ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Дрогушхуэ ди республикэр ипэкIэ зыгъэкIуатэхэм

2023-04-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэмкIэ! Нэхугъэрэ хуабагъэрэ къызыпих а махуэщIым зэкъуегъэувэ зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъухэр икIи зи гуащIэдэкIымкIэ къэралым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэр. Дэ дрогушхуэ ди лэжьакIуэфIхэу зи зэфIэкIхэмкIэ республикэр ипэкIэ зыгъэкIуатэхэм. Ди щIыналъэм лэжьыгъэ IэнатIэщIэхэр къыщызэIуах, щаухуэ щэнхабзэ, спорт IуэхущIапIэхэр, абыхэм хуэкIуэу зеужь гъащIэми. Нэхъ дахэ, екIу мэхъу ди къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я теплъэр, цIыхухэм я псэукIэр йофIакIуэ. Псом хуэмыдэжу сыхуейщ хъуэхъу псалъэ гуапэхэмкIэ лэжьыгъэм и ветеранхэм захуэзгъэзэну. Абыхэм я фIыщIэщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нобэ зэрыгушхуэ Iуэхугъуэхэм ящыщ куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

НэщIикIыж хьидым теухуауэ  КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъу

2023-04-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм НэщIикIыж махуэ лъапIэмкIэ гурэ псэкIэ сынывохъуэхъу!
 • КъэщIэрэщIэжыным епха гуфIэгъуэм и нэщэнэщ мы махуэшхуэр, дэтхэнэ зыми и гур фIымрэ нэхумрэ къыхуигъэушу, и псэм и къабзагъым елIэлIэным, цIыхухэм дахэу ядекIуэкIыным, зэныбжьэгъугъэмрэ унагъуэм и лъапIагъымрэ яхъумэным, гущIэгъу яхэлъыным, адрейхэм ядэIэпыкъуным тригъэгушхуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм теухуауэ

2023-03-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Гъатхэпэм и 28-м ди республикэм егъэлъапIэ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Ар тхыдэм и пэжымрэ захуагъэмрэ зэтегъэувэжыным и дамыгъэу жыпIэ хъунущ. Балъкъэр лъэпкъыр щхьэ-хуимыту я щIыналъэм зэрырахуам къыдэкIуа гугъуехь псори къызэринэкIри, и хэкум къигъэзэжауэ гъащIэм и лъэныкъуэ псоми ехъулIэныгъэхэр щызыIэригъэхьэу мэпсэу,      и лъэпкъ щэнхабзэр, псэкупсэ хъугъуэфIыгъуэхэр ихъумэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэм теухуауэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъу

2023-03-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.
 • Мыхьэнэшхуэ зиIэ а IэщIагъэм пэрыт фэ сыт щыгъуи пщIэшхуэ щывиIащ икIи щывиIэщ жылагъуэм я деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Мы гъатхэ махуэшхуэр фэ фызэрытфIэтелъыджэм, пщIэшхуэ зэрыфхуэтщIым и дамыгъэщ. Фэ фыгуакIуэщ икIи къару хьэлэмэт фхэлъщ, фи гулъытэмкIэ, жумартыгъэмкIэ дунейр нэхъ дахэ икIи гуапэ фощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэм  Хэкум и хъумакIуэм  и махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ!
 • Нобэрей махуэшхуэр къэралым и тхыдэм хахуагъэкIэ гъэнщIа и напэкIуэцIхэм я нэщэнэщ. Ар Хэкум и щхьэхуитыныгъэмрэ щIыналъэр зыми и унафэ щIэмытынымрэ щIэбэна ди зауэлIхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къагъэлъагъуэ лIыхъужьыгъэмрэ къэмылэнджагъэмрэ папщIэ диIэ гушхуэныгъэм и щыхьэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ГъащIэр езыгъэфIакIуэ къару

2023-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей щIэныгъэм и махуэмкIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Псэр зыгъэтынш ди Маринэ

2023-01-28

 • Лэжьэгъур къызэрыпцIыхур и лэжьэкIэрщ. ЦIыхум и теплъэми, и купщIэми, и хьэлми куэд къыбжаIэ, ауэ гупым абы щиIэ пщIэр къызэрихьыр псоми зэгъусэу ягъэзащIэ къалэным хилъхьэ жэуаплыныгъэрщ, напэрщ, гумызагъагъырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъызыхэкIа лъэпкъыр зыгъэин

2023-01-28

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и шофёр Соблыр Хьэсэнбий щIышылэм и 29-р къыщалъхуа махуэщ. Соблырыр унагъуэщ, хъыджэбзитIрэ зы щIалэрэ иIэщ. Гугъуехьым, лэжьыгъэм къыпимыкIуэт цIыхущ. Зыдэс Щхьэлыкъуэ жылэм фIы дыдэу къыщацIыху и IуэхущIафэкIэ, и дуней тетыкIэкIэ. Абы и ныбжьыр илъэс 55-рэ зэрырикъур къэдгъэсэбэпри, и гукъэкIыжхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-01-13

 • Къэбэрдей-Балъэкъэр Республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэу, ветеранхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Зэрыхабзэу, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ноби мыхьэнэ хэха яIэщ. Абыхэм зэфIагъэкI Iуэхухэр къыпхуэмылъытэным хуэдизу инщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ Казбек прокуратурэм  и лэжьакIуэхэм зэрехъуэхъур

2023-01-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокуратурэм пщIэ зыхуэсщI и лэжьакIуэхэ, ветеранхэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Конституцэм и махуэм теухуауэ республикэм исхэм ехъуэхъуащ

2022-12-13

 • Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэмкIэ псоми сынывохъуэхъу.
 • Иджырей Урысейм и зыужьыныгъэм и лъэхъэнэ нэхъ гугъухэм хиубыдэу къащта Закон Нэхъыщхьэм къэралым и суверенитетымрэ щIыналъэмрэ хъумэнымкIэ мыхьэнэшхуэ иIащ, абы жылагъуэ, къэрал къызэгъэпэщыкIэм и хабзэ нэхъыщхьэхэр щIигъэбыдащ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэхэмрэ фIыгъуэ нэхъыщхьэ дыдэу зэрыщытыр, властым и хэкIыпIэр цIыхубэр зэрыарар къигъэлъэгъуащ. Иджы къагъэщIэрэщIэжа Конституцэр къэралым и хабзэ системэм и лъабжьэщ, хэкур зэпIэзэрыту япэкIэ гъэкIуэтэнымкIэ, ар ефIэкIуэнымкIэ, цIыхухэм я псэукIэм зегъэужьынымкIэ шэсыпIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2022-11-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэм
 • я зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэ зыхуэсщI и цIыхухэ!
 • Си лъахэгъу лъапIэхэ!
 • ЦIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • А махуэр и дамыгъэщ Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм, лIэщIыгъуэкIэрэ ди къэралым и къарумрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я лъабжьэ быдэу къекIуэкIахэм, я зэкъуэтыныгъэмрэ зэхэщIыкIымрэ и лъэщагъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2022-10-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэхэмрэ а IэнатIэм и ветеранхэмрэ я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.
 • Гъуэгур зыхуей хуэзэу щытыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм и Iыхьэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Транспорт Iуэхум и зыужьыныгъэм куэдкIэ елъытащ республикэм инвесторхэмрэ туристхэмрэ къызэрыхуеблэгъэнур, къыщыщIагъэкIхэм зэрыхэхъуэнур, хьэрычэтым зэрызиужьынур, социальнэ IэнатIэмрэ цIыхухэм я псэукIэмрэ зэрефIэкIуэнур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

УФ-м и Президент Путин Владимир и юбилеймкIэ ехъуэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

2022-10-08

 • «Нобэ и юбилейр егъэлъапIэ Урысей Федерацэм и Президент, Главнокомандующэ нэхъыщхьэ, лъэпкъым и пашэ Путин Владимир Владимир и къуэм.
 • Владимир Владимир и къуэр щапхъэщ Хэкум хуэпэжынымрэ абы псэемыблэжу хуэлэжьэнымкIэ. Ди къэралым и цIыхухэм гукIи псэкIи пщIэшхуэ хуащI а патриот иным, лъэпкъым и пашэм, Урысейм и къарумрэ зэфIэкIымрэ къэIэтыныр, абы щыпсэу лъэпкъхэм я шынагъуэншагъэр, ефIэкIуэныгъэр къызэгъэпэщыныр зи мурад нэхъыщхьэм.
 • ПIалъэ гъуэзэджэм ди Президентыр IуощIэ и зэфIэкIымрэ и къарумрэ я изыгъуэу, политик губзыгъэу, къэрал лэжьакIуэ гъуэзэджэу, ди лъэхъэнэм дуней псом щыпашэ цIыхуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу