ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэ'

«ЛIыхъужьхэм   я бынхэр»

2023-04-06

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мэлыжьыхьым и 4-м хэIущIыIу ищIащ «ЛIыхъужьхэм я бынхэр» щIыналъэ проект иным лэжьэн зэрыщIидзар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Япэу Налшык щагъэлъагъуэ

2023-02-21

 • Мэстафэ Тинэ и «Тембот» фильмыр Налшык и «Дея» киногъэлъэгъуапIэм япэу утыку къыщрахьащ. Ар гъэмахуэ кIуам щIэупщIэшхуэ иIэу Ивановэ щагъэлъэгъуащ Тарковский Андрей и цIэр зезыхьэ «Зеркало» дунейпсо фестивалымрэ Вологдэ щекIуэкIа Voices кинофестивалымрэ. Санкт-Петербург дэсхэр абы щеплъащ «Аврора» кинотеатрым. Иджы лэжьыгъэр къэралым и къалэ куэдым я кинотеатрхэм щагъэлъагъуэ. КъыжыIапхъэщ, «Тембот» фильмыр «Региональное кино России» урысейпсо зэпеуэм зэрыщытекIуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дунейпсо спортым Урысейм зыщеубгъу

2022-11-15

 • Мы гъэмрэ (дыгъэгъазэм) етIанэгъэрэ физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ урысей-китай зэдэлэжьэныгъэр екIуэкIынущ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дохутырхэм я хасэ

2022-10-11

 • Адыгэ Республикэм и илъэси 100-р щигъэлъапIэм ирихьэлIэу ди къуэш хэгъэгум къыщызэрагъэпэщащ «Дохутырхэм я хасэ» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Журналым   къытхуиIуатэр

2022-09-06

 • «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр — 2022 гъэм и еплIанэ номерыр — дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Багъ Марьям: Адыгэ щIэблэр лъэпкъыпсэу къэтэджын папщIэ

2021-09-04

 • Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу илъэс куэдкIэ лэжьа, журналистикэми зи зэфIэкI щеплъыжа Багъ Марьям зыхуэдгъэзащ щIэблэр лъэпкъыпсэу, я бзэм пщIэ хуащIу, фIыуэ ялъагъуу къэтэджыным теухуа и Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмрэ иужьрей илъэситIым къыдигъэкIа тхылъхэмрэ тедгъэпсэлъыхьыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Сыринэ» ныбжьыщIэ театр диIэнущ

2021-09-04

 • Зэи щымыIауэ ныбжьыщIэ театр ди республикэм иIэнущ. «Сыринэ» зыфIаща театр-студиер «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым къызэрегъэпэщ артист ныбжьыщIэхэм зыщагъэсэн папщIэ, адыгэбзэр зыгъэIурыщIэхэр, утыку итыным дихьэххэр ирагъэблагъэ.    

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

IуэхуфI  зылэжь

2021-07-27

 • Дызэрыт илъэсым и пэщIэдзэхэм ирихьэлIэу Налшык къыщызэIуахащ уней тхылъ тедзапIэ. «Фрегат» ООО-м и къызэгъэпэщакIуэр Дэбагъуэ Анзорщ (генеральнэ унафэщIри езыращ), Нэгъуей Радинэ и гъусэу. Абы и офисыр Тэрчокъуэм и уэрамым и 83-нэ унэращ, езы типографием и хэщIапIэр: Щоджэным и цIэр зезыхьэ уэрам, 50.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЦIыхухэр зыщыгуфIыкIа ухуэныгъэ

2021-07-17

 • Дахагъэмрэ къабзагъэмрэ лъэпкъым, цIыхум я щэнхабзэм щыщ зы Iыхьэ инщ. Ар къыдгурыIуэу, дунеймрэ щIыуэпсымрэ пщIэ яхуэтщIу, цIыху IэрыкIым дыхуэсакъыу дыпсэуныр дэтхэнэми ди къалэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дунейм  къытехьащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием къыдигъэкI «Доклады АМАН» журналым и япэ номерыр (2021 гъэ)

2021-06-10

 • Дызэрыт илъэсым япэу къыдэкIа журналым   ихуащ биологием, экономикэм, геофизикэм, тхыдэм, философием теухуа къэхутэныгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Къэхъун  къуажэм    и музей

2021-05-26

 • Аруан районым хыхьэ Къэхъун къуажэм дэт курыт школ №2-м къыщызэIуахащ жылэм и тхыдэм теухуа музей. Абы щIалъхьа хьэпшыпхэр илъэс куэд хъуауэ зэхуехьэс КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, школым тхыдэмкIэ щезыгъаджэ Шыбзыхъуэ Хъамсинэ а еджапIэм къыщызэригъэпэщауэ лажьэ «ЛъыхъуакIуэ» ныбжьыщIэ гупым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Адыгэ кином зрагъэужь

2021-05-20

 • 2021 гъэр къызэрихьэрэ япэу екIуэкIыну Шэрджэс кинофестивалым хэтыну режиссёри 7-м зыкъагъэлъэгъуащ. Накъыгъэм и 7-м фестивалым и къызэгъэпэщакIуэ гупым фильм кIэщIхэм ящыщу плIы Iэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дунейм  къытехьащ  Тэрч  махуэгъэпсыр

2021-04-08

 • Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и лъэпкъ библиотекэм и унафэщIым и къуэдзэ Бибоевэ Иринэ игъэхьэзырауэ, Владикавказ къалэм къыщыдэкIащ «Тэрч махуэгъэпс» зыфIаща 2021 гъэм и календарь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

КъэхутэныгъэщIэхэр лъабжьэ мэхъу

2021-02-06

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэлIхэм ирагъэкIуэкIа иужьрей къэхутэныгъэхэр зэман кIэщIым къриубыдэу гъащIэм хапщэн хуей технологиехэм ящыщу къалъытащ. Ахэр ехьэлIащ мы зэманым цIыху куэдым зэрахьэ нэкIуIупхъуэхэр фIей хъуа нэужь, адэкIэ къызэрыбгъэсэбэпыну щIыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Архив  IуэхущIапIэм къыдигъэкIа махуэгъэпс

2021-02-04

 • Республикэм и тхыдэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху цIэрыIуэхэмрэ жылагъуэ гъащIэр фIым хуэзыунэтIа къэхъукъащIэхэмрэ я тегъэщIапIэу, КъБР-м и Архив IуэхущIапIэм дызытехьа илъэсыщIэм и махуэгъэпс къыщыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ