ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Жылагъуэ'

IэIэтым зэрыкIэлъыплъар къапщытэж

2020-07-04

 • Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ зэхэта къэралпсо IэIэтым КъБР-м щыщыIа жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм кърикIуахэм хэплъэжащ. Абы теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм щыIа пресс-конференцыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Ингуш щIалэгъуалэм хабзэр ирагъащIэ

2019-08-01

 • Магас щыпсэу щIалэгъуалэм хуагуэшащ ингуш пщащэм, щIалэм хэлъын хуей хьэл-щэныр щыгъэбелджыла тхылъ цIыкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ХьэщIэхэм  я  нэгу  зеужь

2018-12-18

 • Ди республикэм Бахъсэн и ­псыхъуащхьэхэмкIэ щыIэ Те­генекли щIыпIэм дыгъэгъазэм    и 6-м къыщыщIэдзауэ и 10-м нэсыху щекIуэкIащ Урысейм и волонтёр центрхэм я ассоциацэм (ВЦА) хыхьэ волонтёр зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм я урысейпсо зэхуэс. Абы и лэ­жьыгъэм хэтащ зи гугъу тщIы къы­зэгъэпэщыныгъэхэм я лIы­кIуэу 160-м нэблагъэ. Ахэр ­къикIащ УФ-м и щIыналъэ 50-м щIигъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

И  лэжьыгъэм  къыхуигъэщIат

2018-12-01

 • БжьыхьэкIэ мазэм дыгъэпскIэ гъэнщIа и иужьрей зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм ящыщ зым Хьэтуей къуажэм къыщызэIуахащ спортым дихьэх щIалэгъуалэр зыщыгуфIыкIа, топ щыджэгу хъуну стадионыщIэ. Абы дяпэкIэ зэрихьэнущ а жылэм дэт курыт школым физкультурэмкIэ егъэджакIуэу илъэс 50-м щIигъукIэ щылэжьа, ныбжьыщIэхэм я Iэпкълъэпкъым зегъэужьынымкIэ гъэсакIуэ пажэу щыта Нало Леонид  Хьэмырзэ и къуэм и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Щэнхабзэ IэнатIэм теухуауэ

2017-03-23

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и еханэ зэхуэсыр теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ IэнатIэм щытыкIэмрэ ар ефIэкIуэн папщIэ щIапхъэхэмрэ. КъаIэта Iуэхумрэ нобэ республикэм щекIуэкI лэжьыгъэмрэ убгъуауэ тепсэлъыхьащ Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмал, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ЩIалэгъуалэм йогупсыс

2016-12-20

 • Дыгъэгъазэм и 15-м Печатым и Унэм щекIуэкIащ КъБР-м и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэIущIэ. Ар къызэIуихащ КъБР-м Зауэм, Лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэмрэ я ветеранхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Илъэсибл къэс зы машинэщIэ

2016-12-06

 • УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. IуэхущIапIэм щылажьэхэм IэнатIэ Iуту ныкъуэдыкъуагъэ зыгъуэта цIыху 16-м «Лада Гранта» автомобилыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр гуфIэгъуэ щыкIэм иту щратащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Урысейпсо къэпщытэныгъэр КъБКъУ-м щокIуэкI

2016-11-22

 • ЩэкIуэгъуэм и 20-м КъБКъУ-м щекIуэкIащ Уры­сейпсо географие диктант. Урыс географие зэгухьэ-ныгъэм и Попечительскэ советым и Тхьэмадэ, УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща а къэралпсо къэпщытэныгъэм и мурад нэхъыщхьэхэр Урысей Федерацэм щыпсэу цIыхухэм хэкум и географие и лъэныкъуэкIэ ябгъэдэлъ щIэныгъэр убзыхунырщ, апхуэдэуи а унэтIыныгъэм жылагъуэм щиIэ пщIэмрэ гулъытэмрэ къыщыIэтынырщ. Универ­ситетым нэмыщI диктантыр щекIуэкIащ Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ уардэунэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ЩIалэгъуалэр фадэм и бийщ

2016-10-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым медицинэмкIэ и колледжым щIэсхэм иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр фадэм и бийщ» Iуэхур. Ар къызэгъэпэщынымкIэ волонтёрхэм ядэIэпыкъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэр, Налшык округым и православнэ члисэм и IуэхущIапIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Лъэпкъхэр зэгурыIуэн папщIэ

2016-06-22

 • КъБР-м Граждан, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ щылажьэ къулыкъущIэхэмрэ щIэныгъэлIхэмрэ папщIэ иджыблагъэ щекIуэ-кIащ Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм къэрал лъэпкъ политикэр зэрыщегъэкIуэкIын хуейм теухуа семинар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Терроризмэм пэщIэтыну къыхураджэ

2016-05-19

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым хэтхэр КъБР-м экстремизмэр щымыгъэIэным и IуэхукIэ и министр Къуэшрокъуэ Залым иджыблагъэ хуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Хартием Iэ щIадз

2016-01-23

 • Урысей бизнесым Коррупцэм пэщIэтынымкIэ и хартием зэрыхыхьамкIэ щыхьэт тхылъыр «Къэббалъкъэнерго» ПАО-м и управляющэ унафэщI Дохъушыкъуэ Аслъэн КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм щIышылэм и 19-м щратыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Къуажэдэсхэр зэкъуоувэ

2013-09-14

 •  
 • Лэскэн районым хиубыдэ жыла­гъуэхэм къуажэ зэхуэсхэр щра­гъэкIуэкI, пщIэ зыхуащI нэхъыжьхэр, администрацэм и лэжьакIуэхэр, район унафэщIхэр хэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Бын куэд зыпI анэхэм я пщIэ лъагэр

2013-08-08

 • Унагъуэр къэралым и быдапIэщ. Абы и зэIузэпэщыгъэм хэхъуэху, гулъытэ нэхъыбэ игъуэтыху, къэралри нэхъ лъэщ, къарууфIэ мэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Куэд дыдэм егъэпIейтей

2013-07-27

 • Иджыблагъэ Налшык щызэхэтащ КъБР-м ЦIыхубэ хъы­бар­егъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэ­ны­гъэ­хэмкIэ и министерствэм деж щыIэ Жылагъуэ советым и зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ