ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2021-11-03

 • ПщIэ зыхуащI Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Урысейм и гъащIэм и псэзэпылъхьэпIэ лъэхъэнэхэм ящыщ зым епха мы махуэшхуэм, зи щхьэ хущытыж икIи зыми и унафэ щIэмыт къэралыгъуэу адэкIэ зиужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIам, дыхуеунэтI тхыдэм и дерс щхьэпэхэм, лIэщIыгъуэкIэрэ къыддегуэкI хэкупсэм и хабзэхэр дигу къегъэкIыж, хуэпэжу Хэкум хуэлэжьэным, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм, къэралым и нобэмрэ къэкIуэнумкIэ жэуап зэрытхьым я нэщэнэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт Сэхъурокъуэ Хьэутий дохъуэхъу

2021-09-25

 • Жэуаплыныгъэ зыпылъ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэу зэрыхахыжар ди гуапэщ икIи дохъуэхъу а IэнатIэм нэгъэсауэ щехъулIэну. Хьэутий Хьэзрит и къуэм и жыджэрагъымрэ къызэгъэпэщакIуэ зэфIэкIымрэ я фIыгъэкIэ пщIэшхуэ зиIэ а зэгухьэныгъэм дуней псом адыгэу тетым я зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэнымкIэ зэфIигъэкI Iуэхухэр нэхъри зэрефIэкIуэнум шэч къытетхьэркъым.
 •  КъБР-м и Жылагъуэ палатэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэ

2021-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Нобэ дэ догъэлъапIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэ — Республикэм и махуэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал ухуэкIэр, жылагъуэ-политикэ и лъэныкъуэкIэ зытетыну мардэхэр зыхуэдэнур а махуэрщ щаубзыхуар икIи республикэм и тхыдэ гъуэгуанэр абы епхащ, ар зэкъуэтынымрэ зэрыIыгъынымрэ, зэныбжьэгъунымрэ зызэхэщIыкIынымрэ я дамыгъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Республикэр уэркIэ мэгушхуэ!

2021-08-10

 • Олимп чемпионкэ Ласицкене Марие хуэгъэза хъуэхъу
 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ Олимп джэгухэм я чемпионкэ хъуа Ласицкене Марие. «Си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу пщIэ зыхуэтщI ди Марие и текIуэныгъэмкIэ! Сохъуэхъу Прохладнэ къалэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысейм щыпсэу псоми! А текIуэныгъэм хуэзыша гъуэгуанэр икъукIэ кIыхьу икIи гугъуу щытащ, ауэ Машэ лъэпощхьэпо псоми пэлъэщащ! Республикэр уэркIэ мэгушхуэ!» — итхащ КIуэкIуэ Казбек.
 • Чемпионкэ зэрагъэсам папщIэ КIуэкIуэ Казбек апхуэдэу ехъуэхъуащ Марие и адэ-анэми.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Ди  лъэпкъэгъу  лъапIэхэ,  сынывохъуэхъу!

2021-07-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм шыщхьэуIум и 1-м Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2021-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр Къурмэн махуэшхуэм
 • ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къурмэн хьид махуэ лъапIэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэу, абы и хьэщIэхэу пщIэ зыхуэтщIхэ! Урысейм и МахуэмкIэ дынывохъуэхъу!

2021-06-11

 • Урысейм и Махуэр — ар Хэкур фIыуэ лъагъуным, абы пщIэ хуэщIыным я махуэшхуэщ, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и дамыгъэщ. Дэ тщыщ дэтхэнэ зыми къыдэлъытащ, ди егугъуныгъэм, ди ехъулIэныгъэхэм елъытащ къэралым и нобэмрэ и къэкIуэнумрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

СывдогуфIэ икIи сынывохъуэхъу

2021-05-29

 • Къэрэшей-Шэрджэсым щыщу адыгэ лъэпкъым къытхэкIа цIыхуищ Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм иджыблагъэ хагъэхьащ. Мы си тхыгъэмкIи газетым и щIэджыкIакIуэхэм садэгуашэмэ сфIэфIт, сызэрыгушхуа IуэхумкIэ, хъыбарыфIым сигу къигъэкIыжахэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Лъэпкъым и шу пашэ МэшбащIэ Исхьэкъ

2021-05-28

 • Адыгейми, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Шэрджэсми я цІыхубэ тхакІуэ, СССР-м, Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм я къэрал саугъэтхэм, Шолохов Михаил и цІэкІэ щыІэ, ДАХ-м я дунейпсо саугъэтхэм, Островский Николай и цІэкІэ щыІэ саугъэтым я лауреат МэшбащІэ Исхьэкъ и ныбжьыр нобэ илъэс 91-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хъуэхъу телеграммэхэр

2021-05-27

 • ЛIыфIыгъуэ ныбжь
 • ДунейпсоАдыгэХасэм и
 • тхьэмадэ СэхъурокъуэХь. Хь. Деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Хьэутий Хьэзрит и къуэ!
 • Уи ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу. Кавказым щыщ цIыхухъум дежкIэ ар IущыгъэкIэ гъэнщIа лIыфIыгъуэ ныбжьщ, IуэхуфI куэдрэ текIуэныгъэщIэхэмрэ къыпэзыгъаплъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

  ГъащIэм  и  фIыгъуэ нэхъыщхьэхэр зи тегъэщIапIэ

2021-04-01

 • «Адыгэ псалъэ» газетым
 • и редактор нэхъыщхьэ
 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу.
 • Уи махуэшхуэм уэ урихьэлIащ уи псэкупсэ лъэщагъкIи уи гуащIэкIи уи къару илъыгъуэ дахэу, лъэпкъым и къуэ пэжу укъалъытэу. Уи къалэмыпэм къыщIэкIа тхылъхэм республикэм щыпсэухэм гушхуэныгъэ къахелъхьэ я щIыналъэм, я цIыхубэм папщIэ, абыхэм гъащIэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэхэр я тегъэщIапIэщи. Апхуэдэуи ахэр щIалэгъуалэм гъуазэ дахэ яхуохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Адыгэхэм я къуэ щэджащэ

2021-03-30

 • Нобэ и илъэс 75-р егъэлъапIэ жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, публицист, литературовед, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и вице-президент, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЖьэкIэмыхъу Маринэ  ягъэлъапIэ

2021-03-30

 • Зи ныбжьыр нобэ илъэс бжыгъэ дахэ ирикъу ЖьэкIэмыхъу Маринэ теухуа хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ. Ди лэжьэгъу щыпкъэм къыхуагъэфэщащ адыгэу дунейм тетым я жылагъуэ зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэм — Дунейпсо Адыгэ Хасэм — и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр: ДАХ-м и ЩIыхь тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2021-03-25

 • Лэскэн щIыналъэм хиубыдэ Арщыдан къуажэм щыщ
 • Бозий Жамболэт Алим и къуэм и ныбжьыр
 • нобэ илъэсипщI ирокъу
 •  
 • Жамболэт ехъулIэныгъэ хъарзынэхэр зиIэ щIалэ цIыкIущ. Курыт школым фIы дыдэу зэрыщеджэм къыдэкIуэу, ментальнэ есэпымкIэ Урысей зэхьэзэхуэм щытекIуащ, шахмат клубым и гъэсэнщ, усэ дахэ дыдэу къоджэ икIи етх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Иджыри илъэс куэдкIэ къыдэкIыну

2021-03-13

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор
 • нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж
 • ПщIэ зыхуэтщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и исполкомым и цIэкIи         си щхьэми къыбгъэдэкIыу Уэри редакцэм щылажьэхэми дынывохъуэхъу ди лъэпкъ газетыр цIэщIэ иIэу — «Адыгэ псалъэ» фIэщыгъэм щIэту — къыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 30 зэрырикъуамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу