ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

«Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ»

2023-01-31

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ бгъэIэпхъуэ хъу «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» выставкэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дахагъыр зэбэкIхэр

2023-01-21

 • «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым щагъэлъагъуэ «Палитра» выставкэм хагъэхьащ республикэм и художник цIэрыIуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэт тхущIым щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Аслъэнджэрий и IэдакъэщIэкIхэр

2023-01-14

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ «Живопись, взгляд в прошлое» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащсурэтыщI Уянаев Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 60 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ИлъэсыщIэ саугъэт

2022-12-30

 • «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хы-хьэу яухуа гъуазджэ галереем къыщызэIуахащ «Шире круг» гъэлъэгъуэныгъэр. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хьэршымрэ къафэмрэ

2022-12-01

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ КъБР-м и Лъэпкъ музеймрэ мы махуэхэм щагъэлъагъуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI Пащт-Хъан (Пащты) Алим и IэдакъэщIэкI лэжьыгъэхэр. КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ музеитIымрэ къызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэр хуэгъэпсащ абы и ныбжьыр мы гъэм илъэс 50 зэрырикъуам. Къэбгъэлъагъуэмэ, ГъуазджэхэмкIэ музейм утыку къыщрихьар «Къафэ», «Трансформация» Iуэхухэм къызэщIиубыдэ лэжьыгъэхэрщ, етIуанэм щыплъагъур «Перемещение» фIэщыгъэм щIэту хьэршым епхьэлIэ хъунухэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыкIхэр

2022-11-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм щагъэлъагъуэ декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр. «Гъагъэ, си щIыналъэ» — аращ абы фIащар. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100, ЩэнхабзэмкIэ фондыр илъэс 35-рэ зэрырикъум я щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Ди лъэпкъ фащэхэр —  щэнхабзэм и къалащхьэм

2022-11-19

 • Санкт-Петербург и къэрал художественно-промышленнэ академием, Штиглиц Александр и цIэр зезыхьэм, и пэшышхуэм щэкIуэгъуэм и 10 лъандэрэ щагъэлъагъуэ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и художник, «Институт культурного наследия и развития» лъэпкъ щэнхабзэ центрым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, модельер, дэрбзэр цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъыхэжаныкIахэр щагъэлъапIэ

2022-11-17

 • Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым щагъэлъэпIащ Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIа «В единстве наша сила» лъэпкъ щэнхабзэ фестивалым жыджэру хэтахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Имарэ и IэщIагъэ дахэр

2022-11-17

 • КъБР-м и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ягъэдахэу зэIузэпэщ ящIа утым къращIыхьа галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI Аккизовэ Имарэ и лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

БлэкIамрэ нобэмрэ зэпызыщIэ

2022-11-15

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, мы махуэхэм щагъэлъагъуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI Калкутин Андрей и IэдакъэщIэкIхэр. Абы утыку къыщрахьащ лэжьыгъэ 70-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъуазджэхэм я жэщ

2022-11-08

 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу,  КъБР-м и Лъэпкъ музейм, СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм щекIуэкIащ «Гъуазджэхэм я жэщ» Iуэхум иращIэкIа зэхыхьэ гуапэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дэцырхъуей  Рузанэ  и  лэжьыгъэхэр

2022-11-02

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ художник ­Дэ­цырхъуей Рузанэ и лэ­жьыгъэхэр щы­­зэхуэхьэса «Линия света» выставкэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Пащты Герман къытхуищIа тыгъэ лъапIэхэр

2022-10-20

 • «Тысяча сто гравюр» — аращ фIащар КъБР-м и Лъэпкъ музейм щекIуэкI гъэлъэгъуэныгъэм. Абы хагъэхьащ УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, РАХ-м и академик, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, Красноярск дэт къэрал художественнэ институтым ксилографиемкIэ и студием и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Германрэ и гъэсэнхэмрэ я Iэдакъэ къыщIэкIа ксилографие лэжьыгъэу ди республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу тыгъэ къыхуащIахэр. Проектыр къызэрагъэпэщащ КъБР-м Щэнхабзэм-кIэ и министерствэмрэ ХудожествэхэмкIэ Урысей Академиемрэ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ музейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Накуэ Феликс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Тхыдэм  ухэзыгъаплъэ  гъэлъэгъуэныгъэхэр

2022-09-22

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм мы махуэхэм щагъэлъагъуэ лэжьыгъэ телъыджэхэр — скульптор, сурэтыщI Тхьэзэплъыж Руслан и IэдакъэщIэкIщ нэри псэри дэзыхьэхыр. Ар къызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъуам иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм ящыщ зыуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Налшык  удз  гъэгъахэм  я  къалэ  хъуащ

2022-09-22

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Правительствэм и Унэм и гупэм къит ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум деж гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ удз гъэгъахэр щагъэлъагъуэ Iуэху дахэ. Мы гъэм абы фокIадэм и 17 — 18-хэм пащащ. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа Нальчик» институтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр