ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Дэцырхъуей Мусэрбий:  Си адэм и  хъыбар нобэми солъыхъуэ

2019-06-15

 • «Новэ-Хьэмидей къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху», «Лэжьыгъэм и ветеран», «Зауэм и бынхэр» медалхэр зыхуагъэфэща Дэцырхъуей Мусэрбий и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ. Нэхъыжьым дыIущIащ и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ тедгъэпсэлъыхьынуи, абы къыджиIам ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Си шыпхъу Лейлэ

2019-06-08

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академиер зэраухуэ лъандэрэ, 1992 гъэм щегъэжьауэ, соцIыху ЩIДАА-м и вице-президент, литературэдж цIэрыIуэ Бэчыжь Лейли, абы пэпщIэ хъун бзылъхугъэ, уеблэмэ цIыхухъу куэд срихьэлIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъ журналистикэм  зи гуащIэ хэзылъхьа

2019-06-07

 • Нартан (Къылышбий- хьэблэ) къуажэм цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ. Абыхэм ящыщ зыщ илъэс 60-м щIигъуауэ журналист IэщIагъэм пэрыт Мэрем Задин Мэтан и къуэр. Пэжыр зи гъуазэ, псэ хьэлэл зиIэ, жьыми щIэми екIуу къадэгъуэгурыкIуэ а лIым республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм хэлъхьэныгъэшхуэ дыдэ хуищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

 Профессор цIэрыIуэм и щапхъэ

2019-05-28

 • КъБКъУ-м и профессор, биологие щIэныгъэхэм я доктор Дзу Руслан и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 70 ирикъуащ. Илъэс 55-м нэсауэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щолажьэ щIэныгъэлIыр. Кавказ къуршхэм я биологие, ландшафт зэхэлъыкIэр хъумэным теухуауэ абы ищIа къэхутэныгъэхэр ди зэманым щIэныгъэрылажьэхэм мыхьэнэ нэхъыбэ зиIэхэм ящыщу къалъытэхэм щыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

МыкIуэдыжын лъэужь пхызыша

2019-05-08

 • Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ урысей академием и член-корреспондент, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Академием и академик, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 65-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Псэ  къабзагъэр  зи  гъащIэ  гъуазэ  ДыщэкI  Соня

2019-05-07

 • Ди лэжьэгъу, ди ныбжьэгъу бзылъхугъэ щыпкъэ ДыщэкI (ПхытIыкI) Соня Хьэжмусэ и пхъум и ныбжьыр бжыгъэ дахэ ирокъу нобэ. Ар ди щхьэусыгъуэу, абы псалъэ гуапэхэр хужытIэну, ди газетеджэхэми ар нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну дыхуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъ пшыналъэм и хъумакIуэ

2019-04-30

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, «Макъамэ» сабий пшынауэ ансамблым и художественнэ унафэщI, пшынауэ Iэзэ Къуэдз Iэбубэчыр къызэралъхурэ мэлыжьыхьым и 25-м илъэс 75-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЗэфIэкI лъагэ зиIэ

2019-04-11

 • ЩIДАА-м и академик, абы и япэ вице-президенту щыта, Адыгэ Республикэм, Кубаным щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Бырсыр Батырбий Мыхьмуд и къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэ нэсхэм, абы зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ. Бырсырыращ Адыгэ Республикэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и япэ министру щытар. Батырбий и фIыгъэ куэд хэлъщ адыгэ щIыналъэм щIэныгъэм хэпщIыкIыу зэрызыщиужьам. ЛъэпкъылI щэджащэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэныкъуэ  куэд  къызэщIэзыубыда   гъащIэ  хьэлэмэт

2019-04-09

 • И ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ Налшык и  «Спартак»-м и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зы, дэнэ щIыпIэ щыIэми адыгэ Iуэхур япэ изыгъэщ топджэгу, гъэсакIуэ икIи щIэныгъэлI Iэзэ Наурзокъуэ Юрэ. Къэралпсо утыку ихьэну Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэр 1959 гъэм къыщызэрагъэпэщым ар япэу ирагъэблэгъащ, абы и тренер нэхъыщхьэуи тIэунейрэ щытащ. ИужькIэ щIэныгъэм зритри, экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат хъуащ икIи мыхьэнэшхуэ зиIэ къэхутэныгъэ зыбжанэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Узыншагъэр хъумэнымрэ  спортымрэ зи гур итхьэкъуа

2019-03-26

 • Ди республикэм и мащIэкъым спортым гукъуэпскIэ пыщIа, абы зи гъащIэр тезыухуа, щIэблэ нэхъыбэ а Iуэхум хэшэным телажьэ цIыху хьэлэмэтхэр. Абыхэм ящыщщ Псыгуэнсу къуажэм къыщыхъуа Ибрэхьим Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ахъуэхъу Аслъэнбэч и зэфIэкIыр

2019-03-21

 • Зи ныбжьыр илъэс 60 ирикъу Ахъуэхъу Аслъэнбэч Чэлимэт и къуэр гъащIэм и курыкупсэм хэт цIыхущ, лэжьакIуэ къэмылэнджэжщ. Ар Транспортым и IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэщ, Урысей Федерацэм 2-нэ класс зиIэ и действительнэ къэрал чэнджэщэгъущ, УФ-м и транспорт IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къардэн Юлэ: Музыкэр  зэгуэр Iэпэгъу  зэрысщIам  нобэр къыздэсым  сыхущIегъуэжыркъым

2019-02-21

 • Япэ адыгэ цIыхубз макъамэдж, Урысей Федерацэм и Композиторхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт Къардэн Юлэ мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ТхакIуэ, журналист Iэзэ, цIыхубз Iэдэб Котляровэ Марие

2019-02-14

 • Гъуэгу бгъуфIэ хэзыша
 • Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэжьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэхутэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2019-01-29

Мы махуэхэм илъэс 85-рэ зэрырикъуар егъэлъапIэ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Къэзан Къэрэшей.

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи зэфIэкIхэр лъагэ щIэныгъэлI, егъэджакIуэ

2019-01-24

 • Ди щIыналъэм зегъэужьыным хьэлэлу хуэлажьэ лъэпкъ щIэныгъэлI пажэхэм ящыщщ Бгылъэ щIыпIэхэмрэ бгы лъапэхэмрэ жыг хадэхэр щыгъэкIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым и щIэныгъэрылажьэ нэхъыжь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и профессор, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щомахуэ Лев Аслъэнджэрий и къуэр. ЕхъулIэныгъэ иIэу иригъэкIуэкI щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэм къыдэкIуэу, Лев илъэс 56-рэ хъуауэ пэрытщ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ Iуэхуми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ