ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр

2020-12-01

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал  мэкъумэш  университетым  и  «Бжьыхьэ  дыщэплъыр»

2020-11-12

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ ебланэу щекIуэкIащ МэкъумэшыщIэхэм я махуэм ирихьэлIэу зэхашэ «Бжьыхьэ дыщэплъ» гъэлъэгъуэныгъэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, агроном факультетым и гупэ къит утыку хуитым мэкъумэш университетым и къэхутэныгъэхэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ щагъэлъэгъуащ. Махуэр уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэмрэ студентхэмрэ зыхэт концерткIэ ягъэдэхащ, гушыIэрэ джэгу теплъэгъуэхэмкIэ ягъэщIэрэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Фащэм  и  гуащэ,  жьэгум  и  гупсэ

2020-10-01

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ дахэ иIэу фокIадэм и 28-м Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ дэрбзэр Iэзэ ХьэцIыкIу Мадинэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Фащэм и махуэм ирагъэхьэлIа а Iуэхум музейм и пэшым щызэхуишэсат лъэпкъ фэилъхьэгъуэ телъыджэм — адыгэ фащэм — и дахагъэр зыфIэгъэщIэгъуэнхэр, Мадинэ и IэпэIэсагъэм къигъэщI лэжьыгъэхэм ящIэлъ щэхумрэ абыхэм къытхуаIуатэ гупсысэ куумрэ нэсу къызыгурыIуэхэр, бзылъхугъэм и гуащIэм дихьэххэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Макъхэр – сурэткIэ

2020-09-22

 • ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Сабийхэр мамырыгъэм и телъхьэщ

2020-09-12

 • «Москва-Дамаск» арт — марафоным ипкъ иткIэ, «Дети России за мир в Сирии» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ Щам щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Аппэш Бибарс  утыку къохьэ

2020-08-29

 • Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъу музыкант Аппэш Бибарс и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр япэу утыку къыщрихьащ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хэкум  къэзыгъэзэжахэм  траухуэ

2020-08-06

 • Адыгэ Республикэм и Сурэт галереем выставкэхэр щрагъэкIуэкI и залым къыщызэIуахащ «Кавказская диаспора» гъэлъэгъуэныгъэр, Репатриантым и махуэм ирихьэлIэу. Ар шыщхьэуIум и 9 пщIондэ екIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Нэрымылъагъу дунейм  и  сурэтхэр

2020-02-26

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм мы махуэхэм къыщызэIуахащ Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Марченкэ Владимир и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Къыхэгъэщыпхъэщ а Iуэхур абы и ныбжьыр илъэс 60, сурэт щIыным ирилэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 40 зэрырикъум зэрыхуэгъэпсар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Жыгхэм я дуней

2020-02-06

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, къыщызэIуахащ театр сурэтыщI Дэцырхъуей Рузанэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. «Дерева вы мои, дерева» зыфIища зэIущIэм бзылъхугъэ гуащIафIэм утыку къыщрихьащ живопись, графикэ, сценографие жыпхъэхэм иту ищIа лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Бзухэм я дахагъэр

2020-01-23

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Журт Хьэсэн триха сурэтхэращ абы утыку къыщрахьар. Ди республикэм узыщрихьэлIэ бзу лIэужьыгъуэу щитI къиубыдащ абы и сурэттехым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ТхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэхэр дигу къагъэкIыж

2019-12-10

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм къыщызэрагъэпэщащ «Учитель, писатель, журналист», «Поэт, влюблённый в жизнь» тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэр, адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ Къашыргъэ ХьэпащIэрэ (илъэси 105-рэ) усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ ЩоджэнцIыкIу Нурийрэ (илъэс 95-рэ) я юбилейхэм ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«АдрыщI ныджэ усэ къыщоджэ»

2019-10-24

 • Ар и фIэщыгъэу Налшык и «Акрополь» шхапIэ-нэгузыужь центрым щекIуэкIащ усакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и литературэ обозреватель Къармэ Iэсият и «АдрыщI ныджэ» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гукъинэжыр. Iуэху гуапэр къызэригъэпэщащ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэкIэ щыIэ Адыгэбзэ Хасэм. Ар ирагъэкIуэкIащ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэкIэ щыIэ Адыгэбзэ Хасэм хэт, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Раерэ Урыху къуажэм и курыт еджапIэ №2-м адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Блий Марианнэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Кавказым и щIыуэпс телъыджэр

2019-09-14

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм фокIадэм и 16 — 29-хэм щекIуэкIынущ Дагъыстэнымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэнхэр щызэхуэхьэса «Кавказым и щIыуэпсыр» гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Лэжьыгъэ телъыджэхэр

2019-09-03

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм шыщхьэуIум и 28-м къыщызэIуахащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэм я отчёт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы хагъэхьащ республикэм и художникхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Гъэмахуэмэ»  гуакIуэкIэ  гъэнщIа  сурэтхэр

2019-07-20

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Санкт-Петербург и художник цIэрыIуэ Анненков Анатолий и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр