ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

ЩIэныгъэм и щыгум  нэса Пыл Iэуес

2020-03-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректор Бэрбэч ХьэтIутIэ Москва къикIа письмор Iэ-щIэлъу зыкъомрэ гупсыса нэужь, игукIэ унафэ ищIащ: «Пылыр дгъэкIуэнщ абы…» Заул димыгъэкIыу абы къриджащ зыхуей деканыр икIи унафэ хуищIащ Iуэхур зэфIигъэкIыну: гистологхэм, анатомхэм, эмбриологхэм я 4-нэ съезду Москва щекIуэкIынум хэтыну траухуат щIэныгъэлI Пыл Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхубэ усакIуэм и пшыхь дахэ

2020-02-20

 • Къэрал музыкэ театрым щекIуэкIащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Тхьэгъэзит Зубер и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэрырикъуам теухуа гуфIэгъуэ пшыхь.

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и ­Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд Тхьэгъэзит Зубер хуэгъэзауэ КIуэкIуэ Казбек къигъэхьа ­хъуэхъу тхыгъэм къеджа нэужь, жиIащ Тхьэгъэзитым лъэпкъ литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэр зэры­мыкIуэ­дыжынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Сыт сщIэми щIэсщIэр хэкуращ

2020-02-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. Студент клубхэм я «Диалог на равных» проектым хыхьэ, «Профессия «Творчество» зыфIаща пшыхьым щIалэгъуалэм яIущIэн, и гупсысэхэмкIэ ядэгуэшэн, я упщIэхэм жэуап иритын папщIэ кърагъэблэгъат театрымрэ киномрэ я артист, уэрэд зытх уэрэджыIакIуэ, «Голос» шоу цIэрыIуэм щытекIуа Бэрбэч Аскэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи  гуащIэр  ин  ПащIэ  Ленэ

2020-01-28

 • Мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ ПащIэ Ленэ ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми фIы дыдэу къыщацIыху. И макъым и къабзагъымрэ и утыку итыкIэ екIумкIэ цIэрыIуэ бзылъхугъэм дохъуэхъу и махуэмкIэ, и хъуэпсапIэ псори къехъулIэу иджыри илъэс куэдкIэ узыншэну ди гуапэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Гъэсашэм  и  вагъуэ

2020-01-25

 • Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ЮНЕСКО-м
 • Гъуазджэмрэ щэнхабзэмкIэ и дунейпсо советым хэт, куэдым фIыуэ ялъагъу уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Гъэсашэ Наталье и ныбжьыр щIышылэм и 3-м илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Адыгагъэр,  цIыхугъэр  зыгъэлъапIэ  Согуэ  Данил

2020-01-21

 • УэрэдкIэ  дунейм  йопсалъэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Уэрэд шабзэпсыр зи псэфылъэ

2020-01-11

 • Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ. Совет Союзым хэта республикэхэм я мызакъуэу, Бельгием, Германием, Израилым, Индием, Иорданием, Италием, Польшэм, Словакием, Словением, США-м, Тыркум къыщацIыху.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлI  цIэрыIуэм   и  лъагапIэщIэр

2019-12-14

 • Ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ адыгэ щIэныгъэлIхэм куэдрэ гулъытэ лъагэ щагъуэт къэралпсо, дунейпсо утыкухэм. Апхуэдэу, иджыблагъэ зи хъыбарыфI зэхэтхахэм ящыщщ инженер-механик Iэзэ, физик цIэрыIуэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор Щоджэн Юрэ Хьэсэн и къуэр. ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием (РАН) иджыблагъэ щекIуэкIа зэхуэс иным Щоджэныр зэдэарэзыуэ щыхахащ РАН-м и член-корреспонденту. Ари и щыхьэтщ адыгэ IэщIагъэлI щыпкъэм бгъэдэлъ щIэныгъэ куумрэ зэфIэкI лъагэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

«Шэджэм  псынэ»

2019-12-07

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Мухьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэрызэхуащIыж концертым. Къызэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэщIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и IэдакъэщIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Жьыщхьэ махуэ  Щоджэн Iэмирэт

2019-12-05

 • «Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи щхьэр лъапIэ хъунущ», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, лъабжьэ быдэ щигъуэтащ ди деж икIи гулъытэрэ гуапагъэрэ зыпылъ а Iуэхугъуэр зэрагъэзэщIэным куэд хущIокъу. Абы и щапхъэщ Ислъэмей щыпсэу Щоджэн Iэмирэт Лъостэн и пхъум къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зэрыхуагъэлъэпIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЗэфIэкI лъагэ зиIэ

2019-11-21

 • Лъэпкъ щIэныгъэлI икIи къэхутакIуэ пажэ, философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, къэрал икIи жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Тхьэгъэпсо Хьэжысмел ящыщщ зи зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэ ди щIыналъэм и зыужьыныгъэм хуэзыгъэпсахэм. ЩIэныгъэлI щыпкъэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ирикъуащ. Абы щыщу 55-м щIигъур Тхьэгъэпсом хухихащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэм, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ГуащIэ хьэлэлкIэ гъэнщIа гъащIэ

2019-10-10

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ РАЕН-мрэ я академик, УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Адыгэшыр хъумэнымрэ гъэбэгъуэнымкIэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI Къагъырмэс Црай и ныбжьыр  илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Барэсбий къару къезытыр

2019-10-04

 • Сыту IэфI мыбы и хьэуар. Сыту гупсэхугъуэ щыбгъуэтрэ мы щIыпIэм. Махуэл щIагъуэ димыхыу, пщэдджыжь къэс жыхуиIэм хуэдэу, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм къакIуэ пэтми, Барэсбий сыт щыгъуи щIэщыгъуэ къыщохъу нэм къиубыд псори: уардэу дэкIея жыг лъагэшхуэхэри, даущ мащIэ ищIу паркыбгъум щежэх налшыкыпсри, цIыху зекIуапIэхэм егъэкIэкIа жыгхэм дэжей-къежэхыу щыпкIэтэлъатэ кIэпхъ цIыкIухэри, махуэр щыуэфIым и деж зэ илъыгъуэкIэ уздынэсыну къыпщыхъу къуршыжь щхьэ тхъуахэри …

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Алэкъей Мухьэмэд: ДыздэщымыIа щIыпIэ къэнауэ къыщIэкIынкъым

2019-09-26

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, балетмейстер Iэзэ Алэкъей Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

И къару емыблэжу  Iуэхум пэрыта

2019-09-20

 • Сэхъу Владимир Къасболэт и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и иджырей тхыдэм къыхэщ цIыху нэхъ лъэрызехьэхэм ящыщщ. Урысейми КъБР-ми я къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ зэчиифIэу зыкъигъэлъэгъуащ абы икIи ди республикэм и экономикэ зыужьыныгъэм, мамырыгъэр хъумэным, лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным хэлъхьэныгъэ ин хуищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ