ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди куейхэм'

Ди куейхэм

2013-01-10

  • Гум и хуабагъэ
  • Илъэс тхущIым щIигъуауэ ХьэтIохъущы­къуей жылагъуэм щолажьэ сабий школ-интернат. Мы зэманым абы щыIэщ сабии 115-рэ. Къыхэгъэщыпхъэщ, властми цIыхубэми гулъытэ хэха мы интернатым зэрыхуа­щIыр. Псом хуэмыдэу цIыкIухэм хуагъэлъапIэ Илъэ­сыщIэ махуэшхуэр.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди куейхэм