ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

ГъукIакъуэ Анетэ (Гуащэ) Хьэчим и пхъум дохъуэхъу и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъумкIэ

2019-04-13

 • ФIыуэ тлъагъу Гуащэ, уи махуэ лъапIэм фIыгъуэ куэд къыпхудэкIуэну, дахагъэмрэ гуапагъэмрэ уи Iэпэгъуу, уи пщIэр лъагэрэ уи псэр къабзэу, уи Iэнэгум берычэтыр темыкIыу, уи бынхэм я ехъулIэныгъэхэм уригушхуэу, уи дахагъэм, цIыхугъэм, нэмысым кIэрымыхуу иджыри куэдрэ упсэуну дыпхуохъуахъуэ. ЦIыхубзым и гур зыщIэхъуэпс, насыпу къилъытэ псомкIи Тхьэр къыпхуэупсэну ди гуапэщ.
 • ГъукIакъуэхэ я унагъуэр.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2019-04-11

 • Тыркум щызэхэт Кавказ жылагъуэ
 • зэгухьэныгъэхэм я федерацэм деж
 • ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъу лъапIэхэ!
 • ПщIэ зыхуэтщI Шекерджи   Илдыз!
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи гуапэу сынохъуэхъу Тыркум щызэхэт Кавказ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я федерацэм и тхьэмадэу узэрыхахам папщIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-03-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • МахуэшхуэмкIэ — Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм мыхьэнэ хэха щызиIэ а пIалъэр пэжымрэ захуагъэмрэ я дамыгъэу уващ. Республикэм и дежкIэ лъэпкъпсо мыхьэнэ зиIэ а махуэм дэ балъкъэр лъэпкъым социально-экономикэ, щэнхабзэ, щIэныгъэ зыужьыныгъэм и лъэныкъуэкIэ къихьа ехъулIэныгъэхэм, абы и гурыщIэ лъагэмрэ зэфIэкIышхуэмрэ дрогушхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым, зэрыщыту Урысейм ис адрей лъэпкъхэм ящIыгъуу ар пщэдейрей махуэм фIыкIэ хоплъэ икIи мамырыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэ я гъуэгум тету тегушхуауэ япэкIэ макIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ШэсыпIэ ирехъу!

2019-03-28

 • Ди къуэш, ди шыпхъу лъапIэхэ!
 • ПIалъэ гъуэзэджэмкIэ — Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэмкIэ — Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гъэзэщIакIуэ гупым и цIэкIэ сынывохъуэхъу!
 • Нобэ КъБР-м и лъэпкъ гуфIэгъуэр — Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэр егъэлъапIэ. Абы балъкъэрхэр щрагъэкIам яшэча бэлыхьри, адэжь щIыналъэм къызэрагъэзэжам къахуихьа гуфIэгъуэри къызэщIэзыубыдэ мыхьэнэ иIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Жылэ Анатолэ

2019-03-28

 • Республикэм и гъуазджэм, щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа сурэтыщI Iэзэ Жылэ Анатолэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI» цIэ лъапIэр мы махуэхэм къыхуагъэфэщащ. Абы илъэс зыбжанэ хъуауэ ЦIыхубэ творчествэмкIэ щэнхабзэ методикэ центрым и унафэщI къалэныр ирехьэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Налшык къалэдэсхэу Щомахуэхэ Мухьэмэдрэ Риммэрэ зэрызэдэпсэурэ мазаем и 24-м илъэс 50 ирикъуащ

2019-02-26

 • ПщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу ди нэхъыжьыфI Iумахуэхэу ди адэ, тхьэмадэ, щыкъуадэ, адэшхуэ щыпкъэ, ди анэ, гуащэ, щыкъуанэ, анэшхуэ гумащIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Урысей щIэныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-02-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэмкIэ и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Мазаем и 8-м къэралым и щIэныгъэлIхэм ягъэлъапIэ езыхэм я махуэшхуэр — Урысей щIэныгъэм и махуэр! Къэбэрдей-Балъкъэрыр сыт щыгъуи ирогушхуэ зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ и IэщIагъэлIхэу, щIэныгъэшхуэрэ егугъуныгъэрэ зыхэлъ цIыхуу республикэм и гъащIэм и IэнатIэ псоми зегъэужьыным сыт щыгъуи къаруушхуэ езыхьэлIэхэм. Зэи хуэмыдэжу, мы зэманым дэ дахуэныкъуэщ акъылкIэ лажьэхэм, щIэныгъэм и иджырей ехъулIэныгъэхэм, щIэныгъэр зи лъабжьэ технологиехэм, сыту жыпIэмэ ахэрщ зыужьыныгъэмрэ къэщIэрэщIэжыныгъэмрэ къызэзыгъэпэщхэр. Фэ фи лэжьэкIэ жыджэрым нобэ куэдкIэ елъытащ республикэм и щIэныгъэ, технологие зэфIэкIхэр къэIэтыныр, фейдэшхуэ къэзыт инновацэр зэтегъэувэныр, апхуэдэу щыщыткIэ — экономикэм шэщIауэ зегъэужьыныр, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Бэч Дисанэ Хьэсен и пхъум и ныбжьыр илъэс 18 ирокъу

2019-02-07

 • Нобэ хуэдэу дунейр уи щIэщыгъуэу, узыхыхьэм уефIэкIыу, уи къэкIуэнур дахэу, уузыншэу, уи акъылыр жанрэ уи псэр къабзэу упсэуну ди гуапэщ.Уи адэ-анэр уи пщIэмрэ щIыхьымрэ иригушхуэу, адыгэ пщащэм и щапхъэщ къыпхужаIэу гъащIэм гу щыпхуэну, насып инкIэ Тхьэр къыпхуэупсэну дынохъуэхъу.
 •  
 •  
 • Шурдымхэ, Бэчхэ, ХьэфIыцIэхэ,
 • Мэршэнкъулхэ, Уэртэнхэ,
 • Исупхэ, Шыгъушэхэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зеикъуэ къуажэм щыщ, милицэм илъэс куэдкIэ хэта, къулыкъур хьэлэлу Iуащхьэмахуэ районым щезыхьэкIа Мэршэнкъул Хьэсэнрэ ухуакIуэ Iэзэ, Абзуанхьэблэм къыщалъхуа Уэртэн Хьэжмуридрэ мазаем и 4-м илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу

2019-02-02

 • ПщIэ зыхуэтщI зэмалъхъэгъухэу Хьэсэнрэ Хьэжмуридрэ я махуэ лъапIэмкIэ дохъуэхъу. ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжрэ, хабзэрэ нэмысрэ щызекIуэ, зи мафIэр мыужьых унагъуэ лъэщхэм фрахъумакIуэщи, фызиплъыр жьэгур уардэ унэу, фи Iэнэгум берычэтыр щытепщэу, хьэщIэ етIысэхыпIэрэ унапIэ махуэу Тхьэм куэдрэ щигъэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ Казбек ИлъэсыщIэ гуфIэгъуэм кърагъэблэгъа сабийхэм йохъуэхъу

2019-01-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. республикэм и Псей нэхъыщхьэр щагъэува пэшым щыIащ икIи гуфIэгъуэм хэтхэм ИлъэсыщIэмкIэ ехъуэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЩIэныгъэр зи гъуазэ

2018-11-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, ди къэралым и нэгъуэщI щIыналъэхэми щыцIэрыIуэщ мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-мрэ РАЕН-рэ я академик Уэлджыр Мушэхьид Кушбий и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2018-11-07

 • Исуп (ХьэфIыцIэ) Зулифэтрэ
 • Шыгъушэ (ХьэфIыцIэ) Динэрэ
 • мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ
 • зэрырикъур ягъэлъапIэри, дохъуэхъу
 •  ПщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу зэшыпхъухэм, анэ гумащIэхэм, быныр зыгъэгушхуэу щIэблэр зыущийхэм ныбжь дахэ фызэрынэсар фогъэлъапIэри, фи махуэшхуэхэмкIэ дынывохъуэхъу! Фи гъащIэр кIыхьу, фи щIыхьыр ину, фи лъабжьэр быдэу, фыузыншэу, фи гум илъым фи лъэр лъэIэсу, хъуэхъуу къыфхужаIэр къыфлъысу, фи дунейр дахэрэ дэрэжэгъуэр фи куэду, бынхэмрэ абыхэм къатепщIыкIыжахэмрэ я ехъулIэныгъэм, я насыпым фи гур дыхэхъуэу, фи нэгум кърих нурыр, фи гум илъ хуабагъыр мыкIуэщIу, фи пщIэр лъагэрэ дывдэгушхуэу, фи унагъуэр къыфкъуэту, гъащIэм гу щыфхуэну ди гуапэщи, дунейм куэдрэ Тхьэм фытригъэт.
 • Фи Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-11-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • А гуфIэгъуэм ди лъэпкъхэм я тхыдэм щыщу ящымыгъупщэж я напэкIуэцI хэхахэр къыхощ, ди Хэкум и гъащIэм нэхъ мыхьэнэшхуэ щызиIа Iуэхухэр ди нэгу къыщIегъэхьэж, Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм щIыналъэр фIыуэ лъагъунымкIэ, зэкъуэтынымкIэ лIэщIыгъуэ Iэджэ лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуэ хабзэхэр дигу къегъэкIыж. Иджырей зэманым къигъэув Iуэху мытыншхэм дащыпэщIэт лъэхъэнэм дэ ди щIэгъэкъуэну щытын хуейщ къэралым и блэкIа хьэлэмэтыр, ди адэжьхэм зауэми лэжьыгъэ IэнатIэми щызэфIагъэкIахэр икIи абыхэм я лIыхъужьыгъэм, ди тхыдэ гъуэзэджэм дахуэфащэу, Хэкум худиIэ лъагъуныгъэм дызэкъуигъэувэу дыщытыпхъэщ. ЗэгурыIуэныгъэмрэ граждан зэкъуэтыныгъэмрэ, дзыхь зэхуэщIынымрэ зэакъылэгъуу щытынымрэ я хабзэхэр тхъумэурэщ дэ къытпэщыт лэжьыгъэхэр зэрыдэдгъэкIыфынур, ди республикэм зэпIэзэрыту зегъэужьынымкIэ къалэнхэр зэрыдгъэзэщIэфынур, цIыхухэм я псэукIэр зэредгъэфIэкIуэфынур.
 • Псоми ехъулIэныгъэ, мамырыгъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ПщIэ зыхуэтщI нэхъыжьыфI

2018-10-25

 • Нобэ илъэс 60 ирокъу Зеикъуэ Музыкэ еджапIэм и унафэщI, композитор-уэрэдус Жылау Арсен.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Тхьэмокъуэ Ланэ и зэфIэкI

2018-10-20

 • Дэтхэнэ IэщIагъэми цIыхур егъэдахэ, зэфIэкIрэ егугъуныгъэрэ хэлъу и лэжьыгъэр ирихьэкIмэ. Ауэ псом хуэмыдэу гугъущ, жэуаплыныгъэшхуи зыпылъщ дохутыр IэнатIэр. А лэжьыгъэ мытыншым илъэс куэд лъандэрэ пэрытщ Тхьэмокъуэ Ланэ Владимир и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу