ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-17

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Хугу хэлъу гъэва нэкулъ
 • Хугур зэхадз, псы щIыIэкIэ ялъэс, Iэнэм тракIутэри ягъэжэпхъ. Мэл тхьэмщIыгъур ягъэкъабзэ, тыкъыр цIыкIуу, джэш хьэдзэ хуэдизурэ яупщIатэ, шыуаным е кIэструл куум иралъхьэ. Абы халъхьэ бжьыныху уба, тыкъыр цIыкIуурэ зэпыгъэлъэлъа щэ тхъурымбэ, хугу, шыгъу, шыбжий, бжьыныщхьэ упщIэта, бурш, джэдгын хьэжа, итIанэ псы щIыIэ хакIэри зэIащIэ. Абы иужькIэ а къагъэхьэзырар кIэтIий лъэсам ирамыубащэурэ иралъхьэ, и кIапэр кIэтIий псыгъуэкIэ е IуданэкIэ папхыкIыжри, псывэм халъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-10

 • Псалъэ пэжхэр
 • Сакъ и анэ гъыркъым
 • Нэмысым насып къыдокIуэ.
 • Джатэм и щIагъи пэжыр жыIэ.
 • Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж.
 • АжалитI щыщымыIэкIэ, а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-03

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Ахъшэр куэдмэ, щхьэр егъэуназэ
 • Дуней нэпцIыжьым псори къегъапцIэ, зэхэлъщи псори зэгъэпцIауэ.
 • УзылъэмыIэс хъуэпсапIэ куэд дунейм къытонэ.
 • ГупкIэм пысри мэгугъэ зэгуэр гуплIэр къылъысыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-27

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ щIа прунж хьэнтхъупс, бжьын гъэлыбжьа тедзауэ
 • Прунж лъэсар шыгъу зыхэдза псы къэкъуалъэм хакIутэ, зэIащIэурэ, тхъурымбэр къытрахыурэ зэ къытрагъэкъуалъэ. МафIэр щабэ ящIри, ныкъуэвэфI хъуху ягъавэ, зэзэмызэ тхъурымбэр къытрахыурэ. ИтIанэ зэIащIэурэ шэ гъэпщтар щIакIэ, мафIэр щабэ ящIри, хьэзыр хъуху ягъавэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-20

 • Сабийхэм жаIэ
 • ЖысIэну хъуар жаIакIэщ…
 • ЕджакIуиплI дерсым къыкIэрыхуати, абы и щхьэусыгъуэмкIэ егъэджакIуэр еупщIырт.
 • — Ди сыхьэтыр къэувыIати, сыкъыкIэрыхуащ, — жиIащ зым.
 • — Сэ хущхъуэхьэ сагъэкIуати, сыгуващ, — жиIащ етIуанэм.
 • — Сэ си шыпхъу нэхъыщIэ цIыкIур садым сшати… — жиIащ ещанэм.
 • ЕплIанэм деж чэзур къыщысым, хъыджэбз цIыкIур къэгъащ.
 • — Щхьэ угърэ? Сыт уэ къытхуэбгупсысынур?
 • — Сэ жысIэну хъуар жаIакIэщи, согъ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-13

 • Псалъэжьхэр
 • Псэр ящэри, напэ къащэху
 • Уи хъуэрыбзэ зымыщIэм уи гухэлъ жумыIэ.
 • Дыгъуэм и кIэр мыгъуэ мэхъу.
 • Зи щхьэ илъым и щхьэ урилъытынщ.
 • Куэд къыубжмэ, уи тхьэмадэжь и цIэри къыхэхуэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-06

 • КъэкIыгъэхэр
 • Бжьын
 • Бжьыныр зымышхрэ ерыскъыхэлъхьэу къэзымыгъэсэбэпрэ щIы хъурейм лъэпкъ къыщыгъуэтыгъуейщ. Аращ дэнэкIи куэду щIыщащIэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-06-29

 • Псалъэжьхэр
 • А сигу, зыIэжьэ, а си жьэ, зыубыд
 • Абдж щыкъуейм лъапцIэу ухэмыувэ.
 • Закъуэныгъэ нэхърэ — Iэл къыбдис.
 • Абы бгым зыщидзыжмэ, уэ вийкIэ увэну? («Умыфыгъуэ, умыижэ» жыхуиIэщ).
 • Нанэм щlыгъур дадэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-06-22

 • Зы уэрэдым и хъыбар
 • «АНЭ»
 • Ди лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэм ящыщщ зи къалэмыпэм уэрэд дахэ куэд къыщIэкIа, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, макъамэтх, уэрэдус Щомахуэ Хьэсэнбий. Абы зэрыжиIэмкIэ, дэтхэнэ и IэдакъэщIэкIми лъабжьэ хуэхъуар гъащIэм зыщрихьэлIа Iуэхугъуэщ. Арагъэнщ ахэр цIыхухэм ягу щIыдыхьэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-06-15

 • ЦIыкIухэм  факъыхуеджэ
 • Мыщэ – бжьахъуэ
 • Зи щхьэр къызыхуэмыIэту къыдыхьэж къуэр зылъэгъуа анэр жыг лъэдакъэжьым хуэмурэ тетIысхьащ. «Аргуэру…», — къиIущэщащ абы. И къуэри къыщIыхьэжри, зэрыкъуаншэр ищIэжырти, къызэбэкъуа бжэщхьэIум къыфIэкIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-06-08

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Псалъэ гуауэм гур екъутэ
 • Гуауэ зыхэлъ псалъэм гушыIэ фIэпщ хъунукъым.
 • ГуащIэ зымыщIэм IэфI зыхищIэркъым.
 • Губжьыр гъэтIыси, унафэ щIы.
 • Гузэвэгъуэм зыдэбгъэшыху, нэхъри уегъэш.
 • Губзыгъэм и бзаджагъэри куущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-05-25

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Лы зыдэлъ псыхьэлывэ
 • Былымылыр ятхьэщI, тыкъыр цIыкIуурэ яупщIатэ, лыхьэжым щIагъэкI, бжьыныщхьэ упщIэта, цIыкIуурэ упщIэта щэ тхъурымбэ, шыбжий плъыжь сыр хьэжа, бурш,   шыгъу халъхьэ. ФIыуэ зэхагъэзэрыхьри, тхьэвым дэлъу ягъавэ. Пщтыру тепщэчым иралъхьэри, бжьыныху шыпс тракIэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-05-18

 • ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр
 • ФIыуэ укъалъагъуну ухуеймэ…
 • Дунейм зихъуэжыну ухуеймэ, уи деж къыщыщIэдзэ.
 • Ганди Махатмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-27

 •  Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Къазыл гъэжьа, кIэртIоф щIэлъу
 • Къаз гъэкъэбзар зэпкърахри, Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпауд, г 100 — 150-рэ хъууэ. Псы щIыIэкIэ ятхьэщI, шыгъу фIыуэ щахуэ, хыхьэн хуэдэуи, ягъэгъущ. Щхьэхуэу шыуанкIэ дагъэ къагъэплъ. Абы халъхьэ къазыл шыуар. МафIэр ин ящIри, зэрагъэдзэкIыурэ ягъажьэ, лъэныкъуэ псомкIи тхъуэплъ дахэ хъуху. Абы кIэртIоф укъэбзарэ бжьыныщхьэ упщIэтарэ халъхьэри, зэIащIэурэ дакъикъэ зыщыплIкIэ ягъажьэ. ИужькIэ псывэ тIэкIу щIакIэ, шыгъу хадзэри, шыуаныщхьэр тепIауэ, мафIэри нэхъ цIыкIу щIауэ, ягъэбэкхъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-20

 • ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр
 • Уигу ирихь  Iуэхуращ  зызэбгъэсэфынур
 • Щхьэц налъэ я нэхъ псыгъуэми ныбжь едз.
 • Зи IэщIагъэм хуэIэзэ цIыхур къызэрыпщIэр ищIэн хуейм и гъунапкъэр къызэрихутэфырщ.
 • Сэбэпынагъ гуэр къыумыхьу упсэуныр игъуэ нэмысу дунейм уехыжыным хуэдэщ.
 • Уигу ирихь Iуэхуращ зызэбгъэсэфынур.
 • ЩIыуэпсым щыIэ псоми я нэхъыфIыр гъащIэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис