ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Шыгъажэ'

КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2018-10-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президенту щыта, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ, политик Iэзэ КIуэкIуэ Валерий къыщалъхуа махуэм хуэгъэпсауэ Бахъсэн щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Бахъсэн къалэ администрацэм и унафэщIымрэ я кубокхэм щыщIэбэна «Джэдыкъуэ плъыжь-2018» зыфIаща шыгъажэ кIыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр Голден Соул къехь

2018-05-15

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, накъыгъэм и 9-м Налшык  шыгъэжапIэм щыIурт зауэ илъэсхэм я уэрэдхэр, къекIуалIэхэм сэлэт кашэ, лъэкъумрэ кхъуейрэ ирагъэшхырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Зырамыку хухаха саугъэт

2018-05-08

 • Илъэс къэси хуэдэу, Налшык и ипподромым и шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр накъыгъэм и 1-м къыщызэIуахащ. Езы зэхьэзэхуэхэри ахэр щызэпагъэуам ирихьэлIэу екIуэкIа зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэри хуабжьу я гум дыхьащ шыгъажэм кърихьэлIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

ГуфIэгъуэшхуэм и щIыхькIэ

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм фокIадэм и 3-м щрагъэкIуэкIыну зэпеуэм адыгэш, инджылыз-адыгэш, инджылызыш къабзэхэр къыщызэдагъэжэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж щIыналъэхэм я саугъэтхэр

2017-07-12

 •  Налшык и шыгъэжапIэм бадзэуэгъуэм и 9-м щекIуэкIащ зи чэзу зэпеуэхэр. Шууей нэхъыфIхэр зэныкъуэкъуащ Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж муниципальнэ районхэм ягъэува саугъэтхэр  къахьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр ди республикэм къонэж

2016-07-20

 • 2005 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и шыхъуэхэм зыIэщIагъэкIыркъым илъэсищ зи ныбжь шыбзхэм я деж щагъэджэгу ОСК саугъэтышхуэр. Мы гъэми а хабзэр къызэпыуда хъуакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Гъэунэхэ я Гъэунэм япэ увыпIэр еубыд

2016-07-08

 • Мы махуэхэм Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щызэхэтащ. Абы щыщIэбэнащ «Гъэмахуэ саугъэтышхуэр» хэту илъэсищ зи ныбжь шыхэм я саугъэт нэхъ лъапIищым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Шыкъ Астемыр и зи чэзу текIуэныгъэхэр

2016-06-08

 • Налшык къалэ и ипподромым иджыблагъэ щызэхэтащ зи чэзу шыгъажэ махуэр. Абы щагъэува саугъэтхэм щIэбэнащ япэу зэхьэзэхуэм къыхыхьэхэри, щIэх-щIэхыурэ утыку къихьэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

ТекIуэныгъэм хуешэ

2016-05-24

 • ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щекIуэкIащ. ЦIыхухэр абы куэду къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр Къэзахъстаным яшэ

2016-05-12

 • Гъатхэмрэ  Лэжьыгъэмрэ я махуэш-хуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу Налшык дэт ипподромым къыщызэIуахащ мыгъэрей шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр. Шыгъажэм хуэзэша ди республикэм и цIыхухэр абы изу къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Доллар мелуани 100 къехь

2016-04-06

 • Сэкрэкым и шы заводым шыгъажэм дихьэххэр текIуэныгъэкIэ аргуэру игъэгуфIащ. Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ «Meydan» ипподром цIэрыIуэм ще-кIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызэдэжахэр лъэпкъыш нэхъ къабзэхэрт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Кул Ковбой и ехъулIэныгъэ

2016-03-22

 • Сэкрэкым и шы заводым шыгъажэм дихьэххэр текIуэныгъэ инкIэ игъэгуфIащ аргуэру. Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ «Meydan» ипподромым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызэдэжахэр шы лъэпкъ нэхъ къабзэхэрт. «Burj Nahaar Sponsored By Arabian Adventures» ещанэ гупым хэта, илъэсиплI зи ныбжь, Сэкрэкым и шы заводым ей шыщIэм япэ увыпIэр къихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр Битокъу Мухьэмэд и шым къехь

2014-05-14

 •  Налшык шыгъэжапIэм щекIуэкIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм теухуа шыгъажэ. КъБР-м и Правительствэм, Мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министерствэм, «Малка» шы заводым мылъкукIэ къыдаIыгъыу ирагъэкIуэкIа а зэпеуэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий, Парламентымрэ Правительствэмрэ я тхьэмадэхэу Чеченов Ануаррэ Храмов Константинрэ, депутатхэр, къулыкъущIэхэр, ветеранхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъ лъапIэр Джулат ейщ

2013-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэр илъэс 92-рэ зэрырикъур щагъэ­лъа­пIэ фокIадэм и 1-м Налшык и шы­гъэ­жа­­пIэм­ «Iуащхьэмахуэ и Кубок»  8-нэ дунейпсо шы­гъажэ щекIуэкIащ. 2006 гъэм ипподромыр зэрагъэпэщыжа нэужь КъБР-м и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен и жэр­дэм­кIэ зэхаубла а зэпеуэр пщIэ зиIэщ. А шы­гъажэм зэхуешэс Урысей Ипщэм и шууей, шы­гъажэш нэхъыфIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Хай Флэйм пцIэгъуэплъыр

2013-07-05

 • Урысей Федерацэм и Президентым и саугъэтым щы­щIэ­бэна шыгъажэ Москва и ипподром нэхъыщхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Къэралым и шы заводхэм я зэпеуэм Малкэм ещанэ увыпIэр къыщи­хьащ. ПцIэгъуэплъ инджылыз шы лъэпкъ къабзэ Хай Флэйм метр 1800 гъуэгуанэр къы­щы­зэпичым, мащIэ дыдэ-     кIэ пашэм къыкIэрыхуауэ аращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ