ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Шыгъажэ'

ДяпэкIи апхуэдэнущ

2023-05-13

 • Дунейм и щытыкIэм арэзы укъызэрищIа щымыIэми, Налшык и шыгъэжапIэм накъыгъэм и 9-м, зэрыхуагъэфэщауэ, цIыху куэд къекIуэлIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Шыгъажэм фрагъэблагъэ

2023-04-27

 • Налшык къалэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъащIэмкIэ, дызыхуэкIуэ блыщхьэм, накъыгъэм и 1-м, сыхьэт 13-м ирихьэлIэу, республикэм щрагъажьэ шыгъажэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

«Гуэрэн» шыгъэжапIэм

2022-10-13

 • Фыкъызэрыдгъэгугъам тету, жэпуэгъуэм и япэ махуипщIым «Гуэрэн» шыгъэжапIэм (Нартан) щызэхэта «Адыгэ дерби» зэхьэзэхуэр зэриуха щIыкIэм щыгъуазэ фыдощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр  аргуэру Шэшэным яшэ

2022-09-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъапIэм иращIылIа махуэшхуэм и зэхыхьэ нэхъ инхэм ящыщ хъуащ Налшык ипподромым щекIуэкIа 16-нэ шыгъажэ махуэр. Зэхьэзэхуэр къызэзыгъэпэща КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм саугъэт фондым хухихащ сом мелуани 3,5-рэ. Шыгъажэм еплъыну къекIуэлIахэм яхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Правительствэм хэтхэмрэ Парламентым и депутатхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Нобэми дэрэжэгъуэ къозыт зэпеуэхэр

2022-07-09

 • Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэм шыгъажэр яфIэфIщ. Нобэми ар зыхалъхьэ зэрыщымыIэр и щыхьэтщ щэбэт кIуам Налшык и ипподромым щекIуэкIа зэпеуэхэр – абыхэм еплъыну цIыху куэд дыдэ кърихьэлIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт  нэхъыщхьэр Шэшэным  яхь

2022-05-12

 • Хэку зауэшхуэм текIуэныгъэ къызэрыщытхьрэ илъэс 77-рэ щрикъу махуэшхуэм ирихьэлIэу Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щекIуэкIащ. ЩIыналъэм и шы завод нэхъыщхьэхэм        я гъэхъун нэхъыфIхэр зыхэ- та зэпеуэхэм кIэлъыплъыну къызэхуэсат республикэм щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Шыгъажэ лъэхъэнэщIэр къызэIуах

2022-05-05

 • Щэбэт кIуам Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщызэIуахащ шыгъажэ лъэхъэнэщIэр. Дунейм и щытыкIэр уэлбанэрилэу зэрыщытым емылъытауэ Налшык и ипподромым цIыхур изт. Республикэм и цIыхухэр хуэзэшат шыгъажэм. Къыхэдгъэщынщи, япэ шыгъажэ махуэр купщIафIэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Адыгэшым и ехъулIэныгъэщIэ

2021-05-28

 • Италием хыхьэ Пизэ къалэм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ дунейпсо чемпионат щекIуэкIащ накъыгъэм и 22-м. Шу 81-рэ щызэпеуа а зэхьэзэхуэм адыгэши зэрыхэтынум щыгъуазэ фытщIауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Адыгэшым  и Iуэтэжыгъуэ

2020-11-03

 • Нартан щекIуэкIа, шыгъажэ кIыхьымкIэ урысейпсо чемпионатым къекIуэлIа хьэщIэхэм язт Белоруссием щыщ шууей бзылъхугъэ Мороз Алёнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

  Урысейпсо дербим  Сыжажэм и шыр щытокIуэ

2020-08-20

 • Мэзкуу и ипподром нэхъыщхьэм шыщхьэуIум и 16-м тхыдэм хыхьэн Iуэхугъуэ къыщыхъуащ — илъэсищ зи ныбжь шы лъэпкъ къабзэхэм 2020 гъэм къриубыдэу мыхьэнэ нэхъ ин дыдэ зиIэ я зэдэжэм щытекIуащ Сыжажэ Руслан зытеса Дер Iэмырбэч и Людовик шыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Удихьэхыу  щIадзэж

2020-07-14

 • Налшык и шыгъэжапIэм зэхьэзэхуэхэм иджыблагъэ щыщIадзэжащ. Абы куэд щIауэ пэплъэрт Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Олимп чемпионхэм я цIэхэр яIэт

2019-09-24

 • Щэбэт кIуам Налшык и ипподромым щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм теухуа шыгъажэ. АбыкIэ зэхуащIыжащ 2019 гъэм и шыгъажэ пIалъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

«Iуащхьэмахуэ и Кубок» саугъэтыр Даймонд Линк къехь

2019-09-10

 • КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм хыхьэу Налшык шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ «Iуащхьэмахуэ и кубок» 14-нэ шыгъажэр. Дунейр жьапщэми, бжьыхьэ уэшхми къызэтригъэувыIакъым махуэшхуэ шыгъажэ екIур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр  Кэсмен ехь

2019-08-17

 • Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2018-10-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президенту щыта, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ, политик Iэзэ КIуэкIуэ Валерий къыщалъхуа махуэм хуэгъэпсауэ Бахъсэн щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Бахъсэн къалэ администрацэм и унафэщIымрэ я кубокхэм щыщIэбэна «Джэдыкъуэ плъыжь-2018» зыфIаща шыгъажэ кIыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ