ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

ЩIэблэр зэкъуагъэувэ

2023-01-26

 • Налшык къалэ библиотекэ №10-м щекIуэкIащ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ папщIэ къызэрагъэпэща «Движение первых» урысей зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и япэ зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ республикэм гъэсэныгъэ, щIэныгъэ щрагъэгъуэт и IуэхущIапIэхэм япэ къудамэхэр къыщызэIухыным. А лэжьыгъэр зэфIэкIын хуейщ щIышылэм и 27 — мазаем и 10 пIалъэм къриубыдэу. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ «Движение первых» зэгухьэныгъэм ди щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI Шыпш Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Анэдэлъхубзэхэм я пщIэр щаIэт

2022-12-29

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ и Адыгэ щэнхабзэ центрым и уна- фэщI, филологие щIэны- гъэхэмкIэ кандидат, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм и доцент Езауэ Мадинэ иджыблагъэ Мэзкуу щекIуэкIа зэIущIэ гъэщIэгъуэным и лэжьыгъэм хэтащ. Урысей Федерацэм щызекIуэ анэдэлъхубзэхэр езыгъэджхэм я Япэ урысейпсо зэхуэсым цIыхушхуэ зэхишащ, лъэпкъыбзэхэм я мыхьэнэри къиIэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Лъэпкъ зыужьыныгъэм хуэлажьэу

2022-12-27

 • Адыгэхэр дызэрыин икIи дызэрыпагэ лъэпкъ щIэныгъэм и купсэр, и фIыпIэр «щызэхуэхьэса» жылагъуэ зэгухьэныгъэщ ЩIэныгъэхэмкIэ Дуней-псо Адыгэ Академиер. Ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъуам хуэгъэпса конференцышхуэ иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ. Зэхуэсым хэтащ ЩIДАА-м къызэщIиубыдэ абхъаз-адыгэхэм я щIэныгъэлI пажэу 80-м щIигъу. Ахэр къикIат Кавказ Ищхъэрэм и республикэхэм, Абхъазым, Тыркум. Иджырей хъыбарегъащIэ Iэмал пэрытхэр къагъэсэбэпу къызэрагъэпэща конференцым и лэжьыгъэм кIэлъыплъащ лъэпкъ Iуэхум мыхьэнэшхуэ езыт куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зыужьыныгъэм и лъабжьэр

2022-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъуам хуэгъэпса щIэныгъэ-практикэ конференц ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Мылъку къегъэщIыным  пымыщIа IуэхущIапIэхэм  ядоIэпыкъу

2022-12-22

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм мы махуэхэм щекIуэкIащ КъБР-м мылъку къегъэщIыным пымыщIауэ щылажьэ IуэхущIапIэхэм я зэхыхьэ. Ар КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыкIухэр усэкIэ ягъафIэ

2022-12-22

 • Налшык дэт 41-нэ прогимназием и гъэсэн цIыкIухэм усэгъафIэ хуащIащ. Сабийхэм къыхузэIуахащ адыгэ усыгъэм и зы напэкIуэцI щIэщыгъуэ — Джэрыджэ Арсен и усыгъэ дунейм хагъэплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Дунейм и къабзагъэр зыхуэдэр

2022-12-08

 • «КъБР-м и муниципальнэ щIыналъэхэм я совет» зэгухьэныгъэм и правленэмрэ (АСМО) ЩIыпIэ самоуправленэм и урысейпсо советым Къэбэрдей-Балъкъэ- рым щиIэ бюромрэ дыгъэгъазэм и 6-м зэгъусэу ирагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и щIыналъэхэм къабзагъэр къызэрыщызэрагъэпэщымрэ абы пыщIа гугъуехьхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Дохутырхэр зэхохьэ

2022-12-06

 • Ди хэгъэгухэр къызэрыунэху-рэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Дохутырхэм я хасэ» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и етIуанэ зэхыхьэр иджыблагъэ щекIуэкIащ УФ-м и Правительствэм деж щыIэ ФинансхэмкIэ университетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Гъэсэныгъэр къыщежьэр

2022-11-26

 • «Иджырей лъэхъэнэм и гъэунэхуныгъэхэмрэ цIыхум и гъэсэныгъэмрэ» зыфIаща XXXI дунейпсо егъэджэныгъэ Iуэхухэм хыхьэу, КъБР-м и Парламентым дин лэжьакIуэхэмрэ жылагъуэм и лIыкIуэхэмрэ хэту гъэ къэс къызэригъэпэщ зэхуэсхэр иджы ебланэу Налшык щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Дызэрыгушхуэ щIалэгъуалэ

2022-11-19

 • Ди къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэ цIэрыIуэхэм хабжэ УФ-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту лажьэ МГИМО-р — Къэрал зэхуаку зэхущытыкIэхэмкIэ институту (университету) Москва дэтыр. КъызэрызэIуахрэ илъэс 80-м нэса еджапIэр институтищрэ факультетипщIу зэхэтщ. Абыхэм щоджэ студент мини 10-м щIигъу. Ди гуапэ зэрыхъу- щи, МГИМО-м щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэрагъэгъуэт Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ цIыху 30-м щIигъум, аспирантхэри яхэту. Абыхэм иджыблагъэ яхуэзащ ди республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ТхакIуэхэр зочэнджэщ

2022-10-29

 • Иджыблагъэ Ставрополь щIыналъэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я еплIанэ хэгъэгузэхуаку фестиваль. «Зэныбжьэгъугъэм и псынащхьэ» зэхыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь щIыналъэм я лIыкIуэхэр хэтащ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЗэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэ

2022-10-25

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. «Сябры» белорус жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Сидорук Павел IуэхущIапIэм щылажьэ егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ ФIыщIэ тхылъхэмрэ ЩIыхь тхылъхэмрэ яритащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЕгъэджакIуэхэр егъэгушхуэ, егъэлъапэ

2022-10-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЕгъэджакIуэм и дуней-псо махуэм ирихьэлIэу хуэзащ ди республикэм и школхэм щылажьэ егъэджакIуэ ныбжьыщIэхэм. ЗэIущIэм хэтащ пэщIэдзэ классхэм, гуп нэхъыжьхэм гуманитар, естественнэ-щIэныгъэ предметхэр, информатикэр, физкультурэмрэ ОБЖ-рэ щезыгъэджхэу, щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт IуэхущапIэхэм щылажьэхэу IэнатIэм пэрыувагъащIэ IэщIагъэлIхэр. Абы кърихьэлIащ КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къэрал унафэм тету

2022-09-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ зыхъумэжыныгъэмкIэ и советым и зэхуэс ин. Абы къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къэралым и цIыхухэр хэхауэ дзэм ираджэным теухуауэ ищIа унафэр щIыналъэм щыгъэзэщIэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЛIыхъужьхэм я щапхъэр ди гъуазэщ

2022-09-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Урысейм и ЛIыхъужьхэу хэкупсэ къалэнхэр яIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэхэм. Ахэр хэтщ «ЛIыхъужьхэм я блын», «Хэкум и ЛIыхъужьхэр ди гъуазэщ» къэрал-псо проектхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр