ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дунейпсо Адыгэ Хасэ'

Быдэ ирехъу лъэпкъ лъэмыжыр!

2018-07-14

  • Ди газетым зэрытетащи, мэкъуауэгъуэм и 30-м Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр Анкара щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм, Абхъазым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Краснодар, Ставрополь крайхэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэр.
  •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейпсо Адыгэ Хасэ