ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-13

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Мэл кIапэ гъэгъуа, тебэкIэ гъэжьауэ
 • КIапэ гъэгъуар псы хуабэкIэ ятхьэщI, бзыгъэурэ зэпаупщI, г 150-рэ хъууэ. Зы сатыру тебэ Iувым иралъхьэ, псы щIыIэ тIэкIу щIакIэри, тебащхьэр тепIауэ мафIэм трагъэувэ. МафIэр ирашэхри, кIапэр зэрагъэдзэкIыурэ, дакъикъи 10 — 15-кIэ тхъуэплъ дахэ хъуху ягъажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-06

 • Шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ  щIа  нартыху гуа  хьэнтхъупс
 • Нартыху гуар зэхащыпыкIри щIагъэпщ, псы хуабэкIэ тхуэ-хэ ялъэс. Шыуаным ит псы къэкъуалъэм хакIутэри зэIащIэурэ зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. МафIэр щабэ ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ нартыху хьэдзэхэр щабэ хъуху тхъурымбэр къытрахыурэ ягъавэ. Зэрагъавэ псыр щIэващIэмэ псывэ щIакIэ, итIанэ шыгъу хадзэ, шэ гъэпщта щIакIэ, зэIащIэри хьэзыр хъуху, дакъикъипщI-пщыкIутхукIэ, къагъавэ. Хьэнтхъупс вам бжьын гъэлыбжьа традзэ, джэдгын хаудэри къэмывэу шыуаныщхьэр тепIауэ щагъэт дакъикъитху-хыкIэ. Хьэнтхъупсыр шынакъжьейкIэ зэIащIэ, фалъэ куум иракIэ, шатэпс хакIэжри пщтыру яшх. ЩIакхъуэ дэзышхи зыри дэзымышхи щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-03-30

 • Псалъэжьхэр
 • Зэхэпх псор уи фIэщ умыщI
 • ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр зэгурыIуэщ.
 • Щэным я нэхъ дахэр тэмакъкIыхьщ.
 • ХьэщIэр гъафIэ, цIыхуфIыр лъытэ.
 • ЩIалэм ебгъэлъагъур и гъуэгущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-03-23

 • Шхыныгъуэхэр
 • КIэртIоф пIастэ
 • Бжьыныщхьэ укъэбзар тыкъыр цIыкIуурэ яупщIатэ, шыуаным ит тхъу къэплъам хакIутэри, зэIащIэурэ ныкъуэлыбжьэ ящI. Шыбжий сыр хьэжа хаудэри, хьэзыр хъуху ягъэлыбжьэ (тхъуэплъ дахэ хъуху). ИтIанэ кIэртIоф укъэбзар халъхьэ, ар щIимыгъэнапэу псывэ щIакIэ, шыгъу хадзэри шыуаныщхьэр тепIауэ, мафIэр ешэхауэ хьэзыр хъуху, псыр щIэвэщIэху, ягъавэ. КIэртIоф вар шыуаным зэрилъу бэлагъкIэ е убалъэкIэ яущэб щабабзэ хъухукIэ. Хьэзыр хъуа кIэртIоф пIастэм бжьын гъэлыбжьар хэшыпсыхьауэ, гъуафэу, мэ гуакIуэ къыхихыу щытын хуейщ. Хуабэу тепщэчкIэ Iэнэм трагъэувэ. Дашх шатэ, кхъуей, шэ щIэмыху, шху.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-03-02

 • Шхыныгъуэхэр
 • КIэртIоф хьэнтхъупс
 • Шыуаным тхъу иралъхьэри, мафIэ щабэм тету ягъэткIу. Абы зэпэплIимэурэ упщIэта бжьыныщхьэ халъхьэри, зэIащIэурэ ягъэлыбжьэ, шыбжий сыр хьэжа хакIутэ, зэIащIэурэ тхъуэплъ дахэ хъуху ягъэлыбжьэ. Абы псывэ къагъэхьэзырам щыщ бэлагъкIэ зэIащIэурэ щIакIэ, зэIащIэурэ мафIэ щабэм тету дакъикъитI-щыкIэ къагъэкъуалъэ. Абы халъхьэ IупщIэурэ упщIэта кIэртIоф. Псывэ къэнар щIакIэжри шыгъу хадзэ, зэIащIэ. Шыуаныщхьэр трапIэри, хьэзыр хъуху мафIэ щабэкIэ ягъавэ. Хьэзыр хъуа хьэнтхъупсыр пэшхьэкум къытрахри джэдгын, бурш хаудэ, шыуаныщхьэр трапIэжри дакъикъитхукIэ щагъэт. Пщтыру фалъэкIэ Iэнэм трагъэувэ. ЩIакхъуэ е лэкъум дашх. Шати хэзыкIэ щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-23

 • Псалъэжьхэр
 • Къэхъу псор яIуатэркъым
 • ХамэщI гъэмахуэрэ хэкужь щIымахуэрэ я хуабагъ зыщ.
 • ХамэщI дыщэ кIанэ нэхърэ — хэкужь дэп.
 • ЖаIэ псор къэхъуркъым, къэхъу псор яIуатэркъым.
 • Зым и хущхъуэр зым и щхъухьщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-16

 • Нэщэнэхэр
 • ПщыкIущ бжыгъэр
 • 13 бжыгъэр европей щэнхабзэм къелъытэ насыпыншагъэ къэзышэу. А бжыгъэм щышынэным зэреджэр трискаидекафобиещ. Абы ипкъ иткIэ, къат пщыкIущу е нэхъыбэу зэтет унэхэм 13 бжыгъэр къыщыщамыгъэлъагъуэ къохъу, трискаидекафобхэр щамыгъэщтэн папщIэ. 12-нэ къатым 14-нэр къыкIэлъыкIуэнкIэ, е «12А», «12Б» иIэнкIэ мэхъу, уеблэмэ «12+1» къат зиIэ уни щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-09

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Прунж кхъуейжьапхъэ
 • Прунжыр зэхащыпыкI, фIыуэ ялъэсри, гъур хъуху ягъэгъущ. Прунж къабзэр яхьэжри, кхъузанэкIэ яухуэнщIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-02

 • Псалъэжьхэр
 • КIуэм и гъуэгу хощI
 •  ЖармыкIэм къыщыхъуар жармыкIэм щызэхэкIыжынщ.
 •  Мысэр малъэри хейм и лъакъуэр щIеуд.
 •  Мыублэ мыхъумэ, мыух щыIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-01-26

 • Псалъэжьхэр
 • ЦIыхухъум и лIыгъэ, цIыхубзым и щэн
 • Щхьэгъусэр насып зэхэгъэкIыпIэщ.
 • Щхьэж и зекIуапIэ и кIуэдыжыпIэщ.
 • Щхьэхынэм и махуэ кIыхьщ.
 • Iyэxy зи куэд шыгъэджэгу ещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-01-19

 • Псалъэ пэжхэр
 • БлэкIар IэфIамэ, хуэщI гукъэкI
 • Тхыдэм пэжыр наIуэу къимыIуэтэфмэ, ар тхыдэ нэпцIу аращ.
 • Лъагъуныгъэр цIыху псоми язэхуэдэщ, аращ абы псоми зэхуэдэу щхьэщэ щIыхуащIри.
 • Уэсым хуэдэу щIыIэ, зэзым хуэдэу дыдж анэнэпIэсым нэхърэ нэхъ Iеижщ ухэхэсу гъащIэр пхьыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-01-12

 • ЖыIэгъуэхэр
 • УмыщIэ Iуэху умыIуатэ
 • Къэралыр зэрылъэщыр и цIыхум къыхуащI пщIэрщ.
 • Хьэрычэт зыхэлъ фызым и унагъуэр берычэт щыщIэркъым.
 • Унэгуащэ щытепщэ унагъуэм лIым и благъэ кIуэрейкъым.
 • Зи щIэныгъэмрэ зи бжыгъэмрэ зыгъэбагъуэ лъэпкъыр псэунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-12-08

 • Шхыныгъуэхэр
 • Лы гъэва, цIывынэ и гъусэу
 • Мы шхыныгъуэм щхьэкIэ нэхъ къащтэр лы пшэрщ. Къупщхьэ хэлъуи лыпцIэуи бгъэхьэзыр хъунущ. Лыр зэпауд е зэпагъэж г 100 — 150-рэ хъууэ, псы щIыIэкIэ ятхьэщIри, шыуаным иралъхьэ. Ар щIигъанэу псы щIыIэ щIакIэ, хьэкум трагъэувэри, мафIэ иным тету, шы-уаныщхьэри тепIауэ зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр чымчыркIэ къытрах. ИтIанэ мафIэр цIыкIу ящI, абы шыгъу, бжьын укъэбза, губгъуэпхъ халъхьэри, хьэзыр хъуху ягъавэ, зэзэмызэ тхъурымбэр къытрахыурэ. Лы вар лэпсым къыхахыжри, тепщэчым иралъхьэ, лэпсыр языж, шыуаныщхьэр трапIэжри, цIывынэ ящIыху хьэкубгъум трагъэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-12-01

 • Адыгэ лIакъуэхэр
 • Мэхъуэшхэр
 • Я бжыгъэкIи, щIыналъэкIи мэхъуэшхэр адрей адыгэ лъэпкъхэм нэхърэ нэхъ мащIэщ. Ахэр беслъэнейхэм я гъунэгъуу къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щыпсэуащ, Хуарзэ, Псыхур, Iэл псыхэм я тIуащIэхэр яIыгъыу. Я лъэпкъыцIэр къызыхэкIар нахуэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-11-24

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Къэб хьэнтхъупс
 • Къэб тхьэщIар гъущэу ялъэщI, IупщIэурэ зэгуауд, и фэр трагъэжри, г 25-30 хъу тыкъыр цIыкIуурэ яупщIатэ. Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ, абы къэб упщIэтар халъхьэ, бэлагъкIэ зэIащIэурэ мафIэ щабэм тету дакъикъий-пщIыкIэ ягъажьэ, зэIащIэурэ псывэ щIакIэри, дакъикъэ 15-20-кIэ ягъавэ. Мис иджы псыр щIоващIэ щыжаIэм деж къэбыр шыуаным зэрилъу яуб. Шэ гъэпщта щIакIэ, зэIащIэурэ дакъикъипщI-пщыкIутху хуэдизкIэ мафIэ щабэкIэ ягъавэ. ИужькIэ фо е фошыгъу халъхьэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5-6-кIэ ягъавэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис