ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-07-04

 • Псалъэжьхэр
 • Пэжыр къару лъэщщ
 • Унагъуэ зэгурымыIуэм фIыгъуэ илъкъым.
 • (Ингуш).
 • Лъагъуныгъэ зэрымылъ унагъуэр лъабжьэ зимыIэ жыгым хуэдэщ.
 • (Лак).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-06-27

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Гъуджэ иплъэ псоми залъагъужыркъым
 • Акъылыншэ тхьэмыщкIэщи, ныбжьэгъуншэ къулейсызщ.
 • Ахъшэ зи куэдым дыгъур щошынэ.
 • Бзэгу зыхуахьри бзэгузехьэм къыкIэрыхуркъым.
 • Губзыгъэр и акъылкIэ йогупсысри, делэм нэгъуэщIым жаIэм трещIыхь.
 • Гужьгъэжьыр яжьэкIэ щIэхъума дэп Iэтэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-04-30

 • Къэзанокъуэм  и  хъыбархэр
 • Хамэм фыхуемыплъэкIыу, фи хабзэ феплъыж
 • Згуэрым Къэзанокъуэ Жэбагъы тридзэри, Тыркум кIуащ, я зэхэтыкIэ, я хабзэ еплъыну. Куэд дэмыкIыу къигъэзэжащ Жэбагъы.
 • — Мыр сыту кIэщIу къэбгъэкIэрэхъуа? — жаIэу щеупщIым:
 • — Гъуэгуанэр уигу иримыхьмэ, пIалъэр уогъэкIэщI, — жиIащ Жэбагъы.
 • — А уздэщыIа хэкум сыт щыплъэгъуа? Бомэт и къуэжьым хуэIуэтэжыркъым тырку хабзэр.
 • Жэбагъы, и щхьэр игъэкIэрахъуэри, жиIащ:
 • — Тыркур адыгэкъым, адыгэпсэмрэ тыркупсэмрэ зэщхькъым. Тырку хабзэр адыгэм хабзэ хуэхъунукъым! Хамэм фыхуемыплъэкIыу, фи хабзэ феплъыжи нэхъыфIщ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-03-28

 • Мэлэчыпхъурэ гъунэгъу гуащэ нысэмрэ
 • (Нарт эпос)
 • Мэлэчыпхъу цIыкIурэ зы гуащэ нысэ гуэррэ зэгъунэгъуу, зэбгъэдэсу зэдэпсэурт. Зэгуэрым гуащэ нысэм илI Шужьейрэ Мэлэчыпхъу и адэ Жагъыщэрэ зекIуэ зэдежьащ.
 • Мэлэчыпхъу и адэр зекIуэм къэту и анэр шыгъу тIэкIу хуей щыхъум: «Гуащэм деж кIуэи, шыгъу тIэкIу къеIых», — жиIэри, и анэм Мэлэчыпхъу игъэкIуащ гуащэ нысэм и деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-02-22

 • Псалъэжьхэр
 • Хэкум емыкIу къылъысмэ…
 •  ЛIыхъужь и джатэ бзэщхъуркъым.
 •  ЛIыгъэм Iэщэр хуэжыIэщIэщ.
 •  ЛIыгъэщIапIэ лIы икIуадэркъым.
 •  Дзэм хамэ хэткъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-01-25

 • Тхыгъэ кIэщIхэр
 • Лъэпкъыр  зыхуэдэр къэпщIэну  ухуеймэ…
 •  «Сэ поэзиер фIыуэ слъагъуркъым», — жызыIэ урохьэлIэ. Ауэ ар пэжкъым. Езы поэзиер аращ апхуэдэ цIыхур «фIыуэ зымылъагъур», сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы и лъагагъым нэс заIэтыфыркъым апхуэдэ цIыхухэм я гурыщIэм, я гупсысэм, зэхэщIыкIым. Поэзием фIыуэ илъагъур ар къызыгурыIуэрщ, зи псэмрэ зи акъылымрэ утIыпщауэ зыгъэлэжьэф цIыхурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-01-18

 • Псалъэжьхэр
 • ЩIыщIэ мэш бэвщ
 •  ПсэукIэмыщIэ уэкъулэ щIрейщ.
 •  Уэсэпс хуабэ мэшгъэкIщ.
 •  Псэуным лъакъуибгъу щIэтщ.
 •  ЩIыр кIийуэрэ къокIуэ, гъэр гъыуэрэ мэкIуэж.
 •  УэфIрэ уэлбанэрэ я хьэкъ зэтенэркъым.
 •  ПхъэIэщэ вийм зэдащтэмэ, щIыгуль къагъазэ.
 •  IэщIагъэ зиIэ Iэужь иIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-01-11

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Къазыл е бабыщыл гъэва, цIыртI и гъусэу
 • Шыуаным псы щIыIэ иракIэри, абы халъхьэ фIыуэ тхьэщIа къаз е бабыщ зэпкърыхар, зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. МафIэр цIыкIу ящIри, и щхьэр тегъэкIуэтауэ ныкъуэвэфI хъуху ягъавэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. Абы халъхьэ бжьыныху, шыгъу, IупщIэ цIыкIуурэ упщIэта бжьыныщхьэ укъэбза, и щхьэр трапIэжри, хьэзыр хъуху ягъавэ, мафIэр щабэу блэуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-12-28

 • Псалъэжьхэр
 • Нэхъыжь нэмыс, нэхъыщIэ насып
 • Ныбэм имылъмэ, лъэр щIэкIыркъым.
 • Псым къыхадза бдзэжьейуэ ныджэм къытенащ.
 • Узэфыгъуэ къыптокIуэ.
 • ЦIыху акъылыншэрэ мафIэншэ жьэгурэ.
 • ШкIащIэм ягъэдела выжь хуэдэ.
 • Iуэхур кIэкIэ зэрехьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-12-21

 • ЩIэ
 • ЕгъэджакIуэхэм  папщIэ
 • 2019 гъэм щIэуэ ди пащхьэ къихьа къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ «Тхьэгъуш» художественно-педагогикэ журналыр. Ар мазэм зэ къыдокI. Журналым и япэ Iыхьэр классикэ тхыгъэхэм хухахащ, тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэри къыхыхьэнущ, етIуанэ Iыхьэр егъэджэныгъэм нэхъ тегъэщIащ. Абы хохьэ мыпхуэдэ рубрикэхэр: «Литературэр курыт еджапIэм» (методикэ лэжьыгъэхэр), «Адыгэбзэр курыт еджапIэм» (методикэ лэжьыгъэхэр), «Сабий садым адыгэбзэр», «ДифI догъэлъапIэ», «Тхылъаджэ зэхуэс», «ЩIэныгъэлIхэм я псалъэ», «Хэку хъыбархэр» (адыгэбзэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэр), «Адыгэбзэм хуауса усэхэр», нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-12-14

 • Дзыгъуэ  хахуэхэр
 • Псысэ
 • Хьэблэ дзыгъуэр зэхэтIысхьэри зэчэнджэщыжащ:
 • — Дзыгъуэ быныр дызэтоунахъуэ, абы фIэкIмэ, лъапсэкIуэдыр къытхуэкIуэнущ. Нэгей и къуэ Лъэпщагъуэ къыдэуэсащи, махуэ къэс зы дзыгъуэ тхеуд. Ди лъакъуиплIыр зэтедзауэ дыщыс хъунукъым афIэкIа. Зыгуэр дывгъащIэ, зыгуэр къэдвгъэгупсыс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-12-07

 • Адыгэ  нэщэнэхэр
 • Жэмыр  жьэгъуашхэмэ, гъэшыфIэщ
 • Ерыскъы зытелъ Iэнэм уи щIыб хуэбгъэзэну фIыкъым.
 • Ерыскъым уелъэпэуэну фIыкъым, зэ дзэкъэгъуэ нэхъ мыхъуми едзакъэ — упэIуджэжынщ, жаIэрт.
 • Жэм лъхуам ущытхъумэ, зокIуэкI.
 • Жэм лъхуэщIэпам и кIэм хъыдан плъыжь кIэращIэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-11-30

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Ху жэмыкуэ
 • Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ дакъикъи 5-6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е ткIуху. ИтIанэ шатэ гъэвам, бэлагъкIэ зэIащIэурэ, ху хьэжыгъэ ухуэнщIа хаудэ, дакъикъэ 15-20-кIэ ягъажьэ, мафIэр цIыкIуу, и щхьэр тепIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-11-23

 • Европей  псалъэжьхэр
 • НыбжьэгъузимыIэр дэни щыхамэщ
 •  КъэхъукъащIэ псоми щышынэр зэи хым техьэнукъым.
 •  Псым хэхуэ цIыхур банэм йопхъуэ.
 •  Пхъэщхьэмыщхьэ зыфIэфIыр жыгым дэпщеифу щытын хуейщ.
 •  КъопцIыжыну ныбжьэгъу нэхърэ — зы башыжь.
 •  Iуэхуншэм и бзэр зэи псалъэншэ хъуркъым.
 •  Къуаншагъэр зыщIам къыгурыIуэжамэ, и ныкъуэр хуэбгъэгъу хъунущ.
 •  Псым и уасэр къыщащIэр псынэр гъужа нэужьщ.
 •  Ныбжьэгъу зимыIэ псори дэни щыхамэщ.
 •  Бийм къуих лейр нэхъыфIщ, уи ныбжьэгъур къыпхуэмыарэзы нэхърэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-11-16

 • Тхыгъэ кIэщIхэр
 • Бзэр псэухущ лъэпкъыр зэрыпсэур
 • «Фыфейм зыщывмыдзей, ауэ хамэщ жыфIэу, фызыхуеджэ хъунур къэвмыгъанэ», — жиIэгъащ Шевченкэ Тарас. Дэ къытхэтщ зыфIэмызахуэ нэгъуэщI литературэхэм щыщ тхыгъэхэр адыгэбзэкIэ зэдзэкIыныр. Ар щыуагъэшхуэщ. Къэплъытэ хъуну пIэрэ дэ дызыхуей псори ди адыгэ литературэм иIэу? Е щыIэу пIэрэ дэ зыхуей хъугъуэфIыгъуэ псори зиIэ, зыми хуэмыныкъуэж литературэ? Дауи, щыIэкъым. Аращи, зэдзэкIын Iуэхур зэи IэщIыб пщIы хъунукъым. Ар дэтхэнэ литературэри нэхъ къулей зэращI Iэмалщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис