ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Жылагъуэ'

Лъэхъэнэм къигъэщIахэм ящыщт

2023-01-31

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедзапIэм жылагъуэр зыщыгуфIыкIын, апхуэдэ дыдэуи, етхьэкI гъащIэм хэтлъхьэ гуащIэм, абы и мыхьэнэм, ар лъэпкъым и зыужьыныгъэм зэрытелажьэм дезыгъэгупсысын тхылъ иджыблагъэ къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ХъуэпсапIэхэм  я лъэмыж

2023-01-26

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зэIущIэ убгъуар Налшык къалэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэлэжьыхьащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Абхъазым, Сирием, Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ЗэIущIэр махуитIкIэ зэхэтащ, Iуэхугъуэ куэдым щытепсэлъыхьащ, лэжьыгъэ нэхъыбэжи къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

 ЩIалэгъуэмрэ жыджэрагъымрэ зэхэту

2022-12-06

 • КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ гъэфIэж пшыхь щекIуэкIащ. Студентхэм я Дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къулыкъущIапIэм къызэригъэпэща зэхыхьэ гуапэм фIыщIэ тхылъкIэ я цIэр къыщраIуащ волонтёрхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм жану хэт лэжьакIуэхэм, щIалэгъуалэ политикэр гъащIэм хэпщэнымкIэ Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр къызэзыгъэпэщ ныбжьыщIэхэм. Псалъэ гуапэрэ фIыщIэ тхылъкIэ къыхэщахэм яхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и еджакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Лъэпкъ щIэныгъэм  и махуэшхуэ

2022-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым VII дунейпсо этнографие диктантыр иджыблагъэ щатхащ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым зыхуей хуэзэу щегъэкIуэкIыным я гуащIэ халъхьащ КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ пэхуэщIэхэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ТекIуэныгъэм и гъуэгухэр

2022-10-22

 • Президент грантхэм я Фондым иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIа «ТекIуэныгъэм и зекIуэ» псэкупсэ пэхуэщIэм (проектым) хэта щIалэгъуалэ гупыр иджыблагъэ Ингуш щIыналъэм щыIащ. НыбжьыщIэхэм зрагъэлъэгъуащ Кавказым и щхьэхуитыныгъэм папщIэ советыдзэр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм щапэщIэта щIыпIэхэр. 1942 — 1943 гъэхэм екIуэкIа зауэ гуащIэр Мэздэгу — Мэлгъэбэг стратегие операцэм щыщ зы Iыхьэт, Хэку зауэшхуэм и тхыдэмкIи мыхьэнэшхуэ зиIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Бзэхэр къызэрыунэхуар

2022-10-08

 • Дунейм лъэпкъыу тетым IуэрыIуатэ яIэщ. А псоми зэхуэдэу хэтыжщ лъэпкъыу щыIэр зэгуэр зы бзэкIэ псалъэу, зы лъэпкъыу щытауэ, Iуэхугъуэ гуэрым и зэранкIэ зэкъуэча хъуауэ. А Iуэхугъуэри — псыдзэщ е Бабылей (Вавилон) чэщанэм и ухуэныгъэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

 Гъуэгухэмрэ лъэс  лъагъуэхэмрэ зыхуей хуагъазэ

2022-10-01

 • «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым зыхуигъэувыж къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ гъуэгухэмрэ цIыхухэр щызэхэзекIуэ лъагъуэхэмрэ зыхуей хуэгъэзэныр, шынагъуэ ямыIэу къызэгъэпэщыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Телечэщанэр  къызэщIагъэблэж

2022-09-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу зэрагъэпэщыжащ щыхьэрым дэт телечэщанэ цIэрыIуэр, идз нэхугъэри щIэрыщIэу къызэщIагъэблэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ГущIэгъумрэ дахагъэмрэ  щызэIэпэгъум деж

2022-08-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЦIыхубэ фронтым хэтхэм иджыблагъэ зи узыншагъэкIэ сэкъат зиIэ сабийхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ щхьэкIэ ди щIыналъэм и щIыпIэ гъэщIэгъуэнхэм зыщрагъэплъыхьыну псапащIэ Iуэху къыхалъхьащ. ГукъэкI дахэм хэтыну цIыкIу 80-р узыфэ хьэлъэхэр зэфыкI сабийхэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ къызэрагъэпэща «ГущIэгъу 07» зи фIэщыгъэ псапащIэ фондым и нэIэ зытет защIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Щыфлъэгъуа тыкуэнхэм «Дадэ» гъэшхэкIхэр?!

2022-07-21

 •  ХьэрычэтыщIэ ныбжьыщIэхэм ящыщщ Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуа Къуныжь Теймураз. Илъэс и пэкIэ абы сом зы мелуан къыщихьащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен и нэIэм щIэту хьэрычэт IуэхухэмкIэ щIалэгъуалэм защIэгъэкъуэным тещIыхьауэ къызэрагъэпэща «Startup 5642» зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Мамырыгъэм и IэфIымрэ зауэм и дыджымрэ

2022-05-06

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Этих дней не смолкнет слава» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Щэнхабзэм и  лэжьакIуэхэр ягъэлъапIэ

2022-03-30

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым гъатхэпэм и 25-м щагъэлъэпIащ республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэ пажэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

И дуней тетыкIэмкIэ щапхъэ

2022-03-04

 • Бзылъхугъэм гъащIэм щигъэзащIэ мыхьэнэм и инагъыр къыпхуэмылъытэным хуэдизщ. ТхакIуэ дапщэ тетхыхьами, усакIуэ дапщэм усэбзэ дахэкIэ къаIуэтами, иджыри нэсу жаIэфауэ къыщIэкIынкъым цIыхубзым и уасэмрэ и пщIэмрэ. ИтIани, куэд къызэщIиубыдэу IутIыж Борис жиIэфауэ къысщохъу мыр: «ЦIыхубзыр ар цIыху тхьэпэлъытэщ, КъэзыгъэщIыфу къигъэщIащ». Ар шэч къызытумыхьэжынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ЦIыхубэ еплъыкIэр я гъуазэу

2021-12-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ щIэрыщIэу хахыжауэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ПсапащIэхэм я фIыщIэр

2021-02-16

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и унафэкIэ къыдагъэкIа «Дэ дызэкъуэтщ» урысейпсо зэщIэхъееныгъэм зэрызыщIигъэкъуам папщIэ    къэрал фэеплъ дамыгъэр иджыблагъэ хуагъэфэщащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Ар иратащ еджапIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ