ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал IуэхущIапIэхэм'

ЩIыуэпсым и къулеигъэхэм дыхуэвгъэсакъ

2017-01-13

 • Мылъку зралъэфэлIэныр къэмыгъэхъуным теухуа лэжьыгъэм гулъытэшхуэ щыхуащI Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм. Ар абы ирегъэкIуэкI федеральнэ, щIыналъэ хабзэхэм тету.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм

Сыт псалъэмакъым къигъэлъэгъуар?

2016-10-26

 • Ди къэралым и щыхьэр Москва иджыблагъэ щызэхэтащ УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм я курыт школхэм ГИА-р 2016 гъэм зэрыщекIуэкIа щIыкIэм щыхэплъэж, апхуэдэ къэпщытэныгъэхэр дызыхуэкIуэ илъэсым къызэрызэгъэпэщыпхъэм ятеухуа зэхуэс ин. Абы хэтащ ди республикэм и лIыкIуэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм

Лэскэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр Инжыджокъуэ Сэфарбий егъэзащIэ

2016-09-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и чэнджэщэгъуу зэрагъэувам къыхэкIыу, Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым и дыгъуасэрей сессием администрацэм и Iэтащхьэ къулыкъур АфIэунэ Аслъэн щыщхьэщахащ. ЩIыналъэм и унафэщIым и къалэнхэр игъэзэщIэну пщэрылъ щащIащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэу лэжьа Инжыджокъуэ Сэфарбий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм

Иджыри мазихкIэ фыпэплъэ

2016-06-22

 • Социальнэ пщалъэр — уасэ езэгърабгъукIэ нэхъ мащIэ дыдэу токыу хуаутIыпщыр зэрыхъурщ. Абы и лейуэ къагъэсэбэпым нэхъыбэ хуозэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм

Министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ щылажьэхэр ягъэмащIэ

2014-02-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я зэхэлъыкIэм и IуэхукIэ» Указым. Абы ипкъ иткIэ КъБР-м и Правительствэм и зэхэлъыкIэр ягъэтэмэмыж икIи министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лэжьакIуэхэр процент 15-кIэ ягъэмащIэ. Абыхэм къадэ­кIуэу IэнатIэ щхьэхуэхэм я къызэгъэпэщыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъ­хьащ икIи абыхэм я унафэщIхэр ягъэуващ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм

Ахъшэу хухахым хохъуэ

2014-02-01

 •   2014 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ Социальнэ страхованэмкIэ фондым ит пособиехэм хэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм

УнэтIыныгъэхэр куэд мэхъу

2013-09-07

 • «IэнатIэхэр зэрызэпэубыдар къэгъэщэбэным хуэунэтIауэ щхьэхуэу лэжьыпхъэхэм я программэм» мы гъэм цIыху 568-рэ хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм

ПщIэншэу ират

2013-07-13

 • «Урысей Федерацэм и цIыхухэр псэупIэ езэгъырабгъукIэ, тыншыпIэ зиIэкIэ къызэгъэпэщыным, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и Iуэхутхьэбзэхэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2012 гъэм накъы­гъэм и 7-м УФ-м и Президентым къыдигъэкIа Указ 600-р ягъэзэщIэн мурадкIэ, КъБР-м и Правительствэм къищтащ псэупIэ щаухуэн папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкум щыщ щIы Iыхьэхэр цIыху щхьэхуэ­хэм пщIэншэу зэрыхупачыну щIыкIэм теухуа унафэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм

Нэхъ мащIэ щохъу

2013-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэмкIэ и рынокым зэрыщатхамкIэ, мы гъэм щIы­шылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ накъыгъэм и 31 пщIондэ цIыху 7557-рэ респуб­ли­кэм IэнатIэншэу къыщалъытащ. Мэкъуауэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу лэ­жьа­пIэн­шэ­хэм я бжыгъэм, нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ,1284-рэ кIэрыхуащ икIи 8822-рэ мэхъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым IэнатIэншэу щатхыр лэжьэфыну исым и проценти 2,3-м нос.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм