ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Мыкъуэжь (Бицу) КIулэ Мурат и пхъур нобэ къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу!

2018-10-16

 • Ди анэ лъапIэ, ди анэшхуэ Iущабэ, ди гуапэу дынохъуэхъу укъыщалъхуа махуэмкIэ! Ди гъащIэр тхуэбгъэнэхуу, тхуэбгъэхуабэу, чэнджэщэгъуфIу укъыддогъуэгурыкIуэри, нобэ узэрыщытым кIэрымыхуу мы дуней дахэм утетыну ди гуапэщ. Узыншагъэрэ гуфIэгъуэрэ ущымыщIэу, уи бынхэмрэ абыхэм къащIэхъуэ щIэблэмрэ я насып ухэплъэу, дэрэжэгъуэу къуатым уи гур хигъахъуэрэ жьыщхьэ махуэу Тхьэм куэдрэ, куэдрэ ди япэ уригъэт!
 • Уи бынхэу Мыкъуэжьхэ Анатолэ, Людэ, Арсен,
 • уи къуэрылъхухэу Ланэрэ Залинэрэ, уи малъхъэ Мурат.
 • P.S. Зи гъащIэ псор щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ тезыухуа, «ЦIыхубэм щIэныгъэ етынымкIэ отличник», «ЕгъэджакIуэ нэхъыжь» цIэ лъапIэхэр хуэфащэ дыдэу зыфIаща КIулэ теухуа тхыгъэ ди газетым и къыдэкIыгъуэ гъунэгъухэм ящыщ зым тетынущ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр  пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  К. В.

2018-10-06

 • ЕгъэджакIуэм и махуэмт еухуа и хъуэхъу
 • ПщIэ зыхуэтщI егъэджакIуэхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ — ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ КIуэкIуэ Казбек  КъумпIыл Мурат йохъуэхъу

2018-10-06

 • «Лъэпкъ куэду зэхэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэмрэ сэрэ къыдбгъэдэкIыу гуапэу дынывохъуэхъу Уэри, Адыгейм щыпсэу псоми фи махуэшхуэм — Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Уи гур зыщIэхъуэпсыр,   уи псэр зыхуэпабгъэр  къохъулIэну, ди Эллэ!

2018-10-04

 • Ди ныбжьэгъу пэж, лэжьакIуэ IэкIуэлъакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым жэуап зыхь и секретарь, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Къаншокъуэ Эллэ нобэ егъэлъапIэ илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Жэмтхьэлэ къуажэм щыщ Джэрыджэ Хьэсанш нобэ къыщалъхуа махуэщ, илъэс 90 ирокъури, дохъуэхъу

2018-09-22

 • ФIыуэ тлъагъу, зыпэтщI щымыIэ ди адэ дыщэ, ди дадэ лъапIэм дынохъуэхъу! Уи ­узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ уиIэу, уи быным я ехъулIэныгъэм, уи къуэрылъху-­пхъурылъхухэм я насыпым уи псэр игъэгуфIэрэ уи гум ехуэбылIэу, гъащIэм и IэфIыгъэ псори зыхэпщIэу куэдрэ укъыт­щхьэ­щытыну, уи илъэсищэр зэгъусэу дгъэлъэ­пIэну Тхьэм жиIэ!
 • Уи бынхэр, къуэрылъху-пхъурылъхухэр.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Шыфэкъуж Данэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъумкIэ дохъуэхъу

2018-08-30

 • И псэм и къабзагъым хуэдиз насып-рэ узыншагъэрэ Тхьэм къыбгъэдилъхьэ, зи ужь ит Iуэхум къыпэкIуэ хъерым игу хигъахъуэу Тхьэм куэдрэ игъэпсэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2018-08-28

 • Аушыджэр къуажэм щыщ, КъБР-м промышленность псынщIэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Слъон Лэдин Жэмалдин и къуэр къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 70 ирокъури, дохъуэхъу

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

И  лъэр  жану  иджыри  илъэс  куэдкIэ  псэуну

2018-07-21

 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, профессор, Социальнэ егъэджэныгъэмкIэ Урысей академием, Дунейпсо кадровэ академием я академик Хъурей Феликс Ахьмэд и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу. Зи гъащIэ псор къыщалъхуа хэкур ефIэкIуэным-рэ къызыхэкIа лъэпкъым зиужьынымрэ тезыухуа цIыху гъуэзэджэщ Хъурейр. ЦIыхубэ депутату щыщыта илъэсхэми, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIу щылэжьами, Феликс зэфIигъэкIыр и пщэрылъ къудейм и закъуэкъым, атIэ куэдым нэсу, цIыхухэм защIигъакъуэу апхуэдэщ. ЩIэныгъэ куу бгъэдэлъым и Iэужьщ иджыпсту цIыхухэм ядж абы и IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий республикэм и школхэр къэзыухахэм зэрехъуэхъур

2018-06-26

 • Школыр къызэрывухамкIэ сынывохъуэхъу. Нобэ фэ балигъ гъащIэм фыхохьэ. ИкIи адэкIи фиIэну сыт хуэдэ ехъулIэныгъэми и лъабжьэу щытынущ школым фыщыщIэса илъэсхэм къыхэфха дерс-хэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ а IэнатIэм пэрытхэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-15

 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ.
 • ГумащIагъэр зи лъабжьэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ IэщIагъэр къыхэфхауэ фэ зэпымыууэ яужь фитщ цIыхухэм я узыншагъэр хъумэным, сымаджэ хъуахэр я узыфэм пэлъэщынымкIэ защIывогъакъуэ. Фэ фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэкIуэлъакIуэм, псэкIэ фызэрыкъулейм, гулъытэ зэрыфхэлъым, дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ цIыхухэм защIэвгъэкъуэну фызэрыхьэзырым я фIыгъэкIэ, сымаджэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ хоувэж, абы и гуфIэгъуэхэр щызу аргуэру зыхащIэж. ФIыщIэшхуэ фхузощI хьэлэлу, фи къару фемыблэжу фызэрылажьэм папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэм ирихьэлIэу цIыхухэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэн псоми си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэмкIэ. Рэмэдан мазэ лъапIэр зэриухыр къэзыгъэлъагъуэ а махуэм икъукIэ купщIэшхуэ иIэщ, ар къэщIэрэщIэжыныгъэм пыщIа гуфIэгъуэхэм я лъабжьэщ, IуэхуфIу нэхъыбэ лэжьыным, Iыхьлыхэм гулъытэ нэхъыбэ яхуэщIыным, яхуэгуэпэным ухуэзыгъэIущщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

 ЗекIуэрей Аслъэн щIыхь худощI

2018-06-08

 • Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академиеу ООН-м епхауэ лажьэм (МАНЭБ), КИФЩI-мрэ ИФО-мрэ я щIэныгъэлIхэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэм и президиумымрэ абы хэтхэмрэ я гум къыбгъэдэкIыу йохъуэхъу техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ТранспортымкIэ Урысей академием, Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академием я академик, къэхутакIуэ, «ЩIыхьым и вагъуэ» орденыр зрата ЗекIуэрей Аслъэн ФуIэд и къуэм, абы «ЩIэныгъэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къызэрыфIащамрэ ООН-м епхауэ лажьэ МАНЭБ-м и «ЩIэныгъэлIым и вагъуэ» орденыр къызэрыхуагъэфэщамрэ папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу, Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр «Эльбрус» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал тхылъ тедзапIэр илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ абы и лэжьакIуэхэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-02

 • «Эльбрус» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал тхылъ тедзапIэм и лэжьакIуэхэм си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ — IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

«КIыщ» лъэщ

2018-06-02

 • Ди гуапэу дохъуэхъу зи илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ ди къэрал тхылъ тедзапIэ закъуэм. «Эльбрус»-р, шэч хэмылъу, ди тхакIуэхэм, усакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм я IэдакъэщIэкIхэр къыщыщIаIукI «кIыщщи», ар зэи гъукIэншэ мыхъуну, мафIэр щымыужьыхыну, гъущIыр щымыупщIыIуну ди гуапэщ. Зэман гугъум фи къарур щIимыхыу, фи лъэр щIэзыгъэкIын насыпрэ гуфIэгъуэрэ фиIэу куэдрэ, куэдрэ Тхьэм фигъэлажьэ. Гъагъэ, ефIакIуэ, «Эльбрус»!
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЗэчийкIэ Тхьэр  зыхуэупса

2018-06-02

 • Лъэпкъ журналистикэм и зыужьыныгъэм зи гуащIэшхуэ езыхьэлIа, щIыналъэр ефIэкIуэным, жылагъуэм щызекIуэ гупсысэр унэтIыным зи къалэмыр шэрыуэу илъэс 50-м щIигъукIэ хуэзыгъэлэжьа, ноби хуэзыгъэлажьэ цIыху цIэрыIуэхэм ящыщщ «Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Шал Мухьэмэд Къасым и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу