ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2021-01-14

 • ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэу, ветеранхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Махуэшхуэм нобэ зэкъуигъэувэр хъыбарегъащIэ IэнатIэм и къудамэхэу тедзауэ дунейм къытехьэхэм щылажьэхэм, къыдэзыгъэкIхэм, полиграфием епхахэм я закъуэкъым, атIэ медиазэгухьэныгъэм хиубыдэ псоми ехьэлIащ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЛIэщIыгъуэ куэд зи ныбжь

2021-01-14

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЛДПР партми си щхьэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

2020-12-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • 2021 ИлъэсыщIэр къихьэным къэнэжар мащIэ дыдэщ. Мы дакъикъэхэм дэ тщыщ дэтхэнэ зыми зэпелъытыж кIуа илъэсыр, къэкIуэнум мурадыщIэхэр хузэпещэ икIи нэхъыфIым щогугъ.
 • ИкI илъэсыр къызэрымыкIуэу гугъуу щытащ, коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэрызиубгъуар дэтхэнэ зым и дежкIи гъэунэхупIэшхуэу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Федченкэ Людмилэ  Михаил и  пхъум  деж

2020-12-17

 • ПщIэ зыхуэтщI, Людмилэ! Ди гум къыбгъэдэкIыу уи махуэшхуэмкIэ дынохъуэхъу.
 • ЦIыхум и гъащIэ гъуэгуанэ Iыхьэ дахэ къызэпыпчащ икIи адрейхэм сыт щыгъуи уакъыхэщащ, Iуэхум хэпщIыкIыу узэрыбгъэдыхьэмкIэ, лэжьыгъэр фIыуэ зэрыплъагъумкIэ, ехъулIэныгъэ зыIэрыбгъэхьа нэужьи къалэн нэхъ гугъужхэр зэрызыхуэбгъэувыжымкIэ. Абы щыгъуэми, сыт хуэдэ IэнатIэ уIумытами, зэпымыууэ цIыху хьэлэлу, жэуаплыныгъэ пхэлъу псоми уадэгъуэгурыкIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм  елэжь  промышленностым и  лэжьакIуэхэмрэ я махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-10-10

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ я махуэмкIэ.
 • Фи IэщIагъэр ящыщщ ди жылагъуэм пщIэ нэхъыбэ зыщыхуащIхэм. Фэ уасэ зимыIэ хэлъхьэныгъэшхуэ хувощI Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм зегъэужьыным, республикэмрэ къэралымрэ я ерыскъыпхъэ шынагъуэншагъэр гъэбыдэным, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным. Иужьрей зэманым хэп- щIыкIыу хохъуэ ди мэкъумэш IэнатIэм зэрызиужь хуабжьагъым, абы хъеру къитымрэ езым хуэдэхэм япеуэнымкIэ бгъэдэлъ зэфIэкIымрэ. Дызэрыт илъэсми, щIыуэпс зэфIэмыхьэныгъэхэми, эпидемиологие щытыкIэр зэрыгугъуми емылъытауэ, IэнатIэм хузэфIэкIащ здынэса лъагапIэхэм зыщигъэбыдэн. А псор зи фIыгъэр фегугъуу фызэрылажьэрщ, фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэзэрщ. Си гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэ фхузощI фызэрылэжьакIуэфIым, къыхэфха IэщIагъэм фызэрыхуэпэжым, дыщалъхуа щIыналъэр фIыуэ зэрыфлъагъум папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Мураду пщIыр къохъулIэу упсэуну!

2020-09-29

 • Дол Анатолэ Iэбисал и къуэм и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъури, ди гуапэу дохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

НэхъыжьыфIым хуэгъэза хъуэхъухэр

2020-09-24

 • ПщIэ зыхуэсщI Уардэщыкъуэ Джырандыкъуэ и къуэ!
 •  Сигуми си псэми къыбгъэдэкIыу уи махуэ лъапIэмкIэ сынохъуэхъу!
 • Дэ ди фIэщу дрогушхуэ лIыгъэрэ гушхуэныгъэрэ зыхэлъ фи лъэхъэнэм и цIыхухэм! УзэщIыныгъэм хуэIэижьу къыщIэкIа лIыхъужь нэсхэм! Фэ гугъуехьхэми фыщышынакъым, фызыпэрыхьа Iуэхур зэрызахуэм шэч къытевмыхьэу, фыкъимыкIуэту, зэныбжьэгъугъэм и хьэтыр флъагъуу фыкъэгъуэгурыкIуащ. Хэкум напэ къабзэкIэ фыбгъэдэтащ.
 •  Узыншагъэ быдэм ущымыщIэну, дяпэкIи уефIэкIуэну сынохъуэхъу!
 • Урысей Федерацэм и Президент
 • Путин Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Иджыри  куэдкIэ  дыпщогугъ

2020-09-17

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиер къызэрызэрагъэпэщрэ абы гуащIафIэу холэжьыхь зи ныбжьыр нобэ илъэс 80 ирикъу нэхъыжь Iумахуэ БакIуу Хъанджэрий Ильяс и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Республикэм и Махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Республикэм и МахуэмкIэ!
 • ЛIэщIыгъуэ нэблагъэкIэ узэIэбэкIыж-мэ, Урысей Федерацэм хэту ди лъэпкъхэм къэралыгъуэ ягъуэтащ. Ар мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ Iуэхуу хыхьащ ди тхыдэм, абы ди цIыхухэм я псэукIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зыкъызэригъэзэнум, IэмалыщIэ дыдэхэр къытхузэIузых иджырей Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрыунэхум и дамыгъэ хъуащ, ди лъэпкъхэм заужьынымкIэ — я анэдэлъхубзэхэр, хабзэхэр, зыми емыщхь я зэхэтыкIэхэр яхъумэжынымкIэ, езыхэм хабзэубзыху лэжьыгъэ ирагъэкIуэкIынымкIэ, политикэ, экономикэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм я унафэ хуиту ящIыжынымкIэ — IэмалыщIэхэр къахузэIуихащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Къурмэн хьид махуэ лъапIэмкIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2020-07-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къурмэн хьид махуэ лъапIэмкIэ!
 • Ар ислъам диным и махуэ нэхъ лъапIэхэм икIи пщIэ зыхуащIхэм ящыщщ, гумащIагъэм, пщIэ зэхуэщIыным, гущIэгъум я дамыгъэщ, мамырыгъэм и лъапIагъыр, хьэлэлыгъэр и лъабжьэщ, цIыхухэр фIы щIэным хуегъэуш.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Уи дуней  тетыкIэм  дропагэ

2020-07-21

 • Мы хъуэхъур зыхуэгъэзар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием и студенткэ пажэхэм хабжэ, гъэсэныгъэ дахэ зыхэлъ адыгэ пщащэ Щоджэн Ланэ Артур и пхъурщ. Абы и ныбжьыр илъэс 20 ирокъу мы махуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хэкупсэ  нэс  Абеикъуэ  Шухьэиб

2020-06-27

 • Адыгэ лъэпкъым и нэхъыжьыфIхэм ящыщ, Бахъсэн къалэм щыпсэу Абеикъуэ Шухьэиб Мизан и къуэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 84-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2020-05-28

 • Адыгэ Хэку, Мейкъуапэ къалэ, Адыгэ Хэкум и ТхакІуэхэм
 • я зэгухьэныгъэ, МэшбащІэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм деж
 • ПщІэ зыхуэсщІ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэ!
 • Гурэ псэкІэ нобэрей уи махуэ лъапIэмкІэ сынохъуэхъу!
 • Догушхуэ фэркІэ, нэхъыжьыфІхэмкІэ, зи лІыгъэрэ гуащІэкІэ сыт щыгъуи щапхъэ хъухэмкІэ! Фэ нэгъэсауэ фылІыхъужьщ, фыухуакІуэщ, фыкъызэгъэпэщакІуэщ. Гугъуехьым зыпыІувдзакъым икІи фыпикІуэтакъым, сыт щыгъуи фІэщхъуныгъэ фхэлът, фи къаруми къихьынури фщІэуэ, фи ныбжьэгъухэм яхузэфІэкІынуми фи дзыхь телът. Пэжу Хэкум фыбгъэдэтащ!
 • Узыншагъэ быдэрэ фІым и фІыжкІэ сыпхуохъуахъуэ!
 • Урысей Федерацэм и Президент ПУТИН  Владимир.
 • Москва, 2020 гъэ,
 • накъыгъэм и 27

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2020-05-28

 • ПщIэ зыхуащI Исхьэкъ Шумахуэ и къуэ!
 • Си гуапэу сынохъуэхъу уи гъащIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ и лъэхъэнэмкIэ — укъызэралъхурэ илъэс бгъущI зэрырикъумкIэ. Уэ уи гъащIэр и щапхъэщ къызыхэкIа лъэпкъым, ди Хэкум зэрыхуэпэжымрэ усыгъэм псэемыблэжу зэрыхуэлажьэмрэ. Уи творческэ IуэхущIафэхэр сыт щыгъуи хуэунэтIауэ щытщ зы мурадым — цIыхур фIыуэ лъагъуным, гуапагъэмрэ захуагъэмрэ ехьэлIа гупысэхэр пхыгъэкIыным. Философие купщIэ куурэ тхыдэм и пэжыр къэлъыхъуэнымкIэ гъэнщIа уи тхыгъэхэр хыхьащ лъэпкъ куэду зэхэт ди къэралым и литературэм и фIыпIэм, уи цIэр хуэфащэу нобэ яхэтщ Урысейм и усакIуэ, тхакIуэ телъыджэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Тхьэм и нэфІыр къыпщыхуэ!

2020-05-28

 • Уи ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъумкІэ гурэ псэкІэ сынохъуэхъу! Нобэрей махуэщІыр Адыгэ Хэкум и жылагъуэ гъащІэм и мызакъуэу, зэры-Урысейуи я махуэщ. Зэрыадыгэ дунейуэ укъызэращІэр и лъэпкъ, и Іуэху хуэпэж, гурэ псэкІэ хуэщыпкъэ цІыху нэсущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу