ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ХъыбарегъащIэ'

«Псори ТекIуэныгъэм папщIэ!»

2023-02-16

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ псапащIэ телемарафон КъБР-м и Музыкэ театрым мазаем и 17-м сыхьэт 14-м щыщIэдзауэ сыхьэт 18 пщIондэ щекIуэкIынущ.  Iуэхур къызэригъэпэщащ Урысейпсо цIыхубэ фронтым, зауэ операцэм щыIэ щIалэхэм зэрадэIэпыкъуну ахъшэ зэхадзэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Щыгъуэ  махуэр зэрекIуэкIынур

2021-05-19

 • Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 157-рэ зэрырикъум теухуа Iуэхугъуэ-      хэр мы гъэми къызэрагъэпэщынущ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, къалэхэмрэ районхэмрэ я щIыналъэ администрацэхэм, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Школхэм еджэн щIадзэж

2020-12-12

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм дыгъэгъазэм и 11-м щекIуэкIа пресс-конференцым коронавирус узыфэр курыт школхэм зэралъэIэсам, абыхэм я лэжьыгъэм хилъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм щытепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Тхьэбысым  Умар  и  уэрэдхэр  утыку  кърахьэ

2020-10-29

 • Щэкlуэгъуэм (ноябрым) и 2-м сыхьэт 18-м щlидзэу Лъэпкъхэм я Унэу Санкт-Петербург къалэм дэтым щекlуэкlынущ уэрэдус цlэрыlуэ Тхьэбысым Умар и lэдакъэщlэкlхэр щызэхуэхьэса «Уэрэдыр зигъэгъусэ»  тхылъым и «лъэтеувэ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

КIыщокъуэ Алим  и  фэеплъ зэхуэсым фрагъэблагъэ

2020-01-25

 • КIыщокъуэ Алим дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, 2020 гъэм щIышылэм и 29-м сыхьэт 11-м усакIуэм и фэеплъым и деж пэкIу къыщызэрагъэпэщынущ икIи удз гъэгъахэр щагъэтIылъынущ.
 • Зэхуэсым хэтахэр иужькIэ Щхьэлыкъуэ къуажэм кIуэуэ усакIуэм и унэ-музейм еплъыну я мурадщ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Налшык и утыкухэм щекIуэкIыну махуэшхуэ зэIущIэхэр

2019-12-17

 • 2020 ИлъэсыщIэм дызэрытехьэну махуэшхуэ пшыхьхэр щагъэхьэзыр ди республикэм и къалащхьэм. Уэрамхэр ягъэщIэращIэ, арт-бэзэрхэр къызэIуах, фIыуэ тцIыху утыкухэм псей дахэхэр щагъэув, абыхэм щрагъэкIуэкIыну зэIущIэхэм зыхуагъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

«Лэгъупыкъум  и  щэхухэр»

2019-10-19

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм республикэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ фрагъэблагъэ Къанокъуэ Руслан и «Лэгъупыкъум и щэхухэр» («Тайны радуги») гъэлъэгъуэныгъэм. Выставкэр жэпуэгъуэм и 21 — 31-хэм зэхэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

2019-08-03

 • ИнджылызыбзэкIэ хуиту фыпсэлъэфу фригъэсэнущ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щылэжьа цIы­хухъум. Ар ядэлэжьэнущ сабийхэми балигъхэми.
 • ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ 8-928-704-09-56    телефонымкIэ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Си гъащIэ — си уэрэд!

2019-02-26

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хъыбар фегъащIэ гъатхэпэм и 5-м сыхьэт 12-м КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым «Жизнь моя — песня моя!» фIэщыгъэм щIэт уэрэджыIа-кIуэ ныбжьыщIэхэм я республикэ зэпеуэ зэрыщыIэнум-кIэ. Ар хуэгъэпсащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Зумакуловэ Танзиля и ныбжьыр илъэс 85-рэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.
 • Зэпеуэм теухуа хабзэм КъБР-м и Жылагъуэ палатэм Интернетым щиIэ сайтым зыщыхэвгъэгъуазэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым фрегъэблагъэ

2019-02-05

 • Мазаем и 8-м — Гецадзе А. и «Си адэшхуэм къызэришэжар» теплъэгъуитIу зэхэт гушыIэ пьесэм къытращIыкIа спектаклым.
 • Мазаем и 17-м — Ольмезов Мурадин и «Унэ лъапIэ» пьесэр и лъабжьэу ягъэува, теплъэгъуитIу зэхэт драмэм.
 • Мазаем и 25-м — Аппаев Билал и «ТхьэIухудхэр зэрадыгъур» пьесэм тету ящIа, теплъэгъуитIу зэхэт гушыIэ спектаклым.
 • Спектаклхэм щыщIидзэр сыхьэт 19-рщ.
 • УпщIэ зиIэхэр фыщIэупщIэ хъунущ мы телефонхэмкIэ:42-64-94, 42-33-89.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

КIыщокъуэ Алим зэи тщыгъупщэнукъым

2019-01-29

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Горький Максим и цIэр зезыхьэ къэрал саугъэтыр зрата, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим и фэеплъу Налшык дэтым щIышылэм и 29-м сыхьэт 11-м удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.
 • КIыщокъуэр дунейм щехыжа махуэм теухуа фэеплъ пэкIум кърихьэлIахэр усакIуэр къыщалъхуа Щхьэлыкъуэ къуажэм кIуэнурэ абы и унэ-музейм еплъынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Адыгэ лIыхъужьхэм ятеухуауэ

2018-12-08

 • Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэр 2007 гъэм ди къэралым щагъэувауэ щытащ УФ-м и Президент Путин Владимир 2007 гъэм дыгъэгъазэм и 24-м «Урысейм и махуэ хэхахэмрэ дзэ щIыхьым и махуэмрэ ятеухуауэ» федеральнэ унафэм Iэ щIидза нэужь. 1917 гъэм нэсыху Урысейм щагъэлъапIэу щытар Георгий щихъым и орденхэр зратахэм я махуэшхуэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мы мазэм щагъэлъэгъуэнущ:

2018-11-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 8-м:
 • Къэрмокъуэ Мухьэмэд и «Лъагъуныгъэм и къарур»
 • (комедие)
 • ЩэкIуэгъуэм и 13-м:
 • Мамий Ерэджыб и «Псэлъыхъухэр» (лирикэ комедие)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Фестивалым фрагъэблагъэ

2018-10-23

 • УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Симфоние музыкэмкIэ VII дунейпсо фестивалым, СССР-м и цIыхубэ артист Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дызэрыт мазэм фыщеплъ

2018-10-02

 • Жэпуэгъуэм и 4-м: Касон Алехандрэ и пьесэм къытращIыкIа, IыхьитIу зэхэт «ХьэжьэIужьэ» лирикэ комедием.
 • Жэпуэгъуэм и 9-м: Гецадзе Акакие и пьесэ «Си адэшхуэм фыз къызэришэжар» и пьесэр зи лъабжьэ гушыIэм.
 • Жэпуэгъуэм и 16-м: Миллер Артур и пьесэмкIэ ягъэува «Ахэр псори си бынщ» драмэм.
 • Жэпуэгъуэм и 24-м: Толстой Алексей и пьесэм къытращIыкIа «Бгъэмрэ Бгъэ анэмрэ» драмэм.
 • Спектаклхэм щыщIидзэнур сыхьэт 19-рщ.
 • УпщIэ зиIэхэр 42-64-94, 42-33-89 телефонхэмкIэ фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ