ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-06-15

 • ЦIыкIухэм  факъыхуеджэ
 • Мыщэ – бжьахъуэ
 • Зи щхьэр къызыхуэмыIэту къыдыхьэж къуэр зылъэгъуа анэр жыг лъэдакъэжьым хуэмурэ тетIысхьащ. «Аргуэру…», — къиIущэщащ абы. И къуэри къыщIыхьэжри, зэрыкъуаншэр ищIэжырти, къызэбэкъуа бжэщхьэIум къыфIэкIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-06-08

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Псалъэ гуауэм гур екъутэ
 • Гуауэ зыхэлъ псалъэм гушыIэ фIэпщ хъунукъым.
 • ГуащIэ зымыщIэм IэфI зыхищIэркъым.
 • Губжьыр гъэтIыси, унафэ щIы.
 • Гузэвэгъуэм зыдэбгъэшыху, нэхъри уегъэш.
 • Губзыгъэм и бзаджагъэри куущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-05-25

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Лы зыдэлъ псыхьэлывэ
 • Былымылыр ятхьэщI, тыкъыр цIыкIуурэ яупщIатэ, лыхьэжым щIагъэкI, бжьыныщхьэ упщIэта, цIыкIуурэ упщIэта щэ тхъурымбэ, шыбжий плъыжь сыр хьэжа, бурш,   шыгъу халъхьэ. ФIыуэ зэхагъэзэрыхьри, тхьэвым дэлъу ягъавэ. Пщтыру тепщэчым иралъхьэри, бжьыныху шыпс тракIэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-05-18

 • ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр
 • ФIыуэ укъалъагъуну ухуеймэ…
 • Дунейм зихъуэжыну ухуеймэ, уи деж къыщыщIэдзэ.
 • Ганди Махатмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-27

 •  Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Къазыл гъэжьа, кIэртIоф щIэлъу
 • Къаз гъэкъэбзар зэпкърахри, Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпауд, г 100 — 150-рэ хъууэ. Псы щIыIэкIэ ятхьэщI, шыгъу фIыуэ щахуэ, хыхьэн хуэдэуи, ягъэгъущ. Щхьэхуэу шыуанкIэ дагъэ къагъэплъ. Абы халъхьэ къазыл шыуар. МафIэр ин ящIри, зэрагъэдзэкIыурэ ягъажьэ, лъэныкъуэ псомкIи тхъуэплъ дахэ хъуху. Абы кIэртIоф укъэбзарэ бжьыныщхьэ упщIэтарэ халъхьэри, зэIащIэурэ дакъикъэ зыщыплIкIэ ягъажьэ. ИужькIэ псывэ тIэкIу щIакIэ, шыгъу хадзэри, шыуаныщхьэр тепIауэ, мафIэри нэхъ цIыкIу щIауэ, ягъэбэкхъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-20

 • ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр
 • Уигу ирихь  Iуэхуращ  зызэбгъэсэфынур
 • Щхьэц налъэ я нэхъ псыгъуэми ныбжь едз.
 • Зи IэщIагъэм хуэIэзэ цIыхур къызэрыпщIэр ищIэн хуейм и гъунапкъэр къызэрихутэфырщ.
 • Сэбэпынагъ гуэр къыумыхьу упсэуныр игъуэ нэмысу дунейм уехыжыным хуэдэщ.
 • Уигу ирихь Iуэхуращ зызэбгъэсэфынур.
 • ЩIыуэпсым щыIэ псоми я нэхъыфIыр гъащIэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-13

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Мэл кIапэ гъэгъуа, тебэкIэ гъэжьауэ
 • КIапэ гъэгъуар псы хуабэкIэ ятхьэщI, бзыгъэурэ зэпаупщI, г 150-рэ хъууэ. Зы сатыру тебэ Iувым иралъхьэ, псы щIыIэ тIэкIу щIакIэри, тебащхьэр тепIауэ мафIэм трагъэувэ. МафIэр ирашэхри, кIапэр зэрагъэдзэкIыурэ, дакъикъи 10 — 15-кIэ тхъуэплъ дахэ хъуху ягъажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-06

 • Шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ  щIа  нартыху гуа  хьэнтхъупс
 • Нартыху гуар зэхащыпыкIри щIагъэпщ, псы хуабэкIэ тхуэ-хэ ялъэс. Шыуаным ит псы къэкъуалъэм хакIутэри зэIащIэурэ зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. МафIэр щабэ ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ нартыху хьэдзэхэр щабэ хъуху тхъурымбэр къытрахыурэ ягъавэ. Зэрагъавэ псыр щIэващIэмэ псывэ щIакIэ, итIанэ шыгъу хадзэ, шэ гъэпщта щIакIэ, зэIащIэри хьэзыр хъуху, дакъикъипщI-пщыкIутхукIэ, къагъавэ. Хьэнтхъупс вам бжьын гъэлыбжьа традзэ, джэдгын хаудэри къэмывэу шыуаныщхьэр тепIауэ щагъэт дакъикъитху-хыкIэ. Хьэнтхъупсыр шынакъжьейкIэ зэIащIэ, фалъэ куум иракIэ, шатэпс хакIэжри пщтыру яшх. ЩIакхъуэ дэзышхи зыри дэзымышхи щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-03-30

 • Псалъэжьхэр
 • Зэхэпх псор уи фIэщ умыщI
 • ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр зэгурыIуэщ.
 • Щэным я нэхъ дахэр тэмакъкIыхьщ.
 • ХьэщIэр гъафIэ, цIыхуфIыр лъытэ.
 • ЩIалэм ебгъэлъагъур и гъуэгущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-03-23

 • Шхыныгъуэхэр
 • КIэртIоф пIастэ
 • Бжьыныщхьэ укъэбзар тыкъыр цIыкIуурэ яупщIатэ, шыуаным ит тхъу къэплъам хакIутэри, зэIащIэурэ ныкъуэлыбжьэ ящI. Шыбжий сыр хьэжа хаудэри, хьэзыр хъуху ягъэлыбжьэ (тхъуэплъ дахэ хъуху). ИтIанэ кIэртIоф укъэбзар халъхьэ, ар щIимыгъэнапэу псывэ щIакIэ, шыгъу хадзэри шыуаныщхьэр тепIауэ, мафIэр ешэхауэ хьэзыр хъуху, псыр щIэвэщIэху, ягъавэ. КIэртIоф вар шыуаным зэрилъу бэлагъкIэ е убалъэкIэ яущэб щабабзэ хъухукIэ. Хьэзыр хъуа кIэртIоф пIастэм бжьын гъэлыбжьар хэшыпсыхьауэ, гъуафэу, мэ гуакIуэ къыхихыу щытын хуейщ. Хуабэу тепщэчкIэ Iэнэм трагъэувэ. Дашх шатэ, кхъуей, шэ щIэмыху, шху.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-03-02

 • Шхыныгъуэхэр
 • КIэртIоф хьэнтхъупс
 • Шыуаным тхъу иралъхьэри, мафIэ щабэм тету ягъэткIу. Абы зэпэплIимэурэ упщIэта бжьыныщхьэ халъхьэри, зэIащIэурэ ягъэлыбжьэ, шыбжий сыр хьэжа хакIутэ, зэIащIэурэ тхъуэплъ дахэ хъуху ягъэлыбжьэ. Абы псывэ къагъэхьэзырам щыщ бэлагъкIэ зэIащIэурэ щIакIэ, зэIащIэурэ мафIэ щабэм тету дакъикъитI-щыкIэ къагъэкъуалъэ. Абы халъхьэ IупщIэурэ упщIэта кIэртIоф. Псывэ къэнар щIакIэжри шыгъу хадзэ, зэIащIэ. Шыуаныщхьэр трапIэри, хьэзыр хъуху мафIэ щабэкIэ ягъавэ. Хьэзыр хъуа хьэнтхъупсыр пэшхьэкум къытрахри джэдгын, бурш хаудэ, шыуаныщхьэр трапIэжри дакъикъитхукIэ щагъэт. Пщтыру фалъэкIэ Iэнэм трагъэувэ. ЩIакхъуэ е лэкъум дашх. Шати хэзыкIэ щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-23

 • Псалъэжьхэр
 • Къэхъу псор яIуатэркъым
 • ХамэщI гъэмахуэрэ хэкужь щIымахуэрэ я хуабагъ зыщ.
 • ХамэщI дыщэ кIанэ нэхърэ — хэкужь дэп.
 • ЖаIэ псор къэхъуркъым, къэхъу псор яIуатэркъым.
 • Зым и хущхъуэр зым и щхъухьщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-16

 • Нэщэнэхэр
 • ПщыкIущ бжыгъэр
 • 13 бжыгъэр европей щэнхабзэм къелъытэ насыпыншагъэ къэзышэу. А бжыгъэм щышынэным зэреджэр трискаидекафобиещ. Абы ипкъ иткIэ, къат пщыкIущу е нэхъыбэу зэтет унэхэм 13 бжыгъэр къыщыщамыгъэлъагъуэ къохъу, трискаидекафобхэр щамыгъэщтэн папщIэ. 12-нэ къатым 14-нэр къыкIэлъыкIуэнкIэ, е «12А», «12Б» иIэнкIэ мэхъу, уеблэмэ «12+1» къат зиIэ уни щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-09

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Прунж кхъуейжьапхъэ
 • Прунжыр зэхащыпыкI, фIыуэ ялъэсри, гъур хъуху ягъэгъущ. Прунж къабзэр яхьэжри, кхъузанэкIэ яухуэнщIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-02

 • Псалъэжьхэр
 • КIуэм и гъуэгу хощI
 •  ЖармыкIэм къыщыхъуар жармыкIэм щызэхэкIыжынщ.
 •  Мысэр малъэри хейм и лъакъуэр щIеуд.
 •  Мыублэ мыхъумэ, мыух щыIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис