ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Псэр зыгъэтынш ди Маринэ

2023-01-28

 • Лэжьэгъур къызэрыпцIыхур и лэжьэкIэрщ. ЦIыхум и теплъэми, и купщIэми, и хьэлми куэд къыбжаIэ, ауэ гупым абы щиIэ пщIэр къызэрихьыр псоми зэгъусэу ягъэзащIэ къалэным хилъхьэ жэуаплыныгъэрщ, напэрщ, гумызагъагъырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъызыхэкIа лъэпкъыр зыгъэин

2023-01-28

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и шофёр Соблыр Хьэсэнбий щIышылэм и 29-р къыщалъхуа махуэщ. Соблырыр унагъуэщ, хъыджэбзитIрэ зы щIалэрэ иIэщ. Гугъуехьым, лэжьыгъэм къыпимыкIуэт цIыхущ. Зыдэс Щхьэлыкъуэ жылэм фIы дыдэу къыщацIыху и IуэхущIафэкIэ, и дуней тетыкIэкIэ. Абы и ныбжьыр илъэс 55-рэ зэрырикъур къэдгъэсэбэпри, и гукъэкIыжхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-01-13

 • Къэбэрдей-Балъэкъэр Республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэу, ветеранхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Зэрыхабзэу, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ноби мыхьэнэ хэха яIэщ. Абыхэм зэфIагъэкI Iуэхухэр къыпхуэмылъытэным хуэдизу инщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ Казбек прокуратурэм  и лэжьакIуэхэм зэрехъуэхъур

2023-01-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокуратурэм пщIэ зыхуэсщI и лэжьакIуэхэ, ветеранхэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Конституцэм и махуэм теухуауэ республикэм исхэм ехъуэхъуащ

2022-12-13

 • Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэмкIэ псоми сынывохъуэхъу.
 • Иджырей Урысейм и зыужьыныгъэм и лъэхъэнэ нэхъ гугъухэм хиубыдэу къащта Закон Нэхъыщхьэм къэралым и суверенитетымрэ щIыналъэмрэ хъумэнымкIэ мыхьэнэшхуэ иIащ, абы жылагъуэ, къэрал къызэгъэпэщыкIэм и хабзэ нэхъыщхьэхэр щIигъэбыдащ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэхэмрэ фIыгъуэ нэхъыщхьэ дыдэу зэрыщытыр, властым и хэкIыпIэр цIыхубэр зэрыарар къигъэлъэгъуащ. Иджы къагъэщIэрэщIэжа Конституцэр къэралым и хабзэ системэм и лъабжьэщ, хэкур зэпIэзэрыту япэкIэ гъэкIуэтэнымкIэ, ар ефIэкIуэнымкIэ, цIыхухэм я псэукIэм зегъэужьынымкIэ шэсыпIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2022-11-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэм
 • я зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэ зыхуэсщI и цIыхухэ!
 • Си лъахэгъу лъапIэхэ!
 • ЦIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • А махуэр и дамыгъэщ Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм, лIэщIыгъуэкIэрэ ди къэралым и къарумрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я лъабжьэ быдэу къекIуэкIахэм, я зэкъуэтыныгъэмрэ зэхэщIыкIымрэ и лъэщагъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2022-10-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэхэмрэ а IэнатIэм и ветеранхэмрэ я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.
 • Гъуэгур зыхуей хуэзэу щытыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм и Iыхьэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Транспорт Iуэхум и зыужьыныгъэм куэдкIэ елъытащ республикэм инвесторхэмрэ туристхэмрэ къызэрыхуеблэгъэнур, къыщыщIагъэкIхэм зэрыхэхъуэнур, хьэрычэтым зэрызиужьынур, социальнэ IэнатIэмрэ цIыхухэм я псэукIэмрэ зэрефIэкIуэнур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

УФ-м и Президент Путин Владимир и юбилеймкIэ ехъуэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

2022-10-08

 • «Нобэ и юбилейр егъэлъапIэ Урысей Федерацэм и Президент, Главнокомандующэ нэхъыщхьэ, лъэпкъым и пашэ Путин Владимир Владимир и къуэм.
 • Владимир Владимир и къуэр щапхъэщ Хэкум хуэпэжынымрэ абы псэемыблэжу хуэлэжьэнымкIэ. Ди къэралым и цIыхухэм гукIи псэкIи пщIэшхуэ хуащI а патриот иным, лъэпкъым и пашэм, Урысейм и къарумрэ зэфIэкIымрэ къэIэтыныр, абы щыпсэу лъэпкъхэм я шынагъуэншагъэр, ефIэкIуэныгъэр къызэгъэпэщыныр зи мурад нэхъыщхьэм.
 • ПIалъэ гъуэзэджэм ди Президентыр IуощIэ и зэфIэкIымрэ и къарумрэ я изыгъуэу, политик губзыгъэу, къэрал лэжьакIуэ гъуэзэджэу, ди лъэхъэнэм дуней псом щыпашэ цIыхуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэхэм елэжь промышленностымрэ я лэжьакIуэхэм я махуэм теухуа КъБр-м и Iэтащхьэм и хъуэхъу

2022-10-08

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм — Мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэхэм елэжь промышленностымрэ я лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • А махуэм дэ догъэлъапIэ ерыскъыпхъэхэм я лъэныкъуэкIэ къэралым и шынагъуэншагъэр гъэбыдэным, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным къыпхуэмылъытэным хуэдизу куэд хэзыщIыхьхэр. ЩIэкъузауэ икIи жэуаплыныгъэ хэлъу иужьрей илъэсхэм фэ евгъэкIуэкI лэжьыгъэм и фIыгъэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IэнатIэм псынщIэу зеужь икIи ехъулIэныгъэ нэрылъагъухэр къехь. Гъавэу кърахьэлIэм, лырэ гъэшхэкIыу къалэжьым хохъуэ, жыг хадэхэм заубгъу, пхъэщхьэмыщхьэмрэ хадэхэкIымрэ нэхъыбэ мэхъу. IэнатIэм кIуэтэху нэхъ нэгъэсауэ иджырей технологиехэр щIэгъэкъуэн щащI икIи ар сэбэп мэхъу продукцэм иIэ щIэупщIэр къэIэтынымкIэ, апхуэдэу мэкъумэшхэкIхэм нэхъри нэхъ куууэ елэжьынымкIэ. А псори, шэч хэмылъу, зи фIыщIэр псом япэу фэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Аслъэн и лъагъуэжьхэр

2022-10-04

 • Сэ нэхъыфIу Аслъэн къыщысцIыхуар маршруткэрщ. Зы щIалэшхуэм адрейм хуиIуэтэжырт Адыгейм, абы и щIыпIэ пхыдзахэм зэрыщыIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЛэжьыгъэкIэ  гъэнщIа гъащIэ

2022-09-27

 • УсакIуэ, публицист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и Журналистхэми ТхакIуэхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Джэрыджэ Арсен КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым щеджащ 1965 — 1970 гъэхэм. И япэ усэхэр ихуащ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «ЩIалэгъуэ ауз» тхылъым. «Жэщ уэрамхэр», «Сэ еджэкIэ зызогъащIэ», «Си шыпхъу цIыкIуу Дахэуэс», «Уэрамыщхьэ» усэ тхылъхэр, нэгъуэщIхэри къыдигъэкIащ, адыгэ спортсмен цIэрыIуэхэм теухуа тхылъышхуитI игъэхьэзыращ. Ар щылэжьащ Шэджэм район газетым, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская неделя» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ» журналым, радиом, телевиденэм ЩэнхабзэмкIэ министерствэм. Мы зэманым «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редакторщ. Джэрыджэ Арсен и ныбжьыр фокIадэм и 26-м илъэс 75-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хъуапсэм псэ хэтщ

2022-09-20

 • Ди лъэпкъэгъу лъапIэхэ!
 • Ди къуэшыфIхэ, ди шыпхъу дахэхэ!
 • Илъэс зыбжанэ хъуащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэшхуэр, фокIадэм и 20-р, лъэпкъ махуэгъэпсым къызэрыхэувэрэ, ар дгъэлъапIэ зэрыхъурэ. КъызыхэкIа лъэпкъым ирипагэ дэтхэнэ зы цIыхури ирогушхуэ Хэку зэриIэм, анэбзэ зэрыIурылъым, нэхъ лейуэ йогупсыс и адэжьхэм къакIуа гъуэгуанэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зэманым екIуу зеужь

2022-09-13

 • УФ-м и Президент Путин Владимир и хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъумкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • Республикэр къызэрызэрагъэпэщар урысей къэралыгъуэр гъэбыдэнымкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я къэкIуэнум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэхъэнэ хъуащ. Фэ фхуэфащэу фригушхуэ хъунущ Хэкум и хахуагъэ, лэжьыгъэ гъуэгуанэм лъэужь гъуэзэджэхэр къыхэзына, щIэныгъэм, гъуазджэм, егъэджэныгъэм зэфIэкIышхуэ хэзылъхьа фи лъахэгъухэм я щIэблэ куэдым я цIэмрэ я зэфIэкIхэм-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зэкъуэтыныгъэр я гъуазэу

2022-09-13

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ
 • федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий КъБР-р къызэрызэрагъэпэщрэ
 • илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъапIэм ирихьэлIэу къигъэхьа хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЮбилеймкIэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумкIэ — си гуапэу сынывохъуэхъу!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Адыгейм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат  и къулыкъум зэрыпэрыхьамкIэ  КIуэкIуэ Казбек йохъуэхъу

2022-09-13

 • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу фокIадэм и 11-м хахыжа КъумпIыл Мурат лъэпкъым и къэкIуэнум зэрыхуэлэжьэнумкIэ псалъэ быдэхэр итащ. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек абы ехъуэхъуащ и къулыкъум зэрыпэрыхьамкIэ. «УФ-м и Президент Путин Владимиррэ республикэм и Къэрал Советым и депутатхэмрэ къуагъэза дзыхь лъагэр, Адыгейм и цIыхубэм къыпхуаIэ гугъэхэр бгъэпэжыну сынохъуэхъу», — щыжеIэ хъуэхъу тхыгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу