ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэ'

Зыужьыныгъэм  и  гъуэгум  тету

2020-01-14

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт хъыбарегъащIэ технологие пэрытхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым зегъэужьыным. А унэтIыныгъэхэр зи пщэрылъ министерствэ щхьэхуи къыщызэрагъэпэщауэ щолажьэ ди щIыналъэм. Къэрал къулыкъущIапIэщIэм зэфIиха япэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ псынщIагъышхуэ зиIэ Интернет курыт школхэм яIэну Iэмал етыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Черкес FM»-м федаIуэ

2019-11-23

 • Продюсер цIэрыIуэ, адыгэ щIалэ Хьэцей Тимур жэрдэм ищIу къызэIуиха адыгэ радиом теухуа хъыбарегъащIэ нэхъ пасэу ди газетым тетащ. Адыгэ дунейр зыщыгуфIыкIыу къытхэхъуа фIыгъуэм и лъэтеувэ екIу Vegas City Hall-м (Москва) Iэтауэ щыхуащIащ щэкIуэгъуэм и 6-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Лэжьыгъэр яублэ

2019-10-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек кърихьэлIэу дыгъуасэ Бахъсэн къалэбгъум екIуэкI «Кавказ» гъуэгум и Iыхьэр зэгъэпэщыжын лэжьыгъэр яублащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Мамырыгъэм и жьэгур»  жыджэру мэлажьэ

2019-05-08

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэIуахащ щIэныгъэ конференцымрэ джэгукIэ мардэхэмрэ щызэхэухуэна зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Iуащхьэмахуэ» журналым и къыдэкIыгъуэщIэр

2019-03-26

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр — 2019 гъэм и япэ номерыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Лъахэр къезыгъэцIыху джэгукIэ

2019-03-06

 • Интернетым хэIущIыIу щыхъуащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и 4-нэ классым щеджэ Кальнин Давид «Налшык и IункIыбзэIухи 7» зыфIища компьютер джэгур къызэригупсысар. Хьэлэмэтращи, программист ныбжьыщIэм ар и япэ лэжьыгъэкъым, илъэс и пэ абы зэхигъэува «Цифровая школа будущего» проектым текIуэныгъэ къыщихьащ «Первые шаги в науку» зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Хьэгуарэ Джамилэ японыбзэкIэ «мэпсалъэ»

2019-01-19

 • Дуней псом къыщацIыху ди лъэпкъэгъу дирижёр телъыджэ Темыркъан Юрэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъу илъэсым, 2013 гъэм, Санкт-Петербург дэт «Скифия» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIауэ щытащ Хьэгуарэ Джамилэ «Юрий Темирканов. Монолог» зыфIища и тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ДэIэпыкъуэгъу хъухэр

2018-12-04

 • КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ щызэIущIащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голиковэ Татьянэрэ социальнэ мыхьэнэ зиIэ жэрдэмхэр зыгъэхьэзырахэмрэ. Ахэр «Доброволец России» урысейпсо зэхьэзэхуэм пхыкIащ икIи ирагъэджэнухэм хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЦIыхум зэримыгъакIуэ…  автомашинэ

2018-10-04

 • Мыр таурыхъым нэхъ ещхьщ. Тэтэрстаным хыхьэ Иннополис къалэм такси къыщебджэмэ, къыпхуэкIуэнущ зезыгъакIуэ цIыхур зэрымыс автомобиль. ЗэкIэ абы уитIысхьэн папщIэ гъэунэхуныгъэм ухэтыну узэрыарэзыр къыщыгъэлъэгъуа тхылъ птын хуейщ: хэгъэзыхь щыIэкъым. «Аргументы и факты» газетым и лэжьакIуэ Ходик Дарье абы тегушхуащ. Мис абы къиIуэтэжыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Анэм и еджапIэ

2018-08-14

 • Республикэм и Перинатальнэ центрым къыщызэIуахащ Анэм и еджапIэ. НэхъапэкIэ ди щIыналъэм апхуэдэ IуэхущIапIэ щыIакъым икIи, IэщIагъэлIхэм къызэрыхагъэщымкIэ, лъхугъэм епха IэнатIэм дежкIэ ар мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Зи  чэзу къыдэкIыгъуэ

2018-05-23

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым мы гъэм и япэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ. Ар, сыт щыгъуи хуэдэу, щIэращIэщ, Iуащхьэмахуэ и щыгу уэсылъэмрэ абы и лъабжьэм къыщыкI удз щхъуантIэхэм къахэшкIурыкI псыежэхымрэ я дахагъэм узыIэпишэрэ фIым ущигъэгугъыу. ЖыпIэнурамэ, журналыр «къыщалъхуа» гъатхэм (и къыдэкIыгъуэр абы и лэжьакIуэхэм   ямыягъэ щхьэусыгъуэхэмкIэ гуващ) ещхьщ, ит тхыгъэхэр щIэджыкIакIуэм зэрищIэщыгъуэнум шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Шууей хасэр гъуэгуанэ тохьэ

2018-02-10

 • Куэд щыгъуазэу къыщIэкIынщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм щыщ цIыху зыбжа-нэ зэгухьэу шууей хасэ къызэрагъэпэщауэ зэрылажьэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Осетие Ипщэ Республикэм и Тхылъ плъыжь»

2017-12-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ «Осетие Ипщэ Республикэм и Тхылъ плъыжь» къыдэкIыгъуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Бдзэжьей лъэпкъыгъуэфIхэр къыщагъэхъунущ

2017-11-30

 • Шэджэм къалэм и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щащI «Кавказ-бдзэжьей» ООО-м и япэрей ухуэныгъэхэр и кIэм нагъэблэгъащ. Зы илъэсым къриубыдэу абы къуэлэну тонни 100-м нэблагъэ къыщагъэхъуну я мурадщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

КъыдэкIыгъуэ телъыджэ

2017-11-16

 • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Москва къыщыдэкIащ къэрал тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызыгъэзэщIа Черкасскэ лъэпкъым къыхэкIахэм я сурэтхэр, абыхэм ятеухуахэр зыдэлъ мультимедийнэ библиотекэ хьэлэмэт. Абы хэлъщ Инал Нэху, Идар Темрыкъуэ, Темрыкъуэ ипхъухэу Гуащэнэ, Алтыншаш, Мэлхъурыб сымэ, Идархэ Къамболэт, Мамсрыкъуэ, Черкасскэхэ Дмитрий, Иван, Яков, Михаил, Къасболэт, Алексей, Владимир сымэ, нэгъуэщIхэми я сурэтхэмрэ ятеухуа тхыгъэ кIэщIхэмрэ. Урысейм и тхыдэм къыхощыж абы и лъэхъэнэ нэхъ гугъу дыдэхэм Черкасскэ лъэпкъым щаIа зэфIэкIхэр. Урысей пащтыхьыгъуэм и къулыкъу нэхъ лъагэ дыдэхэр абыхэм къыщIыхуагъэфэщар я пэжагъырщ, щIэныгъэ куу зэрабгъэдэлъырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ