ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТекIуэныгъэ'

Полкым  и  къуэ

2020-01-23

 • Нэхулъэр къызэкIэщIитхъыу, жэщым къепща жьыр теужри, мэзыр щым хъужат. Уэс хьэщхьэтеуэр къызэщэщэха жыгхэр нэхъ IэпцIэлъапцIэу къыпфIэщIырт. Ахэри умэзэхат. Лъэужьхэр уэсым исеижати, щIымахуэ мэзым цIыхупсэ щымыдымыжми ярейт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЛIыгъур   Хьэзиз  зэи   къикIуэтакъым

2020-01-21

 • 1942 гъэм гъатхэпэм Бахъсэн районым и военкоматым зауэм кIуэну ириджахэм яхэтт Зеикъуэ къуажэм щыщ ЛIыгъур ХьэкIашэ и къуэ Хьэзизи. Ар фронтым занщIэу Iухьат 65-нэ топгъауэ полкым хэту. А зэманым Керчь деж ди дзэхэр щытыкIэ гугъу щихуат. Бийм и дзэ нэхъ лъэщхэр къраутIыпщри, уIэгъэ, укIыгъэ яIэу совет сэлэтхэм къикIуэтын щIадзэ. Апхуэдэуи а щIыпIэр къызэранэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Назир   и  къуэ  Мухьэмэд

2020-01-18

 • И щIалэгъуэр зауэм ирихьэлIэу нэщIэбжьэ куэд илъэгъуами, гъащIэ хьэлэмэт къигъэщIащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Ленинград артиллерие академием и кафедрэм и унафэщI, генерал-майор Къатхъэн Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

КъикIуэт ящIакъым

2020-01-11

 • 1942 гъэм шыщхьэуIум и пэщIэдзэм фашистыдзэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къихьащ. Ди щIыналъэм пIалъэ кIэщIкIэ щагъэув гуащIэрыпсэухэр еудыхыным и «хабзэр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЗыгуэркIэ бэлэрыгъамэ…

2019-12-12

 • СССР-мрэ Инджылызымрэ Гитлер иратакъым Ираныр
 • ЛIэщIыгъуэ куэдкIэ Персыр (1935 гъэм Иран хъуар) дунейм щынэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщу къекIуэкIащ. АрщхьэкIэ ЕтIуанэ дунейпсо зауэм щIидзэн ипэкIэ абы къигъэпкIыж щыIэтэкъым. Зэрыгушхуэр и щIыналъэм щIэт щIыдагъэ куэдыкIейрт. Езыр зэжьэхэуэныгъэхэр щекIуэкI Европэмрэ хы Хуэмымрэ япэIэщIэти, зыми гуэмыт (нейтралитет иIыгъ) хуэдэт. Пэжщ, иригъэкIуэкI политикэмкIэ абы Германием и дежкIэ зэрызигъазэр кIуэ пэтми нэхъ нэрылъагъу хъурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Тхыдэм и дурэшхэр

2019-10-24

 • Гитлер яукIыфыну щытащ, ауэ ар къригъэлащ… Сталиным
 • Миклашевский Игорь и пщIыхьэпIи къыхэхуэнтэкъым и гъащIэр щэхурылажьэ IуэхущIапIэхэм быдэу япыщIауэ щытыну. КъызыхэкIа унагъуэр абы пэжыжьэт, езыри зыщIэхъуэпсыр нэгъуэщIт.
 • 1918 гъэм накъыгъэм и 30-м Москва къыщалъхуа Игорь и анэ Миклашевская Августэ актрисэ цIэрыIуэт, и адэ Лыцилин Леви балетым и артистт, Театр Иным щылажьэрт. Нэчыхь зэхуаIэтэкъым, ауэ Лев зэпымыууэ и нэIэ къытригъэтт и щIасэ цIыхубзым къыхуилъхуа щIалэ цIыкIум. Зэгуэр иригъэцIыхуащ и шыпхъу Лизэ, Абы и лIыр а зэманым уей-уей жезыгъэIэ Блюменталь-Тамарин Всеволодт, театрым и вагъуэт. ИужькIэ а зэрыцIыхуныгъэр Миклашевскэм хуабжьу къыщхьэпэжащ. АрщхьэкIэ зэкIэ Блюменталь-Тамарин Игорь нэмыцэбзэм хуабжьу дригъэхьэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Сталиным фIыуэ илъэгъуа дзэзешэ

2019-10-10

 • Рокоссовскэм и закъуэщ
 • къэралитIым я маршалу дунейм тетар
 •  Хэку зауэшхуэм и зэманым хуабжьу цIэрыIуэу щытащ Рокоссовский Константин. Егъэлеяуэ пхъашэ Сталин Иосиф езым и дзэзешэхэм ящыщу маршалитIырщ — Шапошниковымрэ Рокоссовскэмрэщ я цIэ-адэцIэхэмкIэ зэджэу щытар: абы къикIырт пщIэ хэIэтыкIа. Ауэ сэлэтхэм, офицерхэм, генералхэм къыхуащI пщIэри нэхъ мащIэтэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Яхэгуауэ Михаил зэи къикIуэтакъым

2019-09-17

 • Яхэгуауэ Михаил КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щищIэрт. Зауэр къэхъейри, сэлэтхэр абыкIэ куэдрэ щаIыгъыжакъым. МафIэгухэм кърагъэтIысхьэри, дыгъэ къухьэпIэмкIэ къыдрашеижащ. А гъуэгуанэ кIыхьым зэрыщыгувар хыумыбжэмэ, Хэку зауэшхуэр екIуэкIыху Яхэгуауэр лагъымыдз батареем связисту хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм ящIыгъуу «Полк уахътыншэм» хэту Налшык и уэрамым кърикIуащ КIуэкIуэ Казбек

2019-05-14

 • ТекIуэныгъэм и Махуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыгъэлъэпIэнымкIэ Iуэху нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщу щытащ «Полк уахътыншэ» урысейпсо акцэр. Ар Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ис лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утыкум къыщежьащ. Япэ иту къежьащ кадет школхэм я гъэсэнхэр. Абыхэм яIыгът ТекIуэныгъэм и бэракъыр — метр тIощI зи бгъуагъ нып плъыжьыр. Республикэм щыпсэухэм я сатырхэм хэту къакIуэрт КIуэкIуэ Казбекрэ абы и унагъуэм щыщхэмрэ, езыхэм я адэшхуэхэм я сурэтхэр яIыгъыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

«ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалымрэ Совет Союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зратахэм я фэеплъымрэ удз гъэгъахэр тралъхьэ

2019-05-14

 • Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящIыгъуу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 9-м удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалымрэ Совет Союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зратахэм я фэеплъымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

АфIэкIа зы зауи къремыхъу!

2019-05-14

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр гукъинэжу, щIэщыгъуэу щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм. Абы зэдэууэ хэтащ цIыхуищэ бжыгъэхэр, зэрахьэ къулыкъуи, я ныбжьи, зыщыщ лъэпкъи емылъытауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Джылахъстэнейм махуэ лъапIэр лъагэу щаIэт

2019-05-14

 • Ди къэралым и щIыпIэ псоми хуэдэу, Тэрч щIыналъэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ Хэку зауэшхуэр ди текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэкур зыхъумахэм я щIыхькIэ

2019-05-14

 • ТекIуэныгъэм и махуэр гъэлъэпIэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щрагъэжьащ «Полк уахътыншэ» акцэмкIэ. Абы хэтхэр — политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэ- хэм, IуэхущIапIэхэм, еджапIэхэм я лIыкIуэхэр, РОСТО-м (ДОСААФ) и IэщIагъэлIхэмрэ гъэсэнхэмрэ — Фэеплъым и утым нэс зэгъусэу кIуэцIрыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2019-05-09

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэ

2019-05-09

 • КIуащ БетIал
 • Гъэбырыб уи ныпхэр,
 • Махуэм я нэхъыфI,
 • ЩIэзылъхьам бий гупхэр —
 • Дыгъэ мыункIыфI!
 • Дыгъэм пшэр пхисыкIыу
 • ЩIыр зыгъэнэхуауэ,
 • Укъепсащ, гущыкI
 • Зауэр щIым тепхуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ