ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

ГуащIэ хьэлэлкIэ гъэнщIа гъащIэ

2019-10-10

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ РАЕН-мрэ я академик, УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Адыгэшыр хъумэнымрэ гъэбэгъуэнымкIэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI Къагъырмэс Црай и ныбжьыр  илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Барэсбий къару къезытыр

2019-10-04

 • Сыту IэфI мыбы и хьэуар. Сыту гупсэхугъуэ щыбгъуэтрэ мы щIыпIэм. Махуэл щIагъуэ димыхыу, пщэдджыжь къэс жыхуиIэм хуэдэу, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм къакIуэ пэтми, Барэсбий сыт щыгъуи щIэщыгъуэ къыщохъу нэм къиубыд псори: уардэу дэкIея жыг лъагэшхуэхэри, даущ мащIэ ищIу паркыбгъум щежэх налшыкыпсри, цIыху зекIуапIэхэм егъэкIэкIа жыгхэм дэжей-къежэхыу щыпкIэтэлъатэ кIэпхъ цIыкIухэри, махуэр щыуэфIым и деж зэ илъыгъуэкIэ уздынэсыну къыпщыхъу къуршыжь щхьэ тхъуахэри …

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Алэкъей Мухьэмэд: ДыздэщымыIа щIыпIэ къэнауэ къыщIэкIынкъым

2019-09-26

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, балетмейстер Iэзэ Алэкъей Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

И къару емыблэжу  Iуэхум пэрыта

2019-09-20

 • Сэхъу Владимир Къасболэт и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и иджырей тхыдэм къыхэщ цIыху нэхъ лъэрызехьэхэм ящыщщ. Урысейми КъБР-ми я къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ зэчиифIэу зыкъигъэлъэгъуащ абы икIи ди республикэм и экономикэ зыужьыныгъэм, мамырыгъэр хъумэным, лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным хэлъхьэныгъэ ин хуищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи макъ гуакIуэмкIэ псэм лъэIэсыф

2019-08-20

 • Иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ Урысейм щIыхь зиIэ, Адыгейм и цIыхубэ артисткэ, опернэ уэрэджыIакIуэ гъуэзэджэ Шэгудж Маринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

IэщIагъэлI  нэс  Урысбамбэт  Бэхьид

2019-08-14

 • «Зы жьэм жьэдыхьэр жьищэм жьэдохьэ» жаIэ. Сэ куэд щIауэ зыхэсхырт Урысбамбэт Бэхьид и щытхъу. Мызэ-мытIэу седэIуат ар дзэIулъхьэ Iэзэу зэрыщытым и хъыбар. Зым, тIум, щым жаIэр щызэтехуэкIэ абы шэч къытумыхьэми хъуну къыщIэкIынщ, ауэ уэ езым уи нэкIэ плъэгъуам, бгъэунэхуам хуэдэ щыIэ?! Зэман дэкIри щыхьэт сытехъуащ а лIым теухуауэ кърахьэкI хъыбархэр зэрыпэжым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЛIыгъэ зыхэлъ, пэжыр къэзыгъэлъагъуэ, жыжьэ кIуэцIрыплъ, хэкупсэ нэс МэшбащIэ Исхьэкъ

2019-07-11

 • Ди газетым зэрытетащи, «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр тхакIуэ щэджащэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызэрыхуагъэфэщар иджыблагъэ Мейкъуапэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Илъэс  60  хъуауэ къалэмыр иIыгъщ

2019-07-06

 • Шэджэм районым щыщ Нартан къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху, зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеран, журналист лэжьыгъэ нэхъыфIхэмкIэ республикэ конкурс куэдым щытекIуа Мэрем Зэдин илъэс 60 хъуауэ республикэм и печатым зэрыщылажьэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ КъБР-м и Журналистхэм я союзым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къэралми лъэпкъми яхуощхьэпэ

2019-06-27

 • Адыгэхэр дызэрыгушхуэ щIэныгъэлI щэджащэхэм ящыщщ экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ингуш Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, хэкупсэ нэс, абазэ еджагъэшхуэ цIэрыIуэ Агырбэ Юрэ Исуф и къуэр. Мы махуэхэм Агырбэм егъэлъапIэ илъэс 80 зэрырикъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дэцырхъуей Мусэрбий:  Си адэм и  хъыбар нобэми солъыхъуэ

2019-06-15

 • «Новэ-Хьэмидей къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху», «Лэжьыгъэм и ветеран», «Зауэм и бынхэр» медалхэр зыхуагъэфэща Дэцырхъуей Мусэрбий и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ. Нэхъыжьым дыIущIащ и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ тедгъэпсэлъыхьынуи, абы къыджиIам ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Си шыпхъу Лейлэ

2019-06-08

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академиер зэраухуэ лъандэрэ, 1992 гъэм щегъэжьауэ, соцIыху ЩIДАА-м и вице-президент, литературэдж цIэрыIуэ Бэчыжь Лейли, абы пэпщIэ хъун бзылъхугъэ, уеблэмэ цIыхухъу куэд срихьэлIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъ журналистикэм  зи гуащIэ хэзылъхьа

2019-06-07

 • Нартан (Къылышбий- хьэблэ) къуажэм цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ. Абыхэм ящыщ зыщ илъэс 60-м щIигъуауэ журналист IэщIагъэм пэрыт Мэрем Задин Мэтан и къуэр. Пэжыр зи гъуазэ, псэ хьэлэл зиIэ, жьыми щIэми екIуу къадэгъуэгурыкIуэ а лIым республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм хэлъхьэныгъэшхуэ дыдэ хуищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

 Профессор цIэрыIуэм и щапхъэ

2019-05-28

 • КъБКъУ-м и профессор, биологие щIэныгъэхэм я доктор Дзу Руслан и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 70 ирикъуащ. Илъэс 55-м нэсауэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щолажьэ щIэныгъэлIыр. Кавказ къуршхэм я биологие, ландшафт зэхэлъыкIэр хъумэным теухуауэ абы ищIа къэхутэныгъэхэр ди зэманым щIэныгъэрылажьэхэм мыхьэнэ нэхъыбэ зиIэхэм ящыщу къалъытэхэм щыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

МыкIуэдыжын лъэужь пхызыша

2019-05-08

 • Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ урысей академием и член-корреспондент, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Академием и академик, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 65-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Псэ  къабзагъэр  зи  гъащIэ  гъуазэ  ДыщэкI  Соня

2019-05-07

 • Ди лэжьэгъу, ди ныбжьэгъу бзылъхугъэ щыпкъэ ДыщэкI (ПхытIыкI) Соня Хьэжмусэ и пхъум и ныбжьыр бжыгъэ дахэ ирокъу нобэ. Ар ди щхьэусыгъуэу, абы псалъэ гуапэхэр хужытIэну, ди газетеджэхэми ар нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну дыхуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ