ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

Улахуэм хагъэхъуэнущ  шыщхьэуIум и 1-м щыщIэдзауэ

2022-06-18

 • Правительствэм и лэжьакIуэхэмрэ муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэмрэ хэту мэкъуауэгъуэм и 15-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщигъэуващ бюджет IэнатIэм пэрытхэм я улахуэр къэIэтыным хуэунэтIауэ нэгъабэ ирагъэжьа лэжьыгъэхэм пащэну. Республикэм и унафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ цIыхухэм я хэхъуэхэр зэпымыууэ нэхъыбэ щIыным теухуауэ УФ-м и Президент Путин Владимир къигъэува къалэныр псоми япэ игъэщын зэрыхуейр, абы и лъэныкъуэкIэ республикэр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм къакIэрыху зэрымыхъунур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Кинофестивалыр къызэIуах

2022-06-11

 • КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым мэкъуауэгъуэм и 8-м къыщызэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр — илъэси 100» ебланэ дунейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар. Зэхыхьэр УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ я дэIэпыкъуэгъуу ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Налшык и Мей хьэблэр

2022-06-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыIущIащ ДОМ.РФ-м и унафэщI Мутко Виталий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Тхыдэр  зыщагъэгъупщэркъым

2022-05-24

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуауэ. Ар къызэригъэпэщащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэ. Абы ирагъэблэгъащ КъБКъУ-м и педколледжым и студентхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Шэрджэсхэр  Налшык  щохьэщIэ

2022-04-30

 • Мы махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм къригъэблагъэри Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщаплъыхьащ КъШР-м щыIэ Али-Бердыкъуэ къуажэм и курыт школым и 8-11-нэ классхэм щеджэ ныбжьыщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

КъыхэтхыкIым кърикIуахэр

2022-04-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэрал статистикэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Гъащтэ Аурикэ. Ахэр тепсэлъыхьащ статистикэмкIэ республикэ IэнатIэм нэгъабэ иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Беларусымрэ зэгуроIуэ

2021-10-30

 • КъБР-м и Правительствэм жэпуэгъуэм и 27-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIущIащ Беларусь Республикэм хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и министр Перцов Владимиррэ лэжьакIуэ гупымрэ. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ лъэныкъуэхэр зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ яубзыхуа, нэгъабэ фокIадэ мазэм Беларусымрэ Урысеймрэ я VII зэхуэсышхуэм хыхьэу зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ. ЗэIущIэм Iэ щыщIадзащ 2022 — 2023 гъэхэм республикитIыр зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыныр  къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ

2021-09-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ яхуэзащ республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм и IэщIагъэлIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Псоми  я  фейдэ зыхэлъ зэдэлэжьэныгъэ

2021-07-31

 • «Урысейм и пощт» ФГУП-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм иджыблагъэ щекIуэкIащ абы и лэжьакIуэхэмрэ республикэм къыщыдэкI газет нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэмрэ я зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ IэнатIэхэм яку дэлъ зэдэлэжьэныгъэр егъэфIэкIуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Чайкэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым зыхегъэгъуазэ Къэзакъхэм я зэхуэсым ирохьэлIэ

2021-07-13

 • Бадзэуэгъуэм и 9 — 15 махуэхэм Налшык къалэ щокIуэкI «Къэзакъ зэкъуэтыныгъэ-2021» V евразие форумыр. Ар Iэтауэ къызэIуахащ бадзэуэгъуэм и 10-м. Къэзакъ щIалэгъуалэм я форумым и япэ махуэм зыкърагъэхьэлIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Тэрч къэзакъыдзэм и атаман Кузнецов Виталий, Къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ Синодальнэ комитетым и унафэщI, Ставропольрэ Невинномысскрэ я митрополит Кирилл, Пятигорскрэ Черкесскрэ я архиепископ Феофилакт сымэ, нэгъуэщI къулыкъущIэхэм. Къэзакъ форумым хэтщ Урысейм и хэгъэгъу зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа щIалэгъуалэу 130-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Егъэджэныгъэм и фIагъыр

2021-06-29

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджэныгъэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм щокIуэкI практикэ семинар инрэ щIэныгъэ конференцрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Сабийм  нэхърэ  нэхъ  лъапIэ  щыIэкъым

2021-06-04

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ депутатхэр и гъусэу щыIащ Прохладнэ къалэм дэт сабий унэ-интернатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

«Согугъэ  иджыри Барэсбий къэпсэлъэну…»

2021-04-06

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и унэм «МамырщIэкъу» зыфIаща зэIущIэр иджыблагъэ щызэхэтащ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий (1947 — 2020) и фэеплъыр гъэлъэпIэным теухуа пшыхьыр щIызэхашам щхьэусыгъуэ иIэт: Абхъаз къэралыгъуэм и дамыгъэ нэхъыщхьэм, «Ахьдз Апша» («Напэмрэ ЩIыхьымрэ») орденым, и етIуанэ нагъыщэр, щIэныгъэлIым и унагъуэм Iэрыгъэхьэжынырт. Зи цIэ къитIуа дамыгъэр зыхуагъэфащэр щIэныгъэм, щэнхабзэм, гъуазджэм хуащIа хэлъхьэныгъэмкIэ Хэкумрэ лъэпкъымрэ я пщIэмрэ щIыхьымрэ езыгъэIэтахэрщ. Бгъэжьнокъуэ Барэсбий и гъащIэри и лэжьыгъэри зыхуэунэтIауэ щытар аращ — щIэныгъэм и Iэмалхэмрэ гъуэгухэмкIэ адыгэ-абазэ лъэпкъхэр зэпыщIэнырт, я зэхуаку дэлъын хуей зэш лъэмыжыр гъэбыдэнырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Ди блэкIар тщымыгъупщэн папщIэ

2021-02-11

 • Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Нарышкин Сергей видеоконференц зэпыщIэныгъэ мардэм тету иригъэкIуэкIащ Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и президиумым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм и тхыдэм, абы цIыху мамыру хэкIуэдахэм я бжыгъэр ди зэманым языныкъуэхэм зэрыхуейуэ къалъытэу зэрыхуежьар яхуэбдэ зэрымыхъунум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

НыбжьыщIэхэр  утыку  къохьэ

2021-02-11

 • Хабзэ хъуауэ, Урысей щIэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу ди къэралым и щIыналъэхэм илъэс къэс къыщызэрагъэпэщ «ЩIэныгъэм хэзышэ лъэбакъуэ» щIэныгъэ-практикэ конференцхэр.  НыбжьыщIэхэр щызэчэнджэщ апхуэдэ зэIущIэ купщIафIэ мы махуэхэм щокIуэкI ди республикэми. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэлI, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм я республикэпсо советымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр