ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ХъыбарегъащIэ'

Концертым фрагъэблагъэ

2018-07-24

 • Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм бадзэуэгъуэм и 25-м щекIуэкIынущ «Высоцкий Фест» (www.vfest.ru) урысейпсо зэпеуэм хыхьэу ирагъэблэгъа артистхэмрэ музыкантхэмрэ зыхэтыну концерт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Адыгэ щэнхабзэм и фестиваль Израилым  къыщызэIуах

2018-07-12

 • Израилым и адыгэ жылэ Кфар-Камэ гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 13 — 14 махуэхэм екIуэкIынущ. Мы гъэм абы хэтынущ Адыгэ Республикэм цIыхубэ къафэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Зэпеуэм фыхэтыну фыхуеймэ

2018-07-05

 • «ВагъуэщIэ» («Новая звезда») урысейпсо макъамэ зэхьэзэхуэм и еплIанэ зэхыхьэм хэтыну хуейхэр къыхахын щIадзэ. Абы я зэфIэкI щагъэлъэгъуэнущ Урысейм и щIыналъэ 85-м я лIыкIуэхэм. ТекIуэныгъэр къэзыхьауэ къалъытэну щIыналъэр зи артистыр финалым нэсу телевизореплъхэм Iэ нэхъыбэ зыхуаIэтырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

КъэфакIуэ цIэрыIуэхэм Москва зыкъыщагъэлъэгъуэнущ

2018-04-14

 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м сыхьэт 19-м «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым концерт ин щитынущ Москва МакъамэмкIэ и дунейпсо унэм и Светлановскэ залым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Лэжьыгъэхэр Iахын щIадзэ

2018-04-12

 • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым (Налшык къалэ) накъыгъэм и 4-5 махуэхэм щекIуэкIынущ «Кинокавказ» зыфIаща япэ Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и япэ зэхыхьэр. КъызэгъэпэщакIуэхэм абы хэтыну ирагъэблагъэ кинематографист IэщIагъэм ирилажьэу е ар гъэунэхун щIэзыдзагъащIэу илъэс 16-м щыщIэдзауэ 35-м нэсыху зи ныбжьхэр. Лэжьыгъэхэмрэ лъэIу тхылъхэмрэ Iахынущ мэлыжьыхьым и 22 хъуху. Ар зэрыгъэхьэзырын хуей щIыкIэри итщ, лъэIу тхылъри къыщыбгъанэ хъунущ www/kinokavkas.ru сайтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ФестивалитI зэгъусэу

2018-04-03

 • «Крымская арена», «Я талант» фестиваль-зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуейхэм я лъэIу тхылъхэр Iахын щIадзащ. Тургене- вым и цIэр зезыхьэ псапащIэ фондым къызэригъэпэщ зэхыхьэмкIэ и мурадыр зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэр утыку иришэу гъуэгу иритынырщ, щэнхабзэ, гъуазджэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнымкIэ щхьэпэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу

2018-03-01

 • Урысей Федерацэм ЦIыхубэ гвардиемкIэ и дзэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым и пшыхь Налшык зэрыщекIуэкIынумкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм хъыбар фегъащIэ.
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща концертыр гъатхэпэм и 7-м Музыкэ театрым щекIуэкIынущ, щыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Сталинград деж щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэр совет зауэлIхэм я текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

2018-01-25

 • Ди къэралым и щIыналъэхэм щекIуэкIынущ «Сталинград зауэ» зыфIаща Урысейпсо тхыдэ джэгу-зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым фрагъэблагъэ

2017-10-21

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Темыркъан Юрий и цIэрз езыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестиваль

2017-10-14

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-06-17

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр мэкъуауэгъуэм и 25-м зэриухыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-05-30

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 •  Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIэ 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

«Адыгэ хэкум» фрагъэблагъэ

2017-05-17

 • Адыгэ лъэпкъым и фэеплъ махуэм ГъукIэпщокъуэ Щауэмир и «Адыгэ хэку» анимацэ спектаклым еплъыну хуей псори къыдогъэблагъэ. Ар теухуащ 1763 — 1864 гъэхэм екIуэкIа гузэвэгъуэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Республикэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ фрагъэблагъэ

2017-05-16

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм Музыкэ театрым накъыгъэм и 18-м сыхьэт 18-рэ дакъикъэ  30-м фрегъэблагъэ. Абы щекIуэкIынущ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Къашыргъэ КIурацэ къызэралъхурэ илъэси 115-рэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист Къашыргъэ Билал илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа юбилей пшыхьыр.
 • УпщIэ зиIэхэр мы телефонхэмкIэ 42-43-13, 42-44-27, 77-42-08 фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

«Вагъуэ цIыкIум» фрегъэблагъэ

2017-05-13

 • Ди къэралым и щIыпIэ куэ-дым ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, хэгъуэгу, урысейпсо зэпеуэхэм пашэныгъэ щызыубыда, щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий къэфакIуэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэситху щрикъум ирихьэлIэу нэгузыужь концерт зэхешэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ