ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Кавказым и щIыуэпс телъыджэр

2019-09-14

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм фокIадэм и 16 — 29-хэм щекIуэкIынущ Дагъыстэнымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэнхэр щызэхуэхьэса «Кавказым и щIыуэпсыр» гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Лэжьыгъэ телъыджэхэр

2019-09-03

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм шыщхьэуIум и 28-м къыщызэIуахащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэм я отчёт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы хагъэхьащ республикэм и художникхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Гъэмахуэмэ»  гуакIуэкIэ  гъэнщIа  сурэтхэр

2019-07-20

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Санкт-Петербург и художник цIэрыIуэ Анненков Анатолий и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зы фэилъхьэгъуэм и тхыдэ

2019-05-25

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-Центрым мы махуэхэм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Абы хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр — Мадинэ ида фащипщI, дыщэхэкI хьэпшыпхэр, «Зингер» зэрыдэ машинэр, нэгъуэщIхэри утыку къыщрахьами, Iуэхум щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэхъуари гулъытэ щхьэхуэ зыгъуэтари адыгэ цIыхубз фащэращ, бгъэIулъыр, пыIэр, IэлъэщIыр щIыгъуу. Аращ зэIущIэм «Зы фэилъхьэгъуэм и тхыдэ» щIыфIащар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Сурэт щIэщыгъуэхэр

2019-03-05

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ ХудожествэхэмкIэ Урысей академием щIыхь зиIэ и академик, художник Рубец Александр и лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэрызэIуахым траухуа зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ музейм и унафэщI Ремхен Еленэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Жып  телефонкIэ траха  сурэтхэр

2018-12-18

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм япэу щагъэлъагъуэ мобилографие лэжьыгъэхэр. IуэхущIапIэм и пэшищым утыку къыщрахьащ Ацкъан Софие жып телефонкIэ триха сурэт 40-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

СурэтыщIым  и  дунейм

2018-11-24

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ ЮНЕСКО-м СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ и дунейпсо ассоциацэм, Урысейм, КъБР-м я СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжым и егъэджакIуэ нэхъыжь Тураев Рустам и лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дуней еплъыкIэ щIэщыгъуэ зиIэхэр

2018-11-20

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахат «Свой стиль» клубым хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэм я 15-нэ гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ГъущIапщэр утыку къохьэ

2018-09-04

 • Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академием къыщызэIуахащ ди лъахэгъу ГъущIапщэ Арсен и скульптурэ лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Адыгэхэм траухуэ

2018-07-14

 • «Акрополь» шхапIэ-нэгузыужь центрым щекIуэкIащ «Образы мира. Народ: Адыги» альманахым и япэ Iыхьэм и лъэтеувэ пшыхь. Лэжьыгъэ щхьэпэр утыку кърихьащ тхакIуэ-зэдзэкIакIуэ, къэхутакIуэ, лъахэхутэ, тхыдэдж Осташкэ Андрей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зейнэ и зэфIэкI

2018-05-23

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс къэс накъыгъэм и 21-м, Адыгэ лъэпкъым и щыгъуэ-щIэж махуэм хуэгъэпсауэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуах. Мы гъэм утыку кърахьат Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъу пщащэ IэпэIэсэ Къэрэгъул Зейнэ и сурэтхэмрэ Сэралъп Мадинэ и фащэ екIухэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЕгъэджакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку ирахьэ

2018-04-03

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ къалэ центрым щезыгъаджэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Шагъдийм траухуэ

2018-03-20

 • Налшык Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ режиссёр, продюсер, сценарист цIэрыIуэ, Урысейм и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Нэгъаплъэ Аскэрбий и «Шагди — опережающий полёт стрелы» фильмыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Сурэттехым и дунейр

2018-03-07

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ «Дзасэжь Фася и таурыхъхэр» выставкэ щIэщыгъуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Щэнхабзэм и лъэмыж

2018-02-20

 • Саралъп Мадинэ и Арт-центрыр Абхъаз гъуазджэм и къигъэхъуапIэу мы мазэм щытауэ жыпIэмэ ущыуэнукъым. Абы къыщызэIуахат сурэтыщIхэу Хурхумал Валентинэ-рэ Арсалие Эльвирэрэ я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр