ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

Журналистхэр Сочэ щызэхуос

2019-09-26

 • Мы махуэхэм Сочэ къалэм щокIуэкI «Вся Россия — 2019» иджырей журналистикэм и XXIII форумыр. Абы щызэхуэсащ Урысей Федерацэм и хэгъэгу зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм къикIа журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ, политик, хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэхэр. Ди щIыналъэм и лIыкIуэу зэхыхьэм хэтщ КъБР-м и Журналистхэм я союзым   и унафэщI Шаваевэ Разият, район газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэр, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щыщхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

IэщIагъэлI  ныбжьыщIэхэр

2019-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм вэсэмахуэ еджапIэ нэхъыщхьэм ахэр щратыжащ. Абы теухуа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэмрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ и органхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Шууей Хасэм хэтхэр зэхуос

2019-06-11

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и къудамэм — Шууей Хасэм — и зи чэзу зэхуэс Налшык къалэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ а зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Къудей Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Гу  зылъытапхъэр мащIэкъым

2019-02-02

 • ЩIышылэм и 31-м УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ хэхакIуэхэм яIущIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым зеужь

2019-01-22

 • Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ КъБР-м щыIащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей. Абы къипщытащ ди щIыналъэм инвестицэ проектхэр зэрыщагъэзэщIар, цIыхухэм я гъащIэр егъэфIэкIуэн, экономикэм зегъэужьын папщIэ къэрал Iуэхуу республикэр зыхэтыр здынэ-сар. КъищынэмыщIауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ Чеботарёвымрэ щызэпсэлъам ягъэбелджылащ 2025 гъэ пщIондэ щIыналъэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зиужьыным хуэунэтIауэ яубзыхуа Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Абы нэхърэ нэхъыщхьэ щыIэкъым

2019-01-10

 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу КъБР-м щыIэм къегъэщIылIауэ лажьэ Эксперт советым и зэIущIэм щызэхалъхьэжащ 2018 гъэм зэфIагъэкIахэм кърикIуахэр. Абы теухуауэ къэпсэлъащ Уполномоченнэ Зумакулов Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Альпинист цIэрыIуэр школакIуэхэм яхуозэ

2018-11-22

 • Ислъэмей дэт курыт еджапIэ №1-м къуажэдэс щIалэгъуалэм щаIущIащ КъБР-м АльпинизмэмкIэ, бгым дэкIыным-рэ спорт туризмэмкIэ и федерацэм и президент Ольмезов Абдул-Хьэлым. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Бахъсэн щIына-лъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ «2017 — 2019 гъэхэм Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и щIалэгъуалэ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр гъэзэщIэныр» программэм ипкъ иткIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

 КНР-мрэ КъБР-мрэ  я зэпыщIэныгъэхэр ирагъэфIакIуэ

2018-08-04

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ КНР-м и чрезвычайнэ икIи полномочнэ лIыкIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Лирэ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и къуэдзэ Умаханов Ильяс, Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., Къэрал Думэм и депутатхэр, районхэмрэ къалэхэмрэ я Iэтащхьэхэр, министерствэхэм, ведомствэхэм я унафэщIхэр, хьэрычэтыщIэ Iуэхум пэрытхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Адыгэ жылагъуэр зыгъэпIейтей Iуэхухэр къаIэт

2018-07-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я редакцэхэм зэгъусэу къызэрагъэпэщ зэIущIэм и зи чэзу зэхыхьэр мызыгъуэгум Черкесск къалэм щекIуэкIащ. «Черкес хэкум» и редактор нэхъыщхьэ Абидокъуэ Люсанэ зэхуишэсащ хъыбарегъащIэ IэнатIэм, бзэм, литературэм хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ХэкIыпIэхэр  къалъыхъуэу

2018-07-07

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат бадзэуэгъуэм и 5-м и лэжьапIэ пэшым пресс-конференц щригъэкIуэкIащ. Ар теухуа- уэ щытащ Налшык къалэ и ЛъхуапIэ унэр республикэм и Перинатальнэ центрым зэрыхагъэхьэжым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Спорт ухуэныгъэхэр къапщытэ

2018-07-05

 • КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъамрэ абы и къуэдзэ Анаев Аслъэнрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Гундэлэн, Былым, Эльбрус жылагъуэхэм, КъБКъУ-м и зыгъэпсэхупIэм, Азау тафэм, къищынэмыщIауэ, зыщагъэгъуэзащ Тырныауз дэт стадионымрэ «Геолог» спорткомплексымрэ я лэжьэкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм

2018-04-17

 • Урысей Федерацэм и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и хэщIапIэу Псыхуабэ дэтым махуэку кIуам щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и хъы-барегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм (АСМИ) и правленэм и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ нэгъабэ яхузэфIэкIахэмрэ мы гъэм къапэщылъ къалэнхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыхухэмрэ Iуэхухэмрэ

2018-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  и  мэкъумэш IэнатIэм  къитащ  щIыналъэм и  хэхъуэ  псоми  я  Iыхьэ  щанэр
 •  КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэм щызэхалъхьэжащ блэкIа илъэсым зэфIагъэкIахэр икIи щаубзыхуащ 2018 гъэм къапэщытхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ХабзэщIэм и гугъу щащIащ

2017-12-07

 • КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм дыгъэгъазэм и 4-м ще-кIуэкIащ Афганистаным щызэуахэм я Урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и правленэм и зи чэзу зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIыпIэ дахэм и зыгъэпсэхупIэхэр иджырей мардэм къезэгъыжыркъым

2017-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 10-м екIуэкIащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и зи чэзу зэхуэс. Абы щытепсэлъыхьащ республикэм зыщагъэпсэхуу, я узыншагъэр щрагъэфIакIуэу иIэ IуэхущIапIэхэр зыхуей хуэгъэзэнымрэ зегъэужьынымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр