ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэ'

ЦIыхухэр зыщыгуфIыкIа ухуэныгъэ

2021-07-17

 • Дахагъэмрэ къабзагъэмрэ лъэпкъым, цIыхум я щэнхабзэм щыщ зы Iыхьэ инщ. Ар къыдгурыIуэу, дунеймрэ щIыуэпсымрэ пщIэ яхуэтщIу, цIыху IэрыкIым дыхуэсакъыу дыпсэуныр дэтхэнэми ди къалэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дунейм  къытехьащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием къыдигъэкI «Доклады АМАН» журналым и япэ номерыр (2021 гъэ)

2021-06-10

 • Дызэрыт илъэсым япэу къыдэкIа журналым   ихуащ биологием, экономикэм, геофизикэм, тхыдэм, философием теухуа къэхутэныгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Къэхъун  къуажэм    и музей

2021-05-26

 • Аруан районым хыхьэ Къэхъун къуажэм дэт курыт школ №2-м къыщызэIуахащ жылэм и тхыдэм теухуа музей. Абы щIалъхьа хьэпшыпхэр илъэс куэд хъуауэ зэхуехьэс КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, школым тхыдэмкIэ щезыгъаджэ Шыбзыхъуэ Хъамсинэ а еджапIэм къыщызэригъэпэщауэ лажьэ «ЛъыхъуакIуэ» ныбжьыщIэ гупым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Адыгэ кином зрагъэужь

2021-05-20

 • 2021 гъэр къызэрихьэрэ япэу екIуэкIыну Шэрджэс кинофестивалым хэтыну режиссёри 7-м зыкъагъэлъэгъуащ. Накъыгъэм и 7-м фестивалым и къызэгъэпэщакIуэ гупым фильм кIэщIхэм ящыщу плIы Iэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дунейм  къытехьащ  Тэрч  махуэгъэпсыр

2021-04-08

 • Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и лъэпкъ библиотекэм и унафэщIым и къуэдзэ Бибоевэ Иринэ игъэхьэзырауэ, Владикавказ къалэм къыщыдэкIащ «Тэрч махуэгъэпс» зыфIаща 2021 гъэм и календарь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

КъэхутэныгъэщIэхэр лъабжьэ мэхъу

2021-02-06

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэлIхэм ирагъэкIуэкIа иужьрей къэхутэныгъэхэр зэман кIэщIым къриубыдэу гъащIэм хапщэн хуей технологиехэм ящыщу къалъытащ. Ахэр ехьэлIащ мы зэманым цIыху куэдым зэрахьэ нэкIуIупхъуэхэр фIей хъуа нэужь, адэкIэ къызэрыбгъэсэбэпыну щIыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Архив  IуэхущIапIэм къыдигъэкIа махуэгъэпс

2021-02-04

 • Республикэм и тхыдэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху цIэрыIуэхэмрэ жылагъуэ гъащIэр фIым хуэзыунэтIа къэхъукъащIэхэмрэ я тегъэщIапIэу, КъБР-м и Архив IуэхущIапIэм дызытехьа илъэсыщIэм и махуэгъэпс къыщыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дамыгъэхэр щызэхуехьэс

2021-01-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ КъБР-м и коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм хэт Тхьэкъуахъуэ Iэуес игъэхьэзыра «Кабардино-Балкария в период Великой Отечественной войны в предметах коллекционирования» буклетыр. Ар абы триухуащ ТекIуэныгъэ Иныр къызэрытхьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЩIэнгъуазэ пэлъытэ яхуэхъуну

2020-11-28

 • «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм, и бжыгъэр 500 хъууэ, дунейм къыщытехьащ лъэпкъым и дунейм ухэзыгъэгъуазэ, 2021 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэр. ЗэбгъэдзэкI хъу IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэныр зэхэзыгъэувар Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Ар къыдэгъэкIыным и жэрдэмщIакIуэщ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы  и «Адыгэ щIэнгъуазэ» институтымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Адыгэхэм ятеухуа маркэхэр къыдагъэкI

2020-08-25

 • Адыгэхэр зэрыс къэрал куэдым ди лъэпкъым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр къызытещ маркэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщыдагъэкI ди къуэшхэм я жэрдэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

IэмалыщIэхэр   къагъэсэбэп

2020-04-02

 • «Урысейм и пощт» IэнатIэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэ IэмалыщIэхэр лэжьыгъэм къыщигъэсэбэп хъуащ. Зи гугъу тщIыр посылкэхэр жып телефоным и номер фIэкIа къыумыгъэсэбэпу ебгъэхь зэрыхъуарщ. Апхуэдэ логистикэ оператор зэкIэ зиIэр Урысей пощтым и закъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Зыужьыныгъэм  и  гъуэгум  тету

2020-01-14

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт хъыбарегъащIэ технологие пэрытхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым зегъэужьыным. А унэтIыныгъэхэр зи пщэрылъ министерствэ щхьэхуи къыщызэрагъэпэщауэ щолажьэ ди щIыналъэм. Къэрал къулыкъущIапIэщIэм зэфIиха япэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ псынщIагъышхуэ зиIэ Интернет курыт школхэм яIэну Iэмал етыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Черкес FM»-м федаIуэ

2019-11-23

 • Продюсер цIэрыIуэ, адыгэ щIалэ Хьэцей Тимур жэрдэм ищIу къызэIуиха адыгэ радиом теухуа хъыбарегъащIэ нэхъ пасэу ди газетым тетащ. Адыгэ дунейр зыщыгуфIыкIыу къытхэхъуа фIыгъуэм и лъэтеувэ екIу Vegas City Hall-м (Москва) Iэтауэ щыхуащIащ щэкIуэгъуэм и 6-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Лэжьыгъэр яублэ

2019-10-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек кърихьэлIэу дыгъуасэ Бахъсэн къалэбгъум екIуэкI «Кавказ» гъуэгум и Iыхьэр зэгъэпэщыжын лэжьыгъэр яублащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Мамырыгъэм и жьэгур»  жыджэру мэлажьэ

2019-05-08

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэIуахащ щIэныгъэ конференцымрэ джэгукIэ мардэхэмрэ щызэхэухуэна зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ