ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Сытым дрищIыс, адыгэбзэр  тфIэкIуэдмэ

2020-09-15

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БакIуу Хъанджэрий
 • и ныбжьыр  илъэс 80 ирокъу
 • Урысей Федерацэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, а псом нэ- мыщIыжкIи, КъБР-м и ТхакIуэхэм я союзым хэт, ЩIДАА-м и академик, Къандурым и цIэр зезыхьэ дунейпсо саугъэтым и лауреат БакIуу Хъанджэрий и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Апхуэдэщ Бэрэгъуныр

2020-09-08

 • КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Илъэсым и цIыху — 2019» дунейпсо зэпеуэм и лауреат, «Дыщэ микрофон» саугъэтыр, «ЩIыхьымрэ напэмрэ» дыщэ орденыр, нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэща Бэрэгъун Руслан щапхъэ зытрах унафэщIщ, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи уэрэдхэр, щыкъун IэфIу, зэбграх Вындыжь Марие

2020-08-18

 • Адыгэ эстрадэм и артист пажэхэу Нэхущ Чэрим, Сокъур Ольгэ, Тхьэгъэлэдж Светланэ, Хъыжьрокъуэ СулътIан, Хьэцей Тимур, Лий Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэми ягъэзащIэ уэрэдхэу цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуахэр зи IэдакъэщIэкI Вындыжь Марие и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу мы махуэхэм. Ар Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм 8-нэ классыр ехъулIэныгъэ иIэу къыщиуха иужь, Налшык дэт педучилищэм щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ. Я жылэм дэт школым пэщIэдзэ классхэр зэрыщригъаджэм хуэдэурэ КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьащ. ИужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм и центрым инспектору щылэжьащ, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэта иужь, Лэскэн ЕтIуанэ къуажэ школым щригъэджащ. Иджыпсту Къэбэрдей-Балъкъэр радиом щолажьэ. Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2020-08-13

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Елгъэр Анатолэ. Щхьэлыкъуэ къуажэм щыщ адыгэлIым хузэфIэкIар мащIэкъым, абы иригъэджахэр нобэ къэрал куэдым щолажьэ, игъэхъужахэм я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ. Дохутыр Iэзэм, егъэджакIуэ телъыджэм теухуа тхыгъэ мыгувэу ди газетым тетынущ.

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Урыхупс ефа пелуан Къуэдзокъуэ Анатолэ

2020-07-16

 • Адыгэр зэрыщыту дызэрыгушхуэ лIы ахъырзэманщ Къуэдзокъуэ Анатолэ Тембот и къуэр. Ар бэнэкIэмкIэ Совет Союзым щэнейрэ и чемпионащ, спортым и мастерщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ. Нобэ Къуэдзокъуэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэкупсэ нэс Сэхъурокъуэ Анатолэ

2020-07-07

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей) къуажэм Хьэмдэхъу Башир и цIэр зэрихьэу дэт мэкъумэш-промышленнэ колледжым и унафэщI, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Аруан щIыналъэм и щIыпIэ самоуправленэм и депутат, цIыху щыпкъэ, хэкупсэ нэс Сэхъурокъуэ Анатолэ Хьэзрит и къуэм и ныбжьыр илъэс 60 ирикъуащ. И махуэ лъапIэм ирихьэлIэу абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ еджагъэшхуэ

2020-07-04

 • Бзэ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ лъэпкъ IэщIагъэлI пажэхэм, цIэрыIуэхэм ящыщщ зи илъэс 90 юбилейр мы махуэхэм зыгъэлъапIэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием, АкмеологиемкIэ Дунейпсо академием я академик, адыгэ еджагъэшхуэ икIи хэкупсэ нэс Апажэ Мухьэмэд Лэкъумэн и къуэр. Ар ящыщщ къыщалъхуа жылэм, къызыхэкIа лъэпкъым, адэжь щIыналъэм я пщIэр лъагэу зыIэта, зи гъащIэри, зи къарури, зи зэфIэкIри зыбгъэдэт Iуэхум тыхь хуэзыщIа, Iэужь купщIафIэ зи щIыбагъ къыдэлъ, зи цIэр фIыкIэ ди къэралым и мызакъуэу, дуней псоми щызэлъащIыса цIыху щэджащэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Гур плъырмэ, нэр мэплъыз

2020-06-23

 • «ГъащIэр псыежэхыу щIыжаIэр псымрэ гъащIэмрэ псынщIэу зэрыжэр арауэ фIэкIа къызгурыIуэртэкъыми, иджы сощIэ: дунейм теткъым псым хамыдзэ, гъэкIэрэ абы щызэтримыхьэ».                         (Хьэту Пётр)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

НэгъуэщIхэм  яхэгъуащэркъым

2020-06-23

 • Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Индрис Залымхъан и ныбжьыр мэкъуауэгъуэм и 18-м илъэс 80 ирокъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ, Юбилей

«Дыщэ унэ»

2020-06-16

 • Ар и фIэщыгъэу Интернетым щылажьэ тыкуэн цIыкIум дахагъэу щIэлъым нэр топщIыпщIэ, гур егъэхъуапсэ. Адыгэ фащэр (цIыхухъухэм ейри цIыхубзхэм ейри) зэрагъэдахэ псори, апхуэдэуи тхьэгъу, Iэлъын, щIыIу, лэрыпс, Iэпщэхъу телъыджэхэр, сыхьэт, узытхьэкъу нэгъуэщI хьэпшып гъэщIэгъуэн куэдым уащрохьэлIэ абы. Мы IэрыкIхэм ахэр зи Iэдакъэ къыщIэкIар зыпэрыт Iуэхур къызэрехъулIэм и закъуэкъым гурыIуэгъуэ ящIыр, атIэ езым и хъэтI зэриIэжыр, гумызагъэу и IэнатIэм зэрыпэрытри нэрылъагъущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Куэдым я гъэсакIуэ ЗекIуэрей Николай

2020-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ, ди къэралым и щIыпIэ куэдым фIыуэ къыщацIыху алыдж-урым, бэнэкIэ хуит, лъэпкъ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ спортым и мастер, СССР-мрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я тренер, «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденыр зезыхьэ ЗекIуэрей Николай. Абы и гъащIэр фIыуэ илъагъу IэщIагъэм тыхь хуищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Утыкум  къыхуигъэщIа

2020-06-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Ингуш республикэм щIыхь зиIэ и артист, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Зеущэ Iэуес и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 55-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лэжьыгъэм хуэжыджэр  Нартокъуэ СулътIан

2020-06-04

 • Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр 1955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэкупсэ нэс Джэрыджэ Хьэсэн

2020-06-02

 • Жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ Iэзэ, цIыху щыпкъэ, адыгэхэм илъэс куэд щIауэ хьэлэлу яхуэлажьэ Джэрыджэ Хьэсэн Хьэнахъуэ и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Махуэм  сурэт  ещI, жэщым  роман  етх

2020-04-30

 • Урысей Федерацэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ сурэтыщI, УФ-м и Художникхэм, Журналистхэм, ТхакIуэхэм я союзхэм хэт Къат Теувэж ди къэралым фIыуэ къыщацIыху, абы и цIэр щащIэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми, Тыркуми, Европэми. АдыгэлI зэчиифIэм и лэжьыгъэхэм нэхъыбэу къыщыгъэлъэгъуар XX лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм и кIэуххэм, XXI и пэщIэдзэхэм лъэпкъ щэнхабзэм зэрызиужьарщ. Апхуэдэуи Къатым и IэдакъэщIэкIхэр теухуащ къыщалъхуа щIыналъэм, адыгэхэм я тхыдэм, хабзэм, щэнхабзэм. «Си къуажэ», «Жыг хадэ», «Гугъэ», «ЩакIуэхэр», «1918 гъэ» сурэтхэм я цIэхэм къыбжаIэ абыхэм къыщыгъэлъэгъуар. КъищынэмыщIауэ, къэрал куэд къызэхикIухьыну хунэсащ Теувэж икIи ахэр къызэрыщыхъуар щынэрылъагъущ «Иордание», «Болгарие», «Мэжэр» сурэт гупым. График, живописец цIэрыIуэм лэжьыгъэ мин бжыгъэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Абы и зэчиймрэ зэфIэкIымрэ гъуни нэзи яIэкъым жыпIэкIэ, ущыуэнукъым. Ар матхэ тушкIэ, дагъэкIэ, акварелкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ