ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

Къэрал унафэм тету

2022-09-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ зыхъумэжыныгъэмкIэ и советым и зэхуэс ин. Абы къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къэралым и цIыхухэр хэхауэ дзэм ираджэным теухуауэ ищIа унафэр щIыналъэм щыгъэзэщIэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЛIыхъужьхэм я щапхъэр ди гъуазэщ

2022-09-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Урысейм и ЛIыхъужьхэу хэкупсэ къалэнхэр яIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэхэм. Ахэр хэтщ «ЛIыхъужьхэм я блын», «Хэкум и ЛIыхъужьхэр ди гъуазэщ» къэрал-псо проектхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

СурэтыщIымрэ  гъуазджэм  дихьэххэмрэ  губгъуэм  щызэхуозэ

2022-08-30

 • Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэм и губгъуэм зэIущIэ телъыджэ щекIуэкIащ тхьэмахуэ кIуам. Гъуазджэм дихьэх щIалэгъуалэмрэ нэхъыжьыIуэхэмрэ махуэщIэм абдежым щыIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI, Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академием и член-корреспондент Црым Руслан и гъусэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Хъыбар нэпцIхэм  зэрапэщIэтыну Iэмалхэр къыхах

2022-08-20

 • Ставрополь крайм щыщ Железноводск къалэм щекIуэкIащ журналистхэм я 50-нэ егъэджэныгъэ форум. Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща зэIущIэм хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм къищынэмыщIауэ хэтащ медиаэкспертхэр, политологхэр, къэрал унафэщIхэр. «Планёрка» зи фIэщыгъэ зэхыхьэм и темэ нэхъыщхьэу щытащ иужьрей зэманым зэбграгъэх хъыбарыщIэ нэпцIхэм зэрапэщIэтыну Iэмалхэр. Форумым и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Мамырыгъэм и щIыналъэ  

2022-07-26

 • Осетие Ищхъэрэ — Аланием и Фиагдон Ипщэ щIыпIэм бадзэуэгъуэм и 19-м щыщIэдзауэ махуищкIэ щекIуэкIащ «Мамырыгъэм и щIыналъэ» прессэм и япэ фестиваль. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округымрэ Осетие Ипщэмрэ я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ГъащIэм и нэхугъэ IэфI

2022-06-30

 • «Си фIэщ мэхъу бгырыс Iэлыр гурыщIэ телъыджэм — гъащIэм и нэхугъэ IэфIым, щIэныгъэм — къызэрыщIэтэджэнур… Сэ сымылъагъункIи хъунщ а дакъикъэр — си лъахэм щIэныгъэншагъэр IэщIыб щищIыну лъэхъэнэр; сыт хуэдиз гухэхъуэгъуэ зыхэсщIэнт сэ абы щыгъуэ!» — 1836 гъэм итхыгъауэ щытащ адыгэ узэщIакIуэ цIэрыIуэ Нэгумэ Шорэ. Хэкупсэ нэсыр зыщIэхъуэпса а Iуэхугъуэ иныр лъэпкъым къыщыдэхъулIар илъэси 100-м нэс дэкIауэщ. Абы щыгъуэ, 1932 гъэм, Псыхуабэ (Пятигорск) къыщызэIуахауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Улахуэм хагъэхъуэнущ  шыщхьэуIум и 1-м щыщIэдзауэ

2022-06-18

 • Правительствэм и лэжьакIуэхэмрэ муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэмрэ хэту мэкъуауэгъуэм и 15-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщигъэуващ бюджет IэнатIэм пэрытхэм я улахуэр къэIэтыным хуэунэтIауэ нэгъабэ ирагъэжьа лэжьыгъэхэм пащэну. Республикэм и унафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ цIыхухэм я хэхъуэхэр зэпымыууэ нэхъыбэ щIыным теухуауэ УФ-м и Президент Путин Владимир къигъэува къалэныр псоми япэ игъэщын зэрыхуейр, абы и лъэныкъуэкIэ республикэр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм къакIэрыху зэрымыхъунур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Кинофестивалыр къызэIуах

2022-06-11

 • КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым мэкъуауэгъуэм и 8-м къыщызэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр — илъэси 100» ебланэ дунейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар. Зэхыхьэр УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ я дэIэпыкъуэгъуу ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Налшык и Мей хьэблэр

2022-06-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыIущIащ ДОМ.РФ-м и унафэщI Мутко Виталий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Тхыдэр  зыщагъэгъупщэркъым

2022-05-24

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуауэ. Ар къызэригъэпэщащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэ. Абы ирагъэблэгъащ КъБКъУ-м и педколледжым и студентхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Шэрджэсхэр  Налшык  щохьэщIэ

2022-04-30

 • Мы махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм къригъэблагъэри Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщаплъыхьащ КъШР-м щыIэ Али-Бердыкъуэ къуажэм и курыт школым и 8-11-нэ классхэм щеджэ ныбжьыщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

КъыхэтхыкIым кърикIуахэр

2022-04-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэрал статистикэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Гъащтэ Аурикэ. Ахэр тепсэлъыхьащ статистикэмкIэ республикэ IэнатIэм нэгъабэ иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Беларусымрэ зэгуроIуэ

2021-10-30

 • КъБР-м и Правительствэм жэпуэгъуэм и 27-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIущIащ Беларусь Республикэм хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и министр Перцов Владимиррэ лэжьакIуэ гупымрэ. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ лъэныкъуэхэр зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ яубзыхуа, нэгъабэ фокIадэ мазэм Беларусымрэ Урысеймрэ я VII зэхуэсышхуэм хыхьэу зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ. ЗэIущIэм Iэ щыщIадзащ 2022 — 2023 гъэхэм республикитIыр зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыныр  къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ

2021-09-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм и IэщIагъэлIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Псоми  я  фейдэ зыхэлъ зэдэлэжьэныгъэ

2021-07-31

 • «Урысейм и пощт» ФГУП-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм иджыблагъэ щекIуэкIащ абы и лэжьакIуэхэмрэ республикэм къыщыдэкI газет нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэмрэ я зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ IэнатIэхэм яку дэлъ зэдэлэжьэныгъэр егъэфIэкIуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр