ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Мэремкъул Ларисэ:   Сызыхуэныкъуэ  дунейм тету сщIэркъым

2020-11-14

 • ЦIыхум хэлъым я нэхъыщхьэр сабиигъуэм къызэрыщежьэм шэч къытесхьэркъым сэ. ИужькIэ псыхьа хъу ди Iэпкълъэпкъым, ди псэм дыкъэзыухъуреихьхэм яжь мымащIэ къыщIихуми, нэхъыбэр къыддалъхуу, псори нэхъуеиншэу щызыщIэтшэ сабиигъуэм къыхэкIыу къысфIощI. Нобэ къыщалъхуа махуэр зэригъэлъапIэр си щхьэусыгъуэу псэлъэгъу схуэхъуа журналист Iэзэ, зэдзэкIакIуэ гъуэзэджэ, и къалэмыпэм къыпыкIа зэдзэкIыгъэхэмрэ и ра-дио нэтын купщIафIэхэмкIэ ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми фIыуэ къыщацIыху Мэремкъул Ларисэ  хуэгъэза  си  япэ упщIэри а зэманым щIехьэлIам и щхьэусыгъуэр арат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Макъамэм лъагъуэ дахэ хэзыша

2020-10-27

 • Лъагъуэ дахэ щыпхишри, зэфIэкIрэ ехъулIэныгъэкIэ псыхьа гъуэгуанэ бгъуфIэ макъамэм къыщызэринэкIащ КъБР-м и цIыхубэ артист, Урысей Артиадэм и лауреат, тенор макъ лъэщ зиIэ оперэ уэрэджыIакIуэ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и егъэджакIуэ Куэт Къанщобий. Зи илъэс 80-р иджыблагъэ зыгъэлъэпIа уэрэджыIакIуэ Iэзэр ди редакцэм и хьэщIащ икIи тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, зрихьэлIэ лъэпощхьэпохэр къызэринэкIыурэ и хъуэпсапIэм зэрылъэIэсам теухуа и гукъэкIыжхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъым  хьэлэлу  хуэлажьэ

2020-10-20

 • Филологие  щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь
 • зиIэ и лэжьакIуэ ТIымыжь Хьэмыщэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу
 • ЦIыхум и зэфIэкIыр къызэрапщытэр Iуэхуу зэфIихарщ, и гъащIэм и кIуэцIкIэ и Iэдакъэ къыщIэкIарщ. Абы щыгъуэми, адыгэхэм нэхъыбэу къалъытэр цIыхум и щхьэзакъуэ ехъулIэныгъэракъым, атIэ лъэпкъым, бзэм, щэнхабзэм, гъуазджэм я зыужьыныгъэм хуэунэтIа лэжьыгъэхэрщ. Апхуэдэ IуэхуфIхэмкIэ узэдащ ТIымыжь Хьэмыщэ и гъащIэ, творческэ икIи щIэныгъэ гъуэгуанэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къэбэрдей литературэм и жьантIэдэс

2020-10-10

 • УсакIуэ, журналист Iэзэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф Мысост и къуэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф Мысост и къуэр Щхьэлыкъуэ къуажэм 1935 гъэм жэпуэгъуэм и 10-м къыщалъхуащ.
 • 1955 гъэм къуажэ школыр къиуха нэужь Кашиф щIэтIысхьащ Горький Максим и цIэр зэрихьэу Москва дэт Литературэ институтым. Ар къиуха нэужь Къэбэрдей-Балъкъэр телестудием, «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым щылэжьащ. 1970 гъэм щегъэжьауэ 2013 гъэ пщIондэ щыIащ «Iуащхьэмахуэ» журналым и редакцэм — абы и къудамэм и унафэщIу, жэуап зыхь секретару, редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр игъэзащIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Уардэщыкъуэ

2020-09-24

 • Ди лъахэм мыхьэнэшхуэ зиIэу щекIуэкIа ухуэныгъэхэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа ухуакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ мы махуэхэм илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ, хабзэмрэ нэмысымрэ щытепщэ адыгэ унагъуэм и жьэгум и тхьэмадэ Табыхъу Уардэщыкъуэ. НэхъыжьыфIым зэрыжиIэщи, и лэжьыгъэр фIыуэ илъагъуу, набдзэгубдзаплъэу, зэщIэкъуауэ, ерыщу ипэкIэ зэрыкIуэтэным хущIэкъуу, Iуэхур и кIэм нигъэсу щытын хуейщ ухуакIуэ нэсыр. Езы Уардэщыкъуи а щапхъэм ирикIуахэм ящыщщ. Ар къэзыгъэлъагъуэщ Табыхъум ди республикэм и ухуакIуэхэм ящыщу япэу Ленин орденыр къызэрыхуагъэфэщар

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхугъэмрэ  адыгагъэмрэ я  щапхъэгъэлъагъуэ

2020-09-22

 • Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Къантемыр Тыркубий шыщхьэуIум и 27-м илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Сытым дрищIыс, адыгэбзэр  тфIэкIуэдмэ

2020-09-15

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БакIуу Хъанджэрий
 • и ныбжьыр  илъэс 80 ирокъу
 • Урысей Федерацэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, а псом нэ- мыщIыжкIи, КъБР-м и ТхакIуэхэм я союзым хэт, ЩIДАА-м и академик, Къандурым и цIэр зезыхьэ дунейпсо саугъэтым и лауреат БакIуу Хъанджэрий и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Апхуэдэщ Бэрэгъуныр

2020-09-08

 • КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Илъэсым и цIыху — 2019» дунейпсо зэпеуэм и лауреат, «Дыщэ микрофон» саугъэтыр, «ЩIыхьымрэ напэмрэ» дыщэ орденыр, нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэща Бэрэгъун Руслан щапхъэ зытрах унафэщIщ, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи уэрэдхэр, щыкъун IэфIу, зэбграх Вындыжь Марие

2020-08-18

 • Адыгэ эстрадэм и артист пажэхэу Нэхущ Чэрим, Сокъур Ольгэ, Тхьэгъэлэдж Светланэ, Хъыжьрокъуэ СулътIан, Хьэцей Тимур, Лий Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэми ягъэзащIэ уэрэдхэу цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуахэр зи IэдакъэщIэкI Вындыжь Марие и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу мы махуэхэм. Ар Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм 8-нэ классыр ехъулIэныгъэ иIэу къыщиуха иужь, Налшык дэт педучилищэм щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ. Я жылэм дэт школым пэщIэдзэ классхэр зэрыщригъаджэм хуэдэурэ КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьащ. ИужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм и центрым инспектору щылэжьащ, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэта иужь, Лэскэн ЕтIуанэ къуажэ школым щригъэджащ. Иджыпсту Къэбэрдей-Балъкъэр радиом щолажьэ. Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2020-08-13

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Елгъэр Анатолэ. Щхьэлыкъуэ къуажэм щыщ адыгэлIым хузэфIэкIар мащIэкъым, абы иригъэджахэр нобэ къэрал куэдым щолажьэ, игъэхъужахэм я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ. Дохутыр Iэзэм, егъэджакIуэ телъыджэм теухуа тхыгъэ мыгувэу ди газетым тетынущ.

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Урыхупс ефа пелуан Къуэдзокъуэ Анатолэ

2020-07-16

 • Адыгэр зэрыщыту дызэрыгушхуэ лIы ахъырзэманщ Къуэдзокъуэ Анатолэ Тембот и къуэр. Ар бэнэкIэмкIэ Совет Союзым щэнейрэ и чемпионащ, спортым и мастерщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ. Нобэ Къуэдзокъуэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэкупсэ нэс Сэхъурокъуэ Анатолэ

2020-07-07

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей) къуажэм Хьэмдэхъу Башир и цIэр зэрихьэу дэт мэкъумэш-промышленнэ колледжым и унафэщI, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Аруан щIыналъэм и щIыпIэ самоуправленэм и депутат, цIыху щыпкъэ, хэкупсэ нэс Сэхъурокъуэ Анатолэ Хьэзрит и къуэм и ныбжьыр илъэс 60 ирикъуащ. И махуэ лъапIэм ирихьэлIэу абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ еджагъэшхуэ

2020-07-04

 • Бзэ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ лъэпкъ IэщIагъэлI пажэхэм, цIэрыIуэхэм ящыщщ зи илъэс 90 юбилейр мы махуэхэм зыгъэлъапIэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием, АкмеологиемкIэ Дунейпсо академием я академик, адыгэ еджагъэшхуэ икIи хэкупсэ нэс Апажэ Мухьэмэд Лэкъумэн и къуэр. Ар ящыщщ къыщалъхуа жылэм, къызыхэкIа лъэпкъым, адэжь щIыналъэм я пщIэр лъагэу зыIэта, зи гъащIэри, зи къарури, зи зэфIэкIри зыбгъэдэт Iуэхум тыхь хуэзыщIа, Iэужь купщIафIэ зи щIыбагъ къыдэлъ, зи цIэр фIыкIэ ди къэралым и мызакъуэу, дуней псоми щызэлъащIыса цIыху щэджащэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Гур плъырмэ, нэр мэплъыз

2020-06-23

 • «ГъащIэр псыежэхыу щIыжаIэр псымрэ гъащIэмрэ псынщIэу зэрыжэр арауэ фIэкIа къызгурыIуэртэкъыми, иджы сощIэ: дунейм теткъым псым хамыдзэ, гъэкIэрэ абы щызэтримыхьэ».                         (Хьэту Пётр)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

НэгъуэщIхэм  яхэгъуащэркъым

2020-06-23

 • Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Индрис Залымхъан и ныбжьыр мэкъуауэгъуэм и 18-м илъэс 80 ирокъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ, Юбилей