ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Адыгагъэр,  цIыхугъэр  зыгъэлъапIэ  Согуэ  Данил

2020-01-21

 • УэрэдкIэ  дунейм  йопсалъэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлI  цIэрыIуэм   и  лъагапIэщIэр

2019-12-14

 • Ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ адыгэ щIэныгъэлIхэм куэдрэ гулъытэ лъагэ щагъуэт къэралпсо, дунейпсо утыкухэм. Апхуэдэу, иджыблагъэ зи хъыбарыфI зэхэтхахэм ящыщщ инженер-механик Iэзэ, физик цIэрыIуэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор Щоджэн Юрэ Хьэсэн и къуэр. ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием (РАН) иджыблагъэ щекIуэкIа зэхуэс иным Щоджэныр зэдэарэзыуэ щыхахащ РАН-м и член-корреспонденту. Ари и щыхьэтщ адыгэ IэщIагъэлI щыпкъэм бгъэдэлъ щIэныгъэ куумрэ зэфIэкI лъагэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

«Шэджэм  псынэ»

2019-12-07

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Мухьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэрызэхуащIыж концертым. Къызэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэщIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и IэдакъэщIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Жьыщхьэ махуэ  Щоджэн Iэмирэт

2019-12-05

 • «Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи щхьэр лъапIэ хъунущ», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, лъабжьэ быдэ щигъуэтащ ди деж икIи гулъытэрэ гуапагъэрэ зыпылъ а Iуэхугъуэр зэрагъэзэщIэным куэд хущIокъу. Абы и щапхъэщ Ислъэмей щыпсэу Щоджэн Iэмирэт Лъостэн и пхъум къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зэрыхуагъэлъэпIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЗэфIэкI лъагэ зиIэ

2019-11-21

 • Лъэпкъ щIэныгъэлI икIи къэхутакIуэ пажэ, философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, къэрал икIи жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Тхьэгъэпсо Хьэжысмел ящыщщ зи зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэ ди щIыналъэм и зыужьыныгъэм хуэзыгъэпсахэм. ЩIэныгъэлI щыпкъэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ирикъуащ. Абы щыщу 55-м щIигъур Тхьэгъэпсом хухихащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэм, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ГуащIэ хьэлэлкIэ гъэнщIа гъащIэ

2019-10-10

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ РАЕН-мрэ я академик, УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Адыгэшыр хъумэнымрэ гъэбэгъуэнымкIэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI Къагъырмэс Црай и ныбжьыр  илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Барэсбий къару къезытыр

2019-10-04

 • Сыту IэфI мыбы и хьэуар. Сыту гупсэхугъуэ щыбгъуэтрэ мы щIыпIэм. Махуэл щIагъуэ димыхыу, пщэдджыжь къэс жыхуиIэм хуэдэу, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм къакIуэ пэтми, Барэсбий сыт щыгъуи щIэщыгъуэ къыщохъу нэм къиубыд псори: уардэу дэкIея жыг лъагэшхуэхэри, даущ мащIэ ищIу паркыбгъум щежэх налшыкыпсри, цIыху зекIуапIэхэм егъэкIэкIа жыгхэм дэжей-къежэхыу щыпкIэтэлъатэ кIэпхъ цIыкIухэри, махуэр щыуэфIым и деж зэ илъыгъуэкIэ уздынэсыну къыпщыхъу къуршыжь щхьэ тхъуахэри …

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Алэкъей Мухьэмэд: ДыздэщымыIа щIыпIэ къэнауэ къыщIэкIынкъым

2019-09-26

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, балетмейстер Iэзэ Алэкъей Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

И къару емыблэжу  Iуэхум пэрыта

2019-09-20

 • Сэхъу Владимир Къасболэт и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и иджырей тхыдэм къыхэщ цIыху нэхъ лъэрызехьэхэм ящыщщ. Урысейми КъБР-ми я къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ зэчиифIэу зыкъигъэлъэгъуащ абы икIи ди республикэм и экономикэ зыужьыныгъэм, мамырыгъэр хъумэным, лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным хэлъхьэныгъэ ин хуищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи макъ гуакIуэмкIэ псэм лъэIэсыф

2019-08-20

 • Иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ Урысейм щIыхь зиIэ, Адыгейм и цIыхубэ артисткэ, опернэ уэрэджыIакIуэ гъуэзэджэ Шэгудж Маринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

IэщIагъэлI  нэс  Урысбамбэт  Бэхьид

2019-08-14

 • «Зы жьэм жьэдыхьэр жьищэм жьэдохьэ» жаIэ. Сэ куэд щIауэ зыхэсхырт Урысбамбэт Бэхьид и щытхъу. Мызэ-мытIэу седэIуат ар дзэIулъхьэ Iэзэу зэрыщытым и хъыбар. Зым, тIум, щым жаIэр щызэтехуэкIэ абы шэч къытумыхьэми хъуну къыщIэкIынщ, ауэ уэ езым уи нэкIэ плъэгъуам, бгъэунэхуам хуэдэ щыIэ?! Зэман дэкIри щыхьэт сытехъуащ а лIым теухуауэ кърахьэкI хъыбархэр зэрыпэжым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЛIыгъэ зыхэлъ, пэжыр къэзыгъэлъагъуэ, жыжьэ кIуэцIрыплъ, хэкупсэ нэс МэшбащIэ Исхьэкъ

2019-07-11

 • Ди газетым зэрытетащи, «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр тхакIуэ щэджащэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызэрыхуагъэфэщар иджыблагъэ Мейкъуапэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Илъэс  60  хъуауэ къалэмыр иIыгъщ

2019-07-06

 • Шэджэм районым щыщ Нартан къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху, зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеран, журналист лэжьыгъэ нэхъыфIхэмкIэ республикэ конкурс куэдым щытекIуа Мэрем Зэдин илъэс 60 хъуауэ республикэм и печатым зэрыщылажьэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ КъБР-м и Журналистхэм я союзым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къэралми лъэпкъми яхуощхьэпэ

2019-06-27

 • Адыгэхэр дызэрыгушхуэ щIэныгъэлI щэджащэхэм ящыщщ экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ингуш Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, хэкупсэ нэс, абазэ еджагъэшхуэ цIэрыIуэ Агырбэ Юрэ Исуф и къуэр. Мы махуэхэм Агырбэм егъэлъапIэ илъэс 80 зэрырикъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дэцырхъуей Мусэрбий:  Си адэм и  хъыбар нобэми солъыхъуэ

2019-06-15

 • «Новэ-Хьэмидей къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху», «Лэжьыгъэм и ветеран», «Зауэм и бынхэр» медалхэр зыхуагъэфэща Дэцырхъуей Мусэрбий и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ. Нэхъыжьым дыIущIащ и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ тедгъэпсэлъыхьынуи, абы къыджиIам ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ