ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Дахагъэмрэ IэщIагъэмрэ

2022-06-11

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым архитектурэм, ухуэныгъэмрэ дизайн хуэIухуэщIэхэмкIэ и къудамэм щеджэхэмрэ и хьэщIэхэмрэ папщIэ дэрбзэр IэщIагъэр къыхэзыхахэм я гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

БлэкIам и теплъэхэр

2022-05-21

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Европэм пэIэщIэу Iыгъын

2022-04-23

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ «НАТО. Хроника жестокости» зыфIаща гъэлъэгъуэныгъэ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм и иджырей тхыдэмкIэ музей нэхъыщхьэмрэ КъБР-м и Лъэпкъ музеймрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Акъылымрэ псэмрэ узыхуашэр

2022-04-14

 • СурэтыщI ныбжьыщIэ ХьэцIыкIу Миланэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ. Абы зыкърагъэхьэлIат сурэтыщIхэм, гъуазджэм дихьэххэм, езым и ныбжьэгъухэм. Мэлыжьыхьым и кIэ хъуху щыIэну выставкэм Миланэ утыку къыщрихьащ ятIагъуэ гъэжьам къыхищIыкIа (керамикэ) хьэпшыпхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Япэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ  

2022-04-12

 • Гъуазджэм и лэжьакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я Япэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэр илъэси 155-рэ ипэкIэ Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIыгъащ. Марсовэ губгъуэм 1867 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м къыщыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 3 пщIондэ щызэхэтащ ар, гектар 66,8-рэ иубыду.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хэкум теухуа сурэтхэр

2022-03-17

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ художник Теппеев Хъызыр (1956 — 2006) и лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Карчаевэ Iэминат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъуазджэм  и  зы  лIэужьыгъуэ

2022-02-10

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм мы махуэхэм щагъэлъагъуэ Ацкъан Софиерэ Чайковская Ангелинэрэ я лэжьыгъэхэм щыщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Плъыфэхэм къагъэщI дахагъэр

2022-01-25

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Кусовэ Лианэрэ абы и гъэсэнхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зи сурэтхэр адыгэ дуней

2021-12-09

 • Адыгэ дуней! Уэрэди гъыбзи щызэщIэту, тхыдэм хыхьэжу, фэеплъыр щылъапIэу, хабзэ и гъусэу, и шыфэлIыфэр екIуу. Зи гугъу тщIыр Адыгэ Республикэм щыщ сурэтыщI Ачмыжь ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэрщ. Гупсысэу къыпщIонэ адыгэм и теплъэр къызэрыщ сурэтхэр. Мес, лIыжь жьакIэхур мэгупсысэ. Зыгуэрым хегъаплъэри, и нэкIум телъ лэдэх къэс акъыл хыболъагъуэ. ШыкIэпшынэ зыIыгъ пщащэр! ЛъэныкъуэкIэ йоплъэкI, макъамэр къэIун къудей къыпфIигъэщIу. Адыгэшхэр, бжьамияпщэр, къэфакIуэхэр, Урыс-Кавказ зауэр къэзыIуэтэж сурэтхэр!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Нэр дахьэхрэ псэр яхьэхуу

2021-11-13

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Гуданаев Борис и гъэлъэгъуэныгъэ. Абы и IэдакъэщIэкIхэр утыку кърахьэным щхьэусыгъуэ хуэхъуар Iуэху дахэщ — и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъуарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъэлъэгъуэныгъэхэм заубгъу

2021-10-30

 • СурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ, Лъэпкъхэм я унэу Москва дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр зэгъусэу къызэрагъэпэщ гъуазджэмкIэ «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэ. ДэIэпыкъуэгъу мэхъу ЮНЕСКО-м и IуэхухэмкIэ УФ-м и комиссэр, УФ-м ЩэнхабзэмIэ и министерствэр, Москва, КъБР-м я правительствэхэр, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэр. «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» арт-проектым хуэдэ Урысейми хамэ къэралхэми щыплъагъунукъым. 2012 гъэм абы УФ-м и Правительствэм и саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Фащэ  къэс  и  тхыдэ  иIэжщ

2021-10-14

 • «Зы фащэм и хъыбар» фIэщыгъэм щIэту Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым Къуэжокъуэ Феня (ФатIимэт) зэрихьауэ щыта фащэ екIухэмрэ пасэрей сурэтхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«ЩыIащ  апхуэдэ  зэман»

2021-10-07

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу къыщызэIуахащ пасэ зэманым къалащхьэм и теплъэу щытам и щыхьэт сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. И сурэт гъэтIылъыгъэхэр и гуапэу музейм къритащ Ставрополь щIыналъэм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Кузнецовэ Наталье.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Пащты Герман и «Лэжьыгъэ къыхэхахэр»

2021-09-07

 • Налшык дэт «Акрополь» уардэунэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ я сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэ-тым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск Ксилографи-емкIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман. Пшыхьым утыку къыщрахьащ иджыблагъэ дунейм къытехьа, «лэжьыгъэ къыхэхахэр» фIэщыгъэм щIэт альбом гъэщIэгъуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Прохладнэдэсхэм я  IэдакъэщIэкIхэр

2021-07-24

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Прохладнэ къалэм и «Ренессанс» зэгухьэныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэр. «Кавказ — родина моя» — аращ фIащар Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум траухуа выставкэм. Лэжьыгъи 140-рэ утыку къыщрахьащ музейм и пэшищым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр