игорь и пщIыхьэпIи къыхэхуэнтэкъым и гъащIэр щэхурылажьэ IуэхущIапIэхэм быдэу япыщIауэ щытыну. КъызыхэкIа унагъуэр абы пэжыжьэт, езыри зыщIэхъуэпсыр нэгъуэщIт.
 • 1918 гъэм накъыгъэм и 30-м Москва къыщалъхуа Игорь и анэ Миклашевская Августэ актрисэ цIэрыIуэт, и адэ Лыцилин Леви балетым и артистт, Театр Иным щылажьэрт. Нэчыхь зэхуаIэтэкъым, ауэ Лев зэпымыууэ и нэIэ къытригъэтт и щIасэ цIыхубзым къыхуилъхуа щIалэ цIыкIум. Зэгуэр иригъэцIыхуащ и шыпхъу Лизэ, Абы и лIыр а зэманым уей-уей жезыгъэIэ Блюменталь-Тамарин Всеволодт, театрым и вагъуэт. ИужькIэ а зэрыцIыхуныгъэр Миклашевскэм хуабжьу къыщхьэпэжащ. АрщхьэкIэ зэкIэ Блюменталь-Тамарин Игорь нэмыцэбзэм хуабжьу дригъэхьэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Сталиным фIыуэ илъэгъуа дзэзешэ

2019-10-10

 • Рокоссовскэм и закъуэщ
 • къэралитIым я маршалу дунейм тетар
 •  Хэку зауэшхуэм и зэманым хуабжьу цIэрыIуэу щытащ Рокоссовский Константин. Егъэлеяуэ пхъашэ Сталин Иосиф езым и дзэзешэхэм ящыщу маршалитIырщ — Шапошниковымрэ Рокоссовскэмрэщ я цIэ-адэцIэхэмкIэ зэджэу щытар: абы къикIырт пщIэ хэIэтыкIа. Ауэ сэлэтхэм, офицерхэм, генералхэм къыхуащI пщIэри нэхъ мащIэтэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Яхэгуауэ Михаил зэи къикIуэтакъым

2019-09-17

 • Яхэгуауэ Михаил КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щищIэрт. Зауэр къэхъейри, сэлэтхэр абыкIэ куэдрэ щаIыгъыжакъым. МафIэгухэм кърагъэтIысхьэри, дыгъэ къухьэпIэмкIэ къыдрашеижащ. А гъуэгуанэ кIыхьым зэрыщыгувар хыумыбжэмэ, Хэку зауэшхуэр екIуэкIыху Яхэгуауэр лагъымыдз батареем связисту хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм ящIыгъуу «Полк уахътыншэм» хэту Налшык и уэрамым кърикIуащ КIуэкIуэ Казбек

2019-05-14

 • ТекIуэныгъэм и Махуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыгъэлъэпIэнымкIэ Iуэху нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщу щытащ «Полк уахътыншэ» урысейпсо акцэр. Ар Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ис лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утыкум къыщежьащ. Япэ иту къежьащ кадет школхэм я гъэсэнхэр. Абыхэм яIыгът ТекIуэныгъэм и бэракъыр — метр тIощI зи бгъуагъ нып плъыжьыр. Республикэм щыпсэухэм я сатырхэм хэту къакIуэрт КIуэкIуэ Казбекрэ абы и унагъуэм щыщхэмрэ, езыхэм я адэшхуэхэм я сурэтхэр яIыгъыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

«ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалымрэ Совет Союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зратахэм я фэеплъымрэ удз гъэгъахэр тралъхьэ

2019-05-14

 • Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящIыгъуу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 9-м удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалымрэ Совет Союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зратахэм я фэеплъымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

АфIэкIа зы зауи къремыхъу!

2019-05-14

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр гукъинэжу, щIэщыгъуэу щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм. Абы зэдэууэ хэтащ цIыхуищэ бжыгъэхэр, зэрахьэ къулыкъуи, я ныбжьи, зыщыщ лъэпкъи емылъытауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Джылахъстэнейм махуэ лъапIэр лъагэу щаIэт

2019-05-14

 • Ди къэралым и щIыпIэ псоми хуэдэу, Тэрч щIыналъэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ Хэку зауэшхуэр ди текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэкур зыхъумахэм я щIыхькIэ

2019-05-14

 • ТекIуэныгъэм и махуэр гъэлъэпIэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щрагъэжьащ «Полк уахътыншэ» акцэмкIэ. Абы хэтхэр — политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэ- хэм, IуэхущIапIэхэм, еджапIэхэм я лIыкIуэхэр, РОСТО-м (ДОСААФ) и IэщIагъэлIхэмрэ гъэсэнхэмрэ — Фэеплъым и утым нэс зэгъусэу кIуэцIрыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2019-05-09

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэ

2019-05-09

 • КIуащ БетIал
 • Гъэбырыб уи ныпхэр,
 • Махуэм я нэхъыфI,
 • ЩIэзылъхьам бий гупхэр —
 • Дыгъэ мыункIыфI!
 • Дыгъэм пшэр пхисыкIыу
 • ЩIыр зыгъэнэхуауэ,
 • Укъепсащ, гущыкI
 • Зауэр щIым тепхуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу, абы хэтахэу пщIэ зыхуэтщIхэ!

2019-05-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Сату-промышленнэ палатэ» союзыр ди къэралым и махуэ нэхъ лъапIэ дыдэмкIэ — ТекIуэныгъэ Иным и махуэмкIэ къывохъуэхъу.
 • Ветеран лъапIэхэ! Фэ лIыгъэрэ хахуагъэрэ фхэлъу ди Хэкум и щхьэхуитыныгъэр фхъумащ, къэрал зэтекъутар зэфIэвгъэувэжащ икIи мамыру дыпсэуну Iэмал къыдэфтащ. Дэ ар зэи тщыгъупщэнукъым. ХэкIуэдахэм я фэеплъыр ди гум илъу, ди щхьэр лъахъшэу фхудогъэщхъ. Узыншагъэ быдэ, гукъыдэж фиIэну, фи Iыхьлыхэмрэ фи благъэхэмрэ я гулъытэмрэ гуапагъэмрэ фыщымыщIэну дынывохъуэхъу.
 • ГъукIэлI Хьэсэн,
 • КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм и тхьэмадэ.

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зэи  тщыгъупщэнукъым

2019-05-09

 • ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэмкIэ дынывохъуэхъу!
 • Урысей Федерацэм и цIыху мелуанхэми, а зауэм и гузэвэгъуэр зылъэIэсауэ щыта адрей къэралхэм щыпсэухэм я нэхъыбэми я гуфIэгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэу къалъытэ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр. Жэщ-махуэ 1418-кIэ екIуэкIа, дуней псор зыгъэгулэза Хэку зауэшхуэм цIыхухэм хьэзабу, бэлыхьу къахуихьар зыхуэдизыр нэгум къыщIэгъэхьэгъуейщ. Совет цIыху мелуан 27-м я гъащIэр щIатащ нобэрей ди мамыр псэукIэм, фашизмэр дунейм тегъэкъэбзыкIыным. Къэралым и дежкIэ гъэунэхуныгъэшхуэу щыта а илъэсхэр зэи тщыгъупщэ хъунукъым икIи зауэм и нэщIэбжьэ ди цIыхухэм афIэкIа зэи ямыгъэунэхуным псори дытелэжьэн хуейщ.
 • Мамырыгъэ, зэIузэпэщыгъэ фи унагъуэхэм илъыну, гуфIэгъуэ фыщымыщIэу фыпсэуну ди гуапэщ.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэ,
 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэ

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэ Иным имахуэр догъэлъапIэ

2019-05-09

 • АдыгэлI уардэ
 • ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэм ящыщщ лIыгъэрэ хахуагъэрэ къигъэлъагъуэу Хэку зауэшхуэм пхыкIа, мамыр гъащIэм хэзэгъэжу лэжьыгъэ купщIафэ езыхьэкIа, лъэужьыфIэ, зи цIэр тхыдэм къыхэна, Бахъсэн районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыщ адыгэлI нэс Уэрдокъуэ Мухьэмэд Азрэт и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зауэм теухуа уэрэдхэр адыгэбзэкIэ жаIэ

2019-05-09

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и студентхэм накъыгъэм и 7-м концерт щIэщыгъуэ ятащ. ЕджапIэм и камернэ пэшым удихьэхыу адыгэбзэкIэ щагъэзэщIащ Хэку зауэшхуэм и зэманым ятха уэрэдхэр. Урыс уэрэдхэр адыгэбзэкIэ зэзыдзэкIар щIэныгъэлI цIэрыIуэ, академик, химие щIэныгъэхэм я доктор Хьэмыз Русланщ. Концертыр ирагъэкIуэкIащ институтым и студентхэу Халабузар Тамерланрэ Ивасненкэ Катярэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ