ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Сабийхэр мамырыгъэм и телъхьэщ

2020-09-12

 • «Москва-Дамаск» арт — марафоным ипкъ иткIэ, «Дети России за мир в Сирии» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ Щам щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Аппэш Бибарс  утыку къохьэ

2020-08-29

 • Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъу музыкант Аппэш Бибарс и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр япэу утыку къыщрихьащ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хэкум  къэзыгъэзэжахэм  траухуэ

2020-08-06

 • Адыгэ Республикэм и Сурэт галереем выставкэхэр щрагъэкIуэкI и залым къыщызэIуахащ «Кавказская диаспора» гъэлъэгъуэныгъэр, Репатриантым и махуэм ирихьэлIэу. Ар шыщхьэуIум и 9 пщIондэ екIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Нэрымылъагъу дунейм  и  сурэтхэр

2020-02-26

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм мы махуэхэм къыщызэIуахащ Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Марченкэ Владимир и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Къыхэгъэщыпхъэщ а Iуэхур абы и ныбжьыр илъэс 60, сурэт щIыным ирилэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 40 зэрырикъум зэрыхуэгъэпсар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Жыгхэм я дуней

2020-02-06

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, къыщызэIуахащ театр сурэтыщI Дэцырхъуей Рузанэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. «Дерева вы мои, дерева» зыфIища зэIущIэм бзылъхугъэ гуащIафIэм утыку къыщрихьащ живопись, графикэ, сценографие жыпхъэхэм иту ищIа лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Бзухэм я дахагъэр

2020-01-23

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Журт Хьэсэн триха сурэтхэращ абы утыку къыщрахьар. Ди республикэм узыщрихьэлIэ бзу лIэужьыгъуэу щитI къиубыдащ абы и сурэттехым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ТхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэхэр дигу къагъэкIыж

2019-12-10

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм къыщызэрагъэпэщащ «Учитель, писатель, журналист», «Поэт, влюблённый в жизнь» тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэр, адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ Къашыргъэ ХьэпащIэрэ (илъэси 105-рэ) усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ ЩоджэнцIыкIу Нурийрэ (илъэс 95-рэ) я юбилейхэм ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«АдрыщI ныджэ усэ къыщоджэ»

2019-10-24

 • Ар и фIэщыгъэу Налшык и «Акрополь» шхапIэ-нэгузыужь центрым щекIуэкIащ усакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и литературэ обозреватель Къармэ Iэсият и «АдрыщI ныджэ» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гукъинэжыр. Iуэху гуапэр къызэригъэпэщащ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэкIэ щыIэ Адыгэбзэ Хасэм. Ар ирагъэкIуэкIащ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэкIэ щыIэ Адыгэбзэ Хасэм хэт, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Раерэ Урыху къуажэм и курыт еджапIэ №2-м адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Блий Марианнэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Кавказым и щIыуэпс телъыджэр

2019-09-14

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм фокIадэм и 16 — 29-хэм щекIуэкIынущ Дагъыстэнымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэнхэр щызэхуэхьэса «Кавказым и щIыуэпсыр» гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Лэжьыгъэ телъыджэхэр

2019-09-03

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм шыщхьэуIум и 28-м къыщызэIуахащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэм я отчёт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы хагъэхьащ республикэм и художникхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Гъэмахуэмэ»  гуакIуэкIэ  гъэнщIа  сурэтхэр

2019-07-20

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Санкт-Петербург и художник цIэрыIуэ Анненков Анатолий и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зы фэилъхьэгъуэм и тхыдэ

2019-05-25

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-Центрым мы махуэхэм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Абы хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр — Мадинэ ида фащипщI, дыщэхэкI хьэпшыпхэр, «Зингер» зэрыдэ машинэр, нэгъуэщIхэри утыку къыщрахьами, Iуэхум щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэхъуари гулъытэ щхьэхуэ зыгъуэтари адыгэ цIыхубз фащэращ, бгъэIулъыр, пыIэр, IэлъэщIыр щIыгъуу. Аращ зэIущIэм «Зы фэилъхьэгъуэм и тхыдэ» щIыфIащар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Сурэт щIэщыгъуэхэр

2019-03-05

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ ХудожествэхэмкIэ Урысей академием щIыхь зиIэ и академик, художник Рубец Александр и лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэрызэIуахым траухуа зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ музейм и унафэщI Ремхен Еленэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Жып  телефонкIэ траха  сурэтхэр

2018-12-18

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм япэу щагъэлъагъуэ мобилографие лэжьыгъэхэр. IуэхущIапIэм и пэшищым утыку къыщрахьащ Ацкъан Софие жып телефонкIэ триха сурэт 40-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

СурэтыщIым  и  дунейм

2018-11-24

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ ЮНЕСКО-м СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ и дунейпсо ассоциацэм, Урысейм, КъБР-м я СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжым и егъэджакIуэ нэхъыжь Тураев Рустам и лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр