ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

2019-10-12

 • Фигу къыдогъэкIыж
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым
 • щэнхабзэмкIэ  и  министрхэр
 • Къалмыкъ Антонинэ (1936-1937)
 • Энеев Мыхьмуд (1937-1938)
 • Битокъу Музэчыр (1938-1940;1945)
 • Темыркъан Хьэту (1940-1942)
 • ЦокIыл Кудзыгъуэ (1943)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-10-05

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Хьэл дахэр зехьэгъуейщ
 •  ТхьэкIумэм делагъэу къиIуэр жьэм губзыгъагъэу къыжьэдэкIыжмэ, щхьэр мэлажьэ.
 •  ПцIы дахэ щыхуэбупскIэ къэгубжьым пэж жеIи еплъыжыт!
 •  ФIы пщIэну уигу къэкIамэ, ущIемыгъуэж щIыкIэ еужьэрэкI.
 •  Хъуэхъур къохъулIэну ящIамэ, зэрагъэкIэщI плъагъунт!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-09-28

 • Хъыбархэр
 • Жанхъуэтыпщыр
 • Псыгуэнсу къуажэм япэм зэреджэу щытар Жанхъуэтхьэблэщ. Жылэр Бгыжьымрэ БгыцIыкIумрэ я лъапэм щIэсщ Псыгуэнсуупсымрэ Шэрэджыпсымрэ я Iуфэм декIуэкIыу. Псыгуэнсу псыр, къуажэкум щызэхуэзэу, Шэрэджыпсым и сэмэгурабгъумкIэ холъэдэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-09-20

 • Псалъэжьхэр
 • ЯмыгъэIу зэхахыркъым
 •  Шхырыджэгу ныбалъэ, гъаблэ хъумэ — щхьэпIыж.
 •  ШыщIэ къамылъхуам уанэ трелъхьэ.
 •  Гъунэгъур унэгъущ, къигъунэгъужыр гъунэгъущ.
 •  Закъуэныгъэ нэхърэ — Iэл къыбдис.
 •  Зэдэшхэ IэфIщи, зэдэфI унэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-09-14

 • Хъыбар  гуапэ
 • Адыгэ  бзылъхугъэмрэ  Парижрэ
 • Адыгэ Республикэм, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, Урысейм, АР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и II, III, IV нагъыщэхэр, «Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» орденыр зрата, «Урысей Федерацэм и Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща МэшбащIэ Исхьэкъ и «Айшэт» («Аиссе») роман цIэрыIуэр, франджы эпистолярнэ жанрым классик щыхъуа адыгэ бзылъхугъэм теухуар, и лъабжьэу дакъикъэ 90 хъу художественнэ фильм трахыну загъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-09-07

 • Тхыдэм щыщ
 • Пхъэлъантхъуэ
 • Адыгэ пщIантIэхэм иджыри къэс ущрохьэлIэ къудамэ цIыкIу куэд зытет пхъэ джафэхэм. ПхъэлъантхъуэкIэ йоджэ абыхэм. Лы, унагъуэм къыщагъэсэбэп хьэпшып фIадзэу щытащ пхъэлъантхъуэм нэхъапэм. Нэхъ узэIэбэкIыжыIуэмэ, пхъэлъантхъуэм тхыдэ хьэлэмэт иIауэ къыщIокI…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-31

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Фадэм къыхудэхьэх псори къегъапцIэ
 • ЗэгурыIуэм я Iуэхур мывэ гъэжащ, зэгурымыIуэм — мывэкIэщхъыу икъухьащ.
 • ЦIыхум гуапагъэ хэмылъмэ, и гум мыл кIанэ къощэщ.
 • Iуащхьэм дэкIари къехуэхыжащ, хышхуэм хыхьари ирихьэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-24

 • IуэрыIуатэ
 • Уэзырмэджрэ  щIалэмрэ
 • Уэзырмэдж шэсри зекIуэ ежьащ. Псы Iуфэ Iухьауэ псым зэпрыплъри зы шу къыIэщIэлъэгъуащ. Шум мэз бжэн къихуурэ, шури бжэнри псым къэсащ. Бжэныр псым къыщыхэпкIэм, шури къыкIэлъыхэпкIащ. Къесурэ, шум и шыр псым щIихащ, итIани къыкIэлъеIэурэ къыкIэлъысри бжэныр, нэпкъым къэсауэ, кIэбдзкIэ иубыдащ, псым къыхидзри ипхащ, иукIри и фэр трихауэ, Уэзырмэдж бгъэдыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-17

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Хугу хэлъу гъэва нэкулъ
 • Хугур зэхадз, псы щIыIэкIэ ялъэс, Iэнэм тракIутэри ягъэжэпхъ. Мэл тхьэмщIыгъур ягъэкъабзэ, тыкъыр цIыкIуу, джэш хьэдзэ хуэдизурэ яупщIатэ, шыуаным е кIэструл куум иралъхьэ. Абы халъхьэ бжьыныху уба, тыкъыр цIыкIуурэ зэпыгъэлъэлъа щэ тхъурымбэ, хугу, шыгъу, шыбжий, бжьыныщхьэ упщIэта, бурш, джэдгын хьэжа, итIанэ псы щIыIэ хакIэри зэIащIэ. Абы иужькIэ а къагъэхьэзырар кIэтIий лъэсам ирамыубащэурэ иралъхьэ, и кIапэр кIэтIий псыгъуэкIэ е IуданэкIэ папхыкIыжри, псывэм халъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-10

 • Псалъэ пэжхэр
 • Сакъ и анэ гъыркъым
 • Нэмысым насып къыдокIуэ.
 • Джатэм и щIагъи пэжыр жыIэ.
 • Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж.
 • АжалитI щыщымыIэкIэ, а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-03

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Ахъшэр куэдмэ, щхьэр егъэуназэ
 • Дуней нэпцIыжьым псори къегъапцIэ, зэхэлъщи псори зэгъэпцIауэ.
 • УзылъэмыIэс хъуэпсапIэ куэд дунейм къытонэ.
 • ГупкIэм пысри мэгугъэ зэгуэр гуплIэр къылъысыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-27

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ щIа прунж хьэнтхъупс, бжьын гъэлыбжьа тедзауэ
 • Прунж лъэсар шыгъу зыхэдза псы къэкъуалъэм хакIутэ, зэIащIэурэ, тхъурымбэр къытрахыурэ зэ къытрагъэкъуалъэ. МафIэр щабэ ящIри, ныкъуэвэфI хъуху ягъавэ, зэзэмызэ тхъурымбэр къытрахыурэ. ИтIанэ зэIащIэурэ шэ гъэпщтар щIакIэ, мафIэр щабэ ящIри, хьэзыр хъуху ягъавэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-20

 • Сабийхэм жаIэ
 • ЖысIэну хъуар жаIакIэщ…
 • ЕджакIуиплI дерсым къыкIэрыхуати, абы и щхьэусыгъуэмкIэ егъэджакIуэр еупщIырт.
 • — Ди сыхьэтыр къэувыIати, сыкъыкIэрыхуащ, — жиIащ зым.
 • — Сэ хущхъуэхьэ сагъэкIуати, сыгуващ, — жиIащ етIуанэм.
 • — Сэ си шыпхъу нэхъыщIэ цIыкIур садым сшати… — жиIащ ещанэм.
 • ЕплIанэм деж чэзур къыщысым, хъыджэбз цIыкIур къэгъащ.
 • — Щхьэ угърэ? Сыт уэ къытхуэбгупсысынур?
 • — Сэ жысIэну хъуар жаIакIэщи, согъ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-13

 • Псалъэжьхэр
 • Псэр ящэри, напэ къащэху
 • Уи хъуэрыбзэ зымыщIэм уи гухэлъ жумыIэ.
 • Дыгъуэм и кIэр мыгъуэ мэхъу.
 • Зи щхьэ илъым и щхьэ урилъытынщ.
 • Куэд къыубжмэ, уи тхьэмадэжь и цIэри къыхэхуэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-06

 • КъэкIыгъэхэр
 • Бжьын
 • Бжьыныр зымышхрэ ерыскъыхэлъхьэу къэзымыгъэсэбэпрэ щIы хъурейм лъэпкъ къыщыгъуэтыгъуейщ. Аращ дэнэкIи куэду щIыщащIэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис