ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

УэрэджыIакIуэ, егъэджакIуэ,   гъэсакIуэ Iэзэ

2023-04-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ингушым, Осетие Ипщэм щIыхь зиIэ я артисткэ, и макъ дахэмкIэ, утыку итыкIэ екIумкIэ щIыпIэ куэдым къыщацIыху Даур Иринэ мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

«Си анэр къыспежьэ  къысфIощI»

2023-04-15

 • ЛэжьапIэ зэрыуврэ ар сыт щыгъуи жьыуэ къэтэджырт. Жьы дыдэу, нэхумыщым. Хъунутэкъым къэмытэджу — IэщIагъэлI щIалэр зыIуува IуэхущIапIэм, джэд лъэпкъыфI щагъэхъу заводым, и унафэщIхэри уафэм кIэху къищIа къудейуэ лэжьапIэм къекIуалIэрт. Абыхэм хуэмыхуфэ зригъэплъ хъурэт еджапIэ нэхъыщхьэр диплом плъыжькIэ къэзыуха щIалэщIэм?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

«IэщIагъэм езым сыкъыхихащ»

2023-04-11

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Лу Рэмэзан и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу
 • Зи утыку итыкIэ екIумкIэ, роль игъэзащIэхэмкIэ, и гуп хэтыкIэ гъэщIэгъуэнымкIэ цIыхухэм гунэс ящыхъу артистым лъэпкъым щхьэкIэ илэжьар, ищIэфар мащIэкъым. А жытIахэмкIэщ гъащIэм щиIэ ехъулIэныгъэр нэхъыбэу къызэралъытэр. Апхуэдэ лъытэныгъэ цIыхубэм и деж къыщызэлэжьа щIа- лэ ахъырзэманщ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр Лу Рэмэзан. Абы дыгъусэ (мэлыжьыхьым и 10-м) игъэлъэпIащ и ныбжьыр илъэс 65-рэ зэрырикъури, ди гуапэу дохъуэхъу, и джэгукIэ щэщIыгъуэмкIэ адыгэ лъэпкъыр дяпэкIи игъэгуфIэну, игъэгушхуэну, унагъуэ насыпрэ бын гуфIэгъуэрэ щымыщIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи пщIэр къалъыта  Бажэ Дотий

2023-03-30

 • И ныбжьыр илъэс 65-рэ зэрырикъур нобэ егъэлъапIэ Аргудан къуажэм къыщалъхуа, Нарткъалэ щыпсэу политик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Бажэ Дотий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хьэмдэхъухэ я унагъуэ дахэр

2023-03-25

 • «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ» фIэщыгъэм щIэту гъатхэпэм и 3-м Налшык къалэм щекIуэ-кIа республикэ зэпеуэм («АП» №27) Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Къэрэгъэш къуажэм щыщ Хьэмдэхъухэ я унагъуэ дахэр щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъым къыхуиIэ лъагъуныгъэкIэ  зи псэр гъэнщIа Къандур Мухьэдин

2023-03-07

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я ТхакIуэхэми Режиссёрхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, тхыдэ, экономикэ, философие щIэныгъэхэмкIэ доктор, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, композитор, уэрэдус, дирижёр, псапащIэ Къандур Мухьэдин и ныбжьыр гъатхэпэм и 3-м илъэс 85-рэ ирикъуащ.
 • Мухьэдин Иорданием хыхьэ Амман къалэм дэс адыгэ унагъуэм 1938 гъэм къыщалъхуащ. И адэ Иззэт Хьэсэнрэ и анэ Шыд Зэкиирэ XIX лIэщIыгъуэм Кавказ Ищхъэрэм (Тэрч районым хыхьэ ХьэпцIей къуажэм) иIэпхъукIа адыгэ мухьэжырхэм къатехъукIыжащ. Абы и адэжьхэр япэщIыкIэ Уэсмэн къэралыгъуэм, иужькIэ Иорданием щыпсэуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъ щэнхабзэр зыгъэбей

2023-02-28

 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и дипломант, IуэрыIуатэдж, адыгэ арджэнхэр щIыным, лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэр хъумэнымрэ ахэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI ГъукIэ Замудин и ныбжьыр мазаем и    26-м илъэс илъэс 70 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Тхылъ хъумапIэм и унэгуащэ

2023-02-18

 • Дунейм IэщIагъэ куэд щызокIуэ. Абыхэм яхэтщ нэхъапэIуэкIэ къэунэхуахэри иджырей зыужьыныгъэм къыздихьахэри. Жылагъуэм щиIэ мыхьэнэм зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр къыхыхьами, цIыхубэм игъащIэ лъандэрэ, нэхъ тэмэму жыпIэнумэ, тхыбзэ зэрагъуэт лъандэрэ, къадокIуэкI дэфтэрхэр, тхылъхэр хъумэныр, ахэр зэхуэхьэсынымрэ джынымрэ, бэм щIэныгъэ яхуэхьыныр зи къалэн нэхъыщхьэу щыта узэщIакIуэхэр. Апхуэдэ къалэнхэр ди зэманым зыгъэзащIэхэм ящыщщ библиотекэ лэжьакIуэхэр. Ахэр игъащIэми къалъытэ цIыху акъылыфIэхэу, зэхэщIыкI куу зиIэхэу, жыжьаплъэхэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъым псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ

2023-02-17

 • Адыгэм и блэкIар къэтIэщIыным, и цIыху пажэхэм я цIэ фIыкIэ къиIуэным, абыхэм я IуэхущIафэр нэхъыбэм къегъэщIэным, жыпIэнурамэ, лъэпкъым ифI зыхэлъ Iуэху лэжьыным зи гъащIэр щхьэузыхь хуэзыщI бзылъхугъэ щыпкъэщ ди къалэмыр нобэ къызыхуэтщтар. Зи IэнатIэм псэ хьэлэлкIэ пэрыт, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалым адыгэбзэкIэ нэтынхэр зыгъэхьэзыр и редакцэм и редактор нэхъыщхьэ, журналист цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ (Бей) Салисэт Ахьмэд и пхъум дохъуэхъу къыщалъхуа махуэмкIэ, унагъуэм – насыпрэ гуфIэгъуэрэ, лэжьыгъэм – ехъулIэныгъэрэ гукъыдэжрэ щыщымыщIэну ди гуапэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

УсакIуэ, зэдзэкIакIуэ,  къэхутакIуэ телъыджэ

2023-02-07

 • Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, продюсер цIэрыIуэ, ЩIДАА-м и академик, Урысей Федерацэм, Дуней псом я тхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, Сочэ къалэм гъэ къэс щекIуэкI «Иридэ» урысей-британие кинофестивалымрэ киносаугъэтымрэ къызэзыгъэпэща икIи абы и президент, литературэмрэ кинематографиемкIэ дунейпсо саугъэтхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэща Бэлагъы Любэ Хьэзрэталий и пхъум и ныбжьыр нобэ илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Щапхъэу къалъыта унагъуэ

2023-01-26

 • «УнагъуэщIэ» зэпеуэм пашэ щыхъуащ Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж къуажэм щыщ Къардэнхэ Алимрэ Марьянэрэ я унагъуэ дахэр. «Илъэсым и унагъуэ-2022» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм и «УнагъуэщIэ» унэтIыныгъэм ахэр етIуанэ щыхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Апхуэдэщ Марианнэ

2022-12-30

 • «Гуп зыгъэгупыр гуп и уасэщ», жаIэ игъащIэми. Мы псалъэжьым къегъэлъагъуэ, шэч хэмылъу, цIыхум и щытыкIэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщ зыбжанэ — цIыху хэтыкIэ, лэжьэгъухэм ядэгъуэгурыкIуэкIэ, гупым хэзэгъэкIэ зэрищIэр. Сыт нэхъыфI щыIэн-тIэ абы нэхърэ?! Мис апхуэдэу «Адыгэ псалъэ» газетым и редак- цэм и лэжьакIуэхэм къытхэтщ мы махуэм зи ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъу Щомахуэ Марианнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыху зыпI  цIыху уасэ хон

2022-12-15

 • ИгъащIэ лъандэрэ къогъуэгурыкIуэ мы псалъэжьыр анэм и лъапIагъэр, и бын къиIэтын папщIэ куэд дыдэм зэрызыхуигъэныкъуэр, и къаруи и зэмани зэремыблэжыр кърагъэлъагъуэу. А псор быным зыхащIыкIыну я хьэкъщи, къагурыIуэмэ, къэзылъхуахэми езыхэми я насыпщ. Уи гуащIэр, уи зэфIэкIыр сабийхэмрэ уи благъэ-Iыхьлыхэмрэ я мызакъуэу, къэралми къыщилъытэм и деж, ар зэрыгухэхъуэм шэч хэлъкъым. Апхуэдэу иджыблагъэ «Анэм и щIыхь» медалыр, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и унафэкIэ, къыхуагъэфэщащ Лэскэн районым хыхьэ Урыху (Къугъуэлъкъуей) къуажэм щыпсэу Хьэнэ Марие.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Бзылъхугъэ щыпкъэ

2022-11-26

 • Адыгэ унагъуэхэм ижь лъандэрэ къадекIуэкI хабзэхэм, унагъуэм илъ щапхъэ дахэхэм ящыщщ хъыджэбз цIыкIур гъэфIэн, гулъытэ хэха абы хуэщIын хуейуэ къызэралъытэр. Абы купщIэшхуэ зэриIэм шэч хэлъкъым — и унагъуэм IэфIагъ, щабагъэ, гумащIагъэ щызыхэзыщIа, и нэхъыжьхэм я лъагъуныгъэкIэ зызыгъэнщIа пщащэр Iэщабэ-Iущабэу, губзыгъэу къохъу, жыпIэнурамэ, лъэпкъым и къэкIуэнур зыхуэдэнур зэлъыта лъабжьэ абдежым гъэтIылъа щохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъ къафэхэм я хъумакIуэ

2022-11-22

 • Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым и художественнэ унафэщI, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдик мы махуэхэм игъэлъэпIащ и ныбжьыр илъэс 60 зэрырикъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ