ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ХъыбарегъащIэ'

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

2019-08-03

 • ИнджылызыбзэкIэ хуиту фыпсэлъэфу фригъэсэнущ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щылэжьа цIы­хухъум. Ар ядэлэжьэнущ сабийхэми балигъхэми.
 • ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ 8-928-704-09-56    телефонымкIэ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Си гъащIэ — си уэрэд!

2019-02-26

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хъыбар фегъащIэ гъатхэпэм и 5-м сыхьэт 12-м КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым «Жизнь моя — песня моя!» фIэщыгъэм щIэт уэрэджыIа-кIуэ ныбжьыщIэхэм я республикэ зэпеуэ зэрыщыIэнум-кIэ. Ар хуэгъэпсащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Зумакуловэ Танзиля и ныбжьыр илъэс 85-рэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.
 • Зэпеуэм теухуа хабзэм КъБР-м и Жылагъуэ палатэм Интернетым щиIэ сайтым зыщыхэвгъэгъуазэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым фрегъэблагъэ

2019-02-05

 • Мазаем и 8-м — Гецадзе А. и «Си адэшхуэм къызэришэжар» теплъэгъуитIу зэхэт гушыIэ пьесэм къытращIыкIа спектаклым.
 • Мазаем и 17-м — Ольмезов Мурадин и «Унэ лъапIэ» пьесэр и лъабжьэу ягъэува, теплъэгъуитIу зэхэт драмэм.
 • Мазаем и 25-м — Аппаев Билал и «ТхьэIухудхэр зэрадыгъур» пьесэм тету ящIа, теплъэгъуитIу зэхэт гушыIэ спектаклым.
 • Спектаклхэм щыщIидзэр сыхьэт 19-рщ.
 • УпщIэ зиIэхэр фыщIэупщIэ хъунущ мы телефонхэмкIэ:42-64-94, 42-33-89.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

КIыщокъуэ Алим зэи тщыгъупщэнукъым

2019-01-29

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Горький Максим и цIэр зезыхьэ къэрал саугъэтыр зрата, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим и фэеплъу Налшык дэтым щIышылэм и 29-м сыхьэт 11-м удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.
 • КIыщокъуэр дунейм щехыжа махуэм теухуа фэеплъ пэкIум кърихьэлIахэр усакIуэр къыщалъхуа Щхьэлыкъуэ къуажэм кIуэнурэ абы и унэ-музейм еплъынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Адыгэ лIыхъужьхэм ятеухуауэ

2018-12-08

 • Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэр 2007 гъэм ди къэралым щагъэувауэ щытащ УФ-м и Президент Путин Владимир 2007 гъэм дыгъэгъазэм и 24-м «Урысейм и махуэ хэхахэмрэ дзэ щIыхьым и махуэмрэ ятеухуауэ» федеральнэ унафэм Iэ щIидза нэужь. 1917 гъэм нэсыху Урысейм щагъэлъапIэу щытар Георгий щихъым и орденхэр зратахэм я махуэшхуэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мы мазэм щагъэлъэгъуэнущ:

2018-11-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 8-м:
 • Къэрмокъуэ Мухьэмэд и «Лъагъуныгъэм и къарур»
 • (комедие)
 • ЩэкIуэгъуэм и 13-м:
 • Мамий Ерэджыб и «Псэлъыхъухэр» (лирикэ комедие)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Фестивалым фрагъэблагъэ

2018-10-23

 • УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Симфоние музыкэмкIэ VII дунейпсо фестивалым, СССР-м и цIыхубэ артист Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дызэрыт мазэм фыщеплъ

2018-10-02

 • Жэпуэгъуэм и 4-м: Касон Алехандрэ и пьесэм къытращIыкIа, IыхьитIу зэхэт «ХьэжьэIужьэ» лирикэ комедием.
 • Жэпуэгъуэм и 9-м: Гецадзе Акакие и пьесэ «Си адэшхуэм фыз къызэришэжар» и пьесэр зи лъабжьэ гушыIэм.
 • Жэпуэгъуэм и 16-м: Миллер Артур и пьесэмкIэ ягъэува «Ахэр псори си бынщ» драмэм.
 • Жэпуэгъуэм и 24-м: Толстой Алексей и пьесэм къытращIыкIа «Бгъэмрэ Бгъэ анэмрэ» драмэм.
 • Спектаклхэм щыщIидзэнур сыхьэт 19-рщ.
 • УпщIэ зиIэхэр 42-64-94, 42-33-89 телефонхэмкIэ фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Лъэпкъ уэрэдхэм я зэфIэкIыр

2018-08-18

 • Лъэпкъ уэрэдхэм я «Этновидение-2019» япэ урысейпсо телевизионнэ фестивалыр ирагъажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Концертым фрагъэблагъэ

2018-07-24

 • Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм бадзэуэгъуэм и 25-м щекIуэкIынущ «Высоцкий Фест» (www.vfest.ru) урысейпсо зэпеуэм хыхьэу ирагъэблэгъа артистхэмрэ музыкантхэмрэ зыхэтыну концерт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль Израилым  къыщызэIуах

2018-07-12

 • Израилым и адыгэ жылэ Кфар-Камэ гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 13 — 14 махуэхэм екIуэкIынущ. Мы гъэм абы хэтынущ Адыгэ Республикэм цIыхубэ къафэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Зэпеуэм фыхэтыну фыхуеймэ

2018-07-05

 • «ВагъуэщIэ» («Новая звезда») урысейпсо макъамэ зэхьэзэхуэм и еплIанэ зэхыхьэм хэтыну хуейхэр къыхахын щIадзэ. Абы я зэфIэкI щагъэлъэгъуэнущ Урысейм и щIыналъэ 85-м я лIыкIуэхэм. ТекIуэныгъэр къэзыхьауэ къалъытэну щIыналъэр зи артистыр финалым нэсу телевизореплъхэм Iэ нэхъыбэ зыхуаIэтырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

КъэфакIуэ цIэрыIуэхэм Москва зыкъыщагъэлъэгъуэнущ

2018-04-14

 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м сыхьэт 19-м «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым концерт ин щитынущ Москва МакъамэмкIэ и дунейпсо унэм и Светлановскэ залым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Лэжьыгъэхэр Iахын щIадзэ

2018-04-12

 • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым (Налшык къалэ) накъыгъэм и 4-5 махуэхэм щекIуэкIынущ «Кинокавказ» зыфIаща япэ Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и япэ зэхыхьэр. КъызэгъэпэщакIуэхэм абы хэтыну ирагъэблагъэ кинематографист IэщIагъэм ирилажьэу е ар гъэунэхун щIэзыдзагъащIэу илъэс 16-м щыщIэдзауэ 35-м нэсыху зи ныбжьхэр. Лэжьыгъэхэмрэ лъэIу тхылъхэмрэ Iахынущ мэлыжьыхьым и 22 хъуху. Ар зэрыгъэхьэзырын хуей щIыкIэри итщ, лъэIу тхылъри къыщыбгъанэ хъунущ www/kinokavkas.ru сайтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ФестивалитI зэгъусэу

2018-04-03

 • «Крымская арена», «Я талант» фестиваль-зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуейхэм я лъэIу тхылъхэр Iахын щIадзащ. Тургене- вым и цIэр зезыхьэ псапащIэ фондым къызэригъэпэщ зэхыхьэмкIэ и мурадыр зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэр утыку иришэу гъуэгу иритынырщ, щэнхабзэ, гъуазджэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнымкIэ щхьэпэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ