ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

ЗэфIэкI лъагэ зиIэ

2019-04-11

 • ЩIДАА-м и академик, абы и япэ вице-президенту щыта, Адыгэ Республикэм, Кубаным щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Бырсыр Батырбий Мыхьмуд и къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэ нэсхэм, абы зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ. Бырсырыращ Адыгэ Республикэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и япэ министру щытар. Батырбий и фIыгъэ куэд хэлъщ адыгэ щIыналъэм щIэныгъэм хэпщIыкIыу зэрызыщиужьам. ЛъэпкъылI щэджащэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэныкъуэ  куэд  къызэщIэзыубыда   гъащIэ  хьэлэмэт

2019-04-09

 • И ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ Налшык и  «Спартак»-м и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зы, дэнэ щIыпIэ щыIэми адыгэ Iуэхур япэ изыгъэщ топджэгу, гъэсакIуэ икIи щIэныгъэлI Iэзэ Наурзокъуэ Юрэ. Къэралпсо утыку ихьэну Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэр 1959 гъэм къыщызэрагъэпэщым ар япэу ирагъэблэгъащ, абы и тренер нэхъыщхьэуи тIэунейрэ щытащ. ИужькIэ щIэныгъэм зритри, экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат хъуащ икIи мыхьэнэшхуэ зиIэ къэхутэныгъэ зыбжанэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Узыншагъэр хъумэнымрэ  спортымрэ зи гур итхьэкъуа

2019-03-26

 • Ди республикэм и мащIэкъым спортым гукъуэпскIэ пыщIа, абы зи гъащIэр тезыухуа, щIэблэ нэхъыбэ а Iуэхум хэшэным телажьэ цIыху хьэлэмэтхэр. Абыхэм ящыщщ Псыгуэнсу къуажэм къыщыхъуа Ибрэхьим Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ахъуэхъу Аслъэнбэч и зэфIэкIыр

2019-03-21

 • Зи ныбжьыр илъэс 60 ирикъу Ахъуэхъу Аслъэнбэч Чэлимэт и къуэр гъащIэм и курыкупсэм хэт цIыхущ, лэжьакIуэ къэмылэнджэжщ. Ар Транспортым и IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэщ, Урысей Федерацэм 2-нэ класс зиIэ и действительнэ къэрал чэнджэщэгъущ, УФ-м и транспорт IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къардэн Юлэ: Музыкэр  зэгуэр Iэпэгъу  зэрысщIам  нобэр къыздэсым  сыхущIегъуэжыркъым

2019-02-21

 • Япэ адыгэ цIыхубз макъамэдж, Урысей Федерацэм и Композиторхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт Къардэн Юлэ мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ТхакIуэ, журналист Iэзэ, цIыхубз Iэдэб Котляровэ Марие

2019-02-14

 • Гъуэгу бгъуфIэ хэзыша
 • Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэжьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэхутэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2019-01-29

Мы махуэхэм илъэс 85-рэ зэрырикъуар егъэлъапIэ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Къэзан Къэрэшей.

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи зэфIэкIхэр лъагэ щIэныгъэлI, егъэджакIуэ

2019-01-24

 • Ди щIыналъэм зегъэужьыным хьэлэлу хуэлажьэ лъэпкъ щIэныгъэлI пажэхэм ящыщщ Бгылъэ щIыпIэхэмрэ бгы лъапэхэмрэ жыг хадэхэр щыгъэкIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым и щIэныгъэрылажьэ нэхъыжь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и профессор, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щомахуэ Лев Аслъэнджэрий и къуэр. ЕхъулIэныгъэ иIэу иригъэкIуэкI щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэм къыдэкIуэу, Лев илъэс 56-рэ хъуауэ пэрытщ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ Iуэхуми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зэманым декIуу псэу ДзыхьмыщI Мутрал

2019-01-15

 • Старэ Урыху (нобэ Хьэтуей) къуажэм щыпсэу ДзыхьмыщIхэ Хьэжсуфрэ Дыгъэнэхурэ я унагъуэм 1934 гъэм шIышылэм и 10-м гуфIэгъуэшхуэ къыщыхъуащ: дунейм къытехьащ зэщхьэгъусэхэм я бын ещанэр. Мутрал цIэр зыфIаща щIалэ цIыкIур угъурлыуэ къахущIэкIащ ДзыхьмыщIхэ. Илъэс бжыгъэ куэд ямызэхуакуу Хьэжсуфрэ Дыгъэнэхурэ иджыри зэдагъуэтащ щIалищрэ зы хъыджэбзрэ. «БыныфIэр насыпыфIэщ», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм хэлъ пэжагъыр щынэрылъагъут ДзыхьмыщIхэ я унагъуэшхуэм. ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжрэ зэрылъ, нэхъыжьым — пщIэ, нэхъыщIэм — гъуэгу щрат, адыгэ хабзэмрэ нэмысымрэ щытепщэ унагъуэ дахэт ар. Зи адэ акъылыфIэр, диныр къабзэу зезыхьэр, лэжьыгъэм зэи зыщызымыдзей нэхъыжьыфIыр я щапхъэу къэхъуащ щIалэхэр. Хъыджэбз закъуэми анэм бгъэдэлъ IэкIуэлъакIуагъэр, гуапагъэмрэ нэмысымрэ и плъапIэт. Адэ-анэми ялъэкI къагъанэртэкъым я быныр зыхуей хуэзэу, лъэпкъ гъэсэныгъэ яхэлъу, щIэныгъэм хуэпабгъэу къэгъэтэджынымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Саугъэтхэмрэ хъуэхъухэмрэ

2019-01-12

 • ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу Бахъсэн щIыналъэм щагъэлъэпIащ спортым и ветеранхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ щIыналъэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Чылар Аринэ. ЩIэблэщIэр гъэсэным зи гъащIэр хухэзыха спортым и ветеранхэм саугъэтхэр яритащ икIи хъуэхъу псалъэхэмкIэ захуигъэзащ Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Iэхъуэбэч Андзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ди  лэжьэгъу  бзылъхугъэ щыпкъэ  Афэ  Тамарэ

2018-12-18

 • Адыгэхэм къыдде­кIуэкI лъэпкъ псалъэжь­хэм ящыщ куэд­ епхащ ­нэхъыжь-нэхъыщIэ зэхущытыкIэм, пщIэм, нэмы­сым. Апхуэдэхэщ, къапщтэмэ, «Нэхъыжь и нэ­мыс, нэхъыщIэ и насып», «Нэхъыжь зимыIэ фIы щыIэкъым», нэгъуэщI куэди. ЗэгурыIуэрэ зэ­дэIуэжрэ зэ­рылъ уна­гъуэш­хуэм хуэдэу зэ­дэ­лажьэ, зэдэпсэу ди редакцэм щызекIуэ хаб­зэфI­хэм я нэ­хъыщ­­хьэхэри епхащ нэхъы­жьым и пщIэр Iыгъыным, нэхъыщIэм гъуэгу етыным. Лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ хъу­мэнымкIэ ди гупым шхэпс хуэхъухэм ящыщщ къыщалъхуа махуэ дахэр зы­хуэдгъэлъапIэ Афэ (Хьэсанэ) Тамарэ Къарс и пхъур. Зи псэр къабзэ, зи гур ­хуабэ а бзылъхугъэ щыпкъэм и гъащIэ псор триухуащ адыгэбзэм хуэлэжьэ-ным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Щэм  яхуэфэщэн  пщIэ  къэзылэжьа

2018-12-08

 • Темыркъан Юрий Хьэту и къуэм  и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу
 • Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа, къэралыр зэрыгушхуэ дирижёр, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъэгъазэм и 10-м илъэс 80 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КъэмбэчокъуэIэдэм:  «Шэч къытесхьэркъым гъащIэр зэрефIэкIуэжынум,  жэщым нэхущыр къызэрыкIэлъыкIуэм хуэдэу»

2018-12-04

 • 1958 гъэм щэкIуэгъуэм и 11-м Къэхъун къуажэм къыщалъхуащ Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, ар щеджащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм, Ленинград къэрал университетым журналистикэмкIэ и факультетри къиухащ. Iэдэм 1981-1985 гъэхэм щылэжьащ «Маяк», «Ленин гъуэгу» газетхэм. 1985 гъэм щегъэжьауэ нобэр къыздэсым абы ди университетым щиIыгъщ къулыкъу зэхуэмыдэхэр, иджы IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ, етIуанэ IэщIагъэ щрат институтым и унафэщIщ. 1995 гъэм къыщыщIэдзауэ КъБКъУ-м и диссертационнэ советым, 1982 гъэ лъандэрэ УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр хуэфащэ дыдэу зэрехьэ. Къэмбэчокъуэр филологие щIэныгъэхэм я докторщ, КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ  и кафедрэм и профессорщ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Балъкъэр Тамарэ: Уи гукъеуэр зытебгъакIуэ хъунукъым

2018-11-07

 • Нобэ ди псэлъэгъущ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, доцент, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым актёрскэ IэзагъымкIэ и кафедрэм и унафэщI, СТД-м и правленэм хэт, псоми фIыуэ тлъагъу Балъкъэр Тамарэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Быгуэ Динэ и ехъулIэныгъэ

2018-10-20

 • Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ «Мисс Калининград-2018», «Жемчужина России-2018» зэпеуэхэм щытекIуа ди лъэпкъэгъу пщащэ тхьэIухуд Быгуэ Динэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ