ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Хъуапсэм псэ хэтщ

2022-09-20

 • Ди лъэпкъэгъу лъапIэхэ!
 • Ди къуэшыфIхэ, ди шыпхъу дахэхэ!
 • Илъэс зыбжанэ хъуащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэшхуэр, фокIадэм и 20-р, лъэпкъ махуэгъэпсым къызэрыхэувэрэ, ар дгъэлъапIэ зэрыхъурэ. КъызыхэкIа лъэпкъым ирипагэ дэтхэнэ зы цIыхури ирогушхуэ Хэку зэриIэм, анэбзэ зэрыIурылъым, нэхъ лейуэ йогупсыс и адэжьхэм къакIуа гъуэгуанэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зэманым екIуу зеужь

2022-09-13

 • УФ-м и Президент Путин Владимир и хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъумкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • Республикэр къызэрызэрагъэпэщар урысей къэралыгъуэр гъэбыдэнымкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я къэкIуэнум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэхъэнэ хъуащ. Фэ фхуэфащэу фригушхуэ хъунущ Хэкум и хахуагъэ, лэжьыгъэ гъуэгуанэм лъэужь гъуэзэджэхэр къыхэзына, щIэныгъэм, гъуазджэм, егъэджэныгъэм зэфIэкIышхуэ хэзылъхьа фи лъахэгъухэм я щIэблэ куэдым я цIэмрэ я зэфIэкIхэм-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зэкъуэтыныгъэр я гъуазэу

2022-09-13

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ
 • федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий КъБР-р къызэрызэрагъэпэщрэ
 • илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъапIэм ирихьэлIэу къигъэхьа хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЮбилеймкIэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумкIэ — си гуапэу сынывохъуэхъу!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Адыгейм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат  и къулыкъум зэрыпэрыхьамкIэ  КIуэкIуэ Казбек йохъуэхъу

2022-09-13

 • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу фокIадэм и 11-м хахыжа КъумпIыл Мурат лъэпкъым и къэкIуэнум зэрыхуэлэжьэнумкIэ псалъэ быдэхэр итащ. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек абы ехъуэхъуащ и къулыкъум зэрыпэрыхьамкIэ. «УФ-м и Президент Путин Владимиррэ республикэм и Къэрал Советым и депутатхэмрэ къуагъэза дзыхь лъагэр, Адыгейм и цIыхубэм къыпхуаIэ гугъэхэр бгъэпэжыну сынохъуэхъу», — щыжеIэ хъуэхъу тхыгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЕхъулIэныгъэщIэхэр къэфхьыну

2022-09-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В.,
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Iэтащхьэ Егоровэ Т. Б. сымэ я деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Казбек Валерий и къуэ!
 • ПщIэ зыхуэсщI Татьянэ Борис ипхъу!
 • Фэри республикэм ис псоми сынывохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЗэфIэкIышхуэ зиIэ щIыналъэ

2022-09-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. и деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Казбек Валерий и къуэ! Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэмкIэ сынохъуэхъу!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Гуращэр зыщIыпIэ къыщотIэпI

2022-09-03

 • Журналистикэри цIыху щхьэхуэхэм я ухыгъэу къегъэщI, усакIуэхэм, тхакIуэхэм хуэдэу, икIи Iэмалыншэкъым еубыдылIауэ абы ухуеджэныр. ЖурналистыфIхэр игъащIэ лъандэрэ къахокI литературэм, тхыдэм хуеджахэм, лэжьакIуэбэм, мэкъумэшыщIэхэм… Псори зэлъытыжар цIыхум и псэкупсэ зэхэщIыкIым къызэщIищтэ гъунапкъэрщ — уиIэщ е уиIэкъым. Языныкъуэхэр а лэжьыгъэм зэрымыщIэкIэ хыхьа мэхъу е куэд щIауэ къыздрахьэкI гуращэщи, зэгуэр зыщIыпIэ къыщотIэпI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Махуэ лъапIэмкIэ йохъуэхъу

2022-08-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек спортсменхэм, физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ Физкультурникым и махуэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек УФ-м СледствиемкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ ехъуэхъуащ

2022-07-26

 • «Илъэс къэс бадзэуэгъуэм и 25-м ди къэралым щагъэлъапIэ УФ-м СледствиемкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэр. А IэнатIэм пэрытхэм жэуаплыныгъэшхуэ яхэлъу къэралым и хабзэ нэхъыщхьэр, Урысеймрэ абы и цIыхухэмрэ зыхуей-зыхуэныкъуэхэр хъумэным, щIэпхъаджагъэм, экстремизмэм, коррупцэм япэщIэтыным къыпхуэмылъытэну я гуащIэ халъхьэу я къулыкъум къалэн къыщищIхэр ягъэзащIэ, — щыжеIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и хъуэхъу тхыгъэм. — ФIыщIэ псалъэ щхьэхуэхэр яхуэфащэщ Следствием и органхэм я ветеранхэм, нобэ я щIэныгъэрэ лэжьыгъэ и пIалъэкIэ нэхъыщIэхэм ядэгуашэхэм. Си гум къыбгъэдэкIыу Следствием и органхэм я лэжьакIуэхэми ветеранхэми я махуэшхуэмкIэ сохъуэхъу. Узыншагъэ быдэ яIэу, фIыгъуэм щымыщIэу, Хэкум, республикэм я къэкIуэну дахэм хуэунэтIауэ ирахьэкI къулыкъум ехъулIэныгъэхэр щаIэну си гуапэщ!»

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Республикэм и Iэтащхьэм и махуэшхуэ хъуэхъу

2022-07-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм Къурмэн махуэшхуэмкIэ си гуапэу сохъуэхъу.
 • А пIалъэ лъапIэр лIэщIыгъуэ Iэджэ лъандэрэ къокIуэкI диныр зыIыгъхэр ислъамым и фIыгъуэхэм яхуиущийуэ, гущIэгъум, захуагъэм, фIэщхъуныгъэм къыхуриджэу, псапэмрэ къабзагъэмрэ я псэр хуигъэушэу. Ислъамым, ди къэралым ис адрей лъэпкъхэм яIыгъ динхэм яхэлъ апхуэдэ гурыщIэ лъагэхэр зэгурыIуэныгъэм, жылагъуэ зэакъылэгъуныгъэм, Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм толажьэ икIи ар къэралым и къарумрэ ефIэкIуэныгъэмрэ я лъабжьэу сытым дежи щытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ГущIэгъумрэ хьэлэлагъымрэ

2022-07-09

 • Бисмиллахьи Ррэхьмани Ррэхьим!
 • ФIыщIэр ейщ Алыхьу дунейхэм я тепщэм! Алыхьым и хъуэхъумрэ и фIэхъусымрэ лъыус Мухьэммэд Бегъымбарым, абы и унагъуэм, и гъусахэм, гу къабзэкIэ и ужь иувахэм Къемэт махуэр къэсыху!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Фи насып текIуэну!

2022-06-25

 • КъБР-м и Iэтащхьэр курыт школыр къэзыуххэм гуапэу ехъуэхъуащ.
 • «Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу курыт школыр къэзыуххэм сохъуэхъу я гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ а къэхъукъащIэмкIэ. Фэ зэпыфчащ япэу уэзджынэр къыщыфхуеуам къыщыщIэдзауэ аттестатыр къыватыжыным нэс къызэщIэзыубыдэ гъуэгуанэ кIыхь, Iуэхугъуэ хьэлэмэтхэмрэ купщIафIэхэмкIэ гъэнщIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Медицинэм и лэжьакIуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэрехъуэхъур

2022-06-18

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу!
 • Медицинэ лэжьакIуэм и IэщIагъэм укъыхуигъэщIауэ щытын хуейщ. Фэ фи гъащIэр хуэвгъэпсащ мыхьэнэшхуэ зиIэ икIи щхьэпагъышхуэ зыпылъ Iуэхугъуэм — цIыхухэм еIэзэным, нэхъ лъапIэ дыдэу щыIэр — цIыхум и гъащIэмрэ узыншагъэмрэ — хъумэным. Фи лэжьыгъэм къалэн къыфщещI жэуаплыныгъэшхуэ, гущIэгъу, гулъытэ фхэлъыну, псэемыблэжу фыщытыну, фызыпэрыт IэнатIэм къаруушхуэ ефхьэлIэну. Дэнэ фыщылажьэми — поликлиникэми, сымаджэщми, фельдшер-акушер пунктми — фэ куэдкIэ фэлъытащ цIыхухэм, абыхэм я унагъуэхэм я гъащIэр, ди лъэпкъым и къэкIуэнур. ФIыщIэ фхузощI фыкъэмылэнджэжу фи IэнатIэм фызэрыпэрытым, фи лэжьыгъэ мытыншым фи гур зэретам, фи IэщIагъэм къалэн къыфщищIхэм фазэрыхуэпэжым папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ КIуэкIуэ Казбек щIыналъэм исхэм зэрехъуэхъур

2022-06-11

 • ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ! Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Урысейм и махуэмкIэ!
 • А махуэшхуэм зэкъуегъэувэ ди къэралым щыпсэу цIыху псори, ар мэхъу лъэхъэнэхэмрэ щIэблэхэмрэ зэпызыщIэ, тхэлъ хэкупсэ хабзэхэмрэ граждан жэуаплыныгъэмрэ, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэмрэ ди Хэкум дызэрыхуэпэжымрэ къэзыгъэлъагъуэ нэщэнэ нэхъыщхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и цIыхухэм Пушкиным и махуэмкIэ зэрехъуэхъур

2022-06-07

 • «Ди къэралым щагъэлъапIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ махуэщI. Илъэс къэс мэкъуауэгъуэм и 6-м Урысей Федерацэм щаIэт Пушкин Александр къыщалъхуа махуэмрэ Урысыбзэм и махуэмрэ. Абы ирихьэлIэу УФ-ми хамэ къэрал куэдми щыпсэухэм ягу къагъэкIыж усакIуэ щэджащэр, абы и къалэмыпэм къыпыкIа усэ уахътыншэхэм къоджэ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ абыхэм пщIэ хуащI усакIуэшхуэм и фэеплъым, урысыбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъам, — щыжеIэ щIыналъэм и Iэтащхьэм телеграм-каналым щиIэ напэкIуэцIым. — УрысыбзэмкIэщ Пушкин Александр Кавказым теухуа и усэ гъуэзэджэхэр зэритхар, а бзэращ ди щIыналъэм и дахагъэр къызэригъэлъэгъуар. УсакIуэм бгъэдэлъа литературэ щIэин лъапIэм ноби зэкъуегъэувэ цIыхубэр, хэкупсэ гурыщIэхэр я гум къыщигъэушу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу