ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

Къэралпсо  мыхьэнэ  зиIэ  щэнхабзэ  зэхыхьэ

2023-05-16

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм накъыгъэм и 13-м щекIуэкIащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм щэнхабзэмкIэ и лэжьыгъэр ЗэзыгъэуIу советым и зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектыр зэрагъэзащIэм. Абы хэтащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Преподобная Надеждэ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэм хъыбарегъащIэ  IэнатIэхэр толажьэ

2023-05-06

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я зэхуаку зэгурыIуэныгъэрэ зэкъуэтыныгъэрэ дэлъынымкIэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ягъэзащIэ къалэ-ным. Къыхалъхьа Iуэхугъуэм убгъуауэ икIи купщIафIэу тепсэлъыхьащ «КъБР-Медиа» ГКУ-м и унафэщIым и къуэдзэ Дзыгул МуIэед.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIэныгъэм хэлъхьэныгъэ  хуэзыщIахэр

2023-05-04

 • «ЩIэныгъэ къэхутэныгъэхэмрэ щымыIауэ къагупсыса IэрыкIхэмрэ я дуней телъыджэ» зыфIаща Iуэху Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ ЩIэныгъэ библиотекэм техникэ литературэмкIэ и къудамэм щрагъэкIуэкIащ. Ар ирагъэхьэлIащ ЩIэныгъэмрэ технологиемрэ я махуэ щыIэ зэрыхъурэ илъэсипщI зэрырикъур, апхуэдэуи ЦIыхум езым и губзыгъагъэкIэ къигъэщIыфым и дунейпсо махуэр (мэлыжьыхьым и 26-р) щагъэлъапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIалэгъуалэр яущий

2023-04-01

 • Бабугент къуажэм дэт кадет школ-интернат №2-м щызэIущIащ «Альтаир» Урыс географие зэгухьэныгъэм и щIалэгъуалэ клубым хэтхэмрэ еджакIуэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Налшык и паркым жыгищэ щыхасэ

2023-03-18

 • Гъатхэпэм и 16-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ мэзыр зехьэнымкIэ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ щIыналъэ округхэм хиубыдэ республикэхэм я къалэнхэр зэрагъэзащIэм щытепсэлъыхьа, мы унэтIыныгъэмкIэ 2022 гъэм зэфIахамрэ 2023 гъэм ялэжьын хуейуэ яубзыхуамрэ щытепсэлъыхьа зэIущIэ. КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхэта зэхуэсым хэтащ ди гъунэгъу щIыпIэхэм я лIыкIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЯхузэфIэкIам хоплъэжри,  къапэщылъхэр яубзыху

2023-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэ екIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ, гъуазджэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм 2022 гъэм яхузэфIэкIар къэпщытэжыным, дызэрыт илъэсым къриубыдэу къапэщылъ къалэнхэр убзыхуным. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, муниципальнэ щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, театрхэм, концерт IуэхущIапIэхэм, музейхэм, библиотекэхэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм, методикэ центрхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, нэгъуэщI щэнхабзэ IуэхущIапIэ куэдми я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Анэдэлъхубзэхэм ятегъэщIауэ

2023-03-07

 • ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсым хыхьэу икIи Анэдэлъхубзэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Бахъсэн щIыналъэм иджыблагъэ хэгъэгупсо зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ. ЩIэблэм щIэныгъэ ябгъэдэзылъхьэхэмрэ ахэр зыгъасэхэмрэ щагъэлъапIэ зэхуэсыр тегъэщIауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыдэлъху лъэпкъитIым – адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ – я бзэхэм, щэнхабзэхэм, IурыIуатэ икIи литературэ хъугъуэфIыгъуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

2023-03-02

 • Вовчок Маркэ (1833 — 1907) и цIэр зезыхьэ фэеплъ унэ-музейм щекIуэкIащ «Межкультурные коммуникации — гарант взаимной интеграции и добрососедства» лэпкъхэм зэдай Iуэхум хыхьэу япэу къызэрагъэпэща «Долинские встречи у Марии Вилинской» зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Уи бзэр, бзууэ, пIэщIэкIамэ, КIэлъылъати, къэпхъуэтэж

2023-02-22

 • Анэдэлъхубзэр, зэрытщIэщи, цIыхум зезыгъэужь Iэмал къудейкъым, ар лъэпкъыр адрейхэм къахэзыгъэщ, и хабзэрэ щэнхабзэрэ зыхъумэ къулеигъэщ. ООН-м къызэритымкIэ, дуней псом бзэуэ мини 7-м нэблагъэ тетщ, абы щыщу мини  2,5-м кIуэдыжынкIэ шынагъуэ ящхьэщытщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, тхьэмахуитI къэс зы бзэ токIуэдыкIыж, ар щыщымыIэжым — лъэпкъри хошыпсыхьыж. Абы къыхэкIыу, 1999 гъэм ЮНЕСКО-м и конференц нэхъыщхьэм къыщыхалъхьэри, 2000 гъэм къыщыщIэдзауэ ягъэлъапIэ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр. АбыкIэ цIыхухэр къыхураджэ хуэдэщ я анэдэлъхубзэр зыщамыгъэгъупщэну, яхъумэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIэблэр зэкъуагъэувэ

2023-01-26

 • Налшык къалэ библиотекэ №10-м щекIуэкIащ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ папщIэ къызэрагъэпэща «Движение первых» урысей зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и япэ зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ республикэм гъэсэныгъэ, щIэныгъэ щрагъэгъуэт и IуэхущIапIэхэм япэ къудамэхэр къыщызэIухыным. А лэжьыгъэр зэфIэкIын хуейщ щIышылэм и 27 — мазаем и 10 пIалъэм къриубыдэу. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ «Движение первых» зэгухьэныгъэм ди щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI Шыпш Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Анэдэлъхубзэхэм я пщIэр щаIэт

2022-12-29

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ и Адыгэ щэнхабзэ центрым и уна- фэщI, филологие щIэны- гъэхэмкIэ кандидат, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм и доцент Езауэ Мадинэ иджыблагъэ Мэзкуу щекIуэкIа зэIущIэ гъэщIэгъуэным и лэжьыгъэм хэтащ. Урысей Федерацэм щызекIуэ анэдэлъхубзэхэр езыгъэджхэм я Япэ урысейпсо зэхуэсым цIыхушхуэ зэхишащ, лъэпкъыбзэхэм я мыхьэнэри къиIэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Лъэпкъ зыужьыныгъэм хуэлажьэу

2022-12-27

 • Адыгэхэр дызэрыин икIи дызэрыпагэ лъэпкъ щIэныгъэм и купсэр, и фIыпIэр «щызэхуэхьэса» жылагъуэ зэгухьэныгъэщ ЩIэныгъэхэмкIэ Дуней-псо Адыгэ Академиер. Ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъуам хуэгъэпса конференцышхуэ иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ. Зэхуэсым хэтащ ЩIДАА-м къызэщIиубыдэ абхъаз-адыгэхэм я щIэныгъэлI пажэу 80-м щIигъу. Ахэр къикIат Кавказ Ищхъэрэм и республикэхэм, Абхъазым, Тыркум. Иджырей хъыбарегъащIэ Iэмал пэрытхэр къагъэсэбэпу къызэрагъэпэща конференцым и лэжьыгъэм кIэлъыплъащ лъэпкъ Iуэхум мыхьэнэшхуэ езыт куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зыужьыныгъэм и лъабжьэр

2022-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъуам хуэгъэпса щIэныгъэ-практикэ конференц ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Мылъку къегъэщIыным  пымыщIа IуэхущIапIэхэм  ядоIэпыкъу

2022-12-22

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм мы махуэхэм щекIуэкIащ КъБР-м мылъку къегъэщIыным пымыщIауэ щылажьэ IуэхущIапIэхэм я зэхыхьэ. Ар КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыкIухэр усэкIэ ягъафIэ

2022-12-22

 • Налшык дэт 41-нэ прогимназием и гъэсэн цIыкIухэм усэгъафIэ хуащIащ. Сабийхэм къыхузэIуахащ адыгэ усыгъэм и зы напэкIуэцI щIэщыгъуэ — Джэрыджэ Арсен и усыгъэ дунейм хагъэплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр