ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Банк Iуэхухэр'

Къэрал  тIощIым  щIигъум  щолажьэ

2018-11-10

 • 1841 гъэм щэкIуэгъуэм и 12-м Урысейм и император Николай Езанэм Iэ щIидзауэ щытащ къэралым хъумапIэ кассэхэр къыщызэгъэпэщыным теухуа указым икIи ар УФ-м и ХъумапIэ банкым и махуэу къалъытэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

КъБР-м щыпашэщ

2018-10-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щылажьэ цIыху мини 110-м щIигъум я улахуэр къыIах ХъумапIэ банкым и банк картэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Анэ (унагъуэ) мылъку зиIэхэм папщIэ

2018-09-29

 • «Анэ (унагъуэ) мылъкум и къэрал сертификатыр зиIэ цIыхухэм ипотекэкIэ къащта кредитым щхьэщатыкI процент ставкэхэм ящыщ Iыхьэхэр щапшыныжкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и республикэ бюджетым къыхэкIыу банк Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэным и IуэхукIэ» ХъумапIэ банкымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэмрэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэр адэкIи мэлажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

IэмалыщIэ къыхалъхьэ

2018-09-04

 • Урысей Федерацэм и ХъумапIэ банкым къэралым и ипщэ лъэныкъуэм къыщыхилъхьащ «Личный юрист» IэмалыщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Электрон зэдэлэжьэныгъэм хуокIуэ

2018-08-16

 • Къэрал IуэхущIапIэхэм зэрыдэлажьэ щIыкIэр ХъумапIэ банкым электрон Iэмалхэм адэкIи хуегъакIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

ЩIыхуэ  тынным  щIедзэж

2018-07-19

 • ХъумапIэ банкым щIидзэжащ гаражрэ машинэ гъэувыпIэрэ къращэхун папщIэ кредит тыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Щхьэж  хуэзэр  щхьэхуэу  зэхэхауэ

2018-06-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм иужь лъэхъэнэм къаIэрыхьэу щIадзащ ди щIыналъэм нэхъапэм щымыIа квитанцхэр — коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я уасэхэр зэрат документ закъуэр (ЕПД).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Ипотекэм и бжыгъэм хохъуэ

2018-04-17

 • ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм псэупIэ кредиту 2018 гъэм итам я бжыгъэр сом мелуан 507-м щIигъуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм зэрыщытам нэхърэ процент 76-кIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту 2017 гъэм абы сом мелард 1,8-рэ ди цIыхухэм щIыхуэу яритащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

ЩхьэщатыкIыр ягъэмащIэ

2017-12-19

 • НэгъуэщI банкым къыщащта ипотекэм техуэ процентхэр егъэмащIэ рефинансированием (зы банкым щIыхуэ къраIыхыу адрейм ейр щапшыныжкIэ).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Процентхэр егъэмащIэ

2017-11-11

 • Урысейм и Мэкъумэш банкым хъыбар къитащ цIыху щхьэхуэхэм процент нэхъ мащIэ зытехуэ кре- дит Iуэхутхьэбзэхэр яхуищIэн зэрыщIидзар. Иджы узэрыхуейм хуэдэу къэбгъэсэбэпыну узыхуит щIыхуэхэм техьэр проценти 10-м къыщыщIидзэнущ, — нэхъапэм зэрыщытам елъытауэ пункти 2,5-кIэ ирагъэхащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Фэеплъ ахъшэхэр щэн щIадзэ

2017-06-24

 • Урысейм и Мэкъумэш банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм нэхъыбэ ищIащ 2017-2018 гъэхэм екIуэкIыну спорт зэхьэзэхуэшхуэхэм хухэха фэеплъ, инвестицэ гъущI ахъшэхэм   я лIэужьыгъуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Зэрыщахуэ картэ мини 117-м щIигъу

2017-06-22

 • 2017 гъэм и япэ мазитхум къриу­быдэу Урысейм и Мэкъумэш банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм зэрыщахуэ карточкэ 5000-м щIигъу къыдигъэ­кIащ. Псори зэхэту цIыхухэм яIэ­щIэлъ карточкэхэр мини 117-м            щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Iэмал тынш къыхузэрагъэпэщ

2016-12-17

 • ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэмрэ «Къэббалъкъэнерго» АО-мрэ IуэхутхьэбзэщIэ къыхалъхьэ. Налшык ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ уэрамым щыIэ банк хэщIапIэм абы журналистхэр иджыблагъэ щыкIэлъыплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Ипотекэм и процентыр егъэмащIэ

2016-11-26

 • Ипотекэм техьэ процентхэр «Урысейм и мэкъумэш банкым» игъэмэщIащ. Апхуэдэу, 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 31 пщIондэ «Къэрал дэIэпыкъуныгъэ зиIэ псэупIэ ипотекэмрэ» «Дзэ ипотекэмрэ» я процентхэр зэхуэдэу проценти 10,9-м хуагъэкIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Даянэрэ ФатIимэрэ я зэфIэкI лъагэр

2016-05-07

 • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ПАО-м и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и стипендие хэхар зыхуагъэувынухэр къыщыхаха зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэхэр щытекIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр