ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Шыгъажэ'

Олимп чемпионхэм я цIэхэр яIэт

2019-09-24

 • Щэбэт кIуам Налшык и ипподромым щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм теухуа шыгъажэ. АбыкIэ зэхуащIыжащ 2019 гъэм и шыгъажэ пIалъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

«Iуащхьэмахуэ и Кубок» саугъэтыр Даймонд Линк къехь

2019-09-10

 • КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм хыхьэу Налшык шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ «Iуащхьэмахуэ и кубок» 14-нэ шыгъажэр. Дунейр жьапщэми, бжьыхьэ уэшхми къызэтригъэувыIакъым махуэшхуэ шыгъажэ екIур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр  Кэсмен ехь

2019-08-17

 • Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2018-10-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президенту щыта, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ, политик Iэзэ КIуэкIуэ Валерий къыщалъхуа махуэм хуэгъэпсауэ Бахъсэн щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Бахъсэн къалэ администрацэм и унафэщIымрэ я кубокхэм щыщIэбэна «Джэдыкъуэ плъыжь-2018» зыфIаща шыгъажэ кIыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр Голден Соул къехь

2018-05-15

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, накъыгъэм и 9-м Налшык  шыгъэжапIэм щыIурт зауэ илъэсхэм я уэрэдхэр, къекIуалIэхэм сэлэт кашэ, лъэкъумрэ кхъуейрэ ирагъэшхырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Зырамыку хухаха саугъэт

2018-05-08

 • Илъэс къэси хуэдэу, Налшык и ипподромым и шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр накъыгъэм и 1-м къыщызэIуахащ. Езы зэхьэзэхуэхэри ахэр щызэпагъэуам ирихьэлIэу екIуэкIа зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэри хуабжьу я гум дыхьащ шыгъажэм кърихьэлIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

ГуфIэгъуэшхуэм и щIыхькIэ

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм фокIадэм и 3-м щрагъэкIуэкIыну зэпеуэм адыгэш, инджылыз-адыгэш, инджылызыш къабзэхэр къыщызэдагъэжэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж щIыналъэхэм я саугъэтхэр

2017-07-12

 •  Налшык и шыгъэжапIэм бадзэуэгъуэм и 9-м щекIуэкIащ зи чэзу зэпеуэхэр. Шууей нэхъыфIхэр зэныкъуэкъуащ Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж муниципальнэ районхэм ягъэува саугъэтхэр  къахьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр ди республикэм къонэж

2016-07-20

 • 2005 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и шыхъуэхэм зыIэщIагъэкIыркъым илъэсищ зи ныбжь шыбзхэм я деж щагъэджэгу ОСК саугъэтышхуэр. Мы гъэми а хабзэр къызэпыуда хъуакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Гъэунэхэ я Гъэунэм япэ увыпIэр еубыд

2016-07-08

 • Мы махуэхэм Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щызэхэтащ. Абы щыщIэбэнащ «Гъэмахуэ саугъэтышхуэр» хэту илъэсищ зи ныбжь шыхэм я саугъэт нэхъ лъапIищым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Шыкъ Астемыр и зи чэзу текIуэныгъэхэр

2016-06-08

 • Налшык къалэ и ипподромым иджыблагъэ щызэхэтащ зи чэзу шыгъажэ махуэр. Абы щагъэува саугъэтхэм щIэбэнащ япэу зэхьэзэхуэм къыхыхьэхэри, щIэх-щIэхыурэ утыку къихьэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

ТекIуэныгъэм хуешэ

2016-05-24

 • ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щекIуэкIащ. ЦIыхухэр абы куэду къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр Къэзахъстаным яшэ

2016-05-12

 • Гъатхэмрэ  Лэжьыгъэмрэ я махуэш-хуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу Налшык дэт ипподромым къыщызэIуахащ мыгъэрей шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр. Шыгъажэм хуэзэша ди республикэм и цIыхухэр абы изу къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Доллар мелуани 100 къехь

2016-04-06

 • Сэкрэкым и шы заводым шыгъажэм дихьэххэр текIуэныгъэкIэ аргуэру игъэгуфIащ. Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ «Meydan» ипподром цIэрыIуэм ще-кIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызэдэжахэр лъэпкъыш нэхъ къабзэхэрт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Кул Ковбой и ехъулIэныгъэ

2016-03-22

 • Сэкрэкым и шы заводым шыгъажэм дихьэххэр текIуэныгъэ инкIэ игъэгуфIащ аргуэру. Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ «Meydan» ипподромым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызэдэжахэр шы лъэпкъ нэхъ къабзэхэрт. «Burj Nahaar Sponsored By Arabian Adventures» ещанэ гупым хэта, илъэсиплI зи ныбжь, Сэкрэкым и шы заводым ей шыщIэм япэ увыпIэр къихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ