ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2022-04-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу! Ар ипэжыпIэкIэ цIыхубэ махуэшхуэщ, сыт хуэдэ щIэблэми фIыуэ ялъагъуу. Накъыгъэ махуэшхуэр и нэщэнэщ цIыхур зэкъуэувэну, лэжьыгъэфIхэр я IэрыкIыу псэуну зэрыхущIэкъум. Къэбэрдей-Балъкъэрым щопсэу сыт хуэдэ Iуэху гугъури тэмэму зэфIэзыгъэкIыф цIыху лэжьакIуэшхуэхэр, зэчий зыбгъэдэлъхэр, мурад дахэ зиIэхэр. Апхуэдэхэм я фIыщIэ куэд хэлъщ экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмкIэ ди республикэм зыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэм, зыгъэпсэхуакIуэхэм, Iуэху зезыхьэ хьэрычэтыщIэхэм ди щIыналъэр къызэрыхахым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

НэщIикIыж хьидым теухуа КъБР-м и Iэтащхьэм и хъуэхъу

2022-04-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу муслъымэнхэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу ислъам диныр щызекIуэ дунейм  пщIэшхуэ зыщыхуащI махуэшхуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ НэщIикIыж хьиду Рэмэдан мазэр зэриухам щыхьэт техъуэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Рэмэдан мазэ лъапIэм зэрыщIидзэм теухуа и хъуэхъу

2022-04-02

 • Рэмэдан мазэр къызэрихьамкIэ гурэ псэкIэ сынывохъуэхъу муслъымэн псо- ми!
 • НэщI мазэ лъапIэм дэтхэнэ зы муслъымэнми Iэмал ирет гъащIэм нэхъыщхьэу хэлъым егупсысыну, цIыхухэм гуапагъэрэ гулъытэкIэ захуигъэзэну, нэхъ тэмакъкIыхь, гумащIэ хъуну, псапэ нэхъыбэ илэжьыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Балъкъэр  лъэпкъым  и къэщIэрэщIэжыныгъэм  и махуэм  и  щIыхькIэ  КъБР-м и  Iэтащхьэм  и  хъуэхъу

2022-03-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Гъатхэпэм и 28-м балъкъэр лъэпкъым, Къэбэрдей-Балъкъэрым хэту, къэралыгъуэ зэригъуэтыжрэ илъэс 65-рэ ирокъу. А Iуэхур тхыдэм и пэжымрэ захуагъэмрэ я дамыгъэ хъуауэ — Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэу — догъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм теухуа и хъуэхъу

2022-03-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу къэблэгъа махуэшхуэмкIэ — ЦIыхубзхэм я дуней-псо махуэмкIэ!
 • А махуэм дэ дызэкъуегъэувэ, цIыхубз-анэм, гъащIэм Iэпэгъуу щыдиIэ бзылъхугъэм, унагъуэ жьэгум и хъумакIуэм пщIэшхуэрэ фIыщIэ инрэ яхуэтщIын папщIэ. Фэ фи фIыгъэ куэд хэлъщ дэ нэхъ къарууфIэ дызэрыхъум, ехъулIэныгъэщIэхэр зыIэрыдгъэхьэным дызэрыхущIэкъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2022-01-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Президумым, КъБР-м и Правительствэм я щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэща, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым къэбэрдей-шэрджэсыбзэмкIэ и къудамэм и унафэщI, филологие щIэныгъэхэм я доктор Би-щIо Борис Чэмал и къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI еджагъэшхуэщ. ЩIэныгъэлI щыпкъэм, къэхутакIуэ емызэшым теухуа тхыгъэ ди газетым и нобэрей къыдэкIыгъуэм и ещанэ напэкIуэцIым фыкъыщеджэ. ЗэкIэ фыщыдогъэгъуазэ Къэрэшей-Шэрджэсым къикIа хъуэхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Угъурлы тхуэхъуну!

2021-12-30

 • ДыхуэпIащIэу, фIы куэдкIэ дыщыгугъыу апхуэдэщ сыт щыгъуи ИлъэсыщIэр. А псалъэм дэтхэнэ цIыхуми ирипхыр езыр нэхъ зыхуэпабгъэ, къехъулIэну нэхъ зыщIэхъуэпсу и пщIыхьым хэмыкI Iуэхугъуэхэращ. Щрет ар мылъкушхуэу е узыншагъэ быдэу, щIэныгъэу, ехъулIэныгъэу, лъагъуныгъэу е мамырыгъэу. А псоми сахэмыдэу икIи зэкIэрызмычу, зы хэмыщIу, зэуIуу фхузогъэфащэ ди цIыху псоми, Тхьэшхуэри а фIыгъуэхэмкIэ къыфхуэупсэну сыфхуохъуахъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЦIыху щыпкъэу дунейм тета

2021-12-04

 • И ныбжьыр илъэс 88-м иту щэкIуэгъуэм и 28-м дунейм ехыжащ щIэныгъэлI цIэрыIуэ, егъэджакIуэ, УФ-м щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэгъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и академик, Кавказ Ищхъэрэм и Курыт щIыналъэм щIыуэпсыр хъумэнымрэ физиологиемкIэ щIэныгъэ школ къыщызэIузыха, Урыс ботаникэ зэгухьэныгъэм хэт, Кавказ Ищхъэрэм и ботаникэ хадэхэм елэжь бюром и лэжьакIуэу щыта, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Слъон Лудин Хьэчим и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зи IэщIагъэм хуэIэзэ  бзылъхугъэ гумызагъэ

2021-12-04

 • ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжрэ зэрылъ унагъуэшхуэм хуэдэу дызэдолажьэ, дызэдопсэу «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм щыIэхэр. Абы щызекIуэ Iуэху зехьэкIэм и лъабжьэщ лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ хъумэныр, нэхъыжьым и пщIэр Iыгъыныр, нэхъыщIэм гъуэгу етыныр. Редакцэм щылажьэ нэхъыжьыIуэхэми ядэплъейрэ ди лэжьэгъу ныбжьыщIэхэми щапхъэфI зытрахыу гупым къытхэтхэм ящыщщ къыщалъхуа махуэ дахэр нобэ зыхуэдгъэлъапIэ Ныр (Зыхьэ) Саидэ. Зи псэр къабзэ, зи гур хуабэ а бзылъхугъэ щыпкъэр ди газетым и ехъулIэныгъэм илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуолажьэ, абы и къыдэкIыгъуэхэр дахэ хъуным елIалIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2021-11-03

 • ПщIэ зыхуащI Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Урысейм и гъащIэм и псэзэпылъхьэпIэ лъэхъэнэхэм ящыщ зым епха мы махуэшхуэм, зи щхьэ хущытыж икIи зыми и унафэ щIэмыт къэралыгъуэу адэкIэ зиужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIам, дыхуеунэтI тхыдэм и дерс щхьэпэхэм, лIэщIыгъуэкIэрэ къыддегуэкI хэкупсэм и хабзэхэр дигу къегъэкIыж, хуэпэжу Хэкум хуэлэжьэным, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм, къэралым и нобэмрэ къэкIуэнумкIэ жэуап зэрытхьым я нэщэнэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт Сэхъурокъуэ Хьэутий дохъуэхъу

2021-09-25

 • Жэуаплыныгъэ зыпылъ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэу зэрыхахыжар ди гуапэщ икIи дохъуэхъу а IэнатIэм нэгъэсауэ щехъулIэну. Хьэутий Хьэзрит и къуэм и жыджэрагъымрэ къызэгъэпэщакIуэ зэфIэкIымрэ я фIыгъэкIэ пщIэшхуэ зиIэ а зэгухьэныгъэм дуней псом адыгэу тетым я зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэнымкIэ зэфIигъэкI Iуэхухэр нэхъри зэрефIэкIуэнум шэч къытетхьэркъым.
 •  КъБР-м и Жылагъуэ палатэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэ

2021-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Нобэ дэ догъэлъапIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэ — Республикэм и махуэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал ухуэкIэр, жылагъуэ-политикэ и лъэныкъуэкIэ зытетыну мардэхэр зыхуэдэнур а махуэрщ щаубзыхуар икIи республикэм и тхыдэ гъуэгуанэр абы епхащ, ар зэкъуэтынымрэ зэрыIыгъынымрэ, зэныбжьэгъунымрэ зызэхэщIыкIынымрэ я дамыгъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Республикэр уэркIэ мэгушхуэ!

2021-08-10

 • Олимп чемпионкэ Ласицкене Марие хуэгъэза хъуэхъу
 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ Олимп джэгухэм я чемпионкэ хъуа Ласицкене Марие. «Си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу пщIэ зыхуэтщI ди Марие и текIуэныгъэмкIэ! Сохъуэхъу Прохладнэ къалэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысейм щыпсэу псоми! А текIуэныгъэм хуэзыша гъуэгуанэр икъукIэ кIыхьу икIи гугъуу щытащ, ауэ Машэ лъэпощхьэпо псоми пэлъэщащ! Республикэр уэркIэ мэгушхуэ!» — итхащ КIуэкIуэ Казбек.
 • Чемпионкэ зэрагъэсам папщIэ КIуэкIуэ Казбек апхуэдэу ехъуэхъуащ Марие и адэ-анэми.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Ди  лъэпкъэгъу  лъапIэхэ,  сынывохъуэхъу!

2021-07-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм шыщхьэуIум и 1-м Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2021-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр Къурмэн махуэшхуэм
 • ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къурмэн хьид махуэ лъапIэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу