ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Сурэтхэм къыбжаIэр

2023-09-07

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я «Свой стиль» зэгухьэныгъэм хэтхэм я лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зи гуащIэ щымысхь

2023-09-05

 • «Адыгэ псалъэм» и къыдэкIыгъуэ къэс зи унэ еблагъэ ди щIэджыкIакIуэхэр щIэмыупщIэнкIэ Iэмал иIэкъым абы къытрадзэ тхыгъэхэр зыхуей хуэзауэ тхылъымпIэм нэсын папщIэ, зи гуащIэ щымысхь IэщIагъэлIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Бжьыхьэ-2023»

2023-09-05

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм а фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ къыщызэIуахащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ГъащIэр зи пщIыхь

2023-08-22

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Москва щыпсэуа, илъэс зыбжанэ ипэкIэ ди республикэм къэIэпхъуэжа, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, усакIуэ, альпинисткэ Загорская Марие и лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Мой сон — жизнь» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм художникыр зэрыхыхьэрэ илъэс 55-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. КъыжыIапхъэщ, Марие и выставкэ Налшык еплIанэу зэрыщагъэлъагъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъуазджэм дихьэххэм  хуащIа тыгъэ

2023-08-08

 • «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щагъэлъагъуэ художник Аккизов Керим и лэжьыгъэхэр. Ар тыгъэфIщ иджырей сурэтыщI гъуазджэм дихьэххэм я дежкIэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ГъащIэм и IэфIыр къагъэлъагъуэ

2023-07-06

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэ­лъагъуэ Прохладнэ къалэм Щэн­хабзэмкIэ и унэм ­ху­­­дож­никхэмрэ декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ IэпщIэлъапщIэхэмрэ ща­Iэ «Ренессанс» зэгу­хьэ­ны­гъэм хэтхэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «ГъащIэм и IэфIыр» выставкэр.

 • — «Ренессанс» зэгухьэ­ны-­ ­гъэм хэтхэм я лэжьыгъэ куп­щIафIэхэр икIи гукъи­нэжхэр нэхъапэIуэкIи мы ­музейм и пэшхэм щыдгъэ­лъэгъуащ. Рес­публикэм щып­сэухэмрэ хьэщIэхэмрэ я дежкIэ ар сыт щыгъуи плъыфэхэм я ма­хуэш­хуэщ. Художникхэмрэ IэпщIэ­лъапщIэхэмрэ я Iэ­рыкI­хэм ды­зэ­рыхагъаплъэм папщIэ фIы­щIэ яхуэфащэщ, — жи­Iащ музейм и унафэщI Рехен Еленэ, гъэлъэгъуэныгъэр къы­­щызэIуихым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъуазджэм зэпищIахэр

2023-07-06

 • «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм щаухуа галереем щагъэлъагъуэ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, дуней псом къыщацIыху Колкутин Андрейрэ абы и щхьэгъу­сэ художник Кадыралиевэ Айгюльрэ я лэжьыгъэ щхъуэкIэплъыкIэхэр щызэ­хуэхьэса «Связующие нити» выставкэр.

 • КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ зэхыхьэр къы­щызэIуихым жиIащ зэщхьэгъусэхэм я творчествэр куууэ зэрызэпыщIар, зым и лэжьыгъэм адрейм къызэрыпищэр гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьа лэжьыгъэхэмкIэ зэрынэры­лъагъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

СурэтыщI ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр

2023-06-03

 • Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гур зыгъэхуабэ унэ цIыкIухэр

2023-05-23

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Битокъу Владислав и лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Ракурс» выставкэр. Абы хагъэхьащ зэман зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа унэхэм я теплъэр, иджырей псэупIэхэр къызэщIиубыдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Унагъуэхэм щахъумэ сурэтхэр

2023-05-12

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ «Унагъуэ сурэтылъэ» Iуэхум хыхьэ выставкэр траухуащ ТекIуэныгъэ Иным, ар къытхуэзыхьа ветеранхэм. Гъэлъэгъуэныгъэр къызэригъэпэщащ еджакIуэ Красильниковэ Ульянэ, «Большая перемена» урысейпсо зэпеуэм къыщихьа грантыр къигъэсэбэпри. Выставкэр накъыгъэм и 15 пщIондэ лэжьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дыкъэзыухъуреихь дахагъэр  сурэткIэ дегъэлъагъу

2023-04-20

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, мы махуэхэм щагъэлъагъуэ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Хэку зауэшхуэм и ветеран Ваннах Михаил Александр и къуэм и IэдакъэщIэкIхэр. «Россия — родина моя» зи фIэщыгъэ выставкэр къызэIуахащ ТекIуэныгъэ Иныр мы гъэм илъэс 78-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ, езы сурэтыщIыр къызэралъхурэ илъэси 115-рэ щыхъум ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

СтIащ Юрэ и фащэщIэ

2023-04-13

 • Адыгейм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, сурэтыщI-модельер, дизайнер цIэрыIуэ СтIащ Юрэ адыгэ дунейм фIыгъуэ инкIэ иджыблагъэ хуэупсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъунэгъу щIыналъэм къраша лэжьыгъэхэр

2023-03-11

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ КъШР-м и цIыхубэ художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ, дунейпсо саугъэтхэм я лауреат, Столыпиным и саугъэтыр зыхуагъэфэща, щIэныгъэмрэ гъуазджэмкIэ Петровскэ Академием хэт скульптор Хабичев Магомед и лэжьыгъэ щэ бжыгъэхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ сурэтыщIыр илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Нурыр къызыщхьэщих сурэтхэр  

2023-02-18

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, и пэшищым щагъэлъагъуэ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ТворчествэхэмкIэ дунейпсо академием хэт, «Золотая палитра» дунейпсо выставкэм и лауреат Аккизовэ Сиярэ иужьрей илъэсхэм и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ сурэтыщIыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЩхъуэкIэплъыкIэхэр зэхеухуанэ

2023-02-14

 • Лъэпкъ къэрал музейм мазаем и 7-м щыщIэдзауэ щагъэлъагъуэ КъБР-м и цIыхубэ художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик, Урысейм и Абстракционистхэм (САБРОС), «Урысейм и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэ» творческэ жылагъуэ союзхэм хэт Къанокъуэ Руслан и лэжьыгъэ телъыджэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр