ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Жылагъуэ'

Щхьэхыр узыфэщ

2023-08-24

 • Щхьэхынэхэр бампIэгъуэщ: зралъэфыхьу, гукъыдэмыжу, щылъу, щысу, я Iэр къаIэтын къайхьэлъэкI нэхъей. Ахэр ягъэукIытэн я гугъэу дзы фIащ е ягъэгушхуэ. Ауэ куэдым ящIэркъым щхьэхыр къызыхэкIымрэ ар зищIысымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Чэзур Адыгейм ейт

2023-08-10

 • Ставрополь крайм щытраха «Лицо кавказской национальности» нэгузыужь, акъылыр зыгъэлажьэ Iуэхум и чэзур Адыгейм лъагъэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Журналистхэм  я  союзым  и  зэхуэсышхуэм  теухуат

2023-08-03

 • Налшык дэт ПечатымкIэ Унэм «КъБР-м и журналистхэм я союз» зэгухьэныгъэм и правленэм и зэIущIэ щекIуэкIащ шыщхьэуIум и 1-м. Зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр езыгъэфIэкIуэну унафэ зыбжанэ къыщащтащ зэхуэсым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Шынагъуэм щызыхъумэхэр

2023-07-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым щекIуэкIащ ди щIыпIэм и Жылагъуэ палатэм и 7-нэ зэхуэс. Ар зы­теухуауэ щытар цIыхумрэ ди щIыналъэмрэ сыт хуэдэ шына­гъуэ­ми къэхъукъащIэми щыхъу­мэ­нырщ. Абы и лъэныкъуэкIэ нэгъабэрэ мы гъэмрэ зэфIагъэкIа лэжьыгъэмрэ щыщIэныгъэу Iуэхум ха­лъа­гъуэхэмрэ мыбы щызэпкърахащ. Нэхъы­бэу зытеп­сэ­лъыхьар мафIэсым, псым, нэгъуэщI гуауэщхьэуагъ зэмылIэужьы­гъуэхэм цIыхур щыхъумэным теухуауэ яуб­зыхуахэр гъэзэщIа зэрыхъу­мрэ зы­хунэмысахэмрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Мэкъумэшым и IэщIагъэлIхэр диIэн папщIэ

2023-06-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр респуб­ликэм и Жылагъуэ палатэм и зи чэзу зэIущIэ екIуэкIащ. Ар теу­хуауэ щытащ мэкъумэш IэнатIэм IэщIагъэлI хуэгъэхьэзырыным иIэ щыщIэныгъэхэмрэ лэжьыпхъэхэмрэ. ЗэIущIэм кърагъэблэгъат мы IэнатIэм епха унафэщI­хэр, щIэныгъэлIхэр, къулыкъущIэ­хэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ЗэфIагъэкIахэр къапщытэж

2023-06-20

 • Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я уардэунэм щекIуэкIащ республикэм и Комсомолым и ветеранхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэм 2016 — 2023 гъэ­хэм зэфIагъэкIахэр къыщапщытэж зэ­IущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ЗыщыгуфIыкIа Iуэхугъуэ

2023-06-15

 • «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» зи фIэщыгъэ лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ иужьрей илъэс зыбжанэм ди щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIэкIащ. Жылагъуэ-экономикэ зыужьыныгъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ гъуэгу зэIузэпэщхэм, абыхэм зыкъомкIэ елъытащ цIыхубэм я щыIэныгъэри. Апхуэдэу, пэхуэщIэм и фIыгъэкIэ, Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм деж Дыгъэмыхъуэрэ Хьэрэкхъуэрэрэ зэрипхыу Бахъсэныпсым телъ лъэмыжыр иджыблагъэ зыхуей хуагъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

  Гуапагъэрэ  фIыщIэкIэ гъэнщIат

2023-06-14

 • Урысейм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тыгъэ лъапIэхэр яритащ ди республикэм, зэрыщыту къатщтэмэ, къэралым зиужьынымкIэ зи ехъулIэныгъэхэр щхьэпэу къалъыта цIыхухэм. Зэхыхьэр КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Зи насып къэкIуэгъуэхэм я дунейм

2023-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIэхэм утыкушхуэхэр къыщахьэхум деж умыгушхуэнкIэ Iэмал иIэкъым. Я хъуэпсапIэхэмрэ гуращэхэмрэ зэрызрагъэхъулIэм и закъуэкъым укъызэщIэзыIэтэр, атIэ щалъхуа щIыналъэмрэ къызыхэкIа лъэпкъымрэ я цIэр фIы и лъэныкъуэкIэ ягъэIуну лъэкIыныгъэрэ гуащIэрэ къазэрылъыкъуэкIми уегъэгушхуэ. Апхуэдэт иджыблагъэ Мэзкуу щызэхэта, сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я «МедиаМалъхъэдис» урысейпсо зэ- щIэхъееныгъэм и утыкум щекIуэкIа ГъэфIэж пшыхьыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

IитIыр зэрымытхьэщIмэ,  зэрыщIэркъым

2023-05-27

 • «Дунейм утетыну ухущIэзыгъэкъу, хъуэпсапIэхэм уахуэзыгъэпIащIэ щытыкIэ лъэщщ щIалэгъуэр», — жиIэгъащ гупсысакIуэ гуэрым. ЦIыхур зытет дунейр иригъэфIэкIуэну щыхуэмея, лъэпкъхэм я зэхущытыкIэхэр фIым трашэну щыхущIэмыкъуа, арыххэуи щIалэгъуэм къигъэIурыщIэ фIыгъуэхэм ялъэIэсыну щыщIэмыбэна лъэхъэнэ щыIауэ къыщIэкIынукъым. Дызэрыщыгъуазэщи, адыгэхэм гъунэгъу жылэхэр зрашэлIэн, цIыхугъэ-благъагъэм тещIыхьа пыщIэныгъэ хуаIэн, я щIэблэр зэкъуагъэувэн папщIэ, быныр къану ятырт, япхъухэр къашэрт, зэш тхьэрыIуэкIэ зэувалIэрт. Апхуэдэ зэхэтыкIэм ижь лъэпкъ щэнхабзэхэми Iэмалыншэу ящIихурт: шыIэныгъэ, лъытэныгъэ, гумащIагъэ, ныбжьэгъугъэ, хьэтыр жыхуэтIэ щытыкIэ дахэхэм щIалэгъуалэр щIэпIыкIа хъурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

НэгъуэщIынэкIэ срегъэплъ

2023-05-21

 • ЛIэщIыгъуэ псокIэ екIуэкIа Кавказ зауэжьым кърикIуа лъапсэрыхым зэи зыкIи пхуэмыгъэнщIыжыну жыхуаIэм хуэдэу игъэмэщIат ди лъэпкъыр — цIыхуипщIым щыщу бгъур а зауэм ихьащ, КIахэм щыпсэу адыгэ лъэпкъ зыбжанэ дэкIуэдыпащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Лъэхъэнэм къигъэщIахэм ящыщт

2023-01-31

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедзапIэм жылагъуэр зыщыгуфIыкIын, апхуэдэ дыдэуи, етхьэкI гъащIэм хэтлъхьэ гуащIэм, абы и мыхьэнэм, ар лъэпкъым и зыужьыныгъэм зэрытелажьэм дезыгъэгупсысын тхылъ иджыблагъэ къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ХъуэпсапIэхэм  я лъэмыж

2023-01-26

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зэIущIэ убгъуар Налшык къалэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэлэжьыхьащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Абхъазым, Сирием, Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ЗэIущIэр махуитIкIэ зэхэтащ, Iуэхугъуэ куэдым щытепсэлъыхьащ, лэжьыгъэ нэхъыбэжи къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

 ЩIалэгъуэмрэ жыджэрагъымрэ зэхэту

2022-12-06

 • КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ гъэфIэж пшыхь щекIуэкIащ. Студентхэм я Дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къулыкъущIапIэм къызэригъэпэща зэхыхьэ гуапэм фIыщIэ тхылъкIэ я цIэр къыщраIуащ волонтёрхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм жану хэт лэжьакIуэхэм, щIалэгъуалэ политикэр гъащIэм хэпщэнымкIэ Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр къызэзыгъэпэщ ныбжьыщIэхэм. Псалъэ гуапэрэ фIыщIэ тхылъкIэ къыхэщахэм яхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и еджакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Лъэпкъ щIэныгъэм  и махуэшхуэ

2022-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым VII дунейпсо этнографие диктантыр иджыблагъэ щатхащ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым зыхуей хуэзэу щегъэкIуэкIыным я гуащIэ халъхьащ КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ пэхуэщIэхэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ