ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

КIуэкIуэ Казбек  УФ-м  и  Къэрал Советым хагъэхьащ

2020-12-22

 • Урысейм и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Къэрал Советым хагъэхьахэр наIуэ къищIащ. Абы теухуа унафэр къралъхьащ  къэрал унафэхэр къыщагъэлъагъуэ официальнэ интернет-порталым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2020-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Урысей Федерацэм и Пенсэ фондыр къызэгъэпэщынымрэ абы зегъэужьынымрэ хуащIа хэлъхьэныгъэхэм, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ къэрал дамыгъэхэмкIэ гъэпэжэн Къэрал IуэхущIапIэм — Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ мы къыкIэлъыкIуэхэр:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ Казбек Урысей ФСБ-м и  Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэмрэ IэнатIэм и ветеранхэмрэ ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ

2020-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей ФСБ-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэмрэ IэнатIэм и ветеранхэмрэ ехъуэхъуащ я IэщIагъэм ехьэлIа махуэшхуэмкIэ — Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэмкIэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гухэлъхэр  щагъэзащIэр

2020-12-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ республикэм къыщызэIуихащ «ХъуэпсапIэхэм я псей» урысейпсо Iуэхур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КъБР-м  и  Iэтащхьэ  КIуэкIуэ  Казбек  IущIащ  зыплъыхьакIуэ  цIэрыIуэ  Конюхов  Фёдор

2020-12-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ дуней псом щыцIэрыIуэ зыплъыхьакIуэ Конюхов Фёдор, и унагъуэр и гъусэу Къэбэрдей-Балъкъэрым мы махуэхэм зыщызыгъэпсэхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди щIэщыгъуэ, дызыпэплъэ газет

2020-12-22

 • ГукIи псэкIи адыгэу зыкъэзылъытэжхэм ящыщщ ди унагъуэр. Ди лъэпкъым, ди бзэм, хабзэм ехьэлIа Iуэхугъуэ псоми пщIэрэ гулъытэ хэхарэ худощI. Апхуэдэу дэ фIыуэ долъагъу илъэс куэд лъандэрэ ди ныбжьэгъуфIу, пэжу къэтлъытэ «Адыгэ псалъэ» газетыр. Абы сыт щыгъуи доджэ, ди щIэщыгъуэу, и къыдэкIыгъуэхэм дыпэплъэу. АнэдэлъхубзэмкIэ къыдэкI газетым идогъуатэ ди щIыналъэм, къэралым, хамэ щIыпIэхэм къыщыхъу-къыщыщIэхэм ятеухуа хъыбархэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ Энергетикэм и махуэщ

2020-12-22

 • Дызэрыщыгъуазэщи, электроэнергетикэм ди гъащIэм къалэнышхуэ щегъэзащIэ. Жылагъуэ экономикэр зыхуэдэнур абы и щытыкIэм, и зыужьыкIэм къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Анэдэлъхубзэм и пщIэр зыIэта Къумахуэ Маринэ

2020-12-22

 • Иджыблагъэ Осетие Ищхъэрэ — Аланием щекIуэкIащ «Дэ дызэщхькъым, ауэ дызэхуэдэщ» фIэщыгъэр зиIэ, Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм анэдэлъхубзэмкIэ и егъэджакIуэхэм я зи чэзу зэпеуэр. Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Дагъыстэным, Къэрэшей-Шэрджэсым, Шэшэным, Къэбэрдей-Балъкъэрым я лIыкIуэхэр зыхэта зэпеуэр IыхьитIу екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыгъэгъазэм  и 21-р  махуэхэм  я нэхъ  лейщ

2020-12-22

 • Дэтхэнэри щыгъуазэщ гъэм и кIыхьагъкIэ, ЩIы Хъурейм и къекIэрэхъуэкIыкIэм елъытауэ, Дыгъэм и зыгъэзэкIэм зэрызихъуэжми щIымахуэм, дызэригъэхуабэ щIагъуэ щымыIэу, лъагэу зэрызимыIэтми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-22

 • Дыгъэгъазэм и  12-м ди газетым тета
 • «Ди лъэпкъ вагъуэхэр» псалъэзэблэдзым и жэуапхэр:
 • ЕкIуэкIыу:11. Къалмыкъ. 13. Чэщейщыкъу. 15. Iэрэмысэ. 16. Къатхъэн. 17. Жьанэ. 18. Шхын. 19. Мэкъуэщ. 21. Тхъурыжь. 22. Хужьокъуэ. 23. НапщIэ. 24. Ахъмэт. 26. Къазий. 27. Янэкъуэ. 30. Iэпкълъэпкъ. 32. Нэхущ. 33. Ахъуэхъу. 34. Блэгъуаплъэ. 37. Шэрджэс. 40. Нэчыхь. 43. Пащты. 44. Хьэсанэ. 46. Емышэ. 47. НэIэрыку. 48. ХьэупIэ. 49. Къардэн. 52. Шурдым. 54. КIыщокъуэ. 55. Жарэкъуэ. 57. Лъэпщ. 58. Быж. 59. Хъуажь. 60. Шыхъуэ. 62. Нэхей. 63. Бгъуанэ. 65. Сагъэкъэб.      68. Къуэныкъуей. 69. Нэгъуей. 70. КIышай. 71. Тхьэкъуахъуэ. 75. КъалэкIыхь. 78. Щоджэн. 80. Щхьэбгъу. 82. Къумыкъу. 84. Дэхъу. 88. Умэ. 89. Къарэ. 90. Пэнагуэ. 91. ГъырнэIу. 92. Архэст. 96. Хьэжмэт. 97. Апэсы. 98. Мывэупс. 100. Щхьэщэ. 101. НакIэгуу. 102. Батыр. 103. Салихь. 104. Къардэн. 107. Бгъэжьнокъуэ. 110. Iэбубэчыр. 111. Мэрэтыкъуэ. 118. Вандэ. 119. Амдэч. 120. Теужа. 121. Гъэунэ. 122. Шыгъуэгу. 124. ТхьэгъущI 125. Семэн 126. Дэлъху 128. Щхъуэш. 130. Чыржын. 131. Кхъуэтепыхьэ. 132. Шэмызокъуэ. 133. Тамбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТЕУВЭЖ СулътIан  Азрэт и къуэр

2020-12-22

 • И ныбжьыр илъэс 89-м иту дунейм ехыжащ РСФСР-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зрата, театр саугъэт, дамыгъэ лъапIэ куэд зыхуагъэфэща, Горький М. и цIэр зезыхьэ Урыс драмэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Теувэж СулътIан Азрэт и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-22

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, «Адыгэ псалъэ» газетым, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм я лэжьакIуэхэр Къэрмокъуэхэ, ХьэфIыцIэхэ я лъэпкъхэм яхуогузавэ Къэрмокъуэ (ХьэфIыцIэ) ФатIимэт Хьэзиз и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-22

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «НэгъуэщI плъыфэхэр». УсакIуэ Хьэвжокъуэ Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ПщIыхьэпIэ хужьхэр». ЩIымахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Театрымрэ киномрэ я артист Чернышов Андрей (12+)
 • 7.30 «Хабзэр яхъумэу» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Езым и дуней». Ульбашевхэ Хъусейрэ Зухрарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Си лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «ЕджэкIэ нэгузыужь». «Шагъдий» сабий къэфакIуэ гупыр (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр